Gemeentelijk erkenningsreglement voor sportverenigingen algemene bepalingenDovnload 42.51 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte42.51 Kb.


Gemeentelijk erkenningsreglement voor sportverenigingen

ALGEMENE BEPALINGEN


1 Met ingang van 01/01/2014 en binnen de perken van de door de hogere overheid goedgekeurde gemeentebegroting kan jaarlijks een subsidie voorzien worden voor de jaarwerking van erkende Hemiksemse sportverenigingen. Het verlenen van subsidie wil niet dat sportverenigingen hiermee in stand gehouden worden maar wel dat hun werking hiermee gestimuleerd wordt.
VOORWAARDEN
2 Kunnen niet in aanmerking komen voor subsidies:
- overkoepelende verenigingen, organen of inrichtingen

- inrichtingen of verenigingen, opgericht in de schoot van commerciële, financiële of industriële bedrijven

- instellingen , inrichtingen of verenigingen met commerciële, financiële of industriële activiteit die producten/diensten verkopen of sportinfrastructuur verhuren
AANVRAAGPROCEDURE
3 De subsidies moeten jaarlijks aangevraagd worden op de daartoe bestemde formulieren die jaarlijks te verkrijgen zijn via de gemeentelijke Dienst Vrije Tijd. Op deze formulieren zullen de normen om aan de criteria te voldoen en de hiertoe benodigde toe te voegen bewijzen vermeld worden. Het dossier is van toepassing op het jaar voorafgaande aan de subsidieaanvraag. De aanvraag betreft één kalenderjaar.
4 De subsidies zullen jaarlijks worden uitgekeerd in april aan alle sportverengingen die uiterlijk op 1 maart hun subsidieaanvraag hebben ingediend bij de Dienst Vrije Tijd. Aanvragen die niet binnen de gestelde periode of niet op de door dit reglement bepaalde wijze worden binnengebracht, zijn onontvankelijk.
5 De subsidieaanvraag en de bijhorende documenten moeten ondertekend zijn door degenen die volgens de statuten namens de sportvereniging kunnen optreden of – zo er geen statuten zijn – door twee bestuursleden.
CONTROLE EN SANCTIES
6 De sportverenigingen die om een toelage verzoeken, verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met het feit dat het de Dienst Vrije Tijd kan en mag overgaan tot het controleren van de door hen verstrekte gegevens. Zij verklaren zich tevens akkoord om binnen de maand na de vraag, op gevaar van uitsluiting, alle bijkomende informatie over de ingestuurde gegevens te verstrekken.
7 Indien blijkt dat opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt of indien de gestelde voorwaarden niet zijn nageleefd kan dit leiden tot een geheel of gedeeltelijk schorsing of terugvordering van de toelage.
TOELAGEN
8 Het jaarlijks door het gemeentebestuur beschikbaar gestelde begrotingskrediet omvat:
- Een basistoelage zijnde een forfaitair bedrag, aan alle rechthebbende sportverenigingen toegekend op grond van hun erkenning als betoelaagbare sportvereniging met een maximum van 450 euro.
Elke overschot voorvloeiend uit deze berekeningswijze wordt toegevoegd aan het bedrag dat

voorzien werd voor het berekenen van de werkingstoelage.


- een werkingstoelage berekend op basis van een puntensysteem. Hiervoor wordt een begrotingskrediet beschikbaar gehouden.
Een sportvereniging kan maximaal 30% van het gestelde krediet van werkingstoelagen ontvangen. Indien door deze regeling budget niet kan worden toegekend, dan zal deze gelijkmatig verdeeld worden onder alle verenigingen die in aanmerking komen voor een werkingstoelage.
BASISTOELAGE
9 De sportverenigingen die in aanmerking komen voor een toelage moeten voldoen aan volgende criteria:
- De sportverenging biedt een sport die vermeld staat op de sporttakkenlijst of die aangeboden wordt door erkende Vlaamse sportfederaties of door erkende Vlaamse organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.

- De sportvereniging is lid van een Vlaamse sportfederatie.

- Ontplooien van sportactiviteiten: activiteiten waarbij fysieke inspanning centraal staat en die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter.

- De sportvereniging heeft een bankrekening op haar naam.

- De sportvereniging moet de vorm van een feitelijke vereniging of VZW aannemen en mag geen beroepsdoeleinden of winstoogmerk binnen de sportieve werking hebben.

- De sportvereniging moet over minimum 10 actieve leden beschikken waarvan minimaal 30% inwoners van de gemeente Hemiksem dienen te zijn.


10 De aanvraag voor het bekomen van een basistoelage dient volgende documenten te bevatten:
- Samenstelling van bestuur met vermelding naam, voornaam en adres van de bestuursleden

- Adres van het secretariaat

- Lijst met actieve leden geldig op 31/12 met vermelding van woonplaats en geboortedatum

- Bewijs van aansluiting bij sportfederatie met opgave dat hun leden behoorlijk verzekerd zijn voor zowel burgerlijke aansprakelijkheid als voor persoonlijke ongevallen

- Statuten of een reglement van inwendige orde.

WERKINGSTOELAGE


11 Sportverenigingen die in aanmerking komen voor een werkingstoelage moeten voldoen aan alle criteria van artikel 9 en 12. De werkingstoelage zal berekend worden op basis van een puntensysteem (cfr. Artikel 14). Sportverenigingen die een werkingstoelage krijgen kunnen geen aanspraak maken op een basistoelage.
12 Sportverenigingen die aanspraak willen maken op een werkingstoelage dienen te voldoen aan volgende voorwaarden:
- Alle voorwaarden vermeld in artikel 9

- De sportvereniging dient over minimum 50 actieve leden te beschikken

- De sportvereniging dient te beschikken over een jeugdwerking die op wekelijkse basis aangepaste trainingen aanbiedt aan jeugd (-18 jaar)

- De sportvereniging streeft ernaar om zo veel mogelijk van haar sportaanbod onder begeleiding te laten verlopen door gekwalificeerde trainers


13 De aanvraag voor het bekomen van een werkingstoelage dient volgende documenten te bevatten:
- Samenstelling van bestuur met vermelding naam, voornaam en adres van de bestuursleden

- Adres van het secretariaat

- Lijst met actieve leden geldig op 31/12 met vermelding van woonplaats en geboortedatum

- Bewijs van aansluiting bij sportfederatie met opgave dat hun leden behoorlijk verzekerd zijn voor zowel burgerlijke aansprakelijkheid als voor persoonlijke ongevallen

- Statuten of een reglement van inwendige orde

- Kopie van de diploma’s van trainers, jeugdsportcoördinator, scheidsrechters en juryleden aangesloten bij de sportvereniging

- Deelname-attesten van bijscholingen van de actieve trainers, jeugdsportcoördinator, scheidsrechters, juryleden en bestuursleden binnen de sportvereniging

- Kalender met vermelding van data wanneer er getraind wordt en wie de trainingen leidt

- Speelkalender met opgave wanneer en waar de activiteiten doorgaan
Afhankelijk van de criteria die een sportvereniging wil opnemen in de subsidieaanvraag dienen extra documenten toegevoegd te worden. Alle documenten die een sportverenging moet indienen worden vermeld op het aanvraagformulier dat te verkrijgen is bij de Dienst Vrije Tijd.
BEREKENING WERKINGSTOELAGE
14 Deze worden verdeeld volgens een puntensysteem onder alle verenigingen die aan alle criteria vermeld onder artikel 9 en 12 voldoen.
Waarde per punt = globale budget aan werkingstoelage van de gemeente voor sport (...%)

totaal aantal punten van alle sportverenigingen die werkingssubsidies krijgen


De werkingstoelage per sportvereniging = waarde van een punt x aantal behaalde punten

1. KWANTITATIEF (30 % van het budget aan werkingstoelagen)


1.1) Ledenaantal:
actieve verzekerde leden:
50 - 75 = 1 punt

76 - 100 = 2 punten

101 - 200 = 3 punten

201 - 400 = 4 punten

401 en meer = 5 punten
aantal jeugdleden:
10 - 25 = 2 punten

26 - 75 =3 punten

76 - 150 = 4 punten

151 en meer = 5 punten


1.2) Aantal prestatie-uren per jaar:
Competitie en trainingen
1 - 250 = 1 punt

251 - 500 = 2 punten

501 - 750 = 3 punten

751 - 1000 = 4 punten

1001 en meer = 5 punten
1.3) Uitstralingscoëfficiënt:
Hoogste competitieniveau
recreatief = 1 punt

gewestelijk = 3 punten

provinciaal = 4 punten

landelijk = 5 punten

nationaal = 6 punten
1.4) Gemiddeld lidgeld dat de sportverenging betaalt aan verbond of federatie per lid
0 - 9,99 euro = 1 punt

10 - 19,99 euro = 2 punten

20 - 29,99 euro = 3 punten

30 - 39,99 euro = 4 punten

40 euro en meer = 5 punten
2. KWALITATIEF (70 % van het budget aan werkingstoelagen)
2.1) Kwaliteitsvol sportkader:
2.1.1) De sportverenging beschikt over een gedetailleerd en op de sportvereniging geënt beleidsplan waarvan de goedkeuring door het bestuur genotuleerd staat in haar verslagen. De club verbindt zich ertoe om het beleidsplan actief bij te sturen en intern te reflecteren op de werking binnen de sportvereniging. = 15 punten
2.1.2) De sportvereniging beschikt over een volwaardig jeugdbestuur. = 10 punten
2.1.3) Bestuursleden hebben bijscholing (ifv werking sportverenging) gevolgd: 1 punt per persoon en per bijscholing voor bestuursopleidingen georganiseerd door de federatie, provincie Antwerpen, Vlaamse Trainersschool, ISB, gemeentelijke sportraad of Vlaamse overheid max. 10 punten
2.2) Kwaliteitsvol sporttechnisch kader:
2.2.1) Aantal gediplomeerde trainers die effectief training geven aan hun vaste groep/ploeg:
- Aspirant-Initiator = 1 punt

- Initiator in de betreffende sporttak of Bachelor L.O. = 2 punten

- Trainer B of Master L.O. = 3 punten

- Trainer A of Bachelor L.O. met Trainer B = 4 punten

- Bachelor L.O. met trainer A = 5 punten

- Master L.O. met trainer B = 5 punten

- Master L.O. met trainer A = 6 punten
Indien de diploma's niet binnen deze tabel vallen; zie dan assimilatietabel VTS in bijlage.
2.2.2) Trainers, scheidsrechters, juryleden of jeugdsportcoördinatoren hebben bijscholing (ifv werking sportclub) gevolgd: 1 punt per persoon en per bijscholing voor opleidingen georganiseerd door de federatie, provincie Antwerpen, Vlaamse Trainersschool, ISB, gemeentelijke sportraad of Vlaamse overheid.

max. 10 punten


2.2.3) Aantal door de sportfederatie gediplomeerde scheidrechters en juryleden aangesloten bij de vereniging: 1 punt per scheidsrechter max. 5 punten
2.3) Doelgroepen
2.3.1) Jeugd (- 18j)
2.3.1.1) De sportvereniging heeft een jeugdsportcoördinator (met minstens het diploma VTS-Initiator of geassimileerd) en die voldoet aan onderstaande voorwaarden: 5 punten

- hij/ zij is jeugdsportcoördinator bij een club met minstens 20 jeugdleden

- hij/ zij is de contactpersoon voor jeugdtrainers, ouders, spelers,…

- hij/ zij is met naam, taak en contactgegevens expliciet vermeld worden in de informatiebrochure en/of website van de vereniging.


2.3.1.2) De sportvereniging beschikt over een jeugdsportbeleidsplan of over een sportbeleidplan waarin jeugdsport als apart onderdeel is opgenomen. 10 punten
2.3.1.3) Deze persoon heeft een diploma van jeugdsportcoördinator. 5 punten
2.3.1.4) Er is minstens 1x per jaar een informatievergadering voor de ouders. 5 punten
2.3.1.5) De sportvereniging heeft jeugdstages ingericht: een activiteit voor de leden gedurende minimum 2 opeenvolgende dagen van minimum 4 uur per dag actieve sportbeoefening per kind o.l.v. gediplomeerd lesgever. 4 punten per stagedag, max. 20 punten
2.3.2) Senioren (55+)
2.3.2.1) De club heeft een seniorenwerking die voldoet aan onderstaande voorwaarden: 10 punten

- minimaal 10 senioren 55+

- aanbieden van toegankelijke trainingen voor 55

- bereidheid tot medewerking aan gemeentelijke initiatieven voor senioren


2.3.2.2) Een gediplomeerd lesgever binnen de sporttak met een specifiek diploma rond seniorensport of zorgverstrekker (verpleging, verzorgende, dokter,...) met sportspecifiek diploma begeleidt de training vermeld onder 2.3.2.1. 5 punten
2.3.3) G-sport
2.3.3.1) De sportverenging beschikt over een G-werking die voldoet aan onderstaande voorwaarden:

10 punten

- vermeld staan in de G-wijzer

- aangepaste trainingen aanbieden voor G-sporters op wekelijkse basis

- extra begeleiding voor G-leden

- G-sport-aanbod vermelden in de infobrochure / website


2.3.3.2) Een gediplomeerd lesgever binnen de sporttak met een specifieke opleiding rond G-sport of leerkracht buitengewoon onderwijs met sportspecifiek diploma begeleidt de training vermeld onder 2.3.3.1. 5 punten
2.4) Communicatie
2.4.1) De sportvereniging beschikt over een website of digitaal platform waarop de leden de

speelkalender en trainingsdata kunnen consulteren. 6 punten


2.4.2) De sportvereniging beschikt over een communicatieverantwoordelijke. 6 punten
2.4.3) De sportvereniging beschikt over een clubblad of mail dat op regelmatige basis aan de leden wordt verstuurd. (minimaal 6x per jaar) 2 punten
2.4.4) Participatie aan de raad van bestuur van de sportraad: min. 50% aanwezigheid 6 punten
15 De sportvereniging aanvaardt verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14 november 1983, die stelt dat de club de subsidie moet gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend.
16 Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2014 na goedkeuring van de gemeenteraad en advies van de sportraad.


: content -> media
media -> Aartselaar Antwerpen Boechout Boom Bornem Borsbeek Brecht Duffel Edegem Hemiksem Hove Kalmthout Kontich Lint Malle Mortsel Niel Puurs Rumst Schelle Schilde Schoten Sint-Amands Stabroek Wijnegem Willebroek Wommelgem Wuustwezel Zoersel
media -> Besluit burgemeester
media -> De revolutie in de bouw van datacenters Rittal introduceert RiMatrix S, ’s werelds eerste concept voor de bouw van standaard datacenters
media -> De F6 spreekt, na het herfstkampioenschap
media -> Gemeenteraad
media -> Notulen Gemeenteraadszitting van 16/09/2014
media -> Gebruikersreglement van het gemeenschapscentrum Schelle-Hemiksem algemene voorwaarden
media -> Let op: bepaalde zaken uit dit reglement, waaronder de tarieven, werden aangepast en staan beschreven in het retributiereglement zoals gestemd door de Raad van Bestuur van het agb hemiksem op 22/12/2015
media -> Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur Zitting van 20 oktober 2014
media -> Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur Zitting van 11 mei 2015
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina