Formulier acf/3bisDovnload 26.14 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte26.14 Kb.

/


FORMULIER ACF/3bis


Kieskring van Brussel-Hoofdstad

Kantonhoofdbureau

van .................

______
KIESWETBOEK


Art. 95 § 9. De stembureaus bestaan uit de voorzitter, vier bijzitters, vier plaatsvervangende bijzitters en een secretaris die wordt benoemd overeenkomstig art. 100. De bijzitters en plaatsvervangende bijzitters worden door de voorzitter van het kantonhoofdbureau, ten minste twaalf dagen vóór de verkiezing, aangewezen onder de kiezers van de stemafdeling die kunnen lezen en schrijven.
§ 10. Binnen achtenveertig uren na de aanwijzing van de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters geeft de voorzitter van het kantonhoofdbureau hun daarvan kennis bij aangetekende brief ; in geval van verhindering moeten zij de voorzitter daarvan bericht geven binnen achtenveertig uren na de kennisgeving.
Indien het getal van degenen die aanvaarden onvoldoende is om het stembureau samen te stellen wordt het door de voorzitter aangevuld overeenkomstig § 9.
Met geldboete van 50 tot 200 euro (verhoogd met de huidige opdeciemen) wordt gestraft de bijzitter of de plaatsvervangende bijzitter die binnen de bepaalde tijd de reden van zijn verhindering niet opgeeft of die zonder wettige reden nalaat het hem opgedragen ambt te vervullen.
De voorzitter van het kantonhoofdbureau brengt elke voorzitter van het stembureau op de hoogte van de aanwijzing van de bijzitters en van de plaatsvervangende bijzitters van zijn bureau die de reden van hun verhindering niet hebben opgegeven.
§ 11. De kandidaten mogen geen deel uitmaken van een bureau.
Art. 100. De secretaris wordt door de voorzitter van het stembureau benoemd uit de kiezers van de kieskring.
Art. 130. Ten laste van de Staat komen de verkiezingsuitgaven voor
1°. . . . . .
2° het presentiegeld en de reisvergoeding waarop de leden van de kiesbureaus aanspraak kunnen maken onder de voorwaarden bepaald door de Koning.


VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, DE KAMER, VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN VAN DE BRUSSELSE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014
Aanwijzing van de voorzitters van de stembureaus met

Geautomatiseerde/elektronische stemming.

_______
Te .......... , ......... 2014
Mevrouw, Mijnheer,
Ik heb de eer U mede te delen dat U overeenkomstig artikel 95 van het Kieswetboek, aangewezen bent tot voorzitter (voorzitster) van het ... e stembureau van het kieskanton .....................

dat zetelen zal zondag.................. te ............................ straat, nr. ...


Ik kan U tevens meedelen dat de … bijzitters en de … plaatsvervangende bijzitters van uw stembureau door mij zullen worden aangeduid.
De secretaris van uw stembureau wordt door U vrij benoemd uit de kiezers van bovengenoemde kieskring voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.
Bij een volgende zending zult U twee exemplaren van de kiezerslijst van uw stembureau ontvangen, alsook de samenstelling van uw stembureau met de naam en de adressen van de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters, die door mij zijn aangesteld.
In geval van wettige verhindering verzoek ik U mij onmiddellijk daarvan bericht te geven.
Gelieve mij ontvangst van deze brief te melden binnen 48 uren met onderstaand ontvangstbewijs.
Overeenkomstig de nieuwe wettelijke bepalingen, zal bovendien een opleiding die noodzakelijk is bij de uitvoering van uw opdracht gegeven worden aan alle voorzitters van stem(opnemings)bureaus op …………………………………………………………….op volgend adres:………………………………………………………………………………………………………………………
De voorzitter,
P.S. : Gelieve uw rekeningnummer bij te hebben voor de uitbetaling van uw presentiegeld na de verkiezingen3° . . . . .
4° de verzekeringspremies om de lichamelijke schade te dekken die voortvloeien uit ongevallen die de leden van de kiesbureaus zijn overkomen in de uitoefening van hun ambt ; de Koning bepaalt de regels volgens welke deze risico's worden gedekt.
- Koninklijk besluit van 18 juli 1966 (gecordineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken).
Art. 49. De voorzitters van de stembureaus die niet bij machte zijn de kiezers te woord te staan of voor te lichten in de talen die deze wet voorschrijft te gebruiken in de betrekkingen van de plaatselijke diensten met de partikulieren wijzen een secretaris aan die hen daarin kan bijstaan.


_________________
N.B. De briefwisseling van de voorzitters, hetzij onder elkander, hetzij met de vrederechter of met de bijzitters, plaatsvervangende bijzitters en secretarissen van de stembureaus, wordt portvrij verzonden. De vermelding "Kieswet" dient bovenaan het adres aangebracht. Het adres moet bovendien de hoedanigheid van de geadresseerde en van de afzender vermelden en door laatstgenoemde ondertekend zijn.
_________
Aan Mevrouw, Mijnheer, ................................................

……………………………………….............................

te …………….................................................................

…………………………………………… straat, nr. ...


BELANGRIJK :
a. Uw stembureau telt meer dan 800 kiezers zodat U naast een secretaris, ook een adjunct-secretaris die doet blijken van beroepservaring in informatica en 5 (i.p.v. 4) bijzitters (*).
b. Uw stembureau telt niet meer dan 800 kiezers zodat U alleen een secretaris dient aan te wijzen (*).
(* = schrappen wat niet van toepassing is door de voorzitter van het kantonhoofdbureau).
ONTVANGSTBEWIJS
(Af te scheuren en terug te sturen aan Mevrouw, Mijnheer, .............................………………………………………...... voorzitter van het kantonhoofdbureau .......……………………....... te ……….................................................... straat, nr. ...)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, DE KAMER, VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN VAN DE BRUSSELSE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014
De ondergetekende, (naam) ................................................ (adres) .................................................................., aangewezen als voorzitter van het stembureau nr. ... van het kieskanton, verklaart de brief ontvangen te hebben van de voorzitter van het kieskanton van ...................dd. ................, waarbij zij/hij aangewezen werd.
Te............., .............2014
Handtekening


ACF/3bis – Gelijktijdige verkiezingen van 25 mei 2014 – www.verkiezingen.fgov.be


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina