Faillissementsverslag nummer 8 van de curatoren van dsb bank N. VDovnload 80.22 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte80.22 Kb.FAILLISSEMENTSVERSLAG

Faillissementsverslag nummer 8 van de curatoren vanDSB Bank N.V.

29 april 2011De openbare faillissementsverslagen van DSB Bank N.V. ("DSB Bank") worden online beschikbaar gesteld op de websites www.dsbbank.nl en www.houthoff.com. De curatoren van DSB Bank ("Curatoren") zullen via deze website in de toekomst ook andere informatie over (de voortgang van) het faillissement openbaar maken.

Belangrijkste punten van dit verslag

Belangrijkste activiteiten/gebeurtenissen tot heden:

  - Op vrijdag 10 december 2010 heeft de verificatievergadering plaatsgevonden in de RAI te Amsterdam. De door Curatoren gedeponeerde lijsten van erkende en betwiste vorderingen zijn tijdens die vergadering, met enkele wijzigingen en aanvullingen, door de rechter-commissaris vastgesteld. De vergadering is – pro forma - aangehouden tot 3 februari 2011 en vervolgens tot 12 mei 2011, teneinde betwiste vorderingen waarover inmiddels door overleg tussen crediteuren en Curatoren overeenstemming bereikt is, alsnog te plaatsen op de lijst van erkende vorderingen.

  - Inmiddels heeft de rechter-commissaris op donderdag 19 mei 2011 om 11:30 een vergadering van schuldeisers belegd, met als enige onderwerp de verificatie van nagekomen vorderingen.

- Vanaf september 2010 voeren Curatoren overleg met een drietal grote belangenorganisaties, alsmede met vertegenwoordigers van een viertal rechtsbijstandverzekeraars ("Belangenorganisaties") om te komen tot gezamenlijke oplossingsrichtingen voor de problematiek van de zorgplichtklachten. Curatoren en de Belangenorganisaties hebben in de vorige verslagperiode overeenstemming bereikt over een voorstel dat Curatoren zullen doen aan klanten met klachten over de effectenbeleningsproducten van DSB Bank (“Hollands Welvaren Select”). Curatoren en de Belangenorganisaties zetten het gezamenlijk overleg voort om ook efficiënte oplossingen te bereiken voor (voormalige) klanten van DSB Bank met zorgplichtklachten over koopsompolissen en andere producten.

  - Curatoren hebben in deze verslagperiode in een telefonische vergadering met de eigenaren van notes in de vijf Special Purpose Vehicles (“SPV’s”) een toelichting gegeven op de gang van zaken in het faillissement van DSB Bank. Deze vergadering was georganiseerd door de SPV's.

  - Curatoren hebben in maart 2011, na positief advies van de crediteurencommissie en met toestemming van de rechter-commissaris, een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst Amsterdam getekend, waarbij alle nog uitstaande fiscale discussiepunten binnen de DSB-groep op een minnelijke wijze zijn geregeld. Als gevolg van deze overeenkomst zal DSB Beheer B.V. in mei 2011 per saldo een bedrag van ongeveer € 23,5 miljoen ontvangen. Curatoren zullen in verband hiermee een additionele vordering van minimaal € 20 miljoen kunnen indienen in het faillissement van DSB Beheer B.V.

  - Curatoren hebben het grootste deel van de thans nog bij DSB Bank werkzame werknemers te kennen gegeven dat zij tenminste tot medio 2012 in dienst kunnen blijven. Van enkele werknemers zal in de loop van 2011 afscheid worden genomen.

  - De mondelinge behandeling in hoger beroep dat de Vereniging DSB Deposito's ("VDD") heeft ingesteld tegen de uitspraak van de bestuursrechter van de Rechtbank Rotterdam van 29 juli 2010, vond op 21 april 2011 plaats bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Dit College streeft ernaar op 1 juni 2011 uitspraak te doen. VDD bereidt ook proefprocedures voor tegen Curatoren, nu Curatoren de achtergestelde depositohouders niet als concurrente crediteuren in het faillissement erkennen.

  - DSB Bank heeft bij haar klanten momenteel ca. 147.000 leningen uitstaan voor een totaalbedrag van ca. € 5,9 miljard (meerdere leningen zijn verstrekt aan dezelfde leningnemers). Inmiddels ontvangt DSB Bank met betrekking tot deze leningen ongeveer € 27,9 miljoen per maand aan rente. Vanaf datum faillissement tot en met april 2011 heeft DSB Bank in totaal ca. € 1,3 miljard aan renteontvangsten en aflossingen ontvangen.

- Curatoren hebben een boedelkredietfaciliteit aangetrokken van enkele Nederlandse banken voor een totaalbedrag van oorspronkelijk € 1 miljard. De huidige betrekking onder deze faciliteit bedraagt € 157 miljoen.

- Op dit moment zijn in totaal 8.990 klachten ingediend bij de afdeling Klachtenmanagement; 2.712 van deze klachten betreffen een vooraankondiging tot verrekening van een eventuele zorgplichtclaim met een uitstaande lening.

- Op grond van de sinds mei 2010 geldende saneringsregeling zijn 883 saneringsverzoeken intern toegekend; 813 klanten hebben inmiddels een saneringsvoorstel ontvangen. Het overgrote deel van de tot op heden ontvangen reacties is positief; 734 saneringsvoorstellen zijn voor akkoord ondertekend teruggestuurd.Vooruitzichten crediteuren:
Curatoren voorzien dat geen uitkering op de achtergestelde vorderingen mogelijk zal zijn. De hoogte van een uitkering op concurrente vorderingen is afhankelijk van de opbrengst van de activa, de omvang van de verplichtingen en de tijd en de kosten die met de afwikkeling gepaard gaan.

Een eerste uitdeling wordt voorzien in juni 2011. Curatoren zullen de crediteurencommissie advies vragen over hun voornemen 100% uit te delen aan de crediteuren met een erkende preferente vordering en 15% aan de crediteuren met een erkende concurrente vordering. Vervolgens zal de rechter-commissaris worden verzocht de uitdelingslijst goed te keuren. Over de omvang van het totale percentage dat uiteindelijk kan worden uitgekeerd, kunnen Curatoren thans geen voorspelling doen.

Meer aanzienlijke uitdelingen kunnen worden gedaan na verkoop van (gedeeltes van) de leningenportefeuille van DSB Bank (de "Leningenportefeuille").

Gegevens onderneming : DSB Bank N.V.

Faillissementsnummer : F 09 / 798

Datum uitspraak : Noodregeling: 12 oktober 2009

Faillissement: 19 oktober 2009

Curatoren : mr. R.J. Schimmelpenninck en mr. B.F.M. Knüppe

Rechter-commissaris : mr. M.L.D. Akkaya (Rechtbank Alkmaar, nevenvestigingsplaats Amsterdam)

Verslagperiode : 1 februari 2011 tot en met 29 april 2011


Opmerkingen vooraf


Dit is het achtste openbaar faillissementsverslag van Curatoren. Het verslag bestrijkt de periode van 1 februari 2011 tot en met heden (29 april 2011) en bevat de financiële informatie over de periode tot 1 april 2011. Dit verslag dient in samenhang met de eerder uitgebrachte openbare verslagen te worden gelezen. Alle verslagen zijn beschikbaar via de websites www.dsbbank.nl en www.houthoff.com.
Het faillissement van DSB Bank is juridisch complex. In dit verslag geven Curatoren op vereenvoudigde wijze de huidige stand van zaken weer volgens de in Nederland geldende richtlijnen voor faillissementsverslaglegging. Curatoren benadrukken dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.
Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid, noch als afstand van enig recht.
Ook van dit achtste verslag zal een (informele) Engelse vertaling beschikbaar komen. Alleen de Nederlandse tekst is evenwel authentiek.
Bij de uitvoering van hun werkzaamheden maken Curatoren gebruik van de (advies) diensten van Houthoff Buruma Coöperatief U.A. ("Houthoff Buruma"), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. ("PwC") en Kempen & Co N.V. ("Kempen & Co") en van verschillende andere advocatenkantoren en adviseurs.


INHOUDSOPGAVE:

0. Algemene informatie voor crediteuren van DSB Bank

1. Inleiding

2. Inventarisatie

3. Personeel

4. Activa

5. Debiteuren

6. Bankfinanciën / zekerheden

7. Rechtmatigheid

8. Crediteuren

9. Overig0.Algemene informatie voor crediteuren van DSB Bank

0.1.Informatie voor klanten met een spaar-, betaal- of depositorekening die niet achtergesteld is


Met betrekking tot de positie van klanten van DSB Bank met een spaar-, betaal- of depositorekening waarvan de vordering uit hoofde van het creditsaldo niet achtergesteld is (hierna: de "Rekeninghouders") wordt verwezen naar de eerdere openbare verslagen.
Rekeninghouders met een vordering van minder dan € 100,-

Vorderingen van de Rekeninghouders die minder dan € 100,- per crediteur bedragen, worden door Curatoren om redenen van efficiency integraal voldaan. Daadwerkelijke uitbetaling heeft inmiddels aan vrijwel alle betreffende Rekeninghouders plaatsgevonden.


Rekeninghouders met een vordering van meer dan € 100,-

Tijdens de verificatievergadering van 10 december 2010 zijn de vorderingen van deze Rekeninghouders besproken en door de rechter-commissaris vastgesteld. Rekeninghouders met een aldus erkende vordering hebben het recht om voor dit erkende bedrag mee te delen in de baten van de boedel.


Achtergestelde depositohouders

VDD heeft bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de bestuursrechter van de Rechtbank Rotterdam van 29 juli 2010, waarbij in enkele proefprocedures werd bepaald dat achtergestelde deposito's niet in aanmerking komen voor een uitkering door De Nederlandse Bank N.V. ("DNB") onder het Deposito Garantiestelsel ("DGS"). De mondelinge behandeling in hoger beroep bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft op 21 april 2011 plaatsgevonden. Dit College streeft ernaar om op 1 juni 2011 uitspraak te doen.
  VDD heeft Curatoren laten weten van mening te zijn dat de vorderingen van de achtergestelde depositohouders als concurrente vorderingen dienen te worden erkend in het faillissement. Curatoren bestrijden dit standpunt en zijn van mening dat de achterstelling onverkort geldt. In goed overleg is afgesproken dat de betreffende vorderingen alsnog op een efficiente wijze aan de lijst van erkende vorderingen, dan wel aan de lijst van erkende achtergestelde vorderingen worden toegevoegd, zodra de kwestie is uitgekristalliseerd.

Ten einde proefprocedures mogelijk te maken, hebben twee van de leden van VDD hun vorderingen als concurrente vordering ter verificatie ingediend in het faillissement. Nadat deze vorderingen door Curatoren betwist zijn, heeft de rechter-commissaris de zaken verwezen naar de handelsrol van de civiele kamer van de rechtbank Amsterdam van woensdag 18 mei 2011 (zie ook paragraaf 8.6 van dit openbaar verslag).


0.2.Algemene informatie voor nog niet aangemelde crediteuren


Crediteuren die nog geen vordering in het faillissement hebben ingediend, kunnen deze alsnog schriftelijk bij Curatoren indienen onder vermelding van de aard, het bedrag en het karakter van de vordering en onder overlegging van relevante bewijsstukken. Indien een crediteur meent aanspraak te hebben op een voorrecht, pand, hypotheek of retentierecht, dient daarvan tevens melding te worden gemaakt.
Vorderingen kunnen per e-mail worden ingediend via crediteuren@dsbbank.nl of schriftelijk bij:
DSB Bank N.V.

t.a.v. afdeling Crediteurenadministratie

Postbus 70

1687 ZH Wognum
Informatie over de verificatie van nagekomen vorderingen tijdens de vergadering van schuldeisers is te vinden in paragraaf 8.7 van dit openbaar verslag.

0.3.Klachten of tegenvorderingen van klanten met een lening


Klanten die een klacht willen indienen worden verzocht hun klacht te richten aan Curatoren via e-mail curatoren@dsbbank.nl of schriftelijk o.v.v. Curatoren DSB Bank, t.a.v. afdeling Klachtenmanagement, Postbus 70, 1687 ZH te Wognum.
Slechts nadat overeenstemming is bereikt tussen Curatoren en de klant van DSB Bank over de hoogte van de vordering (ingediend middels een klacht) of de vordering door een rechter is toegewezen krachtens een onherroepelijke uitspraak, kan het bedrag van de vordering worden verrekend met de schuld uit hoofde van de lening.
Gedurende de periode dat de (hoogte van de) vordering (nog) niet vaststaat door overeenstemming met Curatoren of een onherroepelijke rechterlijke uitspraak, kan het bedrag van de vordering niet worden verrekend met de schuld uit hoofde van de lening. Indien achteraf wordt vastgesteld dat een klant tijdens het faillissement te veel heeft betaald, zullen Curatoren het teveel betaalde als boedelschuld terugbetalen.

0.4.Betalingsregelingen


Curatoren hebben voor klanten met ernstige betalingsproblemen verschillende regelingen. Zie hiervoor paragraaf 5.8 tot en met 5.10 van dit openbaar verslag.

1.InleidingBelangrijkste werkzaamheden in de afgelopen verslagperiode

1.1.In deze verslagperiode is door de boedelorganisatie intensief gewerkt aan de afronding van de verificatievergadering. Momenteel wordt overleg gevoerd met schuldeisers waarvan de vorderingen betwist zijn. Dit ten einde het aantal schuldeisers waarmee een renvooiprocedure gevoerd moet worden zo beperkt mogelijk te houden. Ook wordt overleg gevoerd met de crediteuren van nagekomen vorderingen die zich gemeld hebben voor de vergadering van schuldeisers van 19 mei 2011.

1.2.Curatoren hebben overleg met de bestuurders en/of curatoren van DSB Beheer B.V. en onder haar vallende groepsvennootschappen, onder meer over de effecten van de overeenkomst met de Belastingdienst op de onderlinge rekening-courant verhoudingen. Ook wordt periodiek overleg gevoerd met DSB Leven N.V. (hierna: "DSB Leven") en DSB Schade N.V. (hierna: "DSB Schade"), waarbij met name wordt gesproken over de afwikkeling van zorgplichtklachten die tevens deze verzekeraars raken.

1.3.Tevens vindt regelmatig overleg plaats tussen Curatoren en houders van pand- en/of eigendomsrechten op de Leningenportefeuille. Ook wordt regelmatig met de SPV's overlegd. Zie verder paragraaf 6.3 van dit openbaar verslag.

1.4.Curatoren evalueren periodiek of verkoop van de Leningenportefeuille opportuun is. Curatoren blijven van mening dat het thans in het belang van de crediteuren van DSB Bank is de verkoop van het Nederlandse gedeelte van de portefeuille uit te stellen. Curatoren onderzoeken wel de mogelijkheid tot verkoop van de (veel kleinere) Duitse portefeuille.

1.5.In deze verslagperiode hebben Curatoren het gebruikelijke onderzoek naar de oorzaken van het faillissement voortgezet. Inmiddels is een aanvang gemaakt met de eerste formele gesprekken met alle betrokkenen. Curatoren verwijzen naar hoofdstuk 7.5 van dit openbaar verslag.

1.6.Iedere twee weken vindt plenair overleg plaats met de Belangenorganisaties teneinde te komen tot oplossingsrichtingen voor (ex-)klanten met zorgplichtklachten. Met de Belangenorganisaties is afgesproken geen tussentijdse mededelingen te doen over de voortgang van dit overleg.

2.Inventarisatie

2.1.Directie en organisatie


Zie het eerste openbaar verslag. Voor een overzicht van de structuur van de DSB Groep, verwijzen Curatoren naar de twee organogrammen die als Bijlage 1 aan het eerste openbaar verslag zijn gehecht.

2.2.Balanstotaal per datum faillissement


Zie het eerste openbaar verslag, in het bijzonder Bijlage 2.

2.3.Boedelopstelling per 30 september 2010


De boedelopstelling per 30 september 2010 is als Bijlage 1 bij het vijfde openbaar verslag gevoegd.

2.4.Procedures


De procedures waarin DSB Bank als gedaagde optreedt en die voor datum faillissement aanhangig zijn gemaakt, zijn door het faillissement van rechtswege geschorst. Procedures waarbij naast DSB Bank ook DSB Leven en/of DSB Schade gedaagde zijn, zijn geschorst ten aanzien van DSB Bank maar lopen door ten aanzien van DSB Leven en/of DSB Schade. In drie van die procedures is namens DSB Leven en/of DSB Schade van antwoord gediend; deze procedures staan thans op de rol voor (beraad) comparitie na antwoord.
Een aantal procedures is ambtshalve doorgehaald. Deze procedures kunnen op verzoek van één van beide partijen weer op de rol worden geplaatst.
Procedures die op het moment van het uitspreken van het faillissement voor vonnis stonden, zijn niet geschorst. Na de verschijning van het vorige openbaar verslag is nog in geen van deze zaken vonnis gewezen. In de procedures waarin DSB Bank als gedaagde optreedt, zijn na datum faillissement in totaal vier vonnissen gewezen.
Naast de procedures waarin DSB Bank gedaagde is, is momenteel nog een groot aantal door DSB Bank aangespannen incassoprocedures aanhangig bij diverse gerechten in Nederland. In een aantal van deze incassoprocedures is een reconventionele vordering ingediend door de gedaagde partij(en). Ten aanzien van deze procedures wordt per procedure onderzocht of er aanleiding is en mogelijkheden zijn de procedure te beëindigen door middel van een minnelijke oplossing tussen partijen.
Ook wat betreft procedures waarin DSB Bank als eiseres optreedt en geen reconventionele vordering is ingesteld, geldt dat per procedure wordt onderzocht of het wenselijk is deze procedures voort te zetten. In afwachting van dat onderzoek is in deze procedures aanhouding dan wel verwijzing naar de parkeerrol verzocht en toegestaan. Vier procedures waarin DSB Bank als eiseres c.q. appellant optreedt zijn ambtshalve doorgehaald. Deze procedures kunnen op verzoek van één van beide partijen weer op de rol worden geplaatst.

2.5.Procedures aanhangig gemaakt na datum faillissement


Sinds de verschijning van het vorige openbaar verslag zijn, met uitzondering van de door Stichting Hypotheekleed ingestelde procedure (zie paragraaf 5.4 van dit openbaar verslag), geen nieuwe procedures aanhangig gemaakt tegen Curatoren/de boedel. Zoals hierboven reeds vermeld, zijn in een aantal lopende procedures wel vorderingen in reconventie ingesteld tegen Curatoren/de boedel. Wat betreft deze procedures geldt dat per procedure wordt onderzocht of er aanleiding is en mogelijkheden zijn een dergelijke procedure te beëindigen door middel van een minnelijke oplossing tussen partijen.

2.6.Verzekeringen


Zie tevens het tweede openbaar verslag. Voor zover nodig zijn lopende bedrijfsverzekeringen beëindigd, bijvoorbeeld in verband met de verkoop van (on)roerende zaken.

2.7.Huur


Bedrijfsruimten gehuurd van groepsentiteiten

Op 28 april 2011 is de huurovereenkomst voor de Atoomweg 23 te Hoorn beeindigd. Vanaf deze datum huurt DSB Bank nog de volgende twee bedrijfsruimten van groepsentiteiten:

- Hoorn – Protonweg 32;

- Rotterdam – Jan Leentvaarlaan 37-47;

Het pand aan de Richterslaan 2 te Nieuwegein is inmiddels verkocht en overgedragen.
Bedrijfsruimten gehuurd van derden

Zie de eerdere openbare verslagen.


3.Personeel

3.1.Aantal ten tijde van het faillissement


Zie het tweede openbaar verslag.

3.2.Aantal in jaar voor faillissement


Zie het tweede openbaar verslag.

3.3.Werknemers


Thans zijn ca. 258 werknemers (204.06 FTE) in dienst bij DSB Bank en 23 werk-nemers (18.85 FTE) bij DSB Verzekeringen, een 100% dochter van DSB Bank. Bovendien maakt de boedel gebruik van ruim 35 ZZP-ers.
Voor zover Curatoren bekend, hebben inmiddels bijna 1.400 oud-werknemers van DSB Groep een nieuwe dienstbetrekking gevonden of zijn als zelfstandig ondernemer gestart.

Voorlopige voortzetting werkzaamheden


Curatoren hebben het grootste deel van de thans nog bij DSB Bank werkzame werknemers te kennen gegeven dat zij ten minste tot medio 2012 in dienst kunnen blijven. Van enkele werknemers zal in de loop van 2011 afscheid worden genomen. De bestaande retentieregeling wordt op dezelfde voet voortgezet.
Deze aanpassing van de verwachte einddatum is gebaseerd op – enerzijds – de vorderingen ten aanzien van de afwikkeling van het faillissement en de uitkomst van gesprekken met externe partijen ten aanzien van de overname van de servicing en – anderzijds – de behoefte van Curatoren steeds tijdig duidelijk te maken aan medewerkers tot waar de horizon van werkzaamheden ligt.
Werknemers worden in de gelegenheid gesteld gedurende de werkzaamhe-den in 2011 gebruik te maken van een zogenaamd mobiliteitstraject. Dit enerzijds om de werknemers zo veel als mogelijk tot de afwikkeling van de werkzaamheden te behouden. En anderzijds om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte van werkne-mers aan opleiding en onwikkeling met het oog op hun toekomst na de afwikkeling van de werkzaamheden bij DSB Bank.

3.4.Ondernemingsraad en vakbonden


De ondernemingsraad wordt door Curatoren op regelmatige basis geïnformeerd over en/of betrokken bij belangrijke aangelegenheden. Ook met de vakbonden hebben vertegenwoordigers van Curatoren contact en overleg.

3.5.Pensioenen


Curatoren en de uitvoerder van de collectieve pensioenregeling van DSB Bank, SNS Reaal, hebben definitief overeenstemming bereikt over de pensioenopbouw van werknemers die nog voor DSB Bank werkzaam zijn. Ook de vakbonden en de ondernemingsraad hebben hiermee ingestemd. De contracten zijn inmiddels uitgewerkt en zullen door betrokken partijen getekend worden.

4.Activa

4.1.Algemeen


Zie voor een algemeen overzicht van de activa van DSB Bank ten tijde van het uitspreken van het faillissement Bijlage 2 bij het eerste openbaar verslag. Voor een actueel overzicht, zie Bijlage 1 bij het vijfde openbaar verslag. Ter aanvulling hierop merken Curatoren het volgende op.

4.2.Hypotheken


De (hypothecaire) leningen van DSB Bank worden beheerd door de afdeling Bancaire Processen van DSB Bank. In de voorgaande verslagen is reeds melding gemaakt van klanten met leningen met bouwdepots. Van de ca. 800 bouwdepot leningen zijn thans ruim 250 leningen afgelost.

4.3.Registergoederen


Zie tevens de voorgaande openbare verslagen. Een substantieel deel van de registergoederen is inmiddels verkocht. Curatoren verwachten dat de verkoop van de overige registergoederen in de loop van 2011 kan plaatsvinden. Curatoren hebben de verkoopinspanningen met betrekking tot twee panden vooralsnog opgeschort in verband met de tijdelijke huisvesting van de organisatie.

4.4.Bedrijfsmiddelen


Regelmatig vinden door Troostwijk Veilingen B.V. veilingen plaats van overtollig kantoormeubilair en aanverwante inventaris.

4.5.Deelnemingen


Zie voor een overzicht van de deelnemingen van DSB Bank Bijlage 1 bij het eerste openbaar verslag. Voor financiële gegevens met betrekking tot deze deelnemingen verwijzen Curatoren naar Bijlage 2 bij het eerste openbaar verslag. Curatoren merken ten aanzien van de deelnemingen van DSB Bank nog het volgende op.
DSB Verzekeringen B.V.

Deze vennootschap vervult de functie van gevolmachtigd agent bij de verzekeringen die via de bemiddeling van DSB Bank zijn afgesloten en functioneert op normale wijze.


DSB Beveiliging B.V.

Voor informatie over (de afwikkeling van) het faillissement van DSB Beveiliging verwijzen Curatoren naar de openbare verslagen inzake dit faillissement, die zijn te raadplegen via de website van DSB Bank (www.dsbbank.nl).


DSB Leeuwarden B.V.

Voor informatie over (de afwikkeling van) het faillissement van DSB Leeuwarden verwijzen Curatoren naar de openbare verslagen inzake dit faillissement, die zijn te raadplegen via de website van DSB Bank (www.dsbbank.nl).


DSB Print B.V.

Voor informatie over (de afwikkeling van) het faillissement van DSB Print verwijzen Curatoren naar de openbare verslagen inzake dit faillissement, die zijn te raadplegen via de website van DSB Bank (www.dsbbank.nl).


Inspectrum Groep B.V.

Deze (niet failliete) vennootschap is destijds opgericht ter onderbrenging van de te verzelfstandigen afdeling Incasso van DSB Bank. Curatoren constateren evenwel dat de overdracht van die afdeling naar Inspectrum Groep B.V. nooit voltooid is. Zo zijn de medewerkers in dienst gebleven van DSB Bank en werd geen zelfstandige administratie gevoerd. Curatoren beraden zich over deze situatie. Zie voor de werkzaamheden van deze vennootschap paragraaf 5.11 van dit openbaar verslag.


Paul.nl B.V.

Zie het eerste openbaar verslag.


DSB Belgium N.V.

Zie het vijfde openbaar verslag.


DSB Bank N.V. branch in Ljubljana / DSB Posojila d.o.

Zie het vijfde openbaar verslag. Deze nevenvestiging is juridisch en administratief inmiddels volledig afgewikkeld. Op basis van de aflossing op de portefeuille welke door de voormalig bestuurder ter plaatse is overgenomen valt nog een (beperkte) bate voor de boedel te verwachten.


DSB Zweigstelle / DSB Deutschland GmbH / DSB Direct

Zie het vijfde openbaar verslag. Curatoren inventariseren middels een gecon-troleerd verkoopproces in hoeverre het mogelijk is te komen tot een verkoop van de Duitse portefeuille en activiteiten voor een reële prijs. Hiervoor bestaat in de markt de nodige belangstelling en Curatoren hebben een aantal (indicatieve) biedingen ontvangen. Curatoren zijn momenteel in overleg met enkele van deze bieders teneinde duidelijkheid te krijgen over de geboden prijs, de gestelde voorwaarden alsmede de kans van slagen van een mogelijke transactie. Naar verwachting kan in het eerstvolgende faillissementsverslag meer informatie worden verstrekt over de uitkomst van dit proces.


4.6.Domeinnamen


Curatoren bereiden momenteel de verkoop van de resterende domeinnamen van DSB Bank voor.

5.Debiteuren

5.1.Algemeen


Curatoren verwijzen voor een algemeen overzicht van de debiteurenpositie van DSB Bank naar Bijlage 2 bij het eerste openbaar verslag. Een update blijkt uit de boedelopstelling per 30 september 2010. Voor deze boedelopstelling verwijzen Curatoren naar Bijlage 1 bij het vijfde openbaar verslag.

5.2.Afwikkeling klachten


Op dit moment zijn in totaal 8.990 klachten ingediend bij de afdeling Klachtenmanagement (ten tijde van het zevende openbaar verslag: 8.182). Van deze klachten betreffen 2.712 een vooraankondiging tot verrekening van een eventuele zorgplichtclaim met een uitstaande lening (ten tijde van het zevende openbaar verslag: 2.709).

De klachten hebben voor het overgrote deel betrekking op een (vermeende) zorgplichtschending door DSB Bank. Een klein gedeelte van de klachten heeft betrekking op kwesties die niet gerelateerd zijn aan de zorgplicht.

Sinds de aanvang van het faillissement zijn er in totaal 347 klachten afgewikkeld. Dit aantal is exclusief de 734 klanten die een saneringsvoorstel hebben geaccepteerd.

5.3.Inventarisatie zorgplichtkwesties


In opdracht van Curatoren is een inventarisatie gemaakt van de (vermeende) zorgplichtkwesties aangaande DSB Bank. De uitkomsten van deze inventarisatie zijn samengevat in het zesde openbaar verslag en worden naarmate de inzichten voortschrijden, bijgesteld.

5.4.Reactie op klachten / overleg Belangenorganisaties


Curatoren zijn bezig met de formulering van uitgangspunten aan de hand waarvan zorgplichtklachten kunnen worden afgewikkeld. Curatoren voeren hiertoe overleg met individuele klanten, met hun advocaten en met de Belangenorganisaties.
Curatoren voeren frequent vertrouwelijk overleg met de Belangenorganisaties over de zorgplichtproblematiek. Doel van dit overleg is te komen tot oplossingsrichtingen en efficiënte oplossingen voor (ex) klanten van DSB Bank met zorgplichtklachten. De volgende belangenorganisaties zijn bij het overleg betrokken:

- Stichting Hypotheekleed;

- Stichting Steunfonds Probleemhypotheken;

- Stichting Platform Aandelen Lease; en- een viertal rechtsbijstandsverzekeraars, te weten Stichting Achmea Rechts-bijstand, Stichting Univé Rechtshulp, Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering en DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V.
Met de Belangenorganisaties worden algemene oplossingsrichtingen besproken die kunnen gelden voor bepaalde categorieën van klanten die klachten hebben ingediend. Indien dergelijke algemene oplossingsrichtingen worden vastgesteld, zullen deze niet alleen gelden voor de klanten die aangesloten zijn bij één of meer van de hiervoor genoemde organisaties maar voor alle klanten die een soortgelijke klacht hebben ingediend. Het overleg met de Belangenorganisaties is de afgelopen maanden geïntensiveerd. Met de Belangenorganisaties is afgesproken geen tussentijdse mededelingen te doen over de voortgang van het overleg. Wel is met de belangenorganisaties inmiddels een (deel)oplossing bereikt voor klachten over Hollands Welvaren Select (zie paragraaf 5.5 van dit openbaar verslag). Informatie hierover is op de website gepubliceerd. De (deel)oplossing wordt thans uitgevoerd.
Stichting Hypotheekleed heeft los van dit overleg tegen Curatoren een vordering ex artikel 3:305a BW ingesteld, inzake de vergoeding van buitengerechtelijke kosten.
Het overleg met de Belangenorganisaties over meer algemene oplossingsrichtingen laat onverlet dat Curatoren met de organisaties ook overleg blijven voeren over de oplossing van klachten van individuele klanten die de betrokken organisatie hebben gemachtigd voor hen op te treden.

5.5.Effectenbeleningsportefeuille (Hollands Welvaren Select)


Curatoren en de Belangenorganisaties hebben op 9 december 2010 overeenstemming bereikt over een voorstel dat Curatoren doen aan klanten met klachten over Hollands Welvaren Select. Zie hierover ook www.dsbbank.nl. Op deze website is ook de lijst "Veelgestelde vragen HWS" te vinden, waarin meer informatie wordt gegeven over de inhoud van de voorstellen die Curatoren doen. Aan het overgrote deel van de klanten die aanspraak kunnen maken op de toepassing van deze regeling is inmiddels een voorstel gedaan. De reacties van de klanten zijn vrijwel zonder uitzondering positief.

5.6.Verrekening


Net als in de vorige verslagperiode, heeft een aantal klanten een beroep gedaan op verrekening. Volgens de algemene voorwaarden van DSB Bank is het klanten niet toegestaan hun vordering op DSB Bank te verrekenen met hun schuld aan DSB Bank. Curatoren hebben zich reeds eerder bereid verklaard dat in die gevallen waarin eventuele schade van een klant wegens schending van een zorgplicht jegens die klant, hetzij in een rechterlijk vonnis, hetzij bij wijze van schikking komt vast te staan, deze schade in mindering zal kunnen worden gebracht op de bestaande schuld die deze klant aan DSB Bank heeft.

5.7.Nieuw in te dienen klachten


Klanten die een klacht willen indienen worden verzocht hun klacht te richten aan Curatoren via e-mail curatoren@dsbbank.nl of schriftelijk o.v.v. Curatoren DSB Bank, t.a.v. afdeling Klachtenmanagement, Postbus 70, 1687 ZH te Wognum.

5.8.Restschuldregeling


De restschuldregeling heeft betrekking op de schuld die overblijft na verkoop van de woning en inlossing van de opbrengst op het hypothecaire krediet. De regeling geldt voor klanten die onlangs hun woning hebben verkocht en voor klanten die een lopende restschuld hebben. De regeling heeft als uitgangspunt dat klanten naar betaalcapaciteit op hun restschuld aflossen en na een aflosperiode van maximaal 50 maanden schuldvrij zijn. Klanten die geen afloscapaciteit hebben, krijgen een uitstelregeling van 12 maanden, waarna hun positie opnieuw wordt beoordeeld.

5.9.Saneringsregeling Klanten die op het moment van aangaan van het krediet in hoge mate zijn overgekrediteerd en hun schuldenlast nu onmogelijk kunnen betalen, kunnen een sanering van hun schulden vragen. De kwijtschelding van een deel van de hoofdsom heeft geen juridische achtergrond, maar is gebaseerd op verantwoord debiteurenbeheer. Het saneringsvoorstel is een eenmalig voorstel waarover niet kan worden onderhandeld.

Er zijn momenteel 1.807 saneringsverzoeken beoordeeld, waarvan 53,9% is afgewezen. Reden voor afwijzing is bijvoorbeeld dat de maandtermijnen volgens de genormaliseerde berekening volgens de NIBUD norm wel betaalbaar zijn. Ook worden saneringsaanvragen afgewezen als de klant zoveel schulden heeft dat zelfs bij maximale sanering door DSB Bank, de maandlasten onbetaalbaar blijven. In totaal 813 klanten hebben inmiddels een saneringsvoorstel ontvangen. Daarvan zijn 713 voor akkoord ondertekend en teruggestuurd.

5.10.Tijdelijke betalingsregeling


Klanten die een acuut financieel probleem hebben, kunnen bij Curatoren een verzoek indienen voor het treffen van een tijdelijke betalingsregeling. Klanten die in aanmerking wensen te komen voor een tijdelijke betalingsregeling, dienen een inkomsten- en lastenlijst in te sturen. De lijst is te vinden op de website www.dsbbank.nl. Indien de inkomenssituatie van de klant daartoe aanleiding geeft, wordt de klanten een tijdelijke verlaging van de maandlasten aangeboden.

5.11.Incasso Ook klanten met een klacht moeten blijven betalen. Een beroep op verrekening wordt door curatoren niet erkend. Als een klant hierdoor in achterstand raakt volgt een BKR melding. Het oplopen van het uitstaand saldo als gevolg van betalingsachterstanden (al dan niet op grond van verrekening) is voor de schuldpositie van klanten zeer nadelig. Klanten worden daarom opgeroepen de maandtermijnen te blijven betalen tot op hun klacht is beslist. Voor klanten met ernstige betalingsproblemen zijn er verschillende regelingen (zie paragraaf 5.8, 5.9 en 5.10 van dit openbaar verslag).

6.Bankfinanciën / zekerheden

6.1.Financieel overzicht

In Bijlage 1 bij dit openbaar verslag wordt een financieel overzicht gegeven met de ontvangsten en uitgaven van de boedel van DSB Bank vanaf datum faillissement tot eind maart 2011.


In Bijlage 2 bij dit openbaar verslag wordt een financieel overzicht gegeven met de ontvangsten en uitgaven van de boedel van DSB Bank gedurende het eerste kwartaal van 2011.

6.2.Kredietfaciliteiten


Curatoren verwijzen voor een overzicht van de kredietfaciliteiten en de daarmee verband houdende zekerheden naar Bijlage 2 bij het eerste openbaar verslag.
De huidige stand van het boedelkrediet bedraagt € 157 miljoen (stand zevende verslag: € 325 miljoen). De boedelkredietfaciliteit kan ondermeer gebruikt worden voor tussentijdse uitdelingen aan erkende crediteuren. Curatoren overleggen momenteel met de banken over enkele aanpassingen met betrekking tot deze kredietfaciliteit.

6.3.Securitisatieprogramma's


Net als in de voorgaande verslagperiodes heeft DSB Bank ook in de afgelopen verslagperiode op basis van de met de SPV's gemaakte afspraken het feitelijk beheer en management verricht van de in het kader van haar securitisatieprogramma's overgedragen (dan wel verpande) portefeuilles. Deze ‘servicing’ door de boedel geschiedt tegen een vergoeding.
Het onderzoek van Curatoren naar de mogelijkheden van een strategische sa-menwerking van de servicingorganisatie van DSB Bank met een gerenommeerde derde partij bevindt zich in een vergevorderd stadium.
In het zesde openbaar verslag is vermeld dat op 18 november 2010 noteholders vergaderingen hebben plaatsgevonden. In het zevende openbaar verslag is vermeld dat de voor 17 januari 2011 geplande noteholders vergaderingen tot nader order zijn uitgesteld om reden dat – kort gezegd – nog onvoldoende informatie beschikbaar was omtrent de impact van de zorgplichtklachten op de securitisatieprogramma's. Curatoren hebben in de afgelopen verslagperiode wel overleg gehad met de SPV's en inlichtingen verschaft aan de noteholders in een door de SPV's georganiseerde telefonische vergadering.

6.4.Leasecontracten


Curatoren merken op dat DSB Bank nog partij is bij ongeveer 51 leasecontracten met betrekking tot auto's van de werknemers van DSB Bank en DSB Groep. Voor zover van toepassing worden deze kosten aan de desbetreffende vennootschap(en) / boedel(s) doorbelast.

6.5.Beschrijving zekerheden


De geldigheid van de door DSB Bank verstrekte zekerheden wordt nog nader onderzocht. Curatoren behouden zich ten aanzien daarvan alle rechten voor.

6.6.Eigendomsvoorbehoud, reclame- en retentierechten


Tot op heden hebben zich geen partijen bij Curatoren gemeld die menen over een eigendomsvoorbehoud dan wel (een) reclame- en/of retentierecht te beschikken. Curatoren gaan er derhalve vanuit dat van dergelijke rechten in dit faillissement geen sprake is.

6.7.Hedges


In het tweede openbaar verslag is gemeld dat alle wederpartijen van de rente swaps waarbij DSB Bank partij was (waaronder de back swaps in de securitisatieprogramma's) vanwege het uitspreken van het faillissement de vroegtijdige beëindiging hiervan hebben ingeroepen. Als gevolg hiervan zijn alle swaps waarbij DSB Bank partij was geëindigd. Alle (acht) wederpartijen hebben berekeningen opgesteld van de schadevorderingen voortvloeiende uit de vroegtijdige beëindigingen van de swaps. Het onderzoek naar de juistheid van de door de swapwederpartijen gepretendeerde afrekeningen is nog niet afgerond. Op grond van hun eigen berekeningen dienen vijf wederpartijen per saldo een beëindigingbetaling aan DSB Bank te verrichten (in al deze gevallen is deze verplichting inmiddels verrekend met saldi die de betrokken wederpartijen onder zich hadden), terwijl drie wederpartijen per saldo een beëindigingbetaling van DSB Bank pretenderen. Laatstbedoelde drie wederpartijen hebben hun vorderingen ter verificatie aangemeld. Curatoren betwisten deze vorderingen. In de afgelopen verslagperiode zijn Curatoren met één van laatstbedoelde drie wederpartijen tot overeenstemming gekomen als gevolg waarvan de vordering van deze wederpartij niet langer wordt betwist.

6.8.Rentebeleid


Het beleid van Curatoren voor de vaststelling van de variabele en vaste rentetarieven staat vanaf 1 oktober 2010 op website www.dsbbank.nl. Dientengevolge is per 1 oktober 2010 de variabele rente voor ongeveer de helft van de leningen met variabele rente naar beneden bijgesteld. Voor klanten met leningen die een lagere variabele rente hadden dan het vanaf 1 oktober 2010 geldende tarief, zijn verhogingen per 1 januari 2011 doorgevoerd tot een maximum van 1,1%. In verband met de stijging van de marktrente in het eerste kwartaal van 2011 is de variabele rente die DSB Bank aan haar klanten in rekening brengt per 1 april 2011 verhoogd.

7.Rechtmatigheid

7.1.Boekhoudplicht


De eerste indruk van Curatoren was dat de administratie van DSB Bank het wettelijke vereiste inzicht in de rechten en verplichtingen van DSB Bank verschafte.
In de tweede helft van 2010 is het Curatoren opgevallen dat in een aantal gevallen de leningendocumentatie niet, althans niet op eenvoudige wijze, voorhanden is. Nadat Curatoren onderzoek hebben laten verrichten naar de kwaliteit van de administratie en de archivering is besloten om met behulp van een externe partij de nodige verbeteringen door te voeren.

7.2.Depot jaarrekeningen


Zie het eerste openbaar verslag.

7.3.Goedkeuringsverklaring accountant


Zie het eerste openbaar verslag.

7.4.Stortingsverplichting aandelen


Zie het eerste openbaar verslag.

7.5.Onbehoorlijk bestuur


In de afgelopen verslagperiode hebben Curatoren het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement voortgezet. Curatoren zijn met vrijwel alle betrokkenen een onderzoeksprotocol overeengekomen, waarin onder meer is vastgelegd op welke wijze de informatieuitwisseling tussen Curatoren en deze partijen zal plaatsvinden. Met het laatst zittende bestuur van DSB Bank wordt hierover nog steeds overleg gevoerd. De komende verslagperiode willen Curatoren de gesprekken met de betrokkenen voortzetten waarbij algemene en specifieke vragen ten aanzien van (de achtergronden van) het faillissement aan de orde komen. Curatoren zijn doende met de nog niet geinterviewde betrokkenen data vast te leggen waarop deze (formele) gesprekken zullen plaatsvinden. Mede vanwege agendaproblemen hebben Curatoren het streven laten varen om het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement in juni 2011 af te ronden. Curatoren verwachten in september 2011 te rapporteren. Pas aan de hand van een analyse van de uitkomsten van dit feitelijke onderzoek zullen Curatoren conclusies trekken ten aanzien van de eventuele aansprakelijkheid van de (voormalige) bestuurders/commissarissen van DSB Bank en/of van derden.

7.6.Paulianeus handelen


Dit is onderwerp van nader onderzoek.

7.7.Werkzaamheden


Gedurende de afgelopen verslagperiode is intern onderzoek gedaan naar de administratie van de leningendocumentatie en hebben Curatoren het gebruikelijke onderzoek naar de oorzaken van het faillissement voortgezet.

8.Crediteuren

8.1.Crediteurencommissie


De definitieve commissie van schuldeisers bestaat uit Chapel 2003-I B.V., ING Bank N.V. en de heer E. Hulshof. In deze verslagperiode hebben twee uitvoerige vergaderingen van Curatoren met de commissie plaatsgevonden. Tijdens de vergaderingen worden de ontwikkelingen bij de afwikkeling van het faillissement besproken en wordt over voorgenomen besluiten formeel advies gevraagd.

8.2.Erkende vorderingen


Zoals ook blijkt uit het proces-verbaal van de verificatievergadering van 10 december 2010 zijn 8.130 vorderingen (van 7.403 crediteuren) voor een totaalbedrag van € 2.349.177.627 als concurrente vorderingen geverifieerd. Zie tevens het zevende openbaar verslag. Curatoren wijzen erop dat het bedrag aan erkende vorderingen nog kan stijgen door schikkingen, uitspraken in de renvooiprocedures, alsmede door nagekomen vorderingen.
Zoals ook blijkt uit het proces-verbaal van de verificatievergadering van 10 december 2010 zijn 119 vorderingen (van 49 crediteuren, waaronder het UWV) voor een totaalbedrag van € 719.933,31 als preferente vorderingen geverifieerd.

8.3.Betwiste vorderingen op 10 december 2010 Curatoren hebben tijdens de verificatievergadering van 10 december 2010 in totaal 269 vorderingen van 172 crediteuren betwist (waarvan 11 pro memorie). Daarnaast hebben enkele betwistingen door crediteuren plaatsgevonden. Zie tevens het zevende openbaar verslag. Het totaalbedrag aan betwistingen bedraagt € 1.430.610.853. Curatoren stellen pogingen in het werk om met zoveel mogelijk crediteuren met betwiste vorderingen vóór aanvang van de aangehouden verificatievergadering overeenstemming te bereiken. Zie ook paragraaf 8.6 van dit verslag.

8.4.Boedelschulden


Gezien de stand van de boedel gaan Curatoren ertoe over om door hen akkoord bevonden boedelschulden steeds op korte termijn te voldoen.

8.5.Voortzetting van de verificatievergadering De rechter-commissaris heeft de verificatievergadering van 10 december 2010 (voor slechts enkele crediteuren) aangehouden tot 3 februari 2011 en vervolgens tot 12 mei 2011. Ook laatstgenoemde voortzetting van de verificatievergadering zal slechts 'pro-forma' plaatsvinden. Dat houdt in dat er géén daadwerkelijke bijeenkomst plaatsvindt. Doel van deze vergadering is slechts om betwiste vorderingen waarover inmiddels tussen crediteuren en Curatoren overeenstemming bereikt is alsnog te plaatsen op de lijst van erkende vorderingen. Curatoren zijn voornemens voor 12 mei 2011 op website http://verificatie.dsbbank.nl te vermelden welke vorderingen het betreft. Op 12 mei 2011 zal de verificatievergadering gesloten worden.


  Van deze pro-formavergadering zal een proces-verbaal opgemaakt worden dat eveneens op de bovengenoemde website te vinden zal zijn.


8.6.Resterende betwistingen op 12 mei 2011 Curatoren verwachten dat van de 172 crediteuren wiens vorderingen op 10 december 2010 nog betwist werden, met ongeveer de helft alsnog overeenstemming over de hoogte van hun vorderingen bereikt zal kunnen worden. Deze vorderingen kunnen dan tijdens de vergadering van 12 mei 2011 op de lijst van erkende vorderingen geplaatst kunnen worden. In die gevallen waarin geen overeenstemming zal kunnen worden bereikt, zal in de vergadering een renvooiprocedure moeten worden vastgesteld.

Curatoren wijzen in het bijzonder op de renvooiprocedure tussen Stichting Hypotheekleed en Stichting Centralebankclaim enerzijds en DNB anderzijds. Het betreft de vordering van DNB ter zake van het DGS van totaal ruim € 3,5 miljard. De vordering wordt voor een bedrag ter hoogte van € 1,3 miljard door bovengenoemde stichtingen betwist. Curatoren zien geen reden tot betwisting. In deze procedure zijn inmiddels zowel de conclusie van eis als de conclusie van antwoord genomen. Mogelijk vindt op reeds korte termijn een comparitie van partijen plaats.

8.7.Eerste vergadering van schuldeisers ex artikel 178 Fw Inmiddels heeft de rechter-commissaris (zie Bijlage 3 bij dit openbaar verslag) op donderdag 19 mei 2011 om 11:30 uur een vergadering van schuldeisers belegd, met als onderwerp de verificatie van nagekomen vorderingen. Het zwaartepunt zal liggen op nagekomen vorderingen en vorderingen uit hoofde van inmiddels opgeloste klachten met betrekking tot het HWS-product van DSB Bank. Hierover is immers een akkoord met de Belangenorganisaties bereikt (zie paragraaf 5.5 van dit verslag).


  Curatoren zullen conform artikel 178 Fw ten minste tien dagen voor deze vergadering alle crediteuren bij brief oproepen. Curatoren zijn voornemens de lijsten van nagekomen (voorlopig) erkende/betwiste vorderingen gedurende zeven dagen voorafgaande aan 19 mei 2011 kosteloos ter griffie van eenieder ter inzage te leggen. Ook zullen deze lijsten worden geplaatst op website http://verificatie.dsbbank.nl.


8.8.Volgende vergaderingen van schuldeisers ex artikel 178 Fw De rechter-commissaris heeft Curatoren in de vorige verslagperiode bericht dat ook in de toekomst nog één of meer aparte schuldeisersvergaderingen op grond van artikel 178 Fw zullen worden uitgeschreven, indien dat wenselijk is gezien de behoefte in een later stadium klanten met een zorgplichtvordering en schuldeisers met een achtergestelde vordering te verifiëren (zie Bijlage 4 bij het vijfde openbaar verslag). Dergelijke schuldeisersvergaderingen zullen ook plaatsvinden indien de afwikkeling van vorderingen van de SPV's en van bepaalde assuradeuren dit wenselijk maakt (zie Bijlage 1 bij het zesde openbaar verslag).


  Tijdens deze volgende vergaderingen van schuldeisers kunnen ook andere vorderingen die om welke reden dan ook niet tijdens de verificatievergadering van 10 december 2010 of tijdens de vergadering van schuldeisers van 19 mei 2011 zijn behandeld, aan bod komen. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan nagekomen vorderingen en aan vorderingen van pandhouders die niet volledig door het pand gedekt blijken.


9.Overig

9.1.Fiscus DSB Bank maakt onderdeel uit van de fiscale eenheid van DSB Beheer voor de vennootschapsbelasting en maakt tevens onderdeel uit van de fiscale eenheid omzetbelasting DSB Beheer BV, DSB Bank NV C.S. Het bestaan van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting heeft tot gevolg dat DSB Beheer als primair belastingplichtige heeft te gelden ten aanzien van de mogelijke belastingschulden en belastingvorderingen voor de heffing van de vennootschapsbelasting en dat de Belastingdienst een ruimere mogelijkheid van verrekening van openstaande belastingschulden en belastingvorderingen heeft ten aanzien van de verschillende vennootschappen die deel uitmaken van deze fiscale eenheid. Daar DSB Bank onderdeel uitmaakt van de fiscale eenheid omzetbelasting is DSB Bank aansprakelijk voor omzetbelastingschulden van alle tot de fiscale eenheid behorende vennootschappen.

In eerdere openbare verslagen is al melding gemaakt van het overleg met de Belastingdienst Amsterdam over een aantal lopende fiscale discussiepunten. In dit kader kunnen Curatoren thans berichten dat in maart 2011 - na positief advies van de crediteurencommissie en met toestemming van de rechter-commissaris - een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst Amsterdam is getekend, waarbij alle bekende en nog uitstaande fiscale discussiepunten binnen de DSB-groep op een minnelijke wijze zijn geregeld zonder daarbij afbreuk te doen aan de verschillende standpunten van partijen. Als gevolg van deze vaststellingsovereenkomst zal DSB Beheer (als moedermaatschappij van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting en als onderdeel van de fiscale eenheid omzetbelasting) in mei 2011 per saldo een bedrag van ongeveer € 23,5 miljoen (inclusief rente) op de faillissementsrekening ontvangen. In laatstgenoemd bedrag is rekening gehouden met de verrekening van nog openstaande reguliere belastingschulden van per saldo ongeveer € 1,5 miljoen (per maart 2011) van de verschillende DSB-vennootschappen.

Als gevolg van de vaststellingsovereenkomst zullen Curatoren naar verwachting een additionele vordering van minimaal € 20 miljoen indienen in het faillissement van DSB Beheer, nu de teruggaaf aan DSB Beheer van ongeveer € 23,5 miljoen per saldo grotendeels betrekking heeft op activiteiten van (voormalige dochtermaatschappijen van) DSB Bank.

Curatoren en de Belastingdienst Amsterdam hebben ten slotte nog de intentie uitgesproken om periodiek overleg te voeren met het oog op een correcte fiscale afwikkeling van de faillissementen van DSB Beheer en DSB Bank.

9.2.Autoriteit Financiële Markten (AFM)


Eenmaal per kwartaal hebben Curatoren overleg met de AFM over lopende zaken.

9.3.Informatievoorziening


De klanten van DSB Bank worden over relevante beslissingen van Curatoren of door hen te nemen acties per brief geïnformeerd. Daarnaast verstrekken Curatoren informatie via de website 'www.dsbbank.nl' en kunnen klanten per e-mail vragen sturen naar curatoren@dsbbank.nl. Tevens kunnen klanten met vragen bellen naar het callcenter van DSB Bank, op werkdagen geopend tussen 09.00-17.00 uur en te bereiken op het nummer 088 – 372 30 00.

9.4.Werkzaamheden en tijdsbesteding


Curatoren hebben diverse partijen ingeschakeld ter ondersteuning bij de afwikkeling van het faillissement, waaronder Houthoff Buruma (juridisch en fiscaal advies), PwC (accountancy-, belastingadvies- en IT-gerelateerde diensten) en Kempen & Co (begeleiding verkoopproces Leningenportefeuille). Hiernaast zijn nog enkele andere externe specialisten ingeschakeld.
Curatoren en juristen en fiscalisten van Houthoff Buruma hebben in de periode

1 januari 2011 tot en met 31 maart 2011 gezamenlijk 4.441,8 uur besteed in het faillissement van DSB Bank. PwC heeft gedurende deze periode 455,4 uur besteed in het faillissement van DSB Bank.


9.5.Termijn afwikkeling faillissement


Curatoren voorzien voor het gehele jaar 2011 en 2012 nog intensieve werkzaamheden in het kader van de afwikkeling van het faillissement. De uitloop na 2012 zal zeker nog een aantal jaren in beslag nemen, zij het met aflopende intensiviteit.

9.6.Plan van aanpak


Curatoren en de boedelorganisatie blijven projectmatig werken aan de afwikkeling van het faillissement. Curatoren zullen zich de komende verslagperiode in het bijzonder richten op het continueren en servicen van de Leningenportefeuille, het verder inventariseren en verifiëren van vorderingen van crediteuren, het te gelde maken van de activa en het doen van onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. Daarnaast zullen Curatoren het overleg voortzetten met de Belangenorganisaties over algemene oplossingsrichtingen voor de klachten.

9.7.Indiening volgend verslag


Naar verwachting eind juli 2011.

Wognum, 29 april 2011

mr. R.J. Schimmelpenninck mr. B.F.M. Knüppe

curator curator

Bijlagen:

Bijlage 1: Financieel overzicht van de ontvangsten en uitgaven van de boedel van DSB Bank vanaf datum faillissement tot eind maart 2011

Bijlage 2: Financieel overzicht van de ontvangsten en uitgaven van de boedel van DSB Bank gedurende het eerste kwartaal van 2011

Bijlage 3: Beschikking van de rechter-commissaris van 19 april 2011310000248/6649277.1


: fileadmin -> user upload
user upload -> Wedderveer “Uitgestrekte buurt in de gemeente Bellingwedde tussen Blijham en Wedde aan de westoever van de Westerwoldsche Aa; aan de overkant ligt het recreatieoord Wedderbergen (camping).
user upload -> Verslag Werkatelier Eiland van Schalkwijk
user upload -> Bijwerken rijksregister bestand algemeen 1 definities opbouw structuur bijwerking
user upload -> Persdossier haring
user upload -> Symposium on the Rwandan Genocide: Remembrance & Reflection on the aftermath
user upload -> Nieuwsbrief cnv onderwijs passend onderwijs Nummer 1 17 januari 2013
user upload -> Een stukje over de geschiedenis van de club
user upload -> Herfstvakantie van 13 T/M 20 oktober
user upload -> Formulier verklaring vakbondslidmaatschap voor maandelijkse werkgeversbijdrage in de vakbondscontributie
user upload -> Winschoterhoogebrug
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina