Het belgische operationele programma (efmzv) 4Dovnload 0.63 Mb.
Pagina1/17
Datum26.08.2016
Grootte0.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


HET BELGISCHE OPERATIONELE PROGRAMMA (EFMZV) 4

1.Voorbereiding van het Operationele Programma en de betrokkenheid van partners 4

1.1. Voorbereiding van het Operationele Programma en de betrokkenheid van partners 4

1.2. Resultaat van de ex ante evaluatie (Technum) 8

Lijst van onderwerpen: 13

SWOT analyse, behoeftebeoordeling 13

Opbouw van de interventie logica, met inbegrip van de bijdrage aan de EU 2020, de interne coherentie, de vaststelling van doelstellingen en mijlpalen en de verdeling van de financiële middelen 13

Motivering voor de vormen van steun voorgesteld in het programma. 13

Human resources en administratieve capaciteit en beheer van het programma. 13

Procedures voor bewaking van het programma en de gegevensverzameling noodzakelijk voor de uitvoering van evaluaties 13

Maatregelen voor de bevordering van gelijke kansen tussen mannen en vrouwen, om discriminatie te voorkomen en duurzame ontwikkeling te ondersteunen 13

Vereisten voor de strategische milieubeoordeling 13

2.SWOT en indentificatie van behoeften 14

1.3. SWOT analyse en identificatie van behoeften 14

1.4. Context indicatoren die de initiële situatie schetsen 26

3.de strategie 39

1.5. Beschrijving van de strategie van het operationeel programma 39

2.Bevorderen van innovatieve, competitieve en kennis gebaseerde visserij en aquacultuur 41

3.Bevorderen van de implementatie van het GVB 43

4.Verhogen van de werkgelegenheid en territoriale cohesie 44

5.Bevorderen van toepassing van geïntegreerd maritiem beleid (GMB) 44

3.2 Specifieke doelstellingen en resultaat indicatoren 45

3.3. Relevante hoofdmaatregelen en output indicatoren 49

1.6. Beschrijving van de bijdrage van het programma tot de EU 2020 en de complementariteit met andere Europese Fondsen 59

3.5 Informatie betreffende macro regionale of zeegebied strategieën (indien relevant) 63

4.Vereisten betreffende de specifieke EFMZV maatregelen 63

4.1 Beschrijving van de berekeningsmethode van de veréénvoudigde kosten in overeenstemming met Artikel 103 63

4.2 Beschrijving van de berekeningsmethode voor de extra kosten of de gederfde inkomsten in overeenstemming met Artikel 103 63

4.3 Beschrijving van de berekeningsmethode voor de compensatie overeenkomstig met de relevante criteria geïndentificeerd voor elk van de activiteiten ingezet onder Artikel 38(1) 64

5Specifieke informatie betreffende geïntegreerde territoriale ontwikkeling 64

5.1 Informatie betreffende de toepassing van GGLO 64

5.2 Informatie betreffende geïntegreerde territoriale investeringen (GTI’s) (Artikel 99 van GSK) 70

6Vervullen van de ex ante voorwaardelijkheden 71

6.1 Identificatie van toegepaste ex ante voorwaardelijkheden en de beoordeling en voldoening hieraan 71

6.2 Beschrijving van de te ondernemen acties en overeenkomstige tijdsplan om te voldoen aan de toegepaste ex ante voorwaardelijkheden die nog niet ingevuld zijn op datum van indiening van OP bij de EC (GSK Art.17 (4)) 75

7Beschrijving van het prestatiekader 76

8Financieringsplan 80

8.1 Totale bijdrage EFMZV gepland voor elk jaar, euro (de tabel zal automatisch ingevuld worden door de EC in SFC, gebaseerd op EC besluit voor de toewijzing van financiële middelen per LS) 80

8.2 Bijdrage EFMZV en co-financieringspercentage voor de unie prioriteiten, technische assistentie en andere steun 82

9.Horizontale principes 83

9.1. Beschrijving van de te ondernemen acties om rekening te houden met de principes uiteengezet in artikelen 5*, 7 and 8 of CPR (CPR Art.24(4)) 83

9.2. Aanduiding van het indicatieve steunbedrag te gebruiken voor doelstellingen betreffende klimaatsverandering (GSK Art.24(5)) 84

9.3. Vermindering van de administratieve last voor begunstigden (GSK Art.24(1)) 85

10.Evaluatie plan 87

11.Toepassingsregelingen in het programma 89

11.1 De aanduiding van autoriteiten en bemiddelde instantie 89

11.2 Samenvattende beschrijving van de beheers- en controle structuur 90

11.3 Samenvattende beschrijving van de toezichtsprocedures 91

11.4 Algemene samenstelling van Toezichtscomité 91

11.5 Een samenvattende beschrijving van de informatie en publiciteitsmaatregelen om uitgevoerd te worden in overeenstemming met Artikel 143 92

12Informatie over de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van controle, inspectie en handhaving 93

12.1 Organisaties voor de toepassing van controle, inspectie en handhaving 93

12.2 Korte beschrijving van human resources en financiële bronnen beschikbaar voor visserijcontrole, inspectie en handhaving 93

12.3 De belangrijkste apparatuur, en in het bijzonder het aantal vliegtuigen, schepen en helikopters 94

12.4 Lijst van geselecteerde operaties (EFMZV Art.78) 95

13Gegevensverzameling 95

13.1 Een algemene beschrijving van de activiteiten van gegevensverzameling voorzien voor de periode 2014-2020 95

13.2 Een beschrijving van hoe een goed financieel en administratief beheer van dataverzameling kan bereikt worden. 96

14Financiële instrumenten 96

14.1 Beschrijving van het gepland gebruik van het financieel instrument 96

14.2 Selectie van de EFMZV maatregelen gepland om toegepast te worden via de financiële instrumenten 96

14.3 Indicatieve bedragen gepland om te gebruikenn via de financiële instrumenten 97
HET BELGISCHE OPERATIONELE PROGRAMMA (EFMZV)

 1. Voorbereiding van het Operationele Programma en de betrokkenheid van partners
1.1.Voorbereiding van het Operationele Programma en de betrokkenheid van partners


VLAANDEREN:


 • De Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid (ALVB) heeft de werkzaamheden gecoördineerd betreffende de voorbereidingen van het OP binnen het kader van EFMZV.
 • Belangrijke stappen in het proces:

   • Aanduiden ex ante evaluator en opstellen ex ante evaluatie (incl. milieurisicobeoordeling) gedurende de volledige periode van het opstellen van het OP

   • Socio-economische analyse opstellen

   • SWOT analyses en aanzet tot beleidsprioriteiten voor visserij, aquacultuur, territoriale cohesie & werkgelegenheid en afzet en verwerking opstellen samen met de stakeholders

   • Opstellen behoefteanalyses

   • Vastleggen prioriteiten

   • Koppelen maatregelen aan prioriteiten

   • OP uitschrijven

   • Nationale strategie aquacultuur uitwerken

   • Goedkeuring OP op Vlaams en Waals niveau

   • Goedkeuring OP door de EC
 • Beschrijving betrokkenheid stakeholders

ALVB organiseerde 7 consultatiemomenten waarbij er steeds zo breed mogelijk werd uitgenodigd. Voordien werden alle emailadressen verzameld van alle actoren: overheden, economische en sociale partners, ngo’s (zie lijst in bijlage met alle uitgenodigde actoren per thema)
Iedereen werd ruim op voorhand uitgenodigd. In de uitnodiging werd omstandig uitgelegd wat de achtergrond en het doel was van de bijeenkomst. Nadien werd nog een herinneringsuitnodiging verstuurd.

Tijdens de bijeenkomst werd, voor zo ver mogelijk en afhankelijk van de soort consultatie, in kleine groepen gewerkt zodat iedereen de kans kreeg een inbreng te doen. Tijdens elke consultatie was er ruimte voor debat en werd ook de mogelijkheid gegeven nog schriftelijke commentaren op te sturen na de bijeenkomst. Dit werd ook duidelijk vermeld tijdens de bijeenkomst.


  • De rol van de belanghebbenden in de voorbereiding van het OP


De belanghebbenden hebben in de verschillende belangrijkste stappen van het OP (opmaak SWOT en vastlegging prioriteiten) steeds de belangrijkste rol gespeeld. De SWOTs die de basis vormen voor het OP werden door de belanghebbenden opgesteld. De prioriteiten vloeien voort uit deze SWOTs en behoefteanalyses en werden in overleg met de belanghebbenden opgesteld.

Na het opstellen van het OP konden de belanghebbenden het OP nog bijsturen.


  • Overzicht van de resultaten van consultaties van de belanghebbenden met aanduiding van welke bezorgdheden, commentaren en aanbevelingen werden opgenomen in het OP


ALVB heeft op 7 verschillende tijdstippen van het proces de stakeholders geconsulteerd.


 1. Tijdens een eerste consultatie op 28 maart 2012 werd het EFMZV voorgesteld aan alle belanghebbenden. Nadien werden vragen uit het publiek beantwoord.


Resultaten van de eerste consultatie en in hoe ver werd hiermee rekening gehouden in het OP: deze vergadering was vooral ter informatie, er werd nog niet ingegaan op een strategie voor het OP.


 1. Een tweede consultatie vond plaats op 21 september 2012. Hierbij werden de stakeholders ‘visserij’ in 4 groepen ingedeeld. Elke groep behandelde een deel van de SWOT-analyse. Nadien werden de verschillende onderdelen met de volledige groep besproken en geprioritiseerd. Daarna werden de 3 belangrijkste sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen tegenover elkaar gezet en hieruit werden met de volledige groep beleidsopties gedestilleerd.


Resultaten van de tweede consultatie en in hoe ver werd hiermee rekening gehouden in het OP: de SWOT opgesteld tijdens deze vergadering werd volledig opgenomen in het OP en diende als basis voor het opstellen van een behoeftenanalyse en prioriteiten.


 1. Een derde consultatie vond plaats op 3 oktober 2012. Op deze bijeenkomst werd een SWOT voor ‘territoriale cohesie & werkgelegenheid’ opgesteld met alle ingeschreven stakeholders (zie bijlage: de huidige Plaatselijke Groep en alle verdere actoren betrokken bij dit thema) en werd hieruit een aanzet tot beleidsprioriteiten gedestilleerd.


Resultaten van de derde consultatie en in hoe ver werd hiermee rekening gehouden in het OP: de SWOT opgesteld tijdens deze vergadering werd volledig opgenomen in het OP en diende als basis voor het opstellen van een behoefteanalyse en prioriteiten.


 1. Op 20 maart 2013 werden de stakeholders opnieuw hun mening gevraagd tijdens een vierde consultatie ter bepaling van de prioriteiten en bijhorende maatregels. Er werd een presentatie gegeven van mogelijke prioriteiten en maatregelen door ALVB. 4 stakeholders presenteerden hun visie over de prioriteiten. Deze stakeholders waren de volgende: Producentenorganisatie (Rederscentrale), NGO’s (Natuurpunt), de Plaatselijke Groep en de Vlaamse Visveiling.

Nadien volgde een debat over de voorgestelde prioriteiten.

Hun visie en de visies van de andere stakeholders die uitgenodigd waren op deze presentatie werden genoteerd en meegenomen voor verdere bepaling van de prioriteiten met het kabinet van de bevoegde Minister.
Resultaten van de vierde consultatie en in hoe ver werd hiermee rekening gehouden in het OP:
Bijna alle suggesties gedaan tijdens dit overleg werden al gedekt in de voorgestelde prioriteiten. Een maatregel werd toegevoegd: ‘steun voor de implementatie van beschermingsmaatregelen onder het GVB, en visserij gerelateerde beschermingsmaatregelen onder NATURA 2000 en MSFD.
Na het overleg werden nog bijkomende reacties ingestuurd:

Mr. Vandecasteele, schepene van Nieuwpoort, heeft na de presentatie per email zijn bezorgdheid uitgedrukt betreffende het belang van de visserij en visaanvoer in Nieuwpoort als basiselement van een hele cluster van activiteiten die daaraan gekoppeld zijn zoals viswinkels, verwerkende bedrijven, restaurants, toerisme, recreatie, educatie, die hiervan afhangen.

De Vlaamse Visveiling heeft na de presentatie per brief het belang vermeld van de verwerking van een Vlaams visproduct in Vlaanderen en ALVB uitgenodigd voor een verder gesprek.

De NGO’s, Natuurpunt en Oceana, hebben per email hun specifieke bezorgdheden nogmaals in detail medegedeeld.

Er vond een overleg plaats op gedurende de maanden april tot augustus 2013 met de FOD Leefmilieu over de prioriteiten en maatregelen op het gebied van mariene bescherming.

 1. De vijfde consultatie vond plaats betreffende aquacultuur en ging door op 22 mei 2013.


Resultaten van de vijfde consultatie en in hoe ver werd hiermee rekening gehouden:

Tijdens de consultatie werd op verschillende punten gewezen:

 • Het belang de privé-sector mee te krijgen

 • Hoe groot is de kans op een succesvolle aquacultuursector in Vlaanderen waar energie en arbeid zo duur zijn

 • We moeten samenwerken, samen projecten indienen, intern en internationaal

 • Selectief zijn met subsidies

 • Ook algen meenemen in het aquacultuurverhaal

 • De toekomstige aquacultuurondernemer moet ondersteund worden.


Met deze opmerkingen zal waar mogelijk in het OP maar ook zeker in het toekomstig aquacultuurbeleid rekening gehouden worden.


 1. Op 14 november werd een extra uitgebreid comité van toezicht van het EVF ingericht waarop het OP EFMZV werd voorgesteld en er mogelijkheid was tot inspraak.
 1. Publieke consultatie van de milieubeoordeling en het OP van december 2013 tot januari 2014 • Gebruik van studies en expertgroepen:

   • Aquacultuurplatform onder voorzitterschap van Prof. Sorgeloos, UGent

   • Basisnota

   • Visietekst Strategische Stuurgroep Aquacultuur

   • Visserijrapport (VIRA) met samenvatting over de evolutie van de visserijsector door de jaren heen.

   • Jaarresultaten “Besomming en Aanvoer” en “Bedrijfsresultaten van de Belgische zeevisserij”

   • Jaarlijks Vlootrapport

   • Consultatie bij de voorzitter van de Belgische verwerkende visindustrie

   • Nota Rekenhof Aquacultuur

WALLONIË:
 • Het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu (DGARNE) van de Overheidsdienst van Wallonië (SPW) is de overheid die de opstelling van het programma in het Waalse Gewest gecoördineerd heeft. De Directie Europese Programma's is de dienst die in het bijzonder instaat voor deze taak binnen het DGARNE.
 • Van bij het begin van de voorbereiding van dit programma werden verschillende overheden, die beleidsmatig, administratief of technisch bevoegd zijn, hierbij betrokken. De belangrijkste betrokken overheden zijn de volgende: Kabinet van Minister Di Antonio, de Visserijdienst van het Departement Natuur en Bossen van de SPW, de Directie van Niet Bevaarbare Waterlopen van het Departement Landelijke Zaken en Waterlopen van de SPW, de Directie KMO's van het Departement Investeringen van de SPW, de Directie Landbouwstructuren van het Departement Steun van de SPW, de Directie Reglementering en Gebruikersrechten van het Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen, de Directie Onderzoek en Ontwikkeling van het Departement Ontwikkeling van de SPW, de Directie Landbouwbeleid van het Departement Europees Beleid en Internationale Overeenkomsten.
 • Verscheidene andere overheids- en privé-instellingen of organisaties die het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen, werden eveneens uitgenodigd om deel te nemen aan deze programmeringsoefening. Hun actieve deelname wisselde sterk van instelling tot instelling, hoofdzakelijk afhankelijk van de mate waarin hun bevoegdheidsdomein betrokken was bij het programma maar ook afhankelijk van de betrokken programmeringsfase (initiële stand van zaken, SWOT-analyse, strategie). Hierbij dient de zeer actieve en permanente deelname benadrukt te worden van de Raad van de Waalse Keten Visteelt, van verschillende wetenschappelijke eenheden die bevoegd zijn inzake aquacultuur of inzake verwerking van aquacultuurproducten, van vertegenwoordigers van de voedingsmiddelensector (zoals FEVIA of Wagralim) en zelfs van verschillende private economische actoren.
 • De voornaamste fasen van het programmeringsproces werden logisch georganiseerd volgens de fasen voorzien door de Europese Commissie in de ex ante evaluatie. Hieronder worden de belangrijkste fasen, in chronologische volgorde, vermeld:
 • Voorstelling van de balans van de acties gevoerd in het kader van het programma dat gecofinancierd wordt door het EVF (Europees Visserijfonds), van het voorlopige reglement van het GVB (Gemeenschappelijk Visserijbeleid), en van het voorlopige reglement van het EFMZV (Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij);

 • Opstelling, in overleg met de actoren van de betrokken sectoren, van de huidige situatie in Wallonië en van de contextindicatoren;

 • SWOT-analyse van de betrokken sectoren en identificatie van de behoeften;

 • Identificatie van de strategische koersen;

 • Identificatie van de specifieke doelstellingen, van de te ondernemen acties en de resultaatindicatoren;

 • Selectie van de EFMZV-maatregelen en budgettering.

 • Voorstelling van het programma aan de betrokken actoren en validering van het daaruit voortvloeiende programma door de Waalse overheden;

 • Voorlegging van het programma aan de Europese Commissie.

Wat de aquacultuur betreft, werden veel van deze stappen uitgevoerd in het kader van de voorbereiding van een strategisch meerjarenplan voor de aquacultuur, dat specifiek vereist wordt door de Europese Commissie voor elke Lidstaat.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina