Gebruikersreglement van het gemeenschapscentrum Schelle-Hemiksem algemene voorwaardenDovnload 33.47 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte33.47 Kb.

Gebruikersreglement van het gemeenschapscentrum Schelle-Hemiksem


 

ALGEMENE VOORWAARDEN


 

Hoofdstuk I.  Algemene bepalingen

 

Art. 1.  

De gemeentebesturen van Schelle en Hemiksem stellen aan het ruime culturele

werkveld, het verenigingsleven en particuliere gebruikers volgende infrastructuur ter

beschikking onder de noemer ‘Gemeenschapscentrum Schelle-Hemiksem’:

 

-          De lokalen gelegen op de 1ste verdieping van de bibliotheek in Hemiksem, Heuvelstraat 111-117, 2620 Hemiksem – lokalen voor cultureel gebruik.-          Benedenverdieping van het gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle – lokaal voor cultureel gebruik.

-          1ste verdieping van het gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

-          1ste verdieping van het Administratief Centrum in Hemiksem, Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem – tentoonstellingsruimte.

-          Fakkel, Kerkplein

-          Zaaltje Peter Benoïtplein

 

Art. 2.  

Beheer van de zalen van het gemeenschapscentrum gebeurt door het gemeentebestuur dat eigenaar is van de infrastructuur, na advies van het beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum en in samenwerking met IveBiC.

Het beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum heeft recht op informatie over alle beleidsbeslissingen met betrekking tot de lokalen vermeld in art. 1; het beheersorgaan heeft tevens inspraakrecht over alle aspecten van het beheer van de infrastructuur zoals verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, financieel beleid, huishoudelijk reglement, concessiecontracten en huurovereenkomsten enz..

 

Art. 3.  

Elke aanvraag voor het gebruik van de lokalen voorzien in art. 1 moet gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het lokaal gelegen is.

Deze aanvraag gebeurt schriftelijk, ten minste één maand voor de gevraagde datum en vermeldt : titel, datum, aanvangsuur, vermoedelijke duur, aard en verloop van de activiteiten, de eventuele toegangsprijs en de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de inrichting.

 

Art. 4.  

Bij toestemming tot gebruik dient de verantwoordelijke een verhuringscontract te ondertekenen waarbij hij/zij zich akkoord verklaart met alle bepalingen van dit reglement en met betaling van de waarborg, huurprijs en andere kosten zoals deze door het gemeentebestuur, van de gemeente waar het lokaal gelegen is, zijn vastgesteld.

De gebruiker is tevens verplicht een verzekering "Burgerlijke aansprakelijkheid" af te sluiten voor de georganiseerde activiteiten. Bewijs hier van dient aan het gemeentebestuur, van de gemeente waar het lokaal gelegen is, overgemaakt te worden vóór ingebruikname van de zaal.

Indien dit document niet wordt voorgelegd kan de activiteit niet doorgaan.

 

Art. 5. 

De verleende machtiging tot gebruik geldt uitsluitend voor het lokaal of de lokalen die in het contract vermeld zijn, voor de tijdsduur en de activiteiten daarin bepaald, onder de modaliteiten die door dit reglement en het  contract opgelegd zijn. Afwijking hiervan is slechts mogelijk mits een nieuwe aanvraag en aanpassing van het contract.

Het is gebruikers verboden hun rechten op het gebruik van de zaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of over te dragen.

 

Art. 6.


Alle belastingen, taksen en rechten, die uit de ingerichte activiteiten voortvloeien, vallen volledig ten laste van de gebruikers. De gebruikers dienen alle wetten, reglementen en voorschriften na te leven die gelden voor de door hen ingerichte activiteiten. (bv. Sabam, billijke vergoeding,leeftijdsgrens ...)

Art. 7.


Het is niet toegelaten ramen, deuren, muren, panelen, vloeren, enz. te benagelen, te beplakken en/of te beschilderen. De kosten voor het herstel van beschadigingen of vernielingen zullen aangerekend worden.

 

Art. 8.

Wanneer bij het betreden van de lokalen enige beschadiging en/of gebrek wordt vastgesteld, dient zulks door de gebruiker onmiddellijk gesignaleerd aan het gemeentebestuur van de gemeente waar het lokaal gelegen is. In aanwezigheid van een afgevaardigde van het bestuur zal een verslag opgesteld worden dat zonder verwijl aan het gemeentebestuur zal overgemaakt worden.

Tenzij aangifte werd gedaan op de wijze zoals vermeld in de eerste alinea van dit artikel, zal de gebruiker de schade moeten vergoeden, welke na zijn gebruik aan de lokalen en hun inhoud wordt vastgesteld.

Zonder afwijking van het geen hierboven vermeld is zal iedere schade welke door de gebruiker wordt toegebracht onmiddellijk en op initiatief van de gebruiker aan het gemeentebestuur moeten gesignaleerd worden. Geen herstelling van schade mag geschieden dan door de zorgen van de gemeente of met uitdrukkelijke en voorafgaande machtiging vanwege het schepencollege.

De gebruiker zal de verantwoordelijkheid voor de schade en de te betalen vergoeding niet kunnen afwentelen op de afzonderlijke deelnemers aan de activiteit welke door hem wordt georganiseerd, noch op het aanwezige publiek.

Hij/zij zal dan ook gehouden zijn tot vergoeding van de schade over te gaan in alle gevallen waarin de gemeente geen vergoeding verkrijgt van de eventueel aansprakelijke derde.

 

Art. 9. 


Indien, na het gebruik, uitzonderlijke schoonmaak van de lokalen, installaties en/of meubelen noodzakelijk blijkt, zullen ook de kosten hiervan aan de gebruiker aangerekend worden.

Art. 10.


De gebruiker dient zich strikt te houden aan de veiligheidsvoorschriften zoals voorzien in hoofdstuk 2 van dit reglement en aan de bijzondere voorwaarden met betrekking tot de gebruikte infrastructuur.

Art. 11.

Onmiddellijk na de activiteit moeten alle voorwerpen, die niet tot het patrimonium van de gebruikte zaal behoren, verwijderd worden.

Indien deze voorwerpen niet tijdig verwijderd worden, zullen deze op kosten van de gebruiker weggevoerd worden.

Art. 12.

De gemeentebesturen, het beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum en/of IveBiC kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor materiaal dat achtergelaten wordt door een gebruiker, en ook niet voor mogelijke diefstal of beschadiging.

 

Art. 13.

In geval van niet naleving van één of meer bepalingen van onderhavig reglement door de gebruikers, kan de machtiging tot gebruik onmiddellijk ingetrokken worden of, indien het gebruik reeds een aanvang genomen heeft, kan hieraan onmiddellijk en zonder vooropzeg een einde gesteld worden.Art. 14.

Noch de gemeentebesturen, noch het beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum of IveBiC zullen door de gebruikers  kunnen verplicht worden tot het betalen van enige vergoeding wegens de intrekking of opschorting van de machtiging om gebruik te maken van de infrastructuur van het gemeenschapscentrum.

De gebruikers zullen evenmin vergoeding kunnen bekomen in verband met het toegestane of niet toegestane gebruik van een zaal.

Art. 15.

De verleende machtiging tot gebruik houdt vanwege de gemeentebesturen, het beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum of IveBiC geen enkele erkenning in van verantwoordelijkheid voor de ingerichte activiteiten en/of de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Indien de gemeentebesturen, het beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum en/of IveBiC door derden in zake geroepen worden, zullen de gebruikers voor de gemeente moeten opkomen en hen in rechte verdedigen.

 

Art. 16.

De gebruiker dient steeds de personen, hiertoe aangesteld door de gemeentebesturen, het beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum of IveBiC, toegang te verlenen tot de zaal ten einde hen in staat te stellen de naleving van dit reglement te controleren.

Voornoemde personen zullen aan de hand van een legitimatie hun aanstelling kunnen bewijzen.

Alle onderrichtingen die door voornoemde aangestelden worden gegeven dienen door de gebruiker strikt gevolgd te worden.

Art. 17.

Alle moeilijkheden en uitzonderingen die niet in dit reglement voorzien zijn zullen alléén door het schepencollege van de gemeente waarin het lokaal gelegen is beoordeeld en beslist worden, na advies van het beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum en in overleg met IveBiC.

In geval van hoogdringendheid beslist het schepencollege en worden het beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum en IveBiC op de hoogte gebracht van de omstandigheden en de genomen maatregelen.

 

Hoofdstuk II.  Veiligheid en openbare orde.Art. 1.

De gebruiker mag in geen geval een aantal personen toelaten, groter dan het voorziene maximum dat wordt opgegeven in de bijzondere voorwaarden.Art. 2.

Gemakkelijk brandbare materialen mogen niet voor versiering aangewend worden.

Eventuele versiering van wanden moet zodanig zijn aangebracht dat de mogelijkheid niet bestaat dat vuil, afval en dergelijke in of achter de versiering worden verzameld.

 

Art. 3.

De trappen, gangen en deuren, evenals de wegen die er naartoe leiden, hierna met de term

uitgang" aangeduid, moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de zaal mogelijk maken.

Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgang kunnen belemmeren of de vrije breedte van de uitgangen kunnen verminderen, in de uitgangen te plaatsen of te laten plaatsen.Art. 4.

In de zalen waar een rookverbod geldt dient dit verbod strikt nageleefd te worden.Art. 5.

Gebruikers die niet op de hoogte zijn van de werking van de technische installaties in de zaal, dienen zich vooraf te laten inlichten door de technische dienst van de gemeente waar de infrastructuur zich bevindt. Voor aansluiting van elektrische installaties met een groot stroomverbruik dient men eveneens de technische dienst te raadplegen.Art. 6.

 Alleen elektriciteit is toegelaten als kunstmatige verlichtingsbron.


Art. 7.


In zalen waar een noodverlichting voorzien is, mag deze in geen geval uitgeschakeld worden.

Art. 8.

Onverminderd de voorschriften van onderhavige verordening, neemt de gebruiker de nodige maatregelen door de omstandigheden aangewezen, om :

-brand te voorkomen.

-ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden.

-in geval van brand, een veilige en snelle ontruiming van de aanwezige personen te verzekeren en de hulp van de brandweerdienst onmiddellijk in te roepen.

Art. 9.

 De gebruiker dient alle wetten en reglementen in verband met openbare orde, rust en

veiligheid te eerbiedigen en dient eventuele richtlijnen van politie en/of brandweer onmiddellijk op te volgen.

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN


Lokalen 1e verdieping bibliotheek

  -          De gebruiker blijft steeds verantwoordelijk voor de schade toegebracht aan zowel het lokaal als aan het interieur.

  -          Voorafgaandelijk de activiteit dient contact opgenomen met de bibliotheek, dit voor eventueel praktische afspraken (tel. 03 288 27 40)

 

Tentoonstellingsruimte 1e verdieping Administratief Centrum

  -      De organisator dient zelf toezicht te houden tijdens tentoonstellingen.

  -       Kunstwerken dienen op zelfstandig staande panelen, sokkels, e.d. geplaatst te worden. Er mogen geen zaak aan de muren worden aangebracht.

 

-       Voor het afsluiten van de lokalen en het gebouw dienen de instructies gevolgd van het personeel van het Administratief Centrum. De organisator staat zelf in voor het afsluiten en het activeren van het alarm.  -      Behoudens afzonderlijke toestemming om tijdens bv. een vernissage een receptie aan te bieden, is het verboden om eten en drinken te verkopen tijdens de tentoonstellingen.

-       Bij het opstellen en afbreken dient men er over te waken dat er geen schade toegebracht wordt aan de lokalen, toegangswegen of het kunstpatrimonium van het de gemeente. Indien beschadigingen worden vastgesteld, zal een factuur voor herstelling worden overgemaakt aan de organisator.


HUURPRIJZEN

Lokalen boven de gemeentelijke openbare bibliotheek Heuvelstraat

Volgende categorieën worden hiervoor in aanmerking genomen :

A : gemeentelijke raden en diensten

B : organisaties aangesloten bij de Hemiksemse of Schelse raden + verenigingen van filosofische of politieke aard

C : alle gevallen buiten A & B voor gebruikers van Hemiksem of Schelle

D : dienstverlenende, socio-culturele en liefdadigheidsverenigingen van buiten de gemeente Hemiksem of Schelle

E : alle gevallen van buiten de gemeente Hemiksem of Schelle die niet bij D horen

De huurprijs voor de lokalen wordt vastgesteld per periode van 4 uur, als volgt :

Categorie                grote zaal                           kleine zaal                                         

A gratis                                  gratis 

B 8 euro 5 euro

C 25 euro 20 euro

D 25 euro 20 euro

E 50 euro 40 euro

 Voor alle voornoemde zalen moet de huur betaald worden bij het verkrijgen van de vergunning voor het gebruik van de zalen, door betaling bij de gemeenteontvanger of storting op rekening van de gemeente.
Tentoonstellingsruimte 1e verdieping Administratief Centrum Sint-Bernardusabdij

Volgende categorieën worden in aanmerking genomen voor de tentoonstellingsruimte 1e verdieping Administratief Centrum Sint-Bernardusabdij :

-         A : dienstverlenende verenigingen uit Hemiksem of Schelle + liefdadigheidsinstellingen

-         B : organisaties aangesloten bij de Hemiksemse of Schelse raden + verenigingen van filosofische of politieke aard

-         B1 : voor activiteiten waarbij inkom wordt gevraagd

-         B2 : voor activiteiten waarbij inkom gratis is

-         B3 : voor herhalingen

-         C : alle gevallen buiten A & B voor gebruikers van Hemiksem en Schelle

-         D : dienstverlenende, socio-culturele en liefdadigheidsverenigingen van buiten de gemeente

-         D1 : voor activiteiten waarbij inkom wordt gevraagd

-         D2 : voor activiteiten waarbij de inkom gratis is

-         D3 : voor herhalingen

-         E : alle gevallen van buiten de gemeente Hemiksem of Schelle die niet bij categorie D horen

De categorieën hiervoor vermeld worden aangevuld met ‘kunstenaars van Hemiksem of Schelle’  

A  : gratis

B  + C : 25 euro/dagD  : 50 euro/dag

E   : 75 euro/dag
: content -> media
media -> Aartselaar Antwerpen Boechout Boom Bornem Borsbeek Brecht Duffel Edegem Hemiksem Hove Kalmthout Kontich Lint Malle Mortsel Niel Puurs Rumst Schelle Schilde Schoten Sint-Amands Stabroek Wijnegem Willebroek Wommelgem Wuustwezel Zoersel
media -> Besluit burgemeester
media -> De revolutie in de bouw van datacenters Rittal introduceert RiMatrix S, ’s werelds eerste concept voor de bouw van standaard datacenters
media -> Gemeentelijk erkenningsreglement voor sportverenigingen algemene bepalingen
media -> De F6 spreekt, na het herfstkampioenschap
media -> Gemeenteraad
media -> Notulen Gemeenteraadszitting van 16/09/2014
media -> Let op: bepaalde zaken uit dit reglement, waaronder de tarieven, werden aangepast en staan beschreven in het retributiereglement zoals gestemd door de Raad van Bestuur van het agb hemiksem op 22/12/2015
media -> Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur Zitting van 20 oktober 2014
media -> Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur Zitting van 11 mei 2015
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina