Handleiding betreft: bosbeheerplannen, kapmachtigingen en andere machtigingen voor beheerwerken in bosDovnload 0.82 Mb.
Pagina1/23
Datum22.07.2016
Grootte0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
HANDLEIDINGBetreft: bosbeheerplannen, kapmachtigingen en andere machtigingen voor beheerwerken in bos
Datum

25/06/2010

Revisie

0.0Goedkeuring

Afdelingshoofd Beleid en afdelingshoofd Beheer

Distributie

Alle medewerkers ANB
Aantal pagina’s: 110 + 2 bijlagen


Bosbeheerplannen, kapmachtigingen en andere machtigingen voor beheerwerken in bos
Deze HANDLEIDING vervangt dienstnota B&G 99/01 privé-bos en bijlage 1 bij de dienstnota B&G 2003/07 ‘Richtlijnen voor het beoordelen van uitgebreide bosbeheerplannen door de afdeling Bos & Groen.’

***
Deze handleiding omvat alle informatie, werkafspraken en richtlijnen aan de ambtenaren van het Agentschap voor Natuur en Bos met betrekking tot  • de beoordeling en goedkeuring van bosbeheerplannen in toepassing van art. 43-46 van het Bosdecreet.

  • de behandeling van aanvragen voor een kapmachtiging in toepassing van art. 50 (openbare bossen) en art.81 (privé-bossen) van het Bosdecreet

  • de behandeling van aanvragen voor een machtiging in toepassing van art. 20, 90, 96, 97 en 99 van het Bosdecreet

Wat als interne richtlijn geldt is in de tekst expliciet zo aangegeven. De richtlijnen bieden een algemeen kader dat voor de meeste dossiers toegepast wordt, maar waarvan in individuele dossiers en mits duidelijke motivatie kan afgeweken worden.

Hoofdstuk I :  Geïntegreerde toepassing van de procedures uit het Bosdecreet en het Natuurdecreet bij de beoordeling van bosbeheerplannen en het verlenen van kapmachtigingen en andere machtigingen 7

I.1. Te volgen procedure conform het Bosdecreet voor het uitvoeren van beheermaatregelen in bossen. 7

I.2. Gecombineerde toepassing van procedures uit het Natuurdecreet. 7

I.2.1. Algemeen 7

I.2.2. Het bos ligt geheel of gedeeltelijk in het VEN 8

I.2.3. Het bos ligt in of grenst aan SBZ 9

I.2.4. Het bos ligt in een gebied waarvoor een natuurrichtplan is goedgekeurd 10

I.2.5. Het bos ligt niet in VEN of SBZ 10

I.2.6. Relevante bepalingen in het soortenbeschermingsbesluit 11

Hoofdstuk II :  Bosbeheerplannen 12

II.1. Inleiding: wie moet een beperkt of uitgebreid bosbeheerplan maken? 12

II.2. Wanneer vervalt een oud beheerplan en moet er een nieuw gemaakt worden? 12

II.3. Welke terreinen kunnen opgenomen worden in een bosbeheerplan 13

II.3.1. bos – niet-bos 13

II.3.2. gezamenlijke bosbeheerplannen - boscomplex 14

II.4. Relatie met andere beheerplannen 14

II.4.1. Algemeen 14

II.4.2. Beheerplan van een bosreservaat 14

II.4.3. Het beheerplan voor Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG) 15

II.4.4. Het landschapsbeheerplan 15

II.4.5. Het beheerplan voor een natuurreservaat 15

II.5. Relatie met de toegankelijkheidsregeling 16

II.5.1. Inhoudelijk 16

II.5.2. Procedureel 17

II.6. Bosbeheerplan-proces en procedure voor goedkeuring van een bosbeheerplan 18

II.6.1. Interne taakverdeling 18

II.6.2. Welke strategie volgt ANB om het opstellen van bosbeheerplannen te stimuleren/sturen/versnellen? 19

II.6.3. Bosbeheerplan-proces: welke begeleiding voorziet ANB voor de opsteller van een bosbeheerplan? 20

II.6.4. overzicht procedure vanaf officiële indiening tot finale goedkeuring 21

II.6.5. ontvangstmelding en beoordelen van volledigheid en ontvankelijkheid van het bosbeheerplan 22

II.6.6. Openbare consultatie + advies vraag CBS bij ‘principiële toegankelijkheid’ 23

II.6.7. Registratie 24

II.6.8. Opvragen van de wettelijk vereiste adviezen + interne adviezen 24

II.6.9. Terreinbezoek, verslag met nodige wijzigingen en Finale beoordeling 24

II.7. Comité van beroep 25

II.8. Flexibele uitvoering van het bosbeheerplan - Procedure voor afwijking en/of wijziging van een goedgekeurd bosbeheerplan 25

II.8.1. Flexibele uitvoering van het bosbeheerplan 26

II.8.2. Afwijking van het bosbeheerplan (BD art.44) 26

A. niet dringend noodzakelijk (BD art.44, §2, 1ste lid) 26

B. dringend noodzakelijke kappingen of beheermaatregelen (art.44, §2) 27

II.8.3. Wijziging van het bosbeheerplan (BVR beheerplannen art.13) 27

II.9. Richtlijnen m.b.t. bij te houden gegevens over de goedgekeurde bosbeheerplannen 28

II.10. Kwaliteitscontrole 28

II.11. Ingebrekestelling en ambtshalve opstellen van een bosbeheerplan 28

II.12. Controle op de naleving van de goedgekeurde bosbeheerplannen – 5-jaarlijkse evaluatie 29

II.13. Inhoudelijke beoordeling van het ontwerp bosbeheerplan 30

II.13.1. Uitgebreid bosbeheerplan 30

1. Identificatie van het bos 30

1.1 Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten 30

1.2 Kadastraal overzicht 30

1.3 Situatieplan (schaal 1/10.000 tot 1/25.000) 31

1.4 Situering 31

1.4.1. Algemeen - administratief 31

1.4.2. Relatie met andere groene domeinen 31

1.5 Statuut van de wegen en waterlopen 32

1.6 Bestemming volgens het geldende plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan 32

1.7 Ligging in speciale beschermingszones 33

1.7.1. Internationale beschermingszones 33

1.7.2. Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden 33

2. Algemene beschrijving 34

2.1 Cultuurhistorische beschrijving 34

2.1.1. Historisch overzicht 34

2.1.2. Kenmerken van het vroegere beheer 34

2.2 Beschrijving van de standplaats 34

2.2.1. Reliëf en hydrografie 34

2.2.2. Bodem en geologie 34

2.3 Beschrijving van het biotisch milieu 34

2.3.1. Bestandskaart (schaal 1/5000 of 1/10.000) 36

2.3.2. Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens 36

2.3.3. Flora 38

2.3.4. Fauna 39

2.4 Opbrengsten en diensten 39

3. Beheerdoelstellingen 39

3.1 Beheerdoelstellingen m.b.t. de economische functie 39

3.2 Beheerdoelstellingen m.b.t. de ecologische functie 41

3.3 Beheerdoelstellingen m.b.t. de sociale en educatieve functie 42

3.4 Beheerdoelstellingen m.b.t. de milieubeschermende functie 42

3.5 Beheerdoelstellingen m.b.t. de wetenschappelijke functie 42

4. Beheermaatregelen 43

4.1 Bosverjonging 43

4.2 Bosomvorming 45

4.3 Bebossingswerken 46

4.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 46

4.5 Kapregeling 47

4.6 Bosexploitatie 49

4.7 Brandpreventie 50

4.8 Open plekken 50

4.8.1. Richtlijnen voor het creëren van open plekken in het bos 50

4.8.2. beheer van bestaande open plekken in het bos 52

4.9 Gradiënten en bosrandontwikkeling 52

4.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van flora en fauna 53

4.11 Dood hout en oude bomen 53

4.12 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de toegankelijkheid 54

4.12.1. Plan wegennet - opengestelde boswegen 54

4.12.2. Speelzones 55

4.12.3. Recreatieve infrastructuur 55

4.13 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de jacht 56

4.14 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de visserij 56

4.15 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. gebruik niet-houtige bosproducten 56

4.16 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. cultuurhistorische elementen 57

4.17 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de milieubeschermende functie 57

4.18 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de wetenschappelijke functie 57

4.19 Werken die de biotische of abiotische toestand van het bos wijzigen (art.20, art.90, art.96, art. 97 en art.99 van het decreet) 57

4.20 Planning van de beheerwerken 58

4.21 Toetsing aan SBZ’s en IHD’s 58

4.22 Samenvatting per bestand van de bosbouwopnames 58

4.23 Samenvatting per bestand van de vegetatieopnames 59

4.24 Consultatie van de bevolking 59

II.13.2. Beperkt bosbeheerplan 60

1. Identificatie van het bos 60

1.1 Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten 60

1.2 Kadastraal overzicht 60

1.3 Situatieplan (schaal 1/10.000 tot 1/25.000) 60

1.4 Bestemming volgens het geldende plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan 60

1.5 Ligging in speciale beschermingszones 61

2. Algemene beschrijving 61

2.1 Bestandskaart (schaal 1/5000 of 1/10.000) 61

2.2 Bestandsbeschrijving 61

2.3 Biologische waarderingskaart 61

3. Beheerdoelstellingen 61

3.1 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de economische functie 61

3.2 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de ecologische functie 62

3.3 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de sociale en educatieve functie 62

3.4 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de milieubeschermende functie 62

3.5 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de wetenschappelijke functie 62

4. Beheermaatregelen 62

4.1 Bosbouwkundige beheermaatregelen 62

4.1.1. Bosverjonging 62

4.1.2. Bosomvorming 64

4.1.3. Bosbehandelings- en verplegingswerken 64

4.1.4. Brandpreventie 64

4.1.5. Kapregeling 65

4.2 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de ecologische functie 66

4.3 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de sociale en educatieve functie 67

4.4 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de milieubeschermende functie 68

4.5 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de wetenschappelijke functie 68

4.6 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot cultuurhistorische elementen. (facultatief luik voor bossen gelegen in beschermd landschap, conform art. 16, §4 van het landschapsdecreet) 68

4.7 Ingrepen en activiteiten onderworpen aan een machtiging (artikel 90, artikel 96 en artikel 97 van het decreet) 68

Hoofdstuk III : Kapmachtigingen (Bosdecreet art.50 en 81) 69

III.1. Inleiding 69

III.1.1. wanneer is een kapmachtiging nodig? 69

III.1.2. Wat bij dringend noodzakelijke kappingen? 69

III.2. Wie kan de kapmachtiging aanvragen? 69

III.3. Procedure voor het verlenen van een kapmachtiging 70

III.3.1. Interne taakverdeling 70

III.3.2. Procedure (stroomschema) 70

III.3.3. De aanvraag - gebruik van het formulier 71

A. Privé-bossen 72

B. Openbare bossen 72

III.3.4. Behandelingstermijn 72

III.3.5. Opvragen van wettelijk vereiste adviezen, interne adviezen en onderzoek van de aanvraag 72

III.3.6. machtiging 73A. Privé-bos 73

III.4. Beroepsprocedure 74

III.5. Wijzigingen of afwijkingen van de voorwaarden van de verleende machtiging 75

III.6. Richtlijnen m.b.t. bij te houden gegevens over de kapmachtigingen 75

III.7. Kwaliteitscontrole 75

III.8. Controle op de naleving van de voorwaarden van de kapmachtigingen 75

III.9. Wat bij vaststelling van een niet vergunde kapping? 76

III.10. Inhoudelijke beoordeling 76

III.10.1. Kappingen in bospercelen gelegen in het VEN 76

A. Check Criteria voor Duurzaam Bosbeheer 76

B. VEN-verboden 79

C. Onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN. 79

III.10.2. Kappingen in bospercelen gelegen in SBZ 80

III.10.3. Goedgekeurd natuurrichtplan 80

III.10.4. Algemene inhoudelijke criteria 80A. Criteria mbt de kapping 80

B. Criteria mbt de ecologische en landschappelijke functie 81

C. Criteria m.b.t. bosverjonging 81

Hoofdstuk IV : : Machtigingen in toepassing van art. 20, 96, 97 of 99 van het Bosdecreet 84

IV.1. Inleiding: 84

IV.1.1. Voor welke bosbeheerwerken (behalve kappingen) is er een machtiging nodig? 84

IV.1.2. Andere werken of activiteiten die verboden zijn, tenzij mits machtiging. 84

IV.1.3. Wat bij dringend noodzakelijke werken/ingrepen? 85

IV.2. Wie kan de machtiging aanvragen? 85

IV.3. Procedure voor het verlenen van een machtiging 85

IV.3.1. Interne taakverdeling 86

IV.3.2. Procedure (stroomschema) 86

IV.3.3. De aanvraag - gebruik van het formulier 86A. Privé-bossen 86

B. Openbare bossen 86

IV.3.4. Behandelingstermijn 86

IV.3.5. Opvragen van wettelijk vereiste adviezen, interne adviezen en onderzoek van de aanvraag 87

IV.3.6. machtiging 87A. Privé-bos 87

B. Openbare bossen 88

IV.3.7. Wijzigingen of afwijkingen van de voorwaarden van de verleende machtiging 88

IV.4. Beroepsprocedure 88

IV.5. Richtlijnen m.b.t. bij te houden gegevens over de machtigingen 88

IV.6. Kwaliteitscontrole 89

IV.7. Controle op de naleving van de voorwaarden van de machtigingen 89

IV.8. Wat bij vaststelling van een niet vergunde ingreep? 89

IV.9. Inhoudelijke beoordeling 89

IV.9.1. algemeen voor alle ingrepen: activiteiten in bospercelen gelegen in SBZ en/of wanneer er een goedgekeurd natuurrichtplan is 89

IV.9.2. Gebruik van bestrijdingsmiddelen 89

IV.9.3. bemesting anders dan stalmest in de plantput 90

IV.9.4. creëren open plek in het bos 90

IV.9.5. maaibeheer + afvoer maaisel 90

IV.9.6. ontstronken 91

IV.9.7. aanleg of verbreden bosweg 91

IV.9.8. reliëfwijziging – wijziging waterhuishouding 92

IV.9.9. plaggen, verwijderen strooisellaag 93

IV.9.10. Gebruik van prikkeldraad: 93

IV.9.11. Begrazing – het houden van dieren binnen een omheining 93

IV.9.12. Vuur maken 93

IV.9.13. Afsluitingen 94

IV.9.14. Constructies 95

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina