Gebied 1012 in beeld, tweede meting Ontwikkelingen volgens bewoners en statistieken, 2011Dovnload 0.56 Mb.
Pagina1/19
Datum20.08.2016
Grootte0.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19Gebied 1012 in beeld,

tweede meting


Ontwikkelingen volgens bewoners en statistieken, 2011
Projectnummer 11245

In opdracht van het Coalitieproject 1012

Ellen Lindeman

Steven Poppelaars

Merel van der Wouden

Harry SmeetsOudezijds Voorburgwal 300

Postbus 658

1012 GL Amsterdam

1000 AR Amsterdam

Telefoon 020 2510 484 / 333
h.smeets@os.amsterdam.nl

www.os.amsterdam.nl

Amsterdam, februari 2012Inhoud

Samenvatting 4

Inleiding 8

1012 volgens bewoners 12

2 Veiligheid 14

3 Slachtofferschap 27

4 Overlast 33

5 Vermijding 44

6 Leefbaarheid per buurt 47

1012 in statistieken 607 Economie 61

8 Zorg 73

9 Wonen 75

Bijlage 78
Samenvatting


Om zicht te krijgen op de ontwikkelingen in het 1012-gebied heeft O+S (Bureau Onderzoek en Statistiek, gemeente Amsterdam) in opdracht van het Coalitieproject 1012 een monitor opgezet. De gegevens daarvoor komen uit een jaarlijkse enquête onder bewoners in dit gebied en uit overige bronnen (o.a. Veiligheidsmonitor en statistieken).

De enquête is gehouden onder ruim 700 bewoners van zeven onderscheiden buurten in het gebied met postcode 1012. Het aantal ondervraagde bewoners in de buurt Oudekerksplein en omliggende stegen is echter beperkt (2011: 16, 2010: 15) wat fluctuaties in de resultaten kan geven. De resultaten worden hieronder samengevat. Daarbij wordt vooral ingegaan op de ontwikkelingen ten opzichte van eerste meting in 2010.


Objectieve veiligheid; overlast grootste probleem, vooral verbetering op drugsgebied

Vanuit de Veiligheidsmonitor is informatie beschikbaar over de veiligheid op buurtcombinatieniveau. De objectieve veiligheidsindex is de afgelopen jaren voor beide Burgwallen verbeterd, vooral op drugsgebied. De verbeteringen gaan in de buurtcombinatie Burgwallen Nieuwe Zijde niet zo snel als in de Burgwallen Oude Zijde en ook minder snel dan bij andere probleembuurten in de stad. De Burgwallen Nieuwe Zijde is in 2010 en 2011 de minst veilige buurt van de stad. De Burgwallen Oude Zijde was tot en met 2009 de onveiligste buurt van de stad en is nu een relatief veilige buurt.


Overlast blijft veruit het grootste probleem in Burgwallen Oude Zijde en is van 2010 op 2011 weer toegenomen. De totale index voor Burgwallen Oude Zijde is van 2010 op 2011 nauwelijks veranderd. Voor drugs en inbraak is de index wel recent verbeterd.

In de buurtcombinatie Burgwallen Nieuwe Zijde vinden de afgelopen jaren op vrijwel alle deelthema’s verbeteringen plaats, alleen diefstal is van 2010 op 2011 wel weer toegenomen. Overlast is veruit het grootste probleem in de buurt, gevolgd door diefstal en geweld.


Subjectieve veiligheid iets verslechterd, vooral meer ervaren overlast en geweld

De subjectieve veiligheidsindex, de ervaren veiligheid, blijft in beide Burgwallen ongunstiger dan gemiddeld in stadsdeel Centrum en de stad en is ten opzichte van vorig jaar iets verslechterd.

Er is sprake van een toenemend aantal ervaren buurtproblemen met uitzondering van het terrein ‘schoon en heel’ in beide gebieden en ‘inbraak’ in het gebied Burgwallen Nieuwe Zijde. De sterkste verslechtering vond plaats op de terreinen ‘overlast’ en ‘geweld’. Overlast komt ook in de objectieve index naar voren als grootste probleem.
Onveiligheidsgevoelens overdag afgenomen

Bewoners van veel van de zeven onderscheiden buurten voelen zich iets minder vaak onveilig overdag in de buurt dan in 2010. De ervaren veiligheid ’s avonds is niet voor elke buurt veranderd. Wel voelen bewoners van de Damstraat e.o. en van het Rokin en de Nes zich iets vaker onveilig ‘s avonds. In het Singelgebied en op het Oudekerksplein zien we juist verbetering. De meeste bewoners geven aan dat het gevoel van onveiligheid komt door de aanwezigheid van rondhangende verslaafden en dealers, dronken mensen en voetbalfans.


Drugsgerelateerde aangiften en incidenten

Het aantal incidenten van openlijk gebruik en drugshandel daalt in beide buurten, het sterkst op de Burgwallen Oude Zijde. Wel is er in de laatst genoemde buurt een lichte stijging van het aantal drugsgerelateerde aangiften.

Het aantal meldingen van drank/drugsoverlast is in het gebied Burgwallen Oude Zijde na 2008 sterk afgenomen. In het gebied Burgwallen Nieuwe Zijde neemt het aantal meldingen na een daling tot 2009 weer toe.
Meeste overlast van cafés

De ervaren overlast is in het 1012-gebied iets afgenomen ten opzichte van 2010, met uitzondering van de overlast van cafés. De overlast van cafés is in de gebieden toegenomen, met uitzondering van de Warmoesstraat en de Oudezijds Achterburgwal. De helft van de bewoners van het gebied geeft aan soms of vaak overlast van cafés te ondervinden. Ruim eenderde van de bewoners ervaart overlast van drugsgebruikers en rond een kwart van kijkers en bezoekers van raamprostitutie. De ervaren overlast van prostitutie is in vrijwel alle onderzochte gebieden gedaald, maar toegenomen voor bewoners van het Oudekerksplein e.o. en Rokin en Nes. De verschillen in ervaren drugsoverlast tussen beide jaren zijn niet groot en laten in tegenstelling tot de prostitutie-overlast geen algemene dalende tendens zien.

In vergelijking met de vorige meting vinden bewoners (iets) minder vaak dat de overlast de afgelopen 12 maanden is toegenomen. Alleen de bewoners van de Warmoesstraat e.o. en het Damrak e.o. vinden juist vaker dat de overlast is toegenomen. Over de toekomstige ontwikkeling van overlast zijn bewoners van het Oudekerksplein e.o. en het Damrak e.o. pessimistischer dan in 2010.
Bewoners iets minder bang om slachtoffer te worden, slachtofferschap zelf gelijk gebleven

De bewoners van veel buurten zijn iets minder vaak bang om slachtoffer te worden dan in 2010. Dat geldt het sterkst voor bewoners van de Damstraat e.o. en van het Oudekerksplein.

Het daadwerkelijke slachtofferschap is echter gelijk gebleven; 36% van de ondervraagde bewoners in het 1012-gebied is de afgelopen 12 maanden slachtoffer geworden van een delict of misdrijf. Geweld en beroving komen het vaakst voor op het Rokin en de Nes, intimidatie in de buurt rond de Warmoesstraat.

Bewoners van de Damstraat e.o. en het Damrak e.o. zijn vaker slachtoffer van geweld dan in 2010. De situatie in de Warmoesstraat, op het Oudekerksplein en op het Singel is daarentegen verbeterd op dit punt. In de Warmoesstraat zien we ook verbetering op de andere punten, met uitzondering van intimidatie. In de buurt Rokin en Nes daalt het slachtofferschap van beroving en bedreiging. Op het Damrak e.o. is het slachtofferschap van geweld en berovingen juist toegenomen.


Vermijding in veel buurten iets afgenomen

Drie van de tien bewoners van het 1012-gebied geven aan dat zij soms of vaak bepaalde plekken mijden in de buurt (28%, 2010 32%), waarvan 6% vaak (2010 7%). In vrijwel alle buurten mijden de bewoners iets minder vaak plekken dan in 2010. Het sterkst is dit te zien voor de Damstraat e.o.. Het Oudekerksplein e.o. vormt hierop een uitzondering, daar is het juist toegenomen. De plekken worden het vaakst vermeden vanwege onveiligheidsgevoelens of vervuiling.


Leefbaarheid per buurt

Evenals in de vorige meting hebben het Damrak e.o. en de Nieuwendijk de slechtste uitstraling en het Singelgebied de beste. Zowel de voorzieningen als de staat van de panden worden genoemd als positieve punten van de uitstraling van de buurten. In vrijwel alle buurten worden voorzieningen (ook) het vaakst als negatief punt genoemd. De bewoners geven aan dat zij met name gevarieerd aanbod in horeca en winkels missen. Het doorbreken van de eenzijdige economische structuur, met relatief veel kwaliteitsarme en overlastgevende functies, is immers een doelstelling van het Coalitieproject 1012. Bewoners van het Rokin noemen het onderhoud van openbare ruimte het vaakst als negatief punt. In de meeste buurten wordt vooral overlast van bezoekers ervaren, met name van dronken mensen en toeristen. Op het Rokin speelt ook vaak overlast van verkeer en op het Damrak en de Nieuwendijk van uithangborden en zwerfvuil. In alle buurten wordt minder drugsgerelateerde overlast ervaren dan in 2010.


Belangrijkste ontwikkelingen 2010-2011 per buurt, + is verbeterd, - is verslechterd, = is gelijk gebleven

gebied

onveiligheids­gevoel

‘s avondservaren overlast

top 3 meeste ervaren overlast

Rokin en Nes

-

prostitutie -

verkeer

zwerfvuil

bezoekers


Damrak en Nieuwendijk

=

prostitutie =

ervaren toename

verwachte toename


uithangborden

bezoekers

zwerfvuil


Oudekerksplein en omliggende stegen

+

raamprostitutie -

drugs +


cafés -

verwachte toenamebezoekers

zwerfvuil

geluid


Warmoesstraat en omliggende stegen

=

tippelprostitutie +

ervaren toenamebezoekers

zwerfvuil

geluid


Oudezijds Achterburgwal en omliggende stegen

=

prostitutie =

bezoekers

zwerfvuil

geluid


Dam-, Oude Hoog-, en Oude Doelentraat

-

prostitutie -

dealers =

cafés -


bezoekers

verkeer


zwerfvuil

Singelgebied

+

prostitutie +

cafés -


bezoekers

verkeer


zwerfvuil


Economie

Het beeld voor de werkgelegenheid in het gebied is wisselend. Er is sprake van een daling door het vertrek van Fortis en een licht dalende werkgelegenheid in winkels. We zien een toename in bedrijfsvestigingen en in de WOZ-waarde van bedrijven. Verder is het aantal restaurants toegenomen, het aantal cafés afgenomen en het aantal bedrijven in de creatieve sector neemt toe. Voor wat betreft het toerisme zien we een toename in het aantal bedden in 3-sterrren hotels en een afname van het aantal bedden in 2-sterren hotels.


Zorg; geen veranderingen in meldingen en opvangplaatsen

De afgelopen drie jaar schommelt het aantal meldingen van verwarde personen en zwervers in de Burgwallen Oude Zijde rond de 40 per jaar en in de Burgwallen Nieuwe Zijde rond de 50.

In het postcodegebied 1012 bevinden zich 20 opvangvestigingen voor daklozen en/of verslaafden. Dit aantal is de laatste jaren niet veranderd. Uitbreidingen van het aantal opvangplaatsen vinden uitsluitend plaats buiten het gebied 1012.
Wonen

Het aantal woningen en de verdeling van de woningvoorraad zijn in het gebied 1012 ten opzichte van vorig jaar nauwelijks veranderd. Het gebied kent relatief veel particuliere huurwoningen (70%) en weinig sociale huurwoningen (10%). Het aantal verkochte woningen in het gebied 1012 daalt, evenals de gemiddelde prijs per vierkante meter. De gemiddelde woonduur stijgt weer voor het eerst sinds 2007.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina