Getranscribeerd (1e concept) door: Rien van den Brand, Aubadestraat 6, 5802 ex venray. NlDovnload 86.05 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte86.05 Kb.

Getranscribeerd (1e concept) door:

Rien van den Brand, Aubadestraat 6, 5802 EX Venray. Nl

E-mail: rien.vandenbrand@hetnet.nlGestart: 22 dec. 2003

Bron: Nationaal Archief, ´s-Gravenhage


Nassause Domeinraad

Inv. nr. 1.08.11

Archiefblok 3230
Fol. 1 r. = pag. 1

Lijffgewins goederen in den lande van Cuijck

(Met name in het Overambt, 31 aug. 1612)Ende is to weten dat elck pachtmalder roggen, hauer (haver) ofte eeuen (eeven), hier inne genomineert is VI sester daer van de twaelff maken een Vents malder, ende de thien sester een Graeff malder: ende twee malder eeuen worden gerekent op een malder hauer.
pag. 2
Manuael van de landeryen aen zijne Ex(cellen)te1 te lijffgewin gehoorende, in den Overampte van Cuijck onder Overloon, Maesheeze, Holtheeze, Groeningen ende Vorthem gelegen, in alsulcke voeren ende paelen als deselve geteeckent staen, met specificatie van den Cooren renten, doee sijnne Exc. Jaerlicx daer uijt is heffende, ende worden iegenwoordich beseten bij de persoonen hier inne genomineert. Volgens de verclaringe bij de selve met solemnelen eede voor schepenen van der plaetsen ter instantie van Gerard Claess(en) lantschrijver des voors. lants vanCuijck van wegen sijne hoochgemelte Exc.

Pag. 3Gedaen Ende bij den selven bij een vergadert naer voorgaende informatien daer opgenomen, soo in den jaeren XVI c thien ende elff (1610/1611), als in desen iegenwoordigen jaren van XVI c ende twaelff ende nae dat alles in forma is ingestelt geweest, heeft den voors. lantschrijver in dese iegenwoordige maent van eicxt de eijgenaers wederom voor den gerichte bescheijden gehadt ende opt nieuwe daer op geexamineert ende een ijder het sijne voorgelesen, d´welcke elcx voor hooft andermael gerichtelijcken daer bij gepersisteert hebben ende verclaert daer van mindere ofte meerdere kennisse te dragen. Actum den lesten dach in Augustij A0 1612 voorsegt.

Pag. 4
OverloonHanrick Jan Gubbel Brijnss(en) ende Thonis sijn broeder, een stuck lants genaempt den Steen, groot ontrent acht morgen gelegen met ter eene sijde ende eenen eijnde beneven den gemeijnen wech metter andere sijde ende lesten eijnde in hun ander erve, dat sij verclaren het lijffgewin niet subiect te sijn, ende gelden uijte voorschreven acht morgen jaerlijcx aen sijne Ex. Anderhalff pachtmalder roggen. VIII morgen

Pag. 5Peter Gerits Aertken Brijns soone van Peter Brijns een stuck landts, groot negen morgen, gelegen metter eenre sijde beneven Deen Willems op de Steechs erff metter andere sijde beneven de weijde, schietende metten eenen eijnde op Deen Willems voorschreven erff genompt Deen Cloot, ende metten lesten eijnde op de groene straete off Groote Steege.
Ende noch twee morgen genompt den Graefacker gelegen metter eenre zijde beneven Hanrick Brijnen erff, metter andere sijde op den Wijcksen Camp

Pag. 6


Schietende metten een eijnde op ten Laerschen Hoff, toebehoort hebbende Sander Verheijdn nu Teuken Poels ende metten lesten eijnde op den Runderwech. Ende gilt uijte voorschreven twee stucken VI pachtmalder roggen. XI morgen.
De voorschreven twee morgen genompt de Graefacker sijn van desen onderpande eertijts vercocht van Banck ofte Alodiael goet aen Peter Jordens van den Heuvel. Memorie.

Pag. 7Teuken Poels van Sander Verheijen. Een hoeve lants gelegen als volcht, te weten huijs ende hooff met ten landen daer aen gelegen groot in de dertich morgen, gelegen metter eenre zijde beneven Jacob Teuss erff tot aen den bosch, metter andere sijde beneven den wech nae den Peel ende Hanrick Brijnen erve, schietende metten eenen eijnde op erve Van den Bosch ende Peter Op gen Hoff, ende metten lesten eijnde off voorhoofts aen de Gemeijne Straet.
Alnoch een stuck lants genaempt Merrije Sleecke,

Pag. 8groot omtrent vijff mergen geleegen metter eenre zijde ende eenen eijnde op de gemeijnt metter andere sijde Jan Op gen Steechs weijde, schietende metten lesten eijnde op Peter opt Hoffs erff.
Hanrick Brijnen heefft eertijts van desen goeden gemangelt, een stuck lants, groot omtrent twee morgen, gelegen metter eender sijde voorschreven eijgen erve metter andere sijde ende een eijnde

Pag. 9Op Teuken Poels voorschreven erff schietende metten lesten eijnde op den gemeijnen wech. Memorie. XXXVII morgen.
Ende gilt daer van jaerlijcx aen sijne Exc.vier malder rogge twee sester ende drij quartier rogge Ventscher maten.
Den voorschreven Teuken Poels heeft nae comen aendienen dat Sander Verheijen van den welcken hij de verscr. Hoeve gecocht heeft, hem soude bericht hebben, dat de verscr. XXXVII morgen alle t´samen den lijffgewin niet en souden subiect wesen, dan en wiste geen distinctie te maken. Memorie!
Pag. 10.
Rovert Willems een stuck landts, groot ongeverlijck acht morgen, genompt Peter Cremers landt, gelegen met beijden sijden Thomas Reijners erff, schietende metten eenen eijnde op Pouwel Hermens erff ende ´t leste eijnt op erve genompt den Bosch, gilt daer uijt jaerlijcx een pachtmalder roggen.
Die selve vanDerick van den Laer, een stuck landts genaempt Merrijken Voskens landt, grootomtrent vijff morgen, gelegen metter eenre sijde beneven Thomas Reijners

Pag. 11Voorschreven erven genomen van Johan Spaenrebroick, metter andere sijde beneven den wech, schietende metten eenen eijnde op den Culisheuvel ende metten lesten eijde op erve Rovers voorschreven, dat hij van Peter op den Hoff gecoft heeft, ende gilt jaerlicx XVII sester roggen. XIII morgen.

Pag. 12Laureijns van Berchem van Meester Jacob Krieckelmanden hoff genaempt den Culisheuvel. Te weten de hoffstadt mette weijde ende het tuellandt daer aen gelegen, groot omtrent twintich morgen, gelegen metter eende zijde beneven de Gemeij(n)t, metter andere sijde ende eenen eijnde beneven Geraert Rovers erff, schietende metten lesten eijnde op ten Gemeijnen Wech.
Alnoch een stuck lants van ontrent acht morgen, inbegreepen t´ bosken, gelegen metter eenre sijde beneven

Pag. 13Den Krijgerbosch metter andere sijde beneven Geraert Rovers erff schietende metten eenen eijnde op de Gemeijnt ende metten lesten eijnde op Trijns Zeelkens ende meer erven erff.
Noch drije morgen gelegen metter eenre sijde Willem Jans erff metter andere sijde Rover Willems erff schietende metten eenen eijnde op den Gemeijnen wech ende mettn lestejn eijnde op erven, genompt den Schoutert.
Ende noch andere halven mergen ge-

Pag. 14legen metter eenre sijde beneven Laureijns voorschreven eijgen erff, dat hij vanDirck Claess gecocht heeft metter andere sijde beneven Kersten Verbanen erff, schietende metten eenen eijnde opt voors. erven genompt den Schoutert ende metten lesten eijnde op de voorschreven acht mergen.
Ende gilt jaerlicx vijff pachtmalder roggen ende een halff Graeffs malder roggen

Summa XXXII mergen

Pag. 15Thonis Willems, van Kersten Verbanen anderhalven morgen landts gelegen metter eenen sijde ende eenen eijnde beneven den Culisheuvel metter andere sijde beneven Derick Claes erff, schietende metten lesten eijnde op erve genompt den Schoutert ende gilt jaerlicx vijff sester rogge. IJ mergen.
Ende wordt verlaeten voer den pacht, maer men behoert te boessemen uijt war onderpant t´selve eertijts genomen is ende de eijenaers daer van te constringeren dit voer den voorscr. pacht aen te verden oft t´ü principael onderpant mede te verlaten. Memorie!

Pag. 16Jan Rovers een stuck lants genaempt de Langer mergen gelegen mitter eenre sijde beneven den Baenschen wech metter andere sijde beneven Jan Bants erff, schietende metten eenen eijnde op Rover Janss erff ende metten lesten eijnde op den gemeijnen wech.
Ende noch een stuck genaempt het Geerstucxken, groot een morgen gelegen metter eenre sijde beneven Jan Rovers erff, d´welck hij verclaert dess lijffgewin niet subiect te zijn metter ander sijde beneven en gemeijnen wech, schietende metten eenen eijnde op den Mortelsswech groot eechtsgewijss ende gelt iaerl. III pacht roggen. Summa II morgen

Pag. 17Geraert Rovers van Hanrick Goertssoen een stuck landts van omtrent twee morgen genompt het Beete stuck, gelegen metter eenre sijde ende eenen eijnde beneven den Culisheuvel, metter andere sijde beneven Gerarts ander erven, dat hij verclaert desen lijffgewin niet subiect te zijn, schietende metten lesten eijnde op den gemeinen wech ende gilt jaerlijcx twee pachtmalder rogge. II morgen.

Pag. 18Deenken Willem Verbanen soon ende Mechtelt uxor bevijnt men opt alde Legerboick dat den 8e August anno 77 (1577?) ter presentie van Kersten Janss ende Gubbel Claes te boeck sijn gecomen van seeker lijfgewin, daer uijt sijn Exc. Iaerlijcx te pacht is heffende 13 malder roggen pachtmate, ende soo de selve persoonen overlange sijn verstorven en heeft men niettegenstaende wat debvoir dat men daeromme gedaen heeft, het onderpandt niet kunnen decouvreren dan sal gelijck wel alle nersticheijt voorgewent worden om soo verre mogelijcken t´selve int licht te brengen. Memorie.

Pag. 19Lens Jans nomine Uxors van Thonis ende Clas kinderen van Thijsken Claes, een stuck lants genoemt den Hoogerbosch met den Santacker ´t samen ongeveerl. IIII morgen, gelegen metter eenre zijde beneven Peter Jans erff, schietende metten eenen eijnde op Willem Jans erff ende metten lesten eijnde op Pouwel Hermens erff ende gilt daervan jaerl. II pachtmalder rogh.
Die selve vanDirick Claes noch vijff morgen weijde in den Broickert gelegen metter eenre sijde beneven Jacob Huijen erff nu Roeff Diricx als getrout hebbende des voorscr. Jacobs dochter metter andere sijde beneven Lens Hermens erffschietende metten een eijnde op de Gemeijnt naest de kerck ende d´ander eijnt op de gemeijnt naest Beeck ende gilt jaerl. Vijff sester roggen min 1 hoop. Summa IX morgen.

Pag. 20


Geritken Rovers van Laureijns van Berchem van Mels Claes ende bij den selven vanDirck Claess vijff morgen landts in den Broickert gelegen metter eenre zijde Hanrick Franss erve, d´ander sijnde beneven Lens Hermens erff, schietende met beijden eijnden op de gemeijnt ende gilt daer van III pacht malder roggen. Summa V morgen.
Dan men wordt bericht dat de voorscr. vijff morgen niet hooger behooren aengeslagen te worden als op 5 sester rogh min 1 hoop ende den resterende pacht ligt in Mels off Dirick Claes geheel groot dat afwegen wordt over lijffgewin is, doch Laureijns van Berchum heeft het

Pag. 21Selve geheel goet onlancx vercoff aen den voorscrheven Geritken Rovers met laste van den voors. drij pacht malder roggen daer uijt te gelden ende de voors. vijff morgen in den Broickert sijn wederom vercoft aen Ham den Timmerman voor vrij erff ende alodiael goet. Memorie!
Ende sal deb voirgedaen worden om naer ´t geheel goet van Mels off Derick Claes te vernemen ende te boeck te doen brengen. Memorie!

Pag. 22Lens Hermens van Hanrick Gerits Rijckwever een stuck landts van ontrent thien morgen geheeten in den Broickert gelegen metter eenre sijde beneven Alitken Gruijters erff metter andere sijde beneven Hanrick Franss Peters erff, schietende metten eenen eijnde op de Gemeijnt naest de kerck ende metten lesten eijnde op de gemeijnt naest Virlincxbeeck ende gilt 13 pachtmalder rogh. X morgen.
Ende dient geweeten, dat Lens Hermenss voorschreven van den voors. thien morgen niet meer in eijgendom en heeft, noch een besit, als alleenlijck vijff morgen daer uijt hij

Pag. 23Den voorschreven pacht is betaelende, ende de andere vijff morgen sijn daer van eertijts genomen ende verdeijlt voor vrij alodiael goet ende worden in eijgendom beseten bij Willem Hanricx frouwenende Peter Deckers Jennekens. Memorie!
Item dese voorschreven thien mergen ende de vijff mergen hier worden fol. IX art. 1 op ten naem van Geritken Rovers ende noch vijff mergen op ten naem van Lens Jans gecomen vanDirck Claes fol. VIII versoart. VL is geweest een onderpant ende bij de perthijen verdeijlt. Memorie!

Pag. 24Alter Knippinck, heer tot Heijden, van Johan Spaenderbrouck eenen Camp landts ongevaerlijcken vijff morgen weniger een vierendeel van eenen morgen, gelegen met ter eenre sijde beneven de gemeijne straete metter andere sijde beneven Herman Custerss erff, schietende metten eenen eijnde op Jacob Gaerts erff ende metten lesten eijnde oock op de straete ende gilt daer van een pachtmalder rogge. V morgen min ¼

Pag. 25Hanrick Brijn van Jan Thoniss Brijn een stuck lants groot seven morgen geheijten den Pasacker, gelegen metter eenre zijde beneven Herman van den Heuvels erve nu Peter Jordens soon metter andere zijde beneven den Bossche schietende metten eenen eijnde op den gemeijnen wech ende metten lesten eijnde op de Bossche erven ende jaerlijckx XI sester roggen. VII morgen.

Pag. 26´t Convent van Venraij (klooster Jeruzalem) voer d´eene helfte ende Jacob van Stralen voor d´nadere helfte het goet de Baen, groot omtrent twaelff morgen, gelegen met ter eenre zijde beneven den Lijckwech metter andere sijde beneven de gemeijne Straete, schietende metten eenen eijnde opHanrick Gaertkens erff ende metten lesten eijnde op Jan Rovers Vlassert.
Alnoch anderhalven morgen aent Busken gelegen metter eenre sijde ende eenre eijnde Rover Jans erff d´andere sijde Pouwel Heijnen erff, schietende metten lesten eijnde op den Kerckwech

Pag. 27Ende noch vier morgen lants genoempt de Lange Voere gelegen metter eenre sijde beneven Thomas Reijnders erff d´nader sijde beneven het Baens hooch schietende metten een eijnde op den wech ende voorts neffens Peter Driess erff. Summa XVII morgen
Ende gelden daer van een pacht malder rogge.
Alnoch is tot dess goede gehoorende een stuck lants van ontrent XVIII mergen, gelegen emtter eenre sijde Thomas Reijnders erff, d´ander sijde beneven Heuvels landt nu Peter Costers schietende metten eenen eijnde op den gemeijnen wech ende mette lesten eijnde op Hanrick Gaertkers driess, welcke sij willen sustineeren ´t lijffgewin te wesen ende niet de voorn. XVII morgen, dan sy hebben tot noch toe ende van geen bewijs kunnen doen. Memorie!

Pag. 28Peter Deckers van Gaert van de Laer een stuck landts genempt den Sluetelacker, groot vier morgen, gelegen metter eenre zijdebeneven den Kerckenbosche, metter andere sijde ende eenen eijnde beneven Hermen Willems erff, schietende metten lesten eijnde op den gemeijnen wech ende gilt daer van jaelijcx een pachtmalder roggen. IIII morgen.

Pag. 29Deen Willems op de Steege van Hanrick Peter Goossens een stuck landts groot achtenhalven morgen, gelegen metter eenre sijde beneven de gemeijne straete, metter andere zijde beneven den wech duer ´t velt, schietende metten een eijnde op den Runderwech ende metten lesten eijnde op den Crijnsacker ende gilt derdehalff pachtmalder roggen.
Ende sijn totten voorschreven onderpandenoch gehorich twee morgen landts genaempt den Heuvelstuck, die Kersten Jans int Hilze is besittende, gelegen metter eenre zijde beneven Claes van den

Pag. 30Laer nu Kersten int Hilze voorschreven metter ander zijde Gubbel Goossens nu Jacob Ryckwever erff, schietende metten een eijnde op den gemeijnen wech ende metten lesten eijnde op een stucxken weijlandts beneven de straet. Memorie.
Die selve Deen Willems alsnoch een stuck landts genaempt den Berckacker groot omtrent derdenhalven morgen gelegen metter eenre sijnde ende een eijnde Peter op Hoffs erve, metter andere sijde Gubbel Goossens ende metten lesten eijnde op de gemeijnt ende gilt daer van anderhalff pachtmalder rogge. Summa XII morgen.

Pag. 31Jacob Janss van Jan van den Laer ende bij den selven en Trijn Willem Bants een stuck landts, genaempt den Mortel, groot omtrent dess morgen, gelegen metter eenre sijnde beneven de gemeijne Straete metter ander sijde beneven Hanrick Jan Gubbelss erve, schietende metten eene zijde ende eijnde op de erve Peter Cremers in de Roose tot Raij endemettenlesten eijnde op eenen morgen nieuws erff lancx de gemeijnt.
Ende een stuck van drije morgen gelegen metter eenre sijde beneven Baetken, weduwe Goossen Garertkens za(liger) erff

Pag. 32Metter andere sijde beneven Lens Jans erff, schietende metten eenen eijnde op de erven genaempt den Gruansheuvel (Ervansheuvel?) ende metten lesten eijnde op den gemeijnen wech.
Ende gilt daer van jaerlijcx anderhelff pachtmalder roggen. Summa IX morgen.
Van dese voorschreve drij morgen heeft Lijns Janss de helft te weten anderhalven morgen ende gilt van den voors. pacht II sester, die hij Jacob Janss te baten compt. Memorie!

Pag. 33Pouwel Hanricx van Hanrick Sibert van Monfort een stuck landts, groot drije ende eenen halven morgen, gelegen metter eenre sijde beneven Jan Bants erve metter ander sijde beneven den Baenschen wech schietende metten eenen eijnde op ten Haselbosch ende metten lesten eijnde op Pouwels voorschreven erven gecomen van Gaertken van der Laer ende gilt daer van jaerlijcx darthien sester roggen. III½ morgen.

Pag. 34Rover Jan Roverss van Hanrick Goert Peterss een stuk landts genoempt den Langeacker groot twee morgen gelegen metter eenre sijde beneven het Baensche landt metter andere sijde Rovers voorschreven erff, dat hij van Hanrick Gaertkens van de Laer gecocht heeft, schietende metten eenen eijnde op erve dat ij van Hanrick Goert Peterss voorschreven gecoft heeft ende metten lasten eijnde op den wech.


Die selve alnoch een stuck genompt den Bremer Cloot groot drije vierendeel van

Pag. 35


Eenen mergen, gelegen metter eenre sijde ende eenen eijnde beneven Thomas Reijners erff metter andere sijde beneven Dirck Claess erff schietende metten lesten eijnde op den gemeinen wech.
Ende gilt jaerl(ijcx) van den voorschreven twee parcelen negen sester roggen.
Summa II morgen ende drij vierendeel van eenen morgen.

Pag. 36


Jan Janss als man ende momber van Peterken weduwe Jacob Gubbels ende bij den selven van Peter Bants, een stuck landts, groot twee morgen, gelegen met beijden zijde ende eenen eijnde beneven de gemeijne Busch, schietende metten lesten eijnde op Peter Cremers erven woonende tot Venraij ende gilt daer van jaerlijcx drij sester ende III quartier roggen. II morgen.

Pag. 37


Jacob Gaertss van Gubbel Goossens ende Merrijken sijne huijsfrouwe een stuck landts genompt den Stegerbosch, groot twee morgen, gelegen metter eenre sijde benevenDeen Willems Borchacker metter andere sijde Jacob Gaerts erve in desen lijffgewinne niet annex, soo hij verclart schietende metten eenen eijnde op d´erve onlancx van de gemeijnte affgegraven ende metten lesten eijnde op erve van Peter Gerits Thonis Brijns soene ende gilt een pachtmalder rogge. II mergen.

Pag. 38


Peter Deckers van Johan Schaerman, een stuck landts, groot ongeverlijkcne twee mergen, gelegen metter eenre sijde ende eenen eijnde beneven Deen Willems erff aen de Steege metter andere sijde beneven erven den Bosch ende schiet metten lesten eijnde op ten Vemmeler wech ende gilt daer van jaerlijcx een pachtmalder roggen. II morgen.

Pag. 39


Sommarum onder Overloon: I C XCVIII (198) morgen.

Pag. 40


Maesheeze.
Derick Ffranssen van Frans Willem Hollanders een stuck lants van omtrent anderhalve morgen, gelegen met beijde zijden in erve Van den Weert, schietende metten eenen eijnde op ten Hoegen wech ende metten lesten eijnde op Arent Wolters ende Reijner Jans weijde.
Noch een stucxken van een vierendeel van eenen morgen gelegen metter eenre sijde beneven den Beijerschen wech ende eenen eijnde beneven erven van den Weert, schietende metten lesten eijnde op ten Hogen wech

Pag. 41


Alnoch een stuck landts van omtrent eenen morgen, gelegen metter eenre sijde beneven het erve van den Weert voorschreven, metter andere sijde beneven Jan van den Bosch erve, schietende metten eenen eijnde op Kersten Coenen erve ende metten lesten wijnde op ten Hoogen wech.
Die selve een stuck landts van eenen morgen ende een vierendeel van eenen morgen, gelegen metter eenre sijde beneven Lambert Henss Vergeefts erff metter andere sijde Huijbert Lenaerts ende schietende met een eijnde op de gemeijn Heerstraete ende metten lesten eijnde op Gaert Sijmons erff.

Pag. 42


Noch een sael landts van ongeveerlijcken eenen morgen ende een vierendeel, gelegen metter eenre sijde beneven Gaert Sijmons voorscreven erff met ter andere sijde beneven Jan van den Bosch erff ende schietende metten eenen eijnde op de Heerstraete ende metten lesten eijnde op Peter Clawerts erff.
Alnoc een stuck landts groot ongeveerlijcken eenen morgen in den Brijacker gelegen, metter eenre sijde beneven Peterken van Oss erff metter andere sijde ende eenen

Pag. 43


Eijnde beneven Huijbert Verberchts erff, schietende metten lesten eijnde op Lijsken van den Kerckhoffs erff.
Ende noch een stuck landts van eenen morgen opt Hoege velt gelegen metter eener sijde beneven Lenaert Deckers erff, metter andere sijde beneven de voorschreven Lijsken van den Kerckhoffs erff, schietende metten een eijnde op ten Hoogen Wech ende metten lesten eijnde op Peterken van Os erff.
Ende gilt daer van jaerlicx II pachtmalder roggen – II pachten haveren.
Summa VII morgen, 1 vierendeel.

Pag. 44


Jan van den Bosch off Bosmans eerstelijcken een lange saele groot omtrent eenen morgen ende een vierendeel van eenen morgen gelegen metter eenre sijde beneven Derick Franss(en) erff, metter andere zijde beneven Geraert de Smits erff, schietende metten eenen eijnde op Peter Clawerts erff ende metten lesten eijnde op de Heerstraet.
Noch een Stucxken landts van een vierendeel van eenen morgen tegen de voorschreven saele over gelegen metter een sijde beneven Lenaert Deckers erff metter ander sijde Huijbert

Pag. 45


Verberckts erft, schietende metten eenen eijnde op Lijsken van den Kerckhoffs erff ende metten lesten eijnde op de Heerstraete.
Alnoch een stuck landts groot omtrent anderhalven morgen gelegen metter eenre sijde beneven Erken Arnts erff metter ander sijde Lijsken van den Kerckhoftd erff, schietende metten eenen eijnde op Kersen Howen erff ende metten lesten eijnde op den Hoogen wech.

Die selve noch een stuck landt vanPag. 46


Omtrent twee morgen gelegen metter eenre sijde beneven Erken Arnts erft metter andere zijde beneven Peter Clawerts erft, schietende metten eenen eijnde op het weijlandt hier naer genominert ende metten lesten eijnde op den Hoogen wech.
Ende eenen Weijkempken groot anderhalven morgen, gelegen metter eenre zijde beneven Kersten Howen erff metter ander sijde Kersten Coenen erft schietende metten eenen eijnde op den Maeswech ende metten lesten eijnde op de voorscr. twee morgen tuellants.
Ende gilt jaerlijcx XIII sester roggen, darthien sester haveren. Summa VI morgen.

Pag. 47


Kersten Houben van eenre hoeve landts, gelegen in verscheijden parceelen eerstelijcken huijs ende hoffstadt, daer op hij deser tijt is woonende, groot een morgen gelegen, gelegen metter eenre sijde ende eenen eijnde op Lenaert Deckens erff metter andere sijde beneven erven dat Marijken van Oss te wesen plach, schietende metten lesten eijnde op den gemeinen wech.
Alnoch een stuck landts groot vijff morgen, gelegen metter eenre sijde beneven de Heerstraete metter ander sijde beneven Hanrick Flueren erff schietende metten eenen

Pag. 48


Eijnde op Baltus Couwens erff ende meer erven, ende metten lesten eijnde op Thonis Peters zaliger erff.
Die selve noch anderhalven morgen genompt het Heijstucxken gelegen metter eenre sijde beneven Jan Arnts ende meer persoonen erff, metter andere sijde Hermen van Wanckum steenbecker erff, schietende metten eenen eijnde op Derick Franss(en) erff ende metten lesten eijnde op de heijde.
Noch een stucxken geheijten dat Clootken groot drije

Pag. 49


Vierendeel van eenen mergen gelegen met beijden sijden ende eenen eijnde beneven Lenaert Deckers erff schietende metten lesten eijnde op de Heerstraet.
Item een stuck landts geheijten den Brijacker groot omtrent anderhalven morgen, geleghen metter eenre sijde beneven Lijsken van de Kerckhoffs erff metter andere sijde ende eenen eijnde beneven Lenaert Deckers erff, schietende metten lesten eijnde op Derick Franss erff.
Noch een stuck landts ooick genompt het Clootken groot

Pag. 50


Omtrent eenen morgen ende een vierendeel van eenen morgen, gelegen metter eenre zijde beneven Gaert Sijmons erff metter andere zijde Jan Arnts erff, schietende metten eenen eijnde op Drijes Wijen erff ende metten lesten eijnde op de gemeijnen Heerstraete.
Item een weijde groot omtrent twee morgen gelegen metter eenre sijde beneven Jacob Cupers erff, metter andere sijde beneven Jan Thilmans erff, schietende metten eenen eijnde op de Oversteege ende metten lesten eijnde op den Marswech oft Hoochsteege.

Pag. 51Ende noch een weijkempken mert een stucxken tuellandts daer van schietende, groot t´samen ontrent eenen morgen, gelegen metter eenre sijde beneven Hanrick Fleuren erff, metter andere zijde ende eenen eijnde beneven Jan van den Bosch erff schietende metten lesten eijnde op den Marswech ofte Hoochsteege.
Ende gilt jaerlijcx ses pachtmalder 1 sester roggen, acht pachtmalder haveren ende 1 pondt vlas.
Summa VIII morgen.
Alnoch een stuck lants van

Pag. 52Omtrent vier morgen, gelegen metter eenre zijde beneven Geraert de Smits erff metter andere sijde Derick Franssens erff, schietende metten eenen eijnde op de Heerstraet ende metten lesten eijnde op Peter Clawerts erff.
Jan Ghijsen opt Hoenderlant, woonende tot Huckelum heeft van den voorschreven hove landts een stuck genoempt de Boettelsche Hegge groot omtrent drij mogen, gelegen metter eenre sijde beneven de Middel Steege metter andere sijde beneven den voetpat oft ´t Steenstuck

Pag. 53schietende metten eenen eijnde beneven Jan van den Bosch ende Sernijsens (?) erff, groot eechts gewijse ende gilt daer van jaerlijcx XII sester roggen. III morgen.

Ende wordt men bericht dat over veele jaeren bij de eijgenaers van den voorschreven hoeve landts daer van soude sijn vercoft voor alodiael goet, eene weijde aen Michel Flueren ende soude eertijts tot recognitie aen den eijgenaer van den selven hoeve jaerlijcs betaelt hebben eenen halven sester haveren.

Pag. 54Insgelijcken aen Hanrick Luijtkens seeker erff, daer van hij tot eene recognitie jaerlijcx plachte te betaelen eenen braetvisch.
Ende van gelijcken aen die erven van den Weert, die tot recognitie plachten te betaelen een hoet appel.
Dan wordt ontkent ende soo deur lancheijt van tijde ´t selve uijter kennisse is, moet alsoo nersticheijt gedaen worden om goede informatie daer van te becomen en de voorscr. porthijen met recht te dwingen de voors. gecochte percelen tto lijffgewins boeck bekent te maken ende te gewinnen naer behooren. Memorie.
Pag. 55
Huijbert Lenaerts eerstelycken een stuck landts genompt den Moosberch, groot drij morgen ende een halff vierendeel van eenen morgen, gelegen metter eenre zijde Jan Arnts opt Overs erff metter ander sijde beneven Derick Arnts erff, schietende metten eenen eijnde op Drijs Wyen erff ende metten lesten eijnde op den Hoogen wech.
Alnoch een sael landts groot eenen morgen ende anderhelff vierendeel, gelegen metter eenre sijde ende eenen eijnde beneven Lamberts Hasen Vergeefts erff
Pag. 56
Metter ander zijde benven Hanrick van Randenrade nomine uxoris erff, schietende metten lesten eijnde op den Hoogen wech.
Noch een stuck landts van omtrent een morgen genaempt het Dweers stucxken gelegen metter eenre sijde beneven Kersten Coenen erff metter andere sijde Lijsken van den Kerkchoff erve, schietende metten een eijnde op Derick Franssen erve ende metten lesten eijnde op Hanrick van Randenraets erff.
Pag. 57
Ende noch een sael landts groot drij vierendeel avn een morgen metter eene sijde gelegen beneven Kersten Houwen erff, metter andere zijde Kerstens voorschreven ende meer erven erff, schietende metten eenen eijnde op Derick Franssen erve, ende t´leste eijnt op Jan Arnts erff.
Ende gilt daer van jaerlijcx verthien vetken (vaatjes) roggen ende veerthien vetken haveren.
Summa VI morgen 1 vierendeel.
Pag. 58
Derick Arnts een stuck landts van ongeverlijcken drije mrogen gelegen metter eenre zijde beneven Jacob Hoeben landts metter andere zijde ende eenen eijnde beneven Hermen van Wanckum, steenbeckers erff, schietende metten lesten eijnde op de heijde.
Die selve alnoch een stuck landts van ontrent twee mergen, gelegen metter eenre sijde beneven Drijs Wijen erff metter andere zijde Dirck Arnts voorschreven eijgen erve schietende metten eenen
Pag. 59
Eijnde op Jacob Hoeben erff ende metten lesten eijnde op de gemeijn Heerstraete.
Ende noch een stuck landts groot derdenhalven morgen genompt den Steenacker gelegen metter eenre sijde beneven de Heerstraet metter andere sijde Jaspar Michels erff nu Ham van Rijswerck schietende metten eenen eijnde op den voors. Beijers wech ende mettenlesten eijnde op Erken Arnts erff.
Ende gilt jaerlijcx XII sester roggen XIIII sester haveren.
Summa VII morgen.

Pag. 60Sommarum onder Maesheeze: XLVIII (48) morgen ende een halff.

Pag. 61

Holtheeze


Baltus Ceuwens een hoeve landts, eerstelijcken huijs ende hoff groot twee morgen gelegen metter eenre sijde beneven Michiel Gaertkens van Rijswijck erff ende Maerten Houben ende Beel Smits metter andere zijde beneven Marten Houwen voorschreven erff, schietende metten eenen eijnde opt Broick ende metten lesten eijnde op Merrij van Boecholz erff.
Noch een stuck landts van drij morgen, geheeten den Waeff (?), geleegen metter eenre sijde beneven Peter Sweverss erff d´andere zijde beneven ´t Convent van Raij

Pag. 62Ende Peters voorschreven erff schietende metten eenen eijnde op Meus Heijnen erff ende metten lesten eijnde op de Berch.
Alnoch ongeverlijcken drij mergen landts gelegen op den Berch metter eenre sijde beneven Gaert de Mollers erff metter andere sijde ende eenen eijnde beneven den langen Peters erff ende schiet metten lesten eijnde op Gerart Hanr (?) erff.
Die selve noc aldaer op den Berch eenen morgen landts gelegen metter eenen sijde beneven Meus Heijnen erff mitter andere sijde beneven den lange Peters erff schietende mette eenen eijnde op Gerart Hanr (?) ende metten lesten eijnde op Baltus voorscr.

Pag. 63

Ander erff.


Noch eenen morgen landts gelegen metter eenre sijde ende eenen eijnde bneven langen Peters voorscr. erff ende metter andere sijde ende lesten eijnde op Gaert Vermoelens erff.
Item twee morgen gelegen metter eenre sijde beneven Lambert Hensen erff, metter andere sijde beneven Huijbert Lenaerts erff schietende metten eenen eijnde op Hanrick Fleuren erff ende metten lesten eijnde op Baltus Ceuwens ander erff in dess lijffgewinne niet subiect soo hij verclaert.
Alnoch twee morgen lants genompt

Pag. 64Het Lange Stuck gelegen metter eenre sijde beneven Hanrick van Darts erff,metten anderen sijde Lambert Hensen Vergeefts erff, schietende metten eenen eijnde op Huijbert Lenaerts erff ende metten lesten eijnde op Willem Heijnen erff.
Alnoch eenen morgen ende een vierendeel van eenen morgen gelegen metter eenre sijde beneven Michel van den Heergravens erff metter andere sijde beneven Peter de Wevers erff ende met beijden eijnden schietende op de Wege.
Ende eenen morgen landts

Pag. 65Op ten Cleeff gelegen metter eenre sijde beneven Michiel Gaertkens van Rijswijcx erff metter andere sijde beneven Peter van Holders erff schietende metten eenen eijnde op Maerten Houben erff ende metten lesten eijnde op den gemeijnen wech.
Ende gilt daer uijt jaerlijcx vier pachtmalder roggen twee pachtmalder haveren.
Summa XVI morgen 1 vierendeel van 1 morgen.
Bovende voorscr. sesthien morgen ende ¼ is van de voorscr. hoeve eertijts vercoft voer vrij alodiael goet aen Willem

Pag. 66Vogelvenger een stuck landts aent Boomken gelegen, metter eenre sijde Peters Wevers erff metten andere sijde beneven den gemeijnen wech, schietende met ten eenen eijnde op de Smiscuijle ende metten lesten eijnde op den wech.
Item aen Hanrick van Daert eenen cuijle van omtrent eenen halven morgen, geheijten Cost verlooren gelegen tusschen drij wegen aen de gemeijnte.

Noch heeft Deick Franssen in pandtschap een stuck lants van ontrentPag. 67Drij vierendeelen van eenen morgen gelegen metter eenre zijde Huijbert Lenaerts erff metter andere sijde Derick Franssen voorscr. eijgen erff, dat hij van Lodder Meus gecoft heeft, schietende metten eenen eijnde op Meus Heijnen erff ende metten leste eijnde op de heijde.
Alsnoch heeft Erken Arnts hier van in sijn gebruijck eenen morgen weij landts oock eertijts van den voors. goede vercoft ende is gelegen in den Maers metter eenre zijde beneven de Stege metter ander zijde beneven Erkens voorschreven erve, schietende metten eenen eijnde

Pag. 68

Lijsken van den Kerckhoffs erff ende metten lesten eijnde op Willemken van de Weerts erff.


Ende oock wordt men bericht dat Willem Heijnen van de voorscr. hoeve is besittende twee stuckenlandts daer van d´eene soude gelegen sijn achter de Borch, achter de nieuw gepaette bercken ende d´andere eenen morgen aen den voorschreven Heijens wech. Memorie!

Pag. 69Laureijns van berchem van Claes Reijner Claessen een stuck landts van drij morgen gelegen metter eenre sijde Laureijns voorschreven eijgen erve dat hij aen Jan aen den Molen gecoft heeft metter andere sijde beneven den Bosch in desen goede gehoorende, schietende metten eenen eijnde op den Lijckwech ende metten wijnde op Gerart Hanricx erff.
Noch eenen Bosch groot omtrent ses mergen gelegen metter eene sijde beneven de voors. drij mergen metter andere sijde beneven Jan Reijntkens erff schietende metten eenen
Pag. 70
Op het lijffgewins boeck sal moeten brengen gelijck gefundeert is, ende behoort te geschieden. Soo heeft hij van de selve Sententie gereformeert voor den Raede van Brabandt wel tegen d´oude maniere van doen, soo van sulcx niemants de kennisse en competeert als sijn Ex. Lijffgewins laeten ende alsoo tendeert tegens de preeminentie ende prorogativen van sijne hoochgemelte Exc. Die in allen gevallen gehoort, behoorden te worden ende met sijnne oude legerboecken alwaer simpelijcken de naemen gevonden worden daer van desen herbrenger is, oft ommers de goederen possedeert behoort te gestaen ende doo niet ende dat desen dat doch eenen haerman is, voor den Rade quame

Pag. 71a


Te triumpheeren soo soude sijne Exc. Met alle sijne andere Coorenrentgelders in den Landen van Cuijck comen in processe te vallen soo men d´selve geen onderpanden en weet te nomineeren offe te specificeeren, dan simpelicken de oude namen, zij daeromme hier op gelet om de consequentie te meer dat den voorscr. Gaert Frericx algereet eenige andere pachters in d´oore geblaesen heeft hun oock te opponeren ende dat hij versekert waere te triumpheren d´welck schijnt hem uijten Hage geadverteert te zijn van eenige die daermede d´andere pachters meijnen te locken ende soo hun proffijt daermede te doen sonder consideratie te nemen van wat natuere de pacht is, ende dat het den heere van den lande is concernerende Memorie

Pag. 71b

Vorthem
Jan Bruijn Jacobss een weijde over de Berch gelegen groot omtrent vijff morgen metter eenre sijde beneven Hanrick Deenen erff metter andere sijde beneven Hanrick Nelis ende Hanrick Huijberts erff, schietende metten eenen eijnde op den Paddenpoel ende metten lesten eijnde op de gemeijnen straet.


Alnoch een stuck int Nedervelt groot drij morgen gelegen metter eenre sijde beneven Jo(han) Hatarts erff, metter andere sijde beneven Jan de Cremers erff, schietende metten eenen eijnde op erve des heeren vanWissen en ´t leste eijnt op Pouwel

Pag. 72Jacobs erff.
Die selve noch vijff verdel landts geheijten den Teetenberch gelegen metter eenre sijde beneven Ruth Hollen erff metter ander sijde beneven Digna Lampers erff, schietende metten eene eijnde op Rut Hollen voors. ende Laureijns van Berchems erff dat Jan Versteijlen placht te wesen, ende metten lesten eijnde op de Straete.
Summa IX morgen 1 vierendeel.
Ende gilt jaerlijcx aen Michel van Hergrave XVI sester roggen ende aen sijne Exc. Negen ende dartich sester haveren.

Pag. 73Daerenboven besit den voorschreven Jan Brijn van sijnes vaders goet hergecomen huijs ende hooffstadt tot Vorthem gelegen, groot ontrent drij ende eenen halve morgen, dan en weet niet eijgentlijck off den selve in lijffgewin is begrepen, maer staet wel te vermoeden. Memorie!
Jan Hoeben als man ende momber van Enneken des voors. goede van Jacob Brijn hunnen vadere, oock eenen campt int Nedervelt, groot drij mergen gelegen metter eenre sijde Jan Brijnen erff met d´andere sijde Jan van Triste erff schietende metten eenen eijnde op den Langenwijenacker ende t´leste eijnt op Hanrisken van Mhers erff ende wordt vermoedt oock in desen lijffgewin te hooren. Memorie.

Pag. 74Derick Collaert voor d´een heeft ende Hanrick Berbers ende Peter Huberts voor d´nader helfte een stuck landts genompt de Tuetheese groot twaelff morgen gelegen, metten eenre sijde beneven Rossum ende Joh. Laers erff metter andere sijde op erve de voorscr. van de Tuetheese schietende metten eenen eijnde op de gemeijne straete ende metter lesten eijnde op de voorschreven Rossum ende Laers erff ende gelden daer van twee pachtmalder eeven. XII morgen.

Pag. 75Jacob van den Bongaert ende Joffrou Gertruijt van Beeck sijne huisvr. Zaliger sijn bij tijden van den Rentmeester Peter Plonis in den jare van XV c LXV (1565) ten overstaen van Derick Collart ende Jaspar van Hergraeff als lijffgeeins laeten behandt ende te boeck gecomen op een lijffgewin van een halve hoeve landts daeruijt den heere van den lande jaerlijcx ontfanckt vier malder haveren ende Michel van den Hergrave twee malder roggen pachtmaten, d´welcke bij de kinderen jaerlijcx betaelt worden, dan overmits de voors. halve hoeve bij hunnen voorouders weder voor een erffpacht is uijtgegeven ende dat hunnen segel ende brieven ende oude registers binnen Gennep sijn verb(®nnt en weten geene onderpanden te specificeren dan men sal hunnen pacht gelders constringeren de onderpanden so sij daervan possederen te nomineren. Memorie.

Pag. 76Bertrum ende Wessel van Loo hebbende in den jare 1575 op den XI februarij ten overstaen van Jaspar van Beeck ende Willem Verheijen als lijffgewins laeten beijde met genaeden gecompenert ende gewonnen elcx met eene handt, een halve hoeve landts lijffgewin sijnde waer uijt sijne Exc. Iaerlijcx ontfanck vier malder eevenen ende Michiel van den Hergrave twee malder roggen pachtmaete ende soo men den heere van Wissen als possesseur van den selven onderpande niet en heeft weten aen te treffen als wesende in dienste van den Fürste van Cleve om pertinente specificatie van den voors. halve hoeve te weten, soo heeft men hier te boeck gestelt de landerijen, die hij ter selver plaets in sijn gebruijck is hebbende.

Pag. 77Irstelicken huijs ende hoff met twee coolhoven ende ongeverlijck twee morgen tuellants gelegen metter eenre sijde beneven Merrij Heijtracx erff metter andere sijde beneven Jan Gerits erff schietende metten eenen eijnde op Jan Versteijlen erff ende met lesten eijnde op de Gemeins straet.
Noch twee stucxkens gelegen op ten Bruijgen groot ontrent thien morgen gelegen met beijden sijden op Arnt Pouwels erff, schietende metten lesten eijnde op Arnt Pouwels ende Peter Everts weijlant.
Alnoch een stuck van drije

Pag. 78Gemanten (?) groot omtrent ses morgen, gelegen met beijden eijnde op de Heerstraete metter eenre sijde beneven Jan Brijnen ende meer erven erff ende d´ander sijde beneven Jan Versteijlen erff.
Dieselve noch een stuck van twee morgen, gelegen metter eenre sijde beneven Jan van Rijsen erff, metter andere sijde beneven erve van Jan Lerp, schietende metten eenen eijnde op de gemeine Heerstraet ende metten lesten wijnde op Heijlken van Slijpenbeecx erff.
Alnoch een morgen gelegen metter eenre sijde beneven Hermen Nelis erff met d´ander sijde beneven Jacob van Gulicx

Pag. 79Erff schietende metten eenen eijnde op de Heerstraete ende metten lesten eijnde op Jacob Bijkers (Rijkers?) erff.
Item een stuck van twee morgen, gelegen metter eenre sijde Jacob Bijkers erff metter andere sijde ende eenen eijnde op Hermen de Hoochs erff ende metten lesten eijnde op Pouwel Jacobs erff.
Alnoch twee saelen, groot een morgen, gelegenmetter eenre sijde beneven Hermen Westen erff metter andere sijde beneven Arnt Nelissen erff ende Jacob Bijkers schietende

Pag. 80

Metten eenen eijnde op Pouwel Jacobs erff ende metten lesten eijnde op Jan Versteijlen ende Hermen Nelissen erff.


Noch een stuck van twee morgen gelegen metter eenre sijde beneven Merrij Heijtracx erff metter andere sijde beneven Arnt Heijtracx ende Derick aen de Pesch erff, schietende metten eenen eijnde op de Heerstraet ende metten lesten eijnde op Hanrick van Haeps erff.
Dieselve noch vierdenhalven morgen gelegen metter eenre sijde Lambert aen de Pesch erff, metten andere sijde beneven

Pag. 81Merrij de Wits erff, schietende metten eenen eijnde op Jan Gerits erff ende metten lesten eijnde op Kersten int Sants erff.
Alnoch een stucxken van een vierendeel van eenen morgen, gelegen bij Mullum, metter eene sijde Stalborchs erff metter andere sijde Jan Lerps erff, schietende metten eenen eijnde op de straete ende d´ander eijnt Stalburch voirscr.
Noch een vierendeel gelegen met ter eenre sijde ende eenen eijnde Jan Versteijlen erff, d´ander sijde ende

Pag. 82Eijnde op Baert Suewints erff.
Item een Camp int Nedervelt, groot sestenhalven morgen, gelegen metter eenre sijde beneven Arnt Heijtracx erff, metter andere zijde beneven Jan Verrosmolens erff, schietende metten eenen eijnde op erve van Jonker Eijl van Geijsteren ende metten lesten eijnde op de Heerstraete.
Die selve alnoch eenen Camp van vierdenhalven morgen gelegen metter eenre sijde Hanrick Denen erff, d´ander sijde op erve gehoorende de kerkcke van Sambeeck, schietende metten eenen eijnde op Nelis van Mackens erff ende metten lesten eijnde op Hatarts wert.
Pag. 83
Alnoch eenen weert groot vierenhalven morgen, gelegen metter eenre sijde beneven Joncker Hatarts weert metter ander sijde Nelis op Mackens Weert, schietende een eijnde op de Mase ende metten lesten eijnde op Pouwel te Voorthems erff.
Noch een weijde van twee morgen gelegen metter eenre sijde beneven erve van Lens van Trist metter andere sijde beneven de Heerstraete schietende metter eenen eijnde op erve van Jan de Cramer ende metten lesten eijnde op Wolter Willems erff.

Pag. 84Noch een sael landts groot vierdehalff vierdel gelegen metter eenre zijde beneven Nelis op Macken erff metter andere sijdebeneven de Smit, schietende metten eenen eijnde op de Heerstraet ende metten lesten eijnde op erve van den heere van Wissen.
Item een saelken van ontrent drij vierendeelen van eenen morgen gelegen metter eenre sijde beneven Arnt Heijtracx erff metter andere sijde beneven Jan Verrosmolens erff schietende metten eenen eijnde op de Heerstraete ende metten lesten eijnde op Lelis van Mackens erff.

Pag. 84 bDie selve eeb kempken ende een stucxken landts groot t´samen twee morgen gelegen metter eenre zijde beneven Jan Brijnen erff metter andere sijde ende eenen eijnde beneven Hanrick ende Alart Deenen erff, schietende metten lesten eijnde op de Heerstraete.
Item een stuck weijlandts groot drij morgen, gelegen metter eenre sijde beneven Stijn Rommen erff metter andere sijde Claes Brouwers erff, schietende met beijden eijnde op erve van Hermen Nelis, geheijten het Oirdonck.

Pag. 85Alnoch een koijweijde groot omtrent sess morgen, gelegen metter eenre zijde beneven de Heerstraete oft Dijck metter andere sijde Willemken aen den Dijck Pasch ende Hanrick Mousters erff, schietende metten een eijnde op Willemkens voors. erff ende metten lesten eijnde op Jan Brijnen Pasch.
Noch een stuck hoijlandts van drij morgen gelegen metter eenre zijde beneven Jacob IJeffkens erff metter andere sijde on eenen eijnde op Gerat van Gulicx erff ende metten lesten eijnde op Broickhuijsens erff.
Pag. 86
Alnoch een stucxken van eenen halven morgen aen de Groeningsche berch gelegen metter eenre sijde beneven Lens van Tristen erff metten andere zijde beneven Jan van Luenen ende Nelis op Mackens erve, schietende metten eenen eijnde op de straet ende metten lesten eijnde op Hanrick Goortss erff.
Alnoch een halff vierendeel landts gelegen metter eenre sijde beneven Gaert de Cupers erff metten andere sijde ende eenen eijnde op de Heerstraet ende metten lesten eijnde op Jan Hoeben erff.

Pag. 87Noch een saelken van eenen halve morgen, gelegen metter eenre sijde ende eenen eijnde op de Heerstraet metter andere sijde beneven Jan Brijnen erff schietende metten lesten eijnde op Arnt Heijtracx landts.
Ende noch een sael van eenen halven morgen gelegen met beijden sijden beneven Jan Brijnen erff schietende metten eenen eijnde op de Heerstraet ende metten lesten eijnde op erve van den Heeren van Wissen, hiervoor genomineert.
Summa LXI (61) morgen III quartier

Pag. 88Onder Groeningen ende Vort(hem) I c XXXVI morgen ende ……
Totalis: V c XXXIII (524 malder) ende een …… vierendeel ……..


Nota bene: Er schijnen kopie-pagina´s te ontbreken. Nog controleren a.h.v. origineel exemplaat in Den Haag.


1 Prins van Oranje
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina