Financiele paragraaf oude ijsselstreek op weg naar 2020 InleidingDovnload 10.88 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte10.88 Kb.
FINANCIELE PARAGRAAF OUDE IJSSELSTREEK OP WEG NAAR 2020

Inleiding

Op 30 juni is een financiële schets voor de jaren 2006-2015 gegeven. Deze schets ging vooral in op de gevolgen voor de inkomsten van de gemeente. Zie bijlage bij dit stuk. In deze bijlage waren tevens de verwachte personele kosten voor een aantal jaren(8) opgenomen.

De nota Oude-Ijsselstreek op weg naar 2020 vraagt echter om een meer integrale en bredere financiële paragraaf en werkwijze waarbij de gegevens van 30 juni een worden geïntegreerd.
Master grondexploitatie Op weg naar 2020

Om alle financiële zaken en gevolgen van Op weg naar 2020 (OWN2020) goed te kunnen beheersen en inkaderen zal een mastergrondexploitatie OWN2020 worden opgezet. Deze exploitatie zal de gehele periode, dus tot 2020, blijven bestaan.


Welke kosten worden ten laste van deze exploitatie gebracht:

1.Aanloopkosten van de komende 3 jaar in de vorm van:  • specifiek aangetrokken OWN2020 personeel, de genoemde € 500.000

  • advieskosten van derden, deze worden vooralsnog uit de genoemde 500.000 gedekt

  • de promotie en acquisitiekosten in deze aanloop jaren, deze worden vooralsnog uit de genoemde 500.000 gedekt.

Dekking van de aanloopkosten:

Deze kosten zullen in de feitelijke projecten worden omgeslagen naar de ontwikkelaars van de woningbouwprojecten en/of voorzieningenprojecten. Concreet betekent dat bij de opzet van de feitelijke projecten contractueel een bijdrage wordt afgesproken ter dekking van deze kosten.
2. Aankoop grond c.a.

Deze post behoeft geen nadere toelichting. Alle grondaankopen die te maken hebben met OWN2020 worden financieel ten laste van deze exploitatie gebracht.

3. Bouwrijpmaken etc.

Ook deze traditionele post behoeft geen nadere toelichting. De infrastructuur, boven en ondergronds(incl. groen ed.) behoren hiertoe.


4. Rentekosten, advieskosten e.d.

Kosten gaan voor de baten, dus zullen er rentekosten zijn. Ook deze komen ten laste van de exploitatie(zoals gebruikelijk). Daarnaast zullen er advieskosten van derden komen. Ook die komen ten laste van de exploitatie


Dekking van de kosten 2,3,4.

Indien er een hele sterke kostenmanagement en kostentiming wordt toegepast kan de grondprijs(verkoopprijs grond) deze kosten goed maken. Of dit 100 % mogelijk is/wordt is op voorhand niet te zeggen. Het moet wel het uitgangspunt zijn. Dit mag geen vrijblijvend aspect zijn of worden.


5. Voorzieningen

Het als gevolg van de groei noodzakelijk voorzieningen(onderwijs, wmo etc) zullen zoveel mogelijk een integraal onderdeel moeten gaan worden van de diverse bouwprojecten.

De kosten worden derhalve in deze exploitatie opgenomen. Voor de ontwikkelaars zal dit een uitdaging zijn om deze voorzieningen mede te realiseren binnen de exploitatieopzet van de(deel)plannen.
Stijging inkomsten leges, OZB en algemene uitkering gaan naar de gewone begroting

Op 30 juni is aangegeven hoe de reguliere inkomsten(OZB, algemene uitkering en leges) zullen stijgen in de komende jaren als gevolg van de OWN2020.

Deze inkomsten worden niet in de grondexploitatie OWN2020 opgenomen. Dit is principieel, immers zijn dit zogenaamde algemene (dekkings)middelen. Deze opbrengsten behoren in de gewone begroting van de gemeente te worden geraamd.

Deze opbrengsten zijn o.a. nodig om de groei van het areaal te bekostigen alsmede de groei van de organisatie(bij 47.000 of 50.000 inwoners zal de organisatie groter zijn dan nu).

Ook hier zal een duidelijk kostenmanagement nodig zijn om de groei van de areaalkosten én organisatiekosten onder het niveau van de inkomstenstijging te houden.

Dit betekent ook dat de hierboven genoemde aanloopkosten ad € 500.000, die voor de eerste 3 jaar ten laste worden gebracht van de grondexploitatie OWN2020 na die eerste drie jaar stapsgewijs moeten “inzakken” in de reguliere organisatie. Immers is er een omslagpunt dat de kwartiermakers OWN2020 niet meer nodig zijn. Ingeschat wordt dat dit punt over 3 jaar is bereikt.


Bijdrage vanuit de gewone begroting aan de grondexploitatie OWN2020

Wel kan worden gedacht om gedurende de eerste jaren van de inkomstengroei een (aflopende) bijdrage vanuit de gewone begroting aan de grondexploitatie te doen ter verlaging van het verliesrisico binnen de exploitatie OWN2020.


Bijvoorbeeld(uitgaande van de berekeningen van 30 juni 2005):

2008 50 % van de inkomstengroei is: 50 % van € 1.010.000= afgerond 500.000

2009 40 % van de inkomstengroei is: 40 % van € 1.240.000= afgerond 500.000

2010 30 % van de inkomstengroei is: 30 % van € 1.470.000= afgerond 400.000

2011 20 % van de inkomstengroei is: 20 % van € 1.700.000= afgerond 340.000

2012 10 % van de inkomstengroei is: 10% van € 1.930.000= afgerond 200.000


De feitelijke inkomstengroei zal deze bedragen natuurlijk nog laten wijzigen.
Elke 3 jaar wordt er “afgerekend” met de masterexploitatie Op weg naar 2020

Van een dergelijk lange grondexploitatie zal een hele duidelijke en scherpe financiële bewaking noodzakelijk maken. Om dit concreet te maken zal er een 3 jaarlijkse afrekening met deze masterexploitatie(die natuurlijk deelexploitaties zal hebben die apart binnen deze exploitatie wordt bijgehouden) worden gemaakt.

Dit heeft een tweeledig doel, nl.

1.indien de verliesrisico’s oplopen dan wordt het “verlies ook genomen” en niet doorgeschoven naar de toekomst.2.elke drie jaar wordt uitgebreid stilgestaan bij de haalbaarheid van de rest van de looptijd. Hiermee krijgt de raad een heel duidelijk moment om sterk bij te sturen danwel ontwikkeling zelfs stop te zetten indien de financiële risico’s onvoldoende beheersbaar worden of dreigen te worden.
Naast deze 3 jaarlijkse afrekening wordt natuurlijk bij de jaarrekening van de gemeente uitgebreid op dit onderwerp ingegaan en verantwoording afgelegd.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina