Gebedsbloemen van en voor de Heilige Maagd Maria Verzameling van alle gebeden door Maria geïnspireerd aanDovnload 0.52 Mb.
Pagina1/10
Datum25.08.2016
Grootte0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Gebedsbloemen van en voor de Heilige Maagd Maria

Verzameling van alle gebeden door Maria geïnspireerd aanvanaf mei 1997

Ik draag dit boek op tot eerherstel aan Maria als Moeder van Smarten,

in welke hoedanigheid Zij mijn roeping als Haar instrument

gestalte heeft gegeven

Elke ziel is een roos uit Gods hand.Ik ben de Hemelse Tuinierster.

Ik wil met elke ziel een heilig verbond sluiten dat hierin bestaat dat de ziel zich TOTAAL aan Mij geeft: hart, geest, lichaam en wil om Gods Werken te voltooien,

en dat Ik Mij TOTAAL aan de ziel geef opdat de roos zich totaal moge ontvouwen en moge bloeien voor de Eeuwige Lente van de grondvesting van Gods Rijk op aarde.”

(Maria – Meesteres van de zielen,
20 mei 2008)


28.07.2010

Inhoud

Bevrijdingsgebeden

(waaronder het kwaad)

33. Bede tot Maria om Gebedsverdieping

Lieve Moeder Maria,

Spiegel van de Goddelijke Zuiverheid, Onbevlekt Ontvangen en daardoor vanaf Uw eerste levensmoment tot in de eeuwigheid volkomen rein naar lichaam, geest en ziel.

Gekweld door geestelijke nood richt Uw zo liefhebbend kind zich tot U.

Al mijn streven om in gebed nader tot U te komen, wordt door satan bemoeilijkt. De onmacht verstikt mijn hart, beminde Moeder, want ik kan U noch mijn ware Liefde, noch mijn eerbied betuigen.

Liefste Moeder Maria, ik weet dat U van mij houdt.

Daarom, mijn Moeder, die van Uw hele leven één gebed hebt gemaakt, en tot de hoogste toppen van vervoering God met Uw prijzingen hebt weten te behagen, smeek ik U, mij genadig te hulp te willen komen.

Wil mij toch Uw Heilige Geest sturen, opdat Hij de Tempel van mijn geest, die er zo naar hunkert, U in zuiverheid te ontvangen, zou reinigen van alle verwarring.

Moge Hij mij helpen, tijdens het gebed Uw beeld voor ogen te houden, want waar U aanwezig bent, kan geen kwaad gedijen.

Moge Hij mij de genade verlenen, mijn hart te laten ontvlammen met het vuur van de Liefde dat alle gif van satan uit mij wegbrandt.

Liefste Moeder, in Wier armen ik mij in veiligheid weet, in mijn nood smeek ik U, de Aartsengel Michaël te willen bevelen, alle krachten van het kwaad in mijn geest aan banden te leggen, opdat ik bevrijd voor U moge verschijnen om U de bloem van mijn hart aan te bieden.

O Moeder Maria, Schrik der duivelen, ik vertrouw op U.

* * *

EEN GOUDEN RAAD AAN DE MARIATOEGEWIJDE

Laat U door niemand ontmoedigen op de prachtige weg waarop Uw Hemelse Moeder U heeft uitgenodigd. Neem afstand van wat mensen zeggen. De duivel is heel listig, en keert zich bij voorkeur tegen de Mariatoegewijden. Hij gebruikt de mond van mensen om U te ontmoedigen. Leef met Uw ogen, hart en geest bij Maria, en geef mensen niet de kans om U in een andere richting te beïnvloeden. Alleen zo kunt U in de zuiverheid en Liefde blijven die van U verwacht wordt. Wees heldhaftig in het navolgen van Maria, ongeacht wat mensen zeggen of hoeveel kritiek zij ook op U uiten. Wees ervan overtuigd dat U niet kunt dwalen zolang U zich totaal voor Maria inzet en U tot het uiterste inspant om te leven in overeenstemming met alle deugden. Mensen die U daarvan trachten af te brengen, worden niet door Gods Geest geïnspireerd.39. Gebed tot de Heilige Geest om Gebedsverdieping

Beminde Heilige Geest,

Samen met Uw Hemelse Bruid Maria, aan Wie ik mij totaal heb toegewijd, tracht U Gods kinderen in heiligheid naar de Vader toe te leiden.

Ook Uw tegenstander weet dit, en ondermijnt mijn geest opdat mijn gesprek met God en mijn overgave aan de kracht van het Licht verstoord zou worden.

Omdat U verschijnt in elke ziel waarvan Maria Zich totaal meester heeft gemaakt, richt ik mij vol vertrouwen tot U voor verlichting en bevrijding.

Verleen mij het vermogen tot onderscheiden van wat in dit leven en mijn denkwereld echt van belang is. Schenk mij inzicht in alle tekenen van satans werk in mijn geest, opdat ik elke ontmoediging, verbittering, vrees of zorg zou leren zien als kinderen van zijn duisternis, en deze aan het Licht van Gods Liefde zou kunnen opdragen tot mijn bevrijding.

Zoals de Harten van Maria en Jezus in absolute Liefde verenigd zijn, zo wil ook ik mijn hart in Liefde met het Onbevlekt Hart verenigen.

Stuur mij daarom het Vuur van Uw Geest. Laat mijn hart in diepe Liefde ontbranden, opdat ik niet zou ophouden, naar Maria te verlangen. Mogen deze diepe Liefde en verlangen mijn hart en geest constant bij en in Maria laten verwijlen, en moge ik Haar permanent in mijn hart en geest huisvesten tot verwijdering van alle niet met Haar verenigbare gedachten.

Heilige Geest, wil mij tevens de genade van de totale overgave schenken. Leer mij, mijzelf in blind vertrouwen in Maria's handen te leggen, zodat ik voor Haar kan verschijnen als een hulpeloos kind dat zelf niets kan, en weet dat Moeder met Goddelijke Liefde en Wijsheid voor hem/haar zorgt en over hem/haar heerst. Alleen zo zal mij de genade van de gelijkmoedigheid en blijmoedigheid ten deel vallen.

Maak van mij een waar kind van Maria, dat leeft in de geborgenheid van het Licht, en niet wordt geraakt door de schijnbare onzekerheden van de schaduw die satan afwerpt wanneer hij de kans krijgt, zich tussen Gods Licht en de mensenziel op te stellen.

O Heiligmaker, verzadig mijn verlangen, en verenig mij met mijn Hemelse Moeder.

* * *


De diepgang van Uw gebeden is van het grootste belang, want gebed is spreken met God. Het is door het gebed dat U God bij Uw leven betrekt, en het is eveneens door Uw gebed dat U bijdraagt tot zuivering van de wereld: Hoe vuriger Uw gebed, des te meer draagt U bij tot de spoedige vestiging van het Rijk van Christus op aarde.

66. Gebed tot Maria om Bescherming tegen Bekoring en Zonde

Lieve Moeder Maria,

Mijn rouwmoedig hart vindt U als een eenzame Roos, kreunend onder striemende regen. De zielen van vele van Uw kinderen verworden tot stenen die de last van Jezus' Kruis ondraaglijk maken.

Onverschilligheid en gemakzucht maken de Vaders erfgenamen tot onkruid van hem die haat en vernietiging tussen Gods vruchten zaait.

Hoe listig toch maakt hij mijn eigen zwakheden tot lokaas voor mijn ziel.

Met elke afwijking van de deugd wijs ik Gods Liefde af. Ik heb niet eens gemerkt hoezeer mijn wezen misvormd is. Hoe lelijk schijnt het mij nu toe in het Licht van Uw Onbevlekte Schoonheid.

Mijn hoogmoed stuurde mij op dwaalwegen. Onzichtbaar doch dichter dan mijn eigen schaduw volgt mij Uw liefhebbend Hart.

O beminnelijke Schoonheid, mag ik in Uw Liefde verankerd blijven, want zonder Uw genadige glimlach ben ik verdoemd tot eeuwig dolen.

Hoe wordt mijn ziel verwond bij elke stap op wegen die niet door U zijn geëffend.

Hoe weerzinwekkend geurt elk woord dat niet door U wordt beademd vóór het mijn mond verlaat.

O mijn Beschermster, hoe kan mijn hart weerstaan aan het zachte gefluister van de Gezante van het Rijk der Eeuwige Liefde?

U hebt mijn hart tot een portaal van het Paradijs gemaakt. Uw tranen om mijn zonden zuiveren er mijn hele wezen.

Laat mij nooit meer los, mijn Heiligmaakster, want alleen een ziel in staat van heiligheid kan Gods Liefde onbeperkt in zich opnemen en vasthouden.

O Maria, maak mijn hart ziek van Liefde tot U en Jezus, vóór het kan sterven aan het gif van de duivel. Moge Uw stem voortaan mijn enige bekoring blijven.

Maak dat elke avond Uw blik met welbehagen op mij kan rusten, en dat mijn ziel voor U een nooit opdrogende bron van vreugde moge zijn.

* * *


Maria is het enige schepsel dat ooit een leven heeft geleid dat volkomen vrij was van zonde. Zoals ieder mens was ook Zij onderhevig aan de bekoring, doch Zij heeft er op waarlijk heldhaftige wijze weerstand tegen geboden. Haar macht over de inspiraties van de duivel was totaal. Daarom ligt het voor de hand dat Maria de meest aangewezene is aan wie U Uw eigen onmacht in de strijd tegen de bekoring kunt opdragen en van wie U kracht kunt afsmeken.

72. Gebed tot de Heilige Geest om Bevrijding uit de Duisternis

Beminde Heilige Geest, Boodschapper van het Licht,

vanuit de doodsstrijd van onze omnachte zielen roepen wij tot U.

Duisternis onttrekt ons ware zelf aan onze ogen. De vensters van onze harten blijven gesloten voor onze naasten. God is nog slechts een schim in donkere verten.

Onze oren zijn verdoofd door de schreeuwende onwetendheid van deze wereld. Open ze voor de serene Waarheid van het Evangelie.

Onze ogen zijn vermoeid door de duisternis van de goddeloosheid om ons heen. Open ze voor de schittering van de ware heiligheid.

Onze verstomde monden spreken het stille oordeel van de onverschilligen. Open ze, opdat zij Gods Gerechtigheid zouden verkondigen.

Onze geesten dommelen op de sussende golven van een materieel leven zonder gevoel. Wek ze op met de bezielende kracht van de Wijsheid.

Onze harten kwijnen weg in de troosteloze koude van haat en zelfzucht. Brand het merkteken van de wereld uit onze harten weg door het allesverterende Vuur van de Liefde.

Ons gemoed verdrinkt in de stormen van de prins van alle chaos en onzekerheid. Neem alle twijfel uit de mensenharten weg in de Tekenen van Gods Aanwezigheid, opdat onze wankelmoedigheid moge worden tot onverwoestbare trouw aan het Rijk van de Eeuwige Vreugde.

Onze vermoorde zinnen komen nog slechts tot leven in de stuiptrekkingen van alles wat wil schokken en onze naaste vernedert. Geef ze het Eeuwig Leven in het genot van de schoonheid van ware eenvoud en naastenliefde.

Onze zielen sterven langzaam aan het gif uit Eva's appel. Geef ze Jezus' Lichaam te eten, geef ze Zijn Bloed te drinken, baad ze in Maria's boetetranen, en parfumeer ze door de zalvende aanraking van onze Hemelse Lelie, opdat zij in geur van heiligheid naar het Rijk van het Licht mogen overgaan.

* * *

Alles wat verband houdt met het aardse, draagt elementen van duisternis in zich. Alles wat Hemels is, is Licht. Onze beproevingen, pijnen, smarten kunnen slechts vrucht dragen, en onze onwetendheid, verblinding, dwalingen en misleidingen kunnen slechts doorbroken worden mits wij ons volkomen openstellen voor het Licht. U openstellen voor het Licht, betekent U in verbinding stellen met de Heilige Geest, U door Hem laten “inpalmen”. Hij kan U van alle duisternis bevrijden.162. Gebed tot Maria, Moeder van de Bevrijding

Lieve Moeder Maria,

De Dageraad van Uw Onbevlekte Ontvangenis heeft de nacht van de slavernij aan de zonde verslonden, en uit U rees de Zon uit het Rijk van de Vrijheid op.

De Vader heeft mij voorbestemd voor de oneindige vreugde van het Paradijs. Waarom heb ik mijn hart toch zo aan dit tranendal verpacht?

Waarom blijf ik najagen wat mij ongelukkig maakt?

Hoe kortstondig bloeien de bloemen der wereld, doch mijn ogen laten hen niet los.

Is de Zaaier niet uitgegaan met het Graan van het Geloof, opdat ik de honger van het lichaam zou versmaden?

Omdat ik de erfenis van het Verlossingsmysterie heb aanvaard, komt U mij bevrijden uit de ketenen van alles wat mij aan de wereld bindt.

O Tuin door dewelke de stroom van Gods gaven vloeit alvorens zich over de aarde uit te storten, door U fluistert de stem der eeuwigheid in mijn hart, opdat ik de wereld zou minachten.

Hoezeer loert de wereld op hen die zich wees voelen, om hun zwakheid tot bron van ontrouw te maken.

Zien zij dan niet dat het Goddelijk Bloed en de Allerheiligste Tranen de band van Uw Moederschap hebben gesmeed?

Zien zij dan niet dat Uw verwantschap met de mensenkinderen sterker is dan deze naar het vlees?

De melk van de Wijsheid waarmee U de bodem van de harten wil drenken, is het geneesmiddel voor de gifbeker der wereldse genoegens, die de zielen met zoveel blinde overgave drinken.

Onder het Kruis hebt U voor mij de Wijn verzameld die mijn ziel zal verwarmen, indien ik bereid ben om de Kelk te omhelzen.

Zie Uw arme, blinde kinderen. Zij verafgoden de stof als het gouden kalf. Doch de stof schenkt geen leven, zij bereidt het slechts een graf. Steeds bergaf lopen de paden der wereld. Wie geen sterke benen heeft, struikelt en valt.

Kroongetuige van de vernietiging van de wereld op Golgotha, was Jezus' Lijden niet de Weg van de verloochening van alles wat ons aan het aardse bindt? Zijn de kinderen van de nieuwe Adam niet aan U gegeven om nog slechts in hart en geest te leven?

O Moeder, Uw Liefde maakt mij vrij. Zij laat slechts verlangen, deel te hebben aan Uw wereld zonder verlangens die de Zon verduisteren en de Weg onzichtbaar maken.

Uw onbevlekte zuiverheid toont mij het Licht van de bevrijding. Draagt het kind niet de geest van zijn moeder in zich?

Met oneindige tederheid zaait U in mijn hart de gehechtheid aan het Kruis, opdat mijn ziel de vrijheid moge oogsten.

Moge Uw Liefde mij aan U en Jezus vastnagelen, opdat ik in Gelukzaligheid aan de wereld moge sterven.

Moge ik mijn ogen gevestigd houden op het Licht uit Uw brandend Hart, en niet verblind worden door de vele dwaallichten die mijn pad kruisen, opdat mijn ogen de Bloemen van de Eeuwige Lente zouden koesteren, en mijn ziel vrij moge zijn.

176. Gebed tot het Heilig Hart van Jezus

Heilig Hart van Jezus, onuitputtelijke Graanschuur tussen winters kale velden, op U hoopt elke ziel die de leegheid van de wereld heeft ervaren.

Heilig Hart van Jezus, veilige Schaapsstal in een land van wolven, op U hoopt elke ziel die door de tanden der wereld is verwond.

Heilig Hart van Jezus, Vat dat het Bloed der Verlossing uitstort over een wereld in slavernij, op U hoopt elke ziel die kwijnt in kettingen van klatergoud.

Heilig Hart van Jezus, Boomgaard van Leven die oprees aan het eind van de weg naar de dood, op U hoopt elke ziel die door de vruchten der wereld is verziekt.

Heilig Hart van Jezus, Bed van bloemen in een steppe van troosteloosheid, op U hoopt elke ziel die niet langer vreugde in de wereld vindt.

Heilig Hart van Jezus, Baken van Licht tussen harten in duisternis, op U hoopt elke ziel voor wie de zon in de wereld voorgoed is ondergegaan.

Heilig Hart van Jezus, Boom van Liefde, geplant in het rijk van de haat, op U hoopt elke ziel die door de wereld slechts met de judaskus is bemind.

O Heilig Hart van Jezus, in U sluit ik elke ziel die dwaalt op de wegen der wereld, want in U komt elk schepsel thuis.

***


Het Heilig Hart van Jezus geeft uitdrukking aan de onbegrensde goedheid en vrijgevigheid van God, zoals op symbolische wijze is getoond in de volledige uitstorting van Bloed en water uit het Hart toen het na de Kruisdood door de lans werd doorboord. Jezus’ Hart is ook een toevluchtsoord tegen alle kwaad.

***


Mijn lieve Moeder, dit aardse leven is een reis langs een onbekende route vol gevaren en pijnen. Niettemin zal het de mooiste reis zijn die ik ooit heb gemaakt, omdat ik elke etappe samen met U heb mogen afleggen. De aardse wegen hebben mijn voeten verwond, doch sedert U mij in de ogen kijkt, loop ik op wolken.

(Myriam, 24 december 1998)***

Lieve Moeder, als de dauw op het veld wil ik aan Uw Hart rusten, klaar om onder de stralen van de Eeuwige Zon ten Hemel op te stijgen.

(Myriam, 1998, datum niet meer bekend)181. Gebed tot Maria, Koningin van de Rozenkrans

Lieve Moeder Maria,

Vanaf Uw Onbevlekte Ontvangenis tot op deze dag hebt U de wereld met de rozen van Uw Liefde bezaaid.

Te Bethlehem baarde U voor de mens de Bloem der Verlossing, doch op Kalvarie gaf de mens er U doornen voor in de plaats.

Elke dag doorboren ook de doornen van mijn onverschilligheid, fouten en nalatigheden Uw liefhebbend Hart.

Daarom kom ik nu tot U in Liefde en deemoed, om mijn gebed als rozen aan Uw voeten neer te leggen.

Mogen mijn rozen het Hemels Parfum van Uw ziel over onze wereld verspreiden, om hem te bevrijden van de stank van de zonden.

Moge de schoonheid van mijn rozen Uw Hart in verrukking brengen, opdat de straling van Uw Liefde onze wereld zou zuiveren van alles wat lelijk is.

Mogen mijn rozen U tooien met de kroon van de eeuwige overwinning op de doornen van mijn ondeugden, die Uw Smartvol Hart doorboren.

Mogen mijn rozen de pracht herstellen van Gods Schepping, die steeds meer in de kleurloze duisternis van het kwaad wordt gehuld.

Mogen mijn rozen het levenbrengend geneesmiddel zijn voor zwaar zieke zielen in staat van ongenade, waarin geen bloemen van Eeuwig Leven meer bloeien.

O Allerheiligste Moeder van Liefde, wil mijn gebedsrozen tot een kroon van bloemen rond onze wereld vlechten.

Mogen zij U kronen met de Liefde die Uzelf elke dag in het bloembed van mijn hart zaait, en mogen zij mijn antwoord zijn op de ketting van zonden waarmee het kwaad Uw kinderen wil binden.

O Koningin van de Rozenkrans, U vertrouw ik al mijn rozen van Liefde toe, want ik weet dat U ze zult bestemmen als bouwstenen voor de huisjes van vele zielen in de Hemel.

* * *

De roos wordt wel eens de koningin van de bloemen genoemd. De roos is een symbool voor Liefde. Zo is Maria ook de Hemelse Roos, de belichaming van Gods oneindige, volmaakte, vurige Liefde. Het is Uw roeping als christen om voor Uw medemens een roos te zijn: Lichamelijke schoonheid is een gave waar U al dan niet mee geboren bent, doch de schoonheid van Uw hart en ziel is de eigenschap die bepaalt of U in de ogen van Uw medemens en in deze van God Zelf waarlijk mooi bent. Elke avond waarop U kunt zeggen dat U die dag hebt geleefd als een roos van echte Liefde voor God en Uw naaste, kunt U Uzelf aan Maria geven als offerande van een bloem. Hoe vaker U Uzelf aan Haar kunt geven als een bloem, des te dichter zal Uw ziel naderen tot de heiligheid die God voor U heeft bestemd.182. Gebed tot de Eeuwige Vader om Bevrijding en Bescherming

Beminde Eeuwige Vader,

God van Liefde, Licht en Leven. Schepper van mijn ziel en alles wat haar vreugde schenkt. Mijn Bron en Bestemming in de Gelukzaligheid van de Hemel.

Tot U roep ik om Licht in mijn duisternis, om kracht in mijn kwellingen, om moed in mijn wanhoop.

Zuiver mijn ziel, mijn geest, mijn hart, de mensen die ik ontmoet, en mijn hele omgeving van alle kwaad en alle invloeden die niet verenigbaar zijn met Uw Licht.

Omwille van het Kruis van Jezus, schenk mij de genade, mijn zwakheden te overwinnen, die mij tot zonde brengen, en red mij uit elke bedreiging door instrumenten van het kwaad.

Omwille van de Heilige Wonden van Jezus, voor ons geleden uit volmaakte Liefde, bevrijd mij van alle haat en zelfzucht die in mij geboren worden, en deze waarvan ik het slachtoffer ben.

Omwille van het Heilig Bloed van Jezus, Bron van Verlossing en genezing, bevrijd mij uit alle vervolging en bedreiging naar ziel en lichaam, en uit alle angst naar geest en hart. Verleen mij de kracht tot volharding en vertrouwen in ogenblikken waarin alles verloren lijkt.

Omwille van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, bevrijd mij van alle onzuiverheid die mij bedreigt naar ziel, geest, hart en lichaam, en schenk mij de wijsheid om onzuiverheid en zonde te herkennen.

Omwille van de Tranen van Maria, onze Medeverlosseres, bevrijd mij van alle neerslachtigheid waarmee het kwaad mij ondermijnt, en van alle onverschilligheid tegenover de pijnen en noden van mijn medemens.

Omwille van de Heilige Kerk van Christus, bevrijd mij van alle opwellingen van ongeloof over het Eeuwig Heil en Uw Liefde, en van alle dwaling tegenover het ware Geloof dat Jezus, de Verlosser, heeft verkondigd om ons naar het eeuwige geluk te leiden.

Omwille van de Heilige Sacramenten, instrumenten van Uw Barmhartigheid, raakpunten tussen Hemel en aarde, bevrijd mij van alle gevoelens van eenzaamheid, verlatenheid en dorheid. Zalf mijn hele wezen met de voelbare Aanwezigheid van Jezus mijn Heiland, Maria mijn liefhebbende Moeder, en de Heilige Geest mijn drijvende kracht.

Eeuwige Vader, Bron van Licht en Hoop, verleen mij, te leven in de heiligmakende genade, onder de krachtige bescherming van de engelen van het Licht en gesterkt door de Gaven van de Heilige Geest.

Ik smeek U hierom in de allerheiligste Namen van Jezus Christus, mijn Verlosser, en van de Onbevlekte Heilige Maagd Maria, Schrik der duivelen.183. Aanroeping van het Kruis

Lieve Jezus,

Donkere wolken werpen schaduwen over de Berg van de Hoop, en willen Uw reddend Kruis aan mijn ogen onttrekken.

Ongeloof en miskenning van God en alle Hemelse machten hullen mijn omgeving in diepe nacht, en willen het Licht in mijn eigen ziel doven.

O Jezus, red Uw wereld, verhoor mijn smeken om de lichtende Dageraad van de Waarheid.

Schitter, o Kruis, doorstraal alle duisternis.

Haat, verblinding en bekoring vreten als roofdieren aan alles wat God dierbaar is, en slaan wonden in talloze harten en zielen.

O Jezus, red Uw wereld, verhoor mijn smeken om een nieuwe wereld van Liefde en Leven.

Schitter, o Kruis, doorstraal alle duisternis.

Zondigheid en zelfzucht hebben de wereld verkild, en bedreigen de Zon in mijn hart. In zovele zielen bevriezen de bloemen van zuiverheid.

O Jezus, red Uw wereld, verhoor mijn smeken om de strelende warmte van Gods Liefde en Vrede in een heilige wereld.

Schitter, o Kruis, doorstraal alle duisternis.

Mijn Jezus, Verlosser, God van Liefde, omwille van de Tranen van Maria, mijn Moeder van Smarten en Medeverlosseres, brand Uw Kruis in alle harten, opdat het Vuur van het ware Leven in God opnieuw de aarde moge verteren.

* * *


De macht van het Kruis tegen het kwaad kan onmogelijk overschat worden. De enige beperking schuilt in Uw eigen twijfel, in het feit dat U vaak onvoldoende vertrouwt. Wonderen gebeuren wanneer het geloof van hem die ze kan ontvangen, voldoende groot is. God geeft Zichzelf niet ten volle aan de mens die zichzelf niet ten volle aan Hem geeft. Wie het Kruis vereert alsof het werkelijk zijn enige houvast is, trekt daarmee een ware muur van Licht om zijn ziel. Het Licht verblindt de duisternis en verjaagt haar. Dat geldt ook voor het Licht in de ziel.

* * *


Mijn lieve engelbewaarder, wil Jezus begeleiden naar mijn hart, en geef Hem in de armen van Zijn en mijn allerliefste Moeder Maria, opdat ik Hem daar moge terugvinden telkens ik de Hemelse Koningin in mijn hart ontmoet.

(Myriam, 18 oktober 1998)185. Aanroeping van de Namen van Jezus en Maria tot Redding van Zielen

Verenigde Harten van Jezus en Maria, die schatten van redding en genade draagt in Uw Namen, door God Zelf gemaakt, zaai de zoete klank van Uw allerheiligste Namen als rozen van bevrijding in de harten van Uw kinderen, opdat zij worden verlost uit de greep van het kwaad.

O Jezus, Uw verlossende Naam is de schrik van alle krachten der duisternis, want Uw Kruis heeft hen voor eeuwig overwonnen.

O Maria, Uw onbevlekte Naam is de vertwijfeling van alle krachten der duisternis, want U hebt totale macht gehad over alle zonde.

O Jezus, Uw beloftevolle Naam is de wanhoop van alle krachten der duisternis, want Uw Komst op aarde heeft Gods Rijk van het Licht gegrondvest.

O Maria, Uw genadevolle Naam is de vernedering van alle krachten der duisternis, want onder Uw voeten kronkelt het verslagen serpent van misleiding, bekoring, verwoesting en haat.

O Jezus, Uw liefdevolle Naam is de vernietiging van alle krachten der duisternis, want de ziel die zich tot kelk van Uw Bloed maakt, is geen slaaf meer van de duivel.

O Maria, Uw allerzuiverste Naam beschaamt alle krachten der duisternis, want U was de onaantastbare Meesteres van alle deugden.

O Jezus, Uw hoopvolle Naam ontwapent alle krachten der duisternis, want voor wie in Uw navolging zijn kruis met overgave draagt, is lijden niet langer een zinloze kwelling, doch een bron van Heil voor vele zielen.

O Maria, Uw leliezoete Naam is de woede van alle krachten der duisternis, want zijn heilige klank zalft wonden, ontvlamt harten en bekeert zielen.

O Jezus, Uw machtige Naam is de nederlaag van alle krachten der duisternis, want wie hem uitspreekt, opent zich de bronnen van het Eeuwige Licht.

O Maria, Uw reddende Naam is ons laatste schild tegen alle krachten der duisternis, want geen ziel die U aanroept, valt hen ten prooi.

O mijn Verlosser en Medeverlosseres, van Liefde smachtend naar elke mensenziel, laat Uw allerheiligste Namen mij met onblusbaar verlangen in het hart branden, opdat mijn mond hen als louterend vuur moge storten in de zielen die U zo smartvol begeert.

* * *


De namen van Jezus en Maria vormen op zichzelf reeds gebeden tegen het kwaad en tot zuivering van hart en ziel. Zelfs voor een ongelovige die ertoe overhaald kan worden om in zijn stervensuur met Liefde en overtuiging de namen “Jezus” en “Maria” uit te spreken, kan dit de redding van zijn ziel betekenen.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina