Gelijkekansen- en diversiteitsplanDovnload 107.6 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte107.6 Kb.


GELIJKEKANSEN- EN DIVERSITEITSPLAN

2007


Naam beleidsdomein: Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

Datum van indiening: 1 juni 2007

Timing:

- evaluatie van periode 01/01/2006 tot 31/12/2006

- actieplan voor periode 01/01/2007 tot 31/12/2007

- cijfergegevens op basis van de situatie op 31/12/2006

Individuele feedback vanuit dienst Emancipatiezaken gewenst

Ja

X

NeenInhoud


Inhoud 3

1. Beschrijving van het beleidsdomein 4

1.1. Algemene coördinaten 4

1.2. Personeelsbestand (situatiebeschrijving op 31/12/2006) 5

Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid 5

Studiedienst van de Vlaamse Regering 11

Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) 16

Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) 21

1.3. Overlegorganen 25

1.4. Huidig personeelsbeleid 25

1.5. Audit 26

1.6. Evaluatie gelijkekansen- en diversiteitsplan 2006 26

1.7. Doelstellingen diversiteit in de aansturingsinstrumenten 31

2. Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2007 32

2.1. Thematiek gelijkekansen- en diversiteitsplan 32

2.2. Belangrijkste oorzaken 32

2.3. Oplossingsstrategie 32

2.4. Uitvoeringsplan 32

2.5. Concrete objectieven 36Aan dit document hebben meegewerkt:
Peter Anaf ( Studiedienst VR), Inge Blauwhoff (IAVA), Maurits Meyers (IAVA), Annemie Morren (eindredactie), Ann Vandecasteele (grafieken en diagrammen), Leen Vinck (AGIV), Team Personeel MOD DAR (cijfermateriaal departement DAR, Studiedienst VR, IAVA), Coördinerende diensten departement Bestuurszaken (cijfermateriaal AGIV).

1. Beschrijving van het beleidsdomein
1.1. Algemene coördinaten


Naam van het beleidsdomein: Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
Onderliggende entiteiten, gevat door dit gelijkekansen- en diversiteitsplan:

 • Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

 • Studiedienst van de Vlaamse Regering

 • Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA)

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)

Eventuele entiteiten, niet gevat door dit gelijkekansen- en diversiteitsplan: • VZW De Rand

Naam contactpersoon gelijkekansen- en diversiteitsplan: Annemie Morren


Functie: opdrachthouder integrale kwaliteitszorg, interne communicatie en diversiteit
Entiteit/afdeling: departement DAR, Staf van de secretaris-generaal
Adres: Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel
Telefoon: 02/553.58.31
E-mail: annemie.morren@dar.vlaanderen.be

1.2. Personeelsbestand (situatiebeschrijving op 31/12/2006)

 • Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

Gezien de recente inwerkingtreding van het departement DAR op 1 april 2006, worden de hier gepresenteerde cijfers beschouwd als een nulmeting en is er geen vergelijking mogelijk met cijfers uit voorgaande jaren.Algemene cijfers

Aantal personeelsleden

Het departement DAR telt op 31 december 2006 205 personeelsleden, waarvan net iets meer vrouwen dan mannen.Niveau

Ongeveer de helft van het totale aantal personeelsleden binnen het departement DAR is in niveau A tewerkgesteld. In niveau A zijn er net iets meer mannen dan vrouwen, waar in de niveaus B, C en D meer vrouwen aan het werk zijn.Statuut

Viervijfde van het totale aantal personeelsleden is statutair in dienst, waarvan iets meer vrouwen. Het departement stelt iets meer vrouwelijke dan mannelijke contractuele personeelsleden tewerk.Leeftijd

In de leeftijdscategorieën tot 30 jaar zijn de mannen meer vertegenwoordigd dan de vrouwen. Voor de leeftijdscategorieën tussen 30 tot 49 jaar werken meer vrouwen dan mannen. Vanaf 49 jaar zijn de mannen in de meerderheid.

De vergrijzing zet zich het meest door bij mannelijke personeelsleden.

Arbeidsregime

Binnen het departement DAR zijn er 29 personeelsleden die een arbeidsduurvermindering hebben, waarvan een grote meerderheid vrouwen.Cijfers vertegenwoordiging kansengroepen

Nationaliteit

In 2006 is er binnen het departement DAR 1 personeelslid met een nationaliteit van buiten de Europese Unie, wat neerkomt op een vertegenwoordiging van 0,49%.

Momenteel worden in Vlimpers alleen gegevens over nationaliteit en afkomst van het personeelslid zelf geregistreerd. Om na te gaan hoeveel allochtone personeelsleden in dienst zijn volgens de nieuwe definitie, dient ook de nationaliteit van de ouders en/of grootouders mee bekeken worden.

Arbeidshandicap

Binnen het departement DAR zijn 3 personen met een arbeidshandicap tewerkgesteld. Het gaat steeds om mensen van niveau D. Dit is 1,46% van het totale aantal personeelsleden.

Bovenstaande opmerking is eveneens van toepassing op het domein “arbeidshandicap”. De nieuwe definitie uit het uitvoeringsbesluit gaat breder dan de gegevens die momenteel in Vlimpers zijn geregistreerd.

Kortgeschoolden

Met het uitvoeringsbesluit werden personeelsleden zonder diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs als de kansengroep “kortgeschoolden” toegevoegd aan het diversiteitsbeleid binnen de Vlaamse overheid.

Momenteel zijn niet alle diplomagegevens opgenomen in Vlimpers waardoor er geen cijfers over de scholingsgraad beschikbaar zijn.

Startbanen

In 2006 zijn in het departement DAR 3 personen tewerkgesteld met een startbaanovereenkomst, waarvan 2 mannen en 1 vrouw.Ervaren werknemers

Ook werknemers boven de leeftijd van 45 jaar werden in het uitvoeringsbesluit als nieuwe kansengroep opgenomen. 39% van de personeelsleden binnen het departement DAR is in 2006 ouder dan 45 jaar.


 • Studiedienst van de Vlaamse Regering

Gezien de recente inwerkingtreding van Studiedienst op 1 april 2006, kunnen de hier gepresenteerde cijfers beschouwd worden als een nulmeting en is er geen vergelijking mogelijk met cijfers uit voorgaande jaren.

Het agentschap is samengesteld uit de vroegere personeelsleden van de Administratie Planning en Statistiek en 10 onderzoekers van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën.

Algemene cijfers

Aantal personeelsleden

In 2006 zijn er binnen de Studiedienst 43 personeelsleden tewerkgesteld, waarvan 18 mannen en 25 vrouwen.Niveau

Ongeveer drievierde van het totale aantal personeelsleden binnen de Studiedienst is in niveau A tewerkgesteld. Deze samenstelling houdt verband met de missie van het agentschap, namelijk toekomstgericht en geïntegreerd onderzoek verrichten, de coördinatie van het Vlaams Statistisch Systeem en ondersteuning bieden aan andere departementen en agentschappen op het gebied van statistiek, surveys, toekomstverkenningen en monitoring. In de niveaus A en D zijn er iets meer mannen dan vrouwen tewerkgesteld. In de niveaus B en C zijn de vrouwen in de meerderheid. Op managementniveau (samenstelling Directieraad) is er een genderevenwicht.Statuut

Ruim drievierde van het totale personeelsbestand is statutair in dienst, waarvan iets meer mannen dan vrouwen. Bij de contractuele personeelsleden is er een genderevenwicht. Het gaat enerzijds om gespecialiseerde contractuele personeelsleden en anderzijds om vervangingscontracten voor personeelsleden die gedetacheerd zijn naar een politiek kabinet.Leeftijd


Binnen de leeftijdscategorieën van <= 24 jaar en 40-44 jaar werken meer vrouwen dan mannen. In alle andere categorieën zijn de mannen in de meerderheid. Binnen de Studiedienst is er goede mixt van jongere en oudere personeelsleden. Het overwicht van de dertigplussers heeft enerzijds te maken met de binding aan de organisatie en anderzijds met de vereiste anciënniteit bij de werving van adviseurs.
Arbeidsregime

Bij de Studiedienst zijn in 2006 bijna evenveel vrouwen als mannen met arbeidsduurvermindering. Deeltijds werken komt vooral voor in de administratief ondersteunende functies en in het team datamanagement, zowel mannen als vrouwen. Op niveau B en A wordt ook wel gecontingenteerd verlof genomen om meer tijd te hebben voor eigen ontwikkeling en het gezin.Cijfers vertegenwoordiging kansengroepen

Nationaliteit

In 2006 is er binnen de Studiedienst 1 personeelslid met een nationaliteit van buiten de Europese Unie aan het werk. Ze stroomde door als startbaner naar een contractuele functie van onbepaalde duur in een technische job namelijk als datawarehouse-architect.

Momenteel worden in Vlimpers alleen gegevens over nationaliteit en afkomst van het personeelslid zelf geregistreerd. Om na te gaan hoeveel allochtone personeelsleden in dienst zijn volgens de nieuwe definitie, dient ook de nationaliteit van de ouders en/of grootouders mee bekeken worden.

Arbeidshandicap

Binnen de Studiedienst zijn er 1 personeelslid met een arbeidshandicap.

Bovenstaande opmerking is eveneens van toepassing op het domein “arbeidshandicap”. De nieuwe definitie uit het uitvoeringsbesluit gaat breder dan de gegevens die momenteel in Vlimpers zijn geregistreerd.

Kortgeschoolden

In de Studiedienst zijn er vier kort geschoolden dit wil zeggen personen die maximum een diploma lager secundair onderwijs hebben gehaald. Een persoon slaagde in 2005 in een bevorderingsexamen voor niveau C.Startbanen

In 2006 werden er binnen de Studiedienst geen personeelsleden aangeworven via een startbaanovereenkomst.Ervaren werknemers

Binnen de Studiedienst zijn in 2006 meer mannen dan vrouwen binnen de groep van ervaren personeelsleden, zoals hier uitgedrukt in leeftijd. Ervaring heeft uiteraard een ruimere betekenis. Dankzij teamwerking en kennisdeling via interne workshops wordt de aanwezige kennis verruimd en verdiept. Er wordt veel belang gehecht aan vorming en aan netwerking met andere diensten en onderzoekscentra.


 • Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA)


Algemene cijfers

Aantal personeelsleden

Bij IAVA zijn op 31 december 2006 25 personeelsleden tewerkgesteld, waarvan éénderde vrouwen. Dit is een status quo ten opzichte van de cijfers op 31 december 2005.Niveau

Het merendeel van de personeelsleden bij IAVA zijn in niveau A tewerkgesteld. In niveau A werken meer mannen dan vrouwen. Er zijn geen personeelsleden niveau B. Binnen de niveaus C en D is de verhouding man-vrouw evenredig. Deze cijfers zijn identiek aan de cijfers van 2005.Statuut

De meeste personeelsleden binnen IAVA werken op 31 december 2006 in statutair dienstverband. Alle contractuele personeelsleden zijn mannen. Sinds 2005 is er één mannelijk personeelslid minder bij de contractuele personeelsleden en één meer bij de statutaire personeelsleden.Leeftijd

Bij IAVA zijn in 2006, net zoals in 2005, voornamelijk mannelijke personeelsleden beneden de 45 jaar aan het werk.Arbeidsregime
Bij IAVA werkt de grote meerderheid van de personeelsleden fulltime. Er zijn 2 personeelsleden met arbeidsduurvermindering.
Cijfers vertegenwoordiging kansengroepen

Nationaliteit

In 2006 zijn binnen IAVA geen personeelsleden met een nationaliteit van buiten de Europese Unie aan het werk.

Momenteel worden in Vlimpers alleen gegevens over nationaliteit en afkomst van het personeelslid zelf geregistreerd. Om na te gaan hoeveel allochtone personeelsleden in dienst zijn volgens de nieuwe definitie, dient ook de nationaliteit van de ouders en/of grootouders mee bekeken worden.
Arbeidshandicap

Er zijn geen personeelsleden met een arbeidshandicap tewerkgesteld op 31 december 2006.

Bovenstaande opmerking is eveneens van toepassing op het domein “arbeidshandicap”. De nieuwe definitie uit het uitvoeringsbesluit gaat breder dan de gegevens die momenteel in Vlimpers zijn geregistreerd.

Kortgeschoolden

Door het uitvoeringsbesluit worden nu ook personeelsleden zonder diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs toegevoegd aan deze kansengroep in het diversiteitsbeleid binnen de Vlaamse overheid.

Momenteel zijn niet alle diplomagegevens opgenomen in Vlimpers waardoor er geen cijfers over de scholingsgraad beschikbaar zijn.

Startbanen

In 2006 zijn er binnen IAVA geen mensen aangeworven via een startbaanovereenkomst.Ervaren werknemers

Het merendeel van de personeelsleden bij IAVA zijn jonger dan 45 jaar. • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)


Algemene cijfers

Aantal personeelsleden

Bij AGIV zijn in 2006 104 personeelsleden tewerkgesteld, waarvan iets meer dan de helft mannelijke personeelsleden.Niveau

Iets meer dan de helft van de personeelsleden zijn tewerkgesteld in niveau A, waarvan de meerderheid mannelijke personeelsleden. Ook binnen niveau B zijn de mannen in de meerderheid. Binnen AGIV zijn er geen personeelsleden van niveau D.


Statuut

Wat betreft het statuut is er bij AGIV een evenredige verdeling: er zijn even veel contractuele als statutaire personeelsleden. Zowel binnen de groep contractuele personeelsleden als bij de statutaire personeelsleden zijn de mannelijke personeelsleden in de meerderheid.Leeftijd

Bij AGIV zijn in 2006 voornamelijk personeelsleden beneden de 45 jaar aan het werk.Arbeidsregime

Binnen AGIV zijn er 9 mensen die deeltijds werken, waarvan 5 vrouwen en 4 mannen.Cijfers vertegenwoordiging kansengroepen

Nationaliteit

In 2006 zijn er binnen AGIV geen personeelsleden met een nationaliteit van buiten de Europese Unie aan het werk.Arbeidshandicap

Geen van de binnen AGIV tewerkgestelde personeelsleden staat geregistreerd als persoon met een arbeidshandicap.Kortgeschoolden

Voor wat het aandeel kortgeschoolden binnen AGIV betreft, zijn er geen cijfers beschikbaar.Startbanen

In 2006 werden er binnen AGIV 2 personen aangeworven via een startbaanovereenkomst. Het betreft in beide gevallen vrouwen op niveau D.Ervaren werknemers

Het merendeel van de personeelsleden van AGIV is jonger dan 45 jaar.1.3. Overlegorganen


In elke entiteit die deel uitmaakt van het beleidsdomein DAR en waarop het uitvoeringsbesluit van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie van toepassing is, is een verantwoordelijke/contactpersoon gelijke kansen en diversiteit aangewezen.


Departement DAR

Annemie Morren, tevens emancipatieambtenaar voor het beleidsdomein

Studiedienst Vlaamse Regering

Peter Anaf

Interne Audit Vlaamse Administratie

Inge Blauwhoff

Agentschap voor Geografische Informatie

Leen Vinck

Deze personeelsleden zullen deel uitmaken van de werkgroep Diversiteit en Gelijke Kansen op niveau van het beleidsdomein. Ook de MOD’s die actief zijn binnen het beleidsdomein DAR, met name de MOD DAR (departement DAR, Studiedienst VR, IAVA) en de MOD Vlaamse Landmaatschappij (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) zullen bij de werkgroep worden betrokken. De startvergadering voor deze werkgroep is gepland voor de maand september 2007.

De aanwijzing van de emancipatieambtenaar enerzijds en het diversiteitsplan voor 2006 anderzijds is goedgekeurd door de beleidsraad op 20 juli 2006.

De realisatie van het diversiteitsplan en andere aangelegenheden inzake gelijke kansen en diversiteit worden structureel en ad hoc opgevolgd in de resp. directieraden.
1.4. Huidig personeelsbeleid


Binnen het personeelsbeleid van het beleidsdomein DAR werden initiatieven inzake diversiteit zoveel mogelijk geïntegreerd in het reguliere personeelsbeleid.
Wervings- en selectiebeleid
In 2006 is inzake het wervings- en selectiebeleid bijzondere aandacht uitgegaan naar instroom vanuit de kansengroepen allochtonen en personen met een handicap. Hiervoor werden door de wervingsverantwoordelijke systematisch volgende initiatieven genomen:

 • opmaken van doelgroepneutrale functiebeschrijvingen en vacatureberichten aan de hand van de checklist van de dienst Emancipatiezaken; voor wat betreft de vacatures voor het departement DAR, de Studiedienst VR en IAVA.

 • bekendmaken van vacatures in eigen beheer en via Jobpunt naar de organisaties voor allochtonen en personen met een handicap uit het databestand van de dienst Emancipatiezaken;

 • verwijzen naar het diversiteitsbeleid in vacatureberichten;

 • bijzondere aandacht voor sollicitanten uit de kansengroepen bij preselectie, bijvoorbeeld door het voorzien van redelijke aanpassingen voor personen met een handicap in de fase van de selectie;
Onthaalbeleid
De indiensttreding van personen met een handicap werd vanuit de Managementondersteunende Diensten met bijzondere aandacht begeleid.
Vormingsbeleid
Binnen het departement DAR heeft 83% van de vrouwen en 59% van de mannen aan een opleiding deelgenomen in 2006.
Binnen de Studiedienst VR heeft 61% van de vrouwen en 35% van de mannen aan een opleiding deelgenomen in 2006.
Bij IAVA heeft 62,5% van de vrouwen en 88% van de mannen aan een opleiding deelgenomen in 2006.
Bij AGIV heeft 64% van de vrouwen en 57% van de mannen aan een opleiding deelgenomen in 2006.
Doorstroombeleid
Alle interne vacatures binnen de Vlaamse overheid en in het bijzonder binnen de eigen entiteiten werden via intranet of AGIV-net bekendgemaakt aan alle personeelsleden.
Bij het aflopen van kortlopende opdrachten ging de wervingsverantwoordelijke actief op zoek naar opportuniteiten om het personeelslid in te schakelen in de reguliere tewerkstelling binnen de Vlaamse overheid.


1.5. Audit


Het departement DAR, de Studiedienst VR, IAVA en AGIV hebben in 2006 deelgenomen aan de personeelspeiling.
In 2006 werd binnen IAVA een cultuurbevraging georganiseerd met als doel het management inzicht te verschaffen in wat er in de aansturing, samenwerking en communicatie tussen hen en de auditoren gericht kan worden ondernomen zodat IAVA kan groeien tot een excellent team. Alle auditoren, met uitzondering van het management, werden individueel geïnterviewd.

1.6. Evaluatie gelijkekansen- en diversiteitsplan 2006


Sinds de start van het beleidsdomein DAR op 1 april 2006 is in de eerste plaats werk gemaakt van de uitbouw en de inwerkingstelling van een nieuwe structuur waarin in een volgende fase een kwaliteitsvol personeelsbeleid op maat van het departement en de agentschappen met oog voor diversiteit en specifieke aandacht voor de kansengroepen kan worden uitgetekend. Hierbij lag de focus op het doen werken van de nieuwe structuur, de oprichting van nieuwe management- en overlegorganen, de aanpassing van de spelregels op verschillende niveaus, en de afhandeling door de MOD van de implicaties van de reorganisatie op personeelsmatig, financieel en logistiek vlak. Bovendien doorloopt de MOD DAR, verantwoordelijk voor vijf verschillende klantengroepen en een belangrijke actor voor de realisatie van het diversiteitsplan, zelf een grondig reorganisatieproces.

Ook in de agentschappen werkt men aan de procesverbetering, aan beheersplannen en ondernemingsplannen die de lijnen op middellange termijnmoeten uitzetten en een aangenaam werkklimaat moeten creëren.

Vanuit die optiek worden enkele actiepunten uit het diversiteitsplan 2006 verschoven naar 2007.
Wat betreft diversiteit en gelijke kansen kunnen voor het beleidsdomein DAR voor 2006 de volgende realisaties worden voorgelegd.


Actiepunten

Status

Aanstellen emancipatieambtenaar voor het beleidsdomein DAR

Annemie Morren aangesteld bij beslissing beleidsraad DAR op 20 juli 2006

Oprichten van een werkgroep rond gelijke kansen en diversiteit met vertegenwoordigers uit de verschillende entiteiten van het beleidsdomein DAR

In de verschillende entiteiten van het beleidsdomein zijn vertegenwoordigers aangeduid.

Operationalisering werkgroep gepland in najaar 2007Opstellen van een gender- en diversiteitsplan

Het gender- en diversiteitsplan 2006 voor het beleidsdomein DAR is uitgewerkt conform het stramien van de dienst Emancipatiezaken en is goedgekeurd door de beleidsraad op 20 juli 2006.

Registratie kansengroepen allochtonen en personen met een handicap in personeelssysteem

Voor de organisatie van een nulmeting in de verschillende entiteiten van het beleidsdomein DAR m.b.t. het aandeel van allochtonen en personen met een handicap in het personeelssysteem moest worden gewacht op de resultaten van het proefproject voor vrijwillige registratie van kansengroepen in het beleidsdomein Bestuurszaken. Het evaluatierapport ter zake werd op 20 september 2006 met positief advies van het SOPO voorgelegd aan minister Bourgeois. Gezien de impact van de reorganisatie en de personeelswissels en werklast binnen de MOD DAR, is ervoor geopteerd om een nulmeting op te zetten in de tweede helft van 2007.

Systematisch betrekken van de kansengroepen allochtonen en personen met een handicap bij rekruteringsinitiatieven

De kansengroepen allochtonen en personen met een handicap zijn in 2006 door de respectievelijke MOD’s systematisch betrokken bij rekruteringsinitiatieven door:

 • het opstellen van doelgroepneutrale functiebeschrijvingen en vacatureberichten voor wat betreft de vacatures van het departement DAR, de Studiedienst VR en IAVA

 • het bekendmaken van vacatures in eigen beheer en via Jobpunt naar doelgroeporganisaties

 • een verwijzing naar doelgroepneutraal personeelsbeleid op te nemen in vacatureberichten

 • bijzondere aandacht voor sollicitanten uit de kansengroepen bij preselectie, door o.m. redelijke aanpassingen te voorzien voor sollicitanten met een handicap in de fase van de selectie

Opsplitsen van cijfergegevens en rapporteringen over personeelsaangelegenheden naar aantal mannen en vrouwen (en zodra mogelijk ook naar andere kansengroepen).

Alle cijfergegevens en rapporteringen over personeelsaangelegenheden m.b.t. het departement DAR, de Studiedienst VR, IAVA en AGIV worden door de respectievelijke MOD’s in de mate van het mogelijke gesplitst naar aantal mannen en vrouwen.

Bijzondere aandacht voor gelijke kansen en diversiteit bij P&O initiatieven binnen het beleidsdomein.

Er is bijzondere aandacht besteed aan gelijke kansen en diversiteit bij P&0-initiatieven binnen het departement DAR, de Studiedienst VR, IAVA en AGIV, met name bij de personeelspeilingen binnen het departement en de agentschappen, de aanwijzing van coördinatoren in de Studiedienst VR, de bevorderingsprocedure voor senior-auditors IAVA.

Tewerkstellen van stagiairs, startbaners en / of jobstudenten uit de kansengroepen allochtonen, personen met een handicap of laaggeschoolden, in functie van de behoeften en mogelijkheden binnen de verschillende entiteiten.

Cfr. tabellen in 1.2. Personeelsbestand (situatiebeschrijving op 31/12/2006), p 4 - 21

Toepassen van de principes van Toegankelijk Web binnen de eigen werking, ten einde uitvoering te geven aan de beslissing van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 rond het toegankelijk maken van intranet en internet binnen de Vlaamse overheid.

Naast de deelname aan werkgroepvergaderingen m.b.t. het initiatief Toegankelijk Web en het lidmaatschap aan de stuurgroep, heeft de afdeling Communicatie van het departement DAR zich in 2006 op verschillende manieren toegelegd op webtoegankelijkheid. De voornaamste bijdrage werd geleverd door de ontwikkeling en invoering van het contentmanagementsysteem iPublish. Dit systeem maakt het redacteurs mogelijk om op eenvoudige wijze toegankelijke sites te ontwikkelen. In december 2006 werd een eerste screening van het systeem gedaan door Anysurf (Roel Van Gils). Uit het onderzoeksrapport blijkt dat het systeem in staat is om toegankelijke sites op te leveren.

De open templates zijn al langer een product van de afdeling Communicatie. Deze templates zetten de webredacteur die een site ontwikkelt in Frontpage of Dreamweaver op het spoor van het ontwikkelen van een toegankelijke site. Ook in 2006 heeft de afdeling zelf een aantal sites ontwikkeld met deze templates en is het gebruik ervan bij andere entiteiten van de Vlaamse overheid gestimuleerd.Financieren door het Contactpunt Vlaamse Infolijn van de doorlichting van websites op vlak van toegankelijkheid, met het oog op het behalen van het “toegankelijkheidslabel”.

In de loop van 2006 werd het blindsurferlabel vervangen door het strengere anysurferlabel.

Binnen het beleidsdomein DAR is er 1 site met een anysurferlabel (Taaladvies) en zijn er 4 sites met een blindsurferlabel (vlaanderen.be, Infolijn, Brussel, en Gelijke Kansen).


Onderzoek naar de informatiebehoeften en het informatiegebruik van etnisch-culturele minderheden en mensen in armoede in het kader van de lancering van “1700”, het verkorte nummer van het Contactpunt Vlaamse Infolijn

In het najaar 2006 onderzocht onderzoeksbureau Significant via focusgroepen en diepte-interviews met intermediairs welke rol het Contactpunt Vlaamse Infolijn/1700 kan spelen voor etnisch-culturele minderheden en mensen in armoede. Ook werd bekeken via welke wegen die rol aan de kansarme doelgroepen kan worden gecommuniceerd. Uit de focusgroepen bleek dat voor de etnisch-culturele minderheden het Contactpunt Vlaamse Infolijn/1700 zoals die nu functioneert niet helemaal geschikt is. Dat komt vooral door de taalbarrière en het gebrek aan mogelijkheid tot persoonlijk contact. Anderzijds heeft de doelgroep vrij veel vertrouwen in de overheid en is hij voorstander van een gecentraliseerd overheidskanaal. Sleutelfiguren zoals intermediairs zouden kunnen worden ingeschakeld.

Uit de diepte-interviews blijkt dat men het twijfelachtig acht dat het Contactpunt Vlaamse Infolijn/1700 een rol kan spelen in het leven van de mensen uit de doelgroepen waar dit onderzoek op focuste. Het Contactpunt Vlaamse Infolijn/1700 kan wel een belangrijke rol spelen in het werk van de intermediairs door proactief in te pelen op de behoefte die intermediairs hebben aan actuele informatie over allerlei regelgevingen.Deelnemen aan de netwerkvergaderingen, georganiseerd door de dienst Emancipatiezaken (Commissie Emancipatiezaken).

De emancipatieverantwoordelijke van het beleidsdomein DAR of een plaatsvervanger heeft in 2006 regelmatig de vergaderingen van de Commissie Emancipatiezaken bijgewoond.

Deelnemen aan opleidingsinitiatieven m.b.t. gelijke kansen en diversiteit.


 • Twee personeelsleden van het departement DAR hebben zich in 2006 ingeschreven voor de editie van het netwerk dat de dienst Emancipatiezaken organiseert voor vrouwen en mannen met (management)ambities (Vlechtwerk).

 • Op 6 juni 2006 kreeg de MOD een toelichting over de ondersteuningsmogelijkheden van de dienst Emancipatiezaken aan de personeelsdiensten op vlak van het in praktijk brengen van het diversiteitsbeleid.

 • Op 25 september 2006 nam de MOD deel aan een bespreking op initiatief van de dienst Emancipatiezaken rond “Wervend werven”1.7. Doelstellingen diversiteit in de aansturingsinstrumentenDepartement DAR

Aangezien er nog geen beslissing is van de Vlaamse Regering omtrent de managementovereenkomsten, is deze rubriek voor het departement DAR niet van toepassing. Voor de doelstellingen inzake diversiteit wordt verwezen naar het gelijkekansen- en diversiteitsplan 2007.


Studiedienst Vlaamse Regering

 • Ontwerp-beheersovereenkomst Studiedienst Vlaamse Regering 2007-2010:

De Studiedienst zal in de mate de instroommogelijkheden dit toelaten en geschikte kandidaten zich aanmelden, inspanningen doen om volgende streefcijfers te realiseren:

 • 33% vrouwen op A-niveau én op managementniveau

 • 4% personen met allochtone afkomst tegen 2010

 • 4% personen met arbeidshandicap tegen 2015

Bij de opmaak van het nieuwe personeelsplan worden voldoende functies op lager en middenniveau aangeboden zodat er instroom- en doorstroommogelijkheden zijn voor de kansengroepen.
Interne Audit Vlaamse Administratie

 • Beheersovereenkomst IAVA 2008-2010, goedgekeurd door het Auditcomité op 24 april 2007: “Het agentschap stelt m.b.t. het beleid inzake gelijke kansen en diversiteit de volgende streefcijfers voorop:

  • 20 %-aandeel vrouwen op N-1 niveau;

  • 5%-aandeel personen van allochtone afkomst in het personeelsbestand of 5%-aandeel in de personeelsinstroom;

  • 5%-aandeel personen met een arbeidshandicap in het personeelsbestand of 5%-aandeel in de instroom.

Het agentschap schakelt zich actief in om desgevallend de percentages die gesteld worden op beleidsdomein niveau mede te bereiken.”


 • Ondernemingsplan IAVA 2008: “Strategische organisatiedoelstelling SD4: IAVA wil medewerkers aanwerven, behouden en inzetten die door continue vorming hun kennis en competenties ontwikkelen in functie van de organisatiedoelstellingen. Een aangepaste organisatiecultuur zal zowel de werking als de kennis- en competentie-uitbouw ondersteunen. Deze strategische doelstelling en bijhorende operationele doelstellingen kaderen volledig in de generieke principes “voorbeeldige werkgever-correct en aantrekkelijk werkgeverschap” en “diversiteitsbeleid” uit de beheersovereenkomst.

Operationele doelstelling OD 4.2: IAVA bouwt een specifiek HR-beleid uit dat de leidraad vormt voor de realisatie van de principes van de managementcode en andere binnen de Vlaamse overheid toepasbare HR-richtlijnen. In 2008 wordt deze operationele doelstelling geconcretiseerd door de volgende acties:

  • Actie 1: Competentiemanagement

  • Actie 2: Opstellen van een diversiteits- en gelijke kansenplan in overleg met het beleidsdomein DAR

  • Actie 3: Opvolgen en uitwerken van statutaire aangelegenheden IAVA”


Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen

 • Beheersovereenkomst AGIV 2007-2010, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 27 april 2007: “Het agentschap bouwt verder op het Gelijke kansen- en diversiteitsplan 2006 zoals dat in juni 2006 is ingediend door de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid. Het agentschap zal proberen de streefcijfers te behalen die binnen het beleidsdomein en op het niveau van de Vlaamse overheid afgesproken zijn.


Het agentschap stelt m.b.t. het beleid inzake gelijke kansen en diversiteit de volgende streefcijfers voorop:

 • 33 percent vrouwen op N-1 niveau;

 • 2 percent personen van allochtone afkomst in het personeelsbestand of 5 percent in de personeelsinstroom;

 • 3 percent personen met een arbeidshandicap in het personeelsbestand of 6 percent in de instroom.”

2. Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2007

2.1. Thematiek gelijkekansen- en diversiteitsplan


Het diversiteitsbeleid binnen het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid volgt een tweesporenbeleid. Enerzijds worden alle initiatieven rond dit thema maximaal geïntegreerd in het reguliere personeelsbeleid, met bijzondere aandacht voor de instroom van ondervertegenwoordigde kansengroepen (allochtonen en personen met een handicap). Anderzijds zal er ook zo maximaal mogelijk aangesloten worden bij acties die centraal vanuit de dienst Emancipatiezaken worden geïnitieerd.

Via een geïntegreerde aanpak zal aandacht worden besteed aan alle kansengroepen die in het uitvoeringsbesluit werden opgenomen. Acties gericht naar de kansengroepen “ervaren werknemers” en “kortgeschoolden” zullen in eerste instantie worden afgestemd op initiatieven van de dienst Emancipatiezaken en de werkgroep “leeftijdsbewust personeelsbeleid”.In het actieplan Wervend Werven, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 15 december 2006, komt ook het aspect diversiteit in overheidscommunicatie aan bod. Op dit vlak neemt het departement DAR, en met name de afdeling Communicatie en het Contactpunt Vlaamse Infolijn, de nodige initiatieven.

2.2. Belangrijkste oorzaken


Binnen het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid zijn voornamelijk personeelsleden van niveau A aan het werk. De behoefte aan hooggeschoold personeel zal met de verdere evolutie van de kennis- en informatiemaatschappij in de toekomst alleen maar toenemen. De uitdaging zal er in bestaan om ook vanuit de ondervertegenwoordigde kansengroepen hooggeschoold personeel aan te werven.

2.3. Oplossingsstrategie


Binnen het beleidsdomein Diensten van het Algemeen Regeringsbeleid zal het beleid inzake diversiteit maximaal geïntegreerd worden in het reguliere personeelsbeleid, met bijzondere aandacht voor instroom van de ondervertegenwoordigde kansengroepen allochtonen en personen met een handicap.

2.4. Uitvoeringsplan


In 2007 zullen volgende initiatieven inzake gelijke kansen en diversiteit binnen het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid worden opgezet.


 1. Operationalisering van de werkgroep rond gelijke kansen en diversiteit met vertegenwoordigers uit de verschillende entiteiten van het beleidsdomein.

 • Actoren: emancipatieverantwoordelijke beleidsdomein + emancipatieverantwoordelijken entiteiten + betrokken MOD’s

 • Timing: september 2007

 1. Sensibilisering van de personeelsleden van het beleidsdomein die behoren tot de kansengroepen allochtonen en personen met een handicap voor registratie in Vlimpers.

 • Actoren: leidend ambtenaren departement en agentschappen, ondersteund door hun resp. emancipatieverantwoordelijken

 • Timing: oktober 2007
 1. In het kader van de operationalisering van een monitoringsysteem, opstellen van een nulmeting m.b.t. de vertegenwoordiging van de kansengroepen in het personeelsbestand van het beleidsdomein, met het oog op het bepalen van streefcijfers in dit kader.

 • Actoren: betrokken MOD’s

 • Timing: oktober 2007

 • Deze actie sluit aan bij het actieplan Wervend Werven 2007-2009
 1. Formuleren van streefcijfers rond allochtonen, personen met een arbeidshandicap en vrouwen in managementfuncties in de aansturingsinstrumenten van de entiteiten die deel uitmaken van het beleidsdomein

 • Actoren: leidend ambtenaren departement en agentschappen, ondersteund door hun resp. emancipatieverantwoordelijken

 • Timing: ad hoc

 • Deze actie sluit aan bij het actieplan Wervend Werven 2007-2009
 1. Systematisch betrekken van de kansengroepen allochtonen en personen met een handicap bij rekruteringsinitiatieven, door het opstellen van doelgroepneutrale functiebeschrijvingen en vacatureberichten, het bekendmaken van vacatures in eigen beheer en via Jobpunt naar doelgroeporganisaties uit het databestand van de dienst Emancipatiezaken en via de VDAB, gebruik maken van de mogelijkheden tot actieve bemiddeling door de VDAB, verwijzing naar doelgroepneutraal personeelsbeleid opnemen in vacatureberichten, registreren van spontane sollicitaties in de respectievelijke personeelsregistratiesystemen zodra doelgroepregistratie voorzien is in het systeem, bijzondere aandacht voor sollicitanten uit de kansengroepen bij preselectie, door o.m. redelijke aanpassingen te voorzien voor sollicitanten met een handicap in de fase van de selectie, …

 • Actoren: betrokken MOD’s

 • Timing: continu

 • Deze actie sluit aan bij het actieplan Wervend Werven 2007-2009
 1. Ondernemen van de nodige verbeteracties teneinde een correcte rapportering m.b.t. de gegevens betreffende kortgeschoolden mogelijk te maken.

 • Actoren: betrokken MOD’s

 • Timing: december 2007
 1. Opsplitsen van cijfergegevens en rapporteringen over personeelsaangelegenheden naar aantal mannen en vrouwen (en zodra mogelijk ook naar andere kansengroepen).

 • Actoren: betrokken MOD’s

 • Timing: continu
 1. Bijzondere aandacht voor gelijke kansen en diversiteit bij P&O initiatieven binnen het beleidsdomein.

 • Actoren: betrokken MOD’s

 • Timing: continu
 1. Tewerkstellen van stagiairs en / of startbaners en/of jobstudenten uit de kansengroepen allochtonen, personen met een handicap of laaggeschoolden, in functie van de behoeften en mogelijkheden binnen de verschillend entiteiten.

 • Actoren: lijnmanagement + betrokken MOD’s

 • Timing: ad hoc
 1. Toepassen van de principes van Toegankelijk Web binnen de eigen werking, ten einde uitvoering te geven aan de beslissing van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 rond het toegankelijk maken van intranet en internet binnen de Vlaamse overheid.

 • Actoren: dienst Emancipatiezaken (trekker van het project); de afdeling Communicatie en het Contactpunt Vlaamse Infolijn; webspecialisten; het departement DAR en IAVA voor wat betreft de internet-, intranet- en/of extranetsites die ze beheren; de Studiedienst van de Vlaamse Regering voor wat betreft de internet-, intranet- en/of extranetsites die ze beheren alsook het project ter ondersteuning van het eenloketstatistiek (website met relevante cijfers, studies over alle domeinen die de Vlaamse overheid aanbelangen, ook toegankelijk voor lokale besturen, studenten, geïnteresseerde burger)

 • Timing: continu
 1. Financieren van de doorlichting van websites op vlak van toegankelijkheid, met het oog op het behalen van het “toegankelijkheidslabel”.

 • Actoren: Contactpunt Vlaamse Infolijn

 • Timing: in functie van aanvragen voor doorlichting van websites
 1. Uitbouw databestand in het kader van doelgroepencommunicatie met gegevens over sleutelfiguren, middenveldorganisaties en hun media.

 • Actoren: afdeling Communicatie (departement DAR) + betrokken entiteiten alle beleidsdomeinen

 • Timing: juni – december 2007, 2008

 • Deze actie sluit aan bij het actieplan Wervend Werven 2007-2009
 1. Deelnemen aan de netwerkvergaderingen, georganiseerd door de dienst Emancipatiezaken (Commissie Emancipatiezaken).

 • Actoren: emancipatieverantwoordelijke beleidsdomein + emancipatieverantwoordelijken entiteiten

 • Timing: continu
 1. Deelnemen aan opleidingsinitiatieven m.b.t. gelijke kansen en diversiteit.

 • Actoren: emancipatieverantwoordelijke beleidsdomein + emancipatieverantwoordelijken entiteiten + lijnmanagement

 • Timing: ad hoc

 • Deze actie sluit aan bij het actieplan Wervend Werven 2007-2009
 1. Het politieke niveau verder sensibiliseren en de publieke opinie alert houden door te blijven wijzen op aspecten van achterstelling van bepaalde kansengroepen op basis van analyse van houdingen en gedragingen van mensen en duiding van feitelijke situaties en trends

 • Actoren: Studiedienst van de Vlaamse regering, op eigen initiatief of vraag van andere beleidsondersteunende cellen (onder meer team Gelijke kansen Vlaanderen, Contactpunt Vlaamse infolijn binnen DAR)

 • Timing: In opeenvolgende onderzoeksprogramma’s. In 2007 worden onder meer studies voorzien over de positie van allochtone ouderen, over de houding tegenover homoseksualiteit, over toegankelijkheid van gebouwen, over het bereik van overheidsinformatie bij kansengroepen, een algemene schets van participatie van kansengroepen aan verschillende maatschappelijke domeinen. De onderzoeksresultaten worden ruim bekend gemaakt en verspreid (SVR-publicaties, VRIND) bij de politieke overheden, de middenorganisaties, de media en de burgers (via bibliotheken, website)2.5. Concrete objectieven


Voor de evaluatie van voorliggend gelijkekansen- en diversiteitsplan kunnen volgende realisaties als indicator beschouwd worden.


 • Het netwerk met emancipatieverantwoordelijken binnen het beleidsdomein is operationeel.

 • Er is een gelijkekansen- en diversiteitsplan voor het beleidsdomein in 2007.

 • In de aansturingsinstrumenten van de entiteiten die deel uitmaken van het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, zijn streefcijfers geformuleerd rond allochtonen, personen met een arbeidshandicap en vrouwen in managementfuncties.

 • De verschillende entiteiten beschikken over een nulmeting m.b.t. de vertegenwoordiging van kansengroepen in hun personeelsbestand, volgens de nieuwe definities.

 • Vertrekkende van deze nulmeting en in lijn met de initiatieven binnen de andere beleidsdomeinen en vanuit de dienst Emancipatiezaken wordt een groeipad uitgetekend naar het streefcijfers waartoe de Vlaamse Regering zich engageerde.

 • Er worden startbaners aangeworven binnen het beleidsdomein.

 • Het aantal toegankelijke internet- en intranetsites is gestegen.

 • Er is een databestand met sleutelfiguren, middenveldorganisaties en hun media beschikbaar

 • De emancipatieverantwoordelijke(n) nam(en) deel aan de netwerkvergaderingen van de dienst Emancipatiezaken.

 • Opleidingen rond gelijke kansen en diversiteit worden bekendgemaakt via de departementale intranetsite.

 • Publicaties over de thematiek van diversiteit met duidelijke aandachtspunten voor het beleid.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina