Het beste van twee werelden: ExpertCollege – vumc Amstel AcademieDovnload 34.99 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte34.99 Kb.

Het beste van twee werelden:

ExpertCollege – VUmc Amstel Academie


Marlies Bakker-van den Heuvel, Asaf Gafni

VUmc Amstel Academie, Amsterdam, VVO-acute cluster; ExpertCollege


Sinds 2008 werken VUmc Amstel Academie en ExpertCollege samen bij het toepassen van hoogwaardige blended learning in het regulier en aanvullend onderwijs. De ervaringen zijn zeer positief en e-learning is inmiddels standaardonderdeel van het opleidingsaanbod van VUmc Amstel Academie.

We zijn gestart met een e-learningprogramma van ExpertCollege bij de Cardiac Care Verpleegkunde opleiding. Er was behoefte aan een efficiëntere en moderne vorm in het oefenen van het beoordelen van het ECG. Bij het ontwerpen van onderwijs (instructional design) ging het om de afstemming tussen doelen – leerproces – toetsing: wat is het doel, hoe komen we daar en hoe weten we dat het doel bereikt is? Het uitgangspunt bij het implementeren van het e-learning-programma is steeds geweest dat er een optimaal leerproces en een optimale interactie tussen docent en student werd nagestreefd.

Tijdens de infoshop laten we je binnen in de wereld waarin e-learning en klassikale lessen elkaar ontmoeten, een grote uitdaging met grote resultaten. We startten bij een groep van 20 Cardiac Care studenten en zijn nu bezig met 120 gediplomeerde IC/MC verpleegkundigen.

Tijdens deze infoshop krijg je alle mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan met de modules, vragen te stellen aan de ontwerpers van de e-learning en opleiders die vanaf het begin van het implementeren van het blended learning aanwezig waren.

Neem een stap in het onderwijs van deze tijd en de toekomst!

Twee werelden die door de samenwerking zijn samengesmolten tot één wereld: hoge kwaliteit in het onderwijs!Klinisch redeneren voor verpleegkundigen

Marc Bakker


VUmc Amstel Academie, Amsterdam, Verpleegkundige vervolgopleidingen
Het klinisch redenen heeft een grote vlucht doorgemaakt. Er is veel gebeurd, er is heel veel belangstelling geweest en dat heeft ook weer tot nieuwe inzichten geleidt. Er is een nieuw boek op komst, een website, e-learning etc.

In deze infoshop krijg je een update hiervan en we zullen deze voortschrijdende inzichten ook gaan uitproberen op casuïstiek. Het publiek mag kiezen uit een tiental casussen waarmee we dan interactief aan de slag gaan.

Ook als je niet bekend bent met het klinisch redeneren ben je uiteraard van harte welkom. Gaandeweg maak je kennis met deze onderwijsvorm en wordt je hopelijk net zo enthousiast.

Van instroom naar uitstroom


An Bernaerts, Eveline Mestdagh

Artesis Hogeschool Antwerpen, Bachelor in de vroedkunde


Bij competentiegericht onderwijs komt het erop aan dat de student zelf handelt en laat zien wat hij kan. Om dit op een constructieve manier te begeleiden en te sturen vraagt dit om een persoonlijke begeleiding. Het onderwijs ontwikkelt ook mee van docentgericht naar studentgericht onderwijs. Ondanks het feit dat studenten binnen de opleiding nauwgezet worden gevolgd en begeleid, blijven ze zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Leren moet immers vertrekken vanuit een intrinsieke motivatie van de studenten en de opleiding moet zorgen voor een goede, stabiele en stimulerende leeromgeving.

Elke student die wenst te starten vragen we om een intake te maken.

Graag willen we als opleiding samen met de student bekijken of onze verwachtingen voldoende op elkaar afgestemd zijn. Door middel van opdrachten geeft de student ons hierover een beeld. We willen enkel een duidelijk beeld krijgen van het profiel van de student en voor hem/haar een passend advies formuleren. Dit alles onder het motto : ”goed begonnen is half gewonnen!”

Graag nemen we jullie mee op stap van de instroom van een student tot de uitstroom. Wat voorzien we binnen ons departement om studenten te begeleiden op deze weg.

Studieloopbaanbegeleiding is de overkoepelende term voor alle activiteiten in functie van het traject dat een student doorloopt (doorstroom) vanaf het moment van contactname (instroom) tot aan het afstuderen of stopzetten van de studies (uitstroom).

Doorlopende leerlijn voor verpleegkunde opleidingen in mbo en hbo


Carina Braams, John de Best

Zorg Academie Leiden, Opleiding Verpleegkunde


In 2009 is de Zorg Academie Leiden (ZAL) ontstaan. De ZAL is een samenwerkings-verband tussen Hogeschool Leiden, ROC Leiden en het LUMC. Doel van deze samenwerking is om inhoudelijke en organisatorische afstemming te krijgen ten aanzien van alle zorgopleidingen.

Het eerste project van de ZAL heeft betrekking op de opleidingen verpleegkunde van het mbo en hbo. Het doel van dit project is het ontwikkelen van één doorlopende leerweg mbo-hbo verpleegkunde waar studenten probleemloos kunnen in-, door- en uitstromen en die gebaseerd is op een gemeenschappelijke taal. De uitdaging voor dit project was om tot die gemeenschappelijke taal te komen. Wij hebben dat gerealiseerd door in werkgroepen met docenten en praktijkopleiders van de drie instellingen samen te werken aan diverse producten. Een belangrijk product is de competentiekaart voor mbo en hbo waarin de aansluiting concreet vorm krijgt. In september 2011 is het eerste cohort gestart binnen ROC Leiden die gebruik maakt van de competentiekaart binnen het vernieuwde curriculum.

In deze infoshop willen wij u informeren over hoe het proces verlopen is om te komen tot de competentiekaart. Daarnaast willen wij u informeren over hoe de doorlopende leerlijn vorm krijgt door de inzet van de competentiekaart. Tot slot willen wij met u in gesprek gaan over de eerste effecten en welke aandachtspunten er zijn voor de toekomst.

Samen sta je sterker: werken in afstudeerkringen


Ruth Dalemans, Pernelle van Loon en een student

Zuyd Hogeschool, Heerlen, Opleiding Logopedie


Voor docenten die studenten begeleiden in het schrijven van een bachelorthesis is het een bekend gegeven dat de meeste studenten tegen dezelfde hindernissen aanlopen tijdens het schrijven van een bachelorthesis, zoals het formuleren van een goede vraagstelling. Vaak moet haast identieke feedback gegeven worden aan verschillende studenten op verschillende momenten. Om efficiënter met tijd om te gaan en om studenten meer van elkaar te laten leren, werden afstudeerkringen in het leven geroepen.

Bij de opleiding logopedie van Zuyd Hogeschool bestaat het TOP-traject (jaar 3 en 4) uit verschillende onderdelen zoals minoren, stages en de bachelorthesis. De student stelt zelf onder begeleiding van de studieloopbaancoach zijn TOP-traject samen.

Een van de verplichte onderdelen is het schrijven van de bachelorthesis (afstudeeropdracht). Dit vindt plaats in afstudeerkringen. Een afstudeerkring is een heterogene groep die bestaat uit 3e en 4e jaars studenten die zich bevinden in verschillende fasen van het studietraject en een begeleider (coach). Aan iedere afstudeerkring is een thema c.q. onderzoeksdomein gekoppeld dat voortkomt uit het onderzoeksbeleid van de opleiding. De student kan kiezen naar welke afstudeerkring hij solliciteert.

Studenten krijgen begeleiding maar treden ook op als medebegeleider van andere studenten. In afstudeerkringen dragen studenten en docenten gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van (elkaars) bachelorthesissen.

De coach van een afstudeerkring is inhoudsdeskundig in het thema van zijn/haar afstudeerkring. Een coach kan ook verbonden zijn aan een lectoraat ( kenniskring)

Doel van de afstudeerkring is om producten terug te plaatsen in de markt (bijvoorbeeld door publicaties, congressen, werkveld) en ter innovatie en verdieping van het onderwijs.

In deze informatie bijeenkomst wordt ingegaan op de plaats van de afstudeerfase binnen de opleiding Logopedie, koppeling met onderzoeksbeleid van de Hogeschool, Organisatie en Werken in een afstudeerkring, opdrachten uit het werkveld en ervaring van studenten en een afstudeercoach..

Nieuw vaardigheidsonderwijs in een Skillslab


Rick Ekelschot, Saskia Hofstra

Erasmus MC Zorgacademie, Rotterdam, Opleiding tot Radiotherapeutisch laborant


In hoeverre kan virtueel vaardigheidsonderwijs in een Skillslab het leren in de praktijk vervangen? In deze infoshop geven we u een kijkje in de keuken van de Inservice opleiding tot Radiotherapeutisch laborant.

In de gezondheidszorg vinden grote en snelle veranderingen plaats. Met name op gebied op van ICT is er veel veranderd de afgelopen jaren. Het vaardigheids-onderwijs zal mee moeten met deze ontwikkelingen, wanneer het praktijkvervangend en praktijkgericht wil zijn. In een samenwerking tussen de afdeling Radiotherapie van het Erasmus MC en het Skillslab van de Zorgacademie is gestreefd naar het optimaal aansluiten bij de praktijk door het nabootsen van een kliniek. Omdat medische apparatuur vaak dusdanig duur is om voor opleidings-doeleinden aan te schaffen, is de Zorgacademie uitgeweken naar virtuele alterna-tieven. Een voorbeeld is een levensgroot 3D virtueel bestralingstoestel. Tijdens de infoshop zullen we hiervan een 2D portable versie laten zien. Verder laten we u zien met welke visie en middelen we het praktijkvervangende onderwijs vorm hebben gegeven.Ontwikkeling en implementatie van wetenschappelijke vorming in het hoger gezondheidszorgonderwijs; lezing van een best practice

Martijn de Groot


Hanzehogeschool Groningen, Academie voor Gezondheidsstudies, opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken
Onderwijs over wetenschap kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit van een opleiding in de zorg. Als u zich afvraagt hoe wetenschap in te bedden in uw gezondheidszorgonderwijs, dan is deze infoshop wellicht interessant voor u. Bij de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) van de Hanzehogeschool Groningen is gedurende de afgelopen vier jaar ervaring opgedaan met het succesvol ontwikkelen en implementeren van een doorlopende leerlijn wetenschappelijke vorming. Wetenschappelijke vorming betreft alle kennis, vaardigheden en houdingsaspecten die het bijdragen aan en het omgaan met wetenschappelijk onderzoek in de beroepspraktijk mogelijk maakt. Het betreft onderwijs in Evidence Based Practice, Research Utilisation en Praktijkgericht Onderzoek.

Tijdens deze infoshop krijgt u uitleg over de inhoud en vorm van het wetenschappelijke onderwijs bij de MBRT. U krijgt een aantal aansprekende voorbeelden over hoe praktijkgericht onderzoek is ingebed in het onderwijs en op welke wijze gestreefd wordt naar het opleiden tot een professional met een onderzoekende en kritisch-reflectieve houding. Voorts zal er aandacht zijn voor algemene ontwerpprincipes die van nut kunnen zijn bij het verweven van onderzoek met onderwijs. Tot slot zal er aandacht besteed worden aan de moeilijkheden en beperkingen die dit type onderwijs en de implementatie er van met zich mee kunnen brengen en is er ruimte voor discussie.Intercollegiale toetsing. Voorbehouden en risicovolle handelingen toetsen in de praktijk van alle dag.


Hennie van de Glind, Gerard van Tricht

VU medisch centrum, Amsterdam, Praktijkopleiding intensive en medium care


Een interactieve infoshop waarin twee praktijkopleiders van de intensive en medium care u meenemen in de wereld van het toetsen van voorbehouden en risicovolle handelingen.

Na een korte introductie; Regeling voorbehouden handelingen en de kwaliteits-eisen die de samenleving, onder andere inspectie gezondheidszorg en ver-zekeraars aan ziekenhuizen stelt, maken wij u deelgenoot hoe wij het toetsen van voorbehouden handelingen hebben georganiseerd met de zelfscan kassa van de Albert Heijn als uitgangspunt.

Geïnteresseerd naar ons concept en naar onze ervaringen?

Graag nodigen wij u uit om bij ons te komen halen en brengen.

Samenwerken aan kwaliteit!

Wij willen u actief laten deelnemen aan een interactieve toets en u daarmee uitdagen om ons inhoudelijk en organisatorisch feedback te geven. Met als doel het verhogen van de kwaliteit van onze toetsing in de praktijk en de kans om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren.

Deze infoshop is geschikt voor iedere docent HGZO en wij zouden het op prijs stellen als we ‘gebruik’ kunnen maken van ervaren toetsers in de praktijk.

Speerpuntonderzoek Begeleid Zelfstandig Leren: in de roos geschoten!


Annemie Coussens, Judith Kerkhof, Nancy Van Ranst

Arteveldehogeschool, Dienst onderwijsontwikkeling en internationalisering & Bacheloropleiding in de logopedie en de audiologie


In de opleiding bachelor in de logopedie en de audiologie is BZL of Begeleid Zelfstandig Leren een belangrijke werkvorm naast stage, practica en hoorcolleges. Deze onderwijswerkvorm past in het onderwijsconcept waarbij de student zich competenties eigen maakt door op een actieve en zelfstandige manier kennis, vaardigheden en attitudes te verwerven.

Naar aanleiding van aanbevelingen van de visitatiecommissie in 2007 en naar aanleiding van een aantal vragen die de BZL werkgroep zichzelf stelde m.b.t. de methodiek werd een onderzoek uitgevoerd i.s.m. de dienst Onderwijsontwikkeling en Internationalisering van de Arteveldehogeschool. Dit was een antwoord op de ‘oproep Speerpuntonderzoeken’ vanuit deze dienst. Het onderzoeksrapport van dit speerpuntonderzoek was de basis voor een teamdag in november j.l. om tot een aantal aanbevelingen te komen voor de BZL-werking in de opleiding, gedragen door iedereen.

In de infoshop wordt:


  • de BZL methodiek voorgesteld;

  • de resultaten van het speerpuntonderzoek gepresenteerd, en;

  • de ervaring van de teamdag (terugkoppeling van het onderzoek naar de lesgevers) gedeeld met de deelnemers.

Aan het einde van deze infoshop:

  • kent u de grote lijnen (visie, doelstelling, aanpak) van de BZL methodiek

  • heeft u zicht op de belangrijkste bevindingen van en verbeteracties n.a.v. het speerpuntonderzoekinzicht in de methodiek van speerpuntonderzoeken waarin opleidingen i.s.m. centrale onderwijsondersteuners d.m.v. actieonderzoek kritisch reflecteren op hun onderwijspraktijk met het oog op systematische verbetering.Samen op weg naar kwaliteit in de zorg met Evidence Based Neuroscience Nursing

Hilde Lahaye, Katrin Gillis


KAHO Sint Niklaas, Verpleegkunde
De laatste jaren gaat er meer en meer aandacht in de opleiding verpleegkunde naar het wetenschappelijk onderbouwen van de zorgpraktijk. Maar wanneer pas afgestudeerde verpleegkundigen in het werkveld terecht komen, leidt de onbekendheid met sommige aspecten in de zorg tot onzekerheid. Studies tonen aan dat het moeilijk is voor verpleegkundigen om die onzekerheden te herkennen en te verwoorden. Verpleegkundigen gaan niet altijd op zoek naar informatie. Dit heeft uiteraard invloed op de kwaliteit van zorg. De werkgroep Evidence Based Neuroscience Nursing (EBNN) wil bijdragen aan het uitbouwen van kwalitatief goede zorg en best practice. De werkgroep is opgericht door docenten van de hogeschool en de multidisciplinaire samenstelling van deze groep biedt kansen om theorie en praktijk te integreren en zo professionaliteit en een ingesteldheid van levenslang leren en reflectie te stimuleren. Op een systematische manier zoeken docenten en studenten samen met verpleegkundigen uit het werkveld naar op evidentie gebaseerde antwoorden op vragen die komen uit de zorgpraktijk. Deze antwoorden kunnen naargelang de context waar ze in terecht komen, bijdragen aan het opstellen of aanmaken van verpleegkundige richtlijnen. Evidence based richtlijnen die er voor zullen zorgen dat verpleegkundigen minder geconfronteerd worden met onzekerheid en betere kwaliteit van zorg kunnen leveren.

Kwaliteit, laat ons zeggen, bereik je nooit alleen.

Tijdens deze infoshop zal niet alleen aan de hand van een voorbeeld aangetoond worden op welke manier EBNN bevorderend werkt bij het implementeren van evidence in de praktijk, maar er wordt ook verwezen naar hoe positieve ontwikke-lingen docenten voor nieuwe uitdagingen stellen.

“Wie speelt, leert”

BIAZ, Basis Intensieve Acute Zorg Blended


Stelling: Kinderen weten alles van actief leren. Een kind begrijpt de bal door er mee te spelen.(Piaget)
Henk Cosijn, Diana Storm, Jolanda van Woerkom, Irene Teeuwen

ErasmusMC Rotterdam, Zorgacademie, Team Intensieve Acute Zorg


De definitie die de zorgacademie hanteert bij het ontwikkelen van de BIAZ Blended is: “Blended learning is een mix van e-learning en andere vormen van leren waarbij het gaat om distributie van leerinhouden, vormen van communicatie en didactische methoden in relatie tot leerprocessen of combinaties daarvan. (Fransen 2006)”.
Het resultaat waar we op aansturen bij het ontwerp van de opleidingsblauwdruk is het inzetten van Blended learning als kwaliteitsverbetering van het vervolg-onderwijs aan verpleegkundigen, zodat het onderwijs doelmatiger wordt. Dat laatste wil zeggen meer leerrendement in dezelfde of minder tijd, waarbij kennis steviger wordt verankerd.
Het vormgeven vanuit de in het voorgaande beschreven perspectieven maakt het mogelijk de verbinding tussen theorie en praktijk te versterken doordat “Just in time” en veilig gebruik maken van leermiddelen door de studenten mogelijk is.

Dit doen we door Blended learning in te zetten voor, tijdens en bij de verwerking van het geleerde. Bovendien leggen we door de programma-opbouw een rode draad met betrekking tot het programma van toetsing en afsluiting. Om zodoende het effectief omgaan met de studiebelasting van studenten te bevorderen.Blended learning, laagdrempelig (samen)werken aan verrijking van het onderwijs

Jildert van Yperen


Wenckebach Instituut, Universitair Medisch Centrum Groningen, Verpleegkundige vervolgopleiding Intensive Care
Met blended learning breng je het beste van twee werelden samen. Studenten komen op vastgestelde tijden bij elkaar, al dan niet in aanwezigheid van een docent, en maken daarnaast gebruik van de mogelijkheden die techniek en multimedia bieden om met lesstof bezig te zijn. Dit kan op vele manieren, eventueel op een door de student gekozen tijd en plaats.

Ook wat betreft samenwerking zijn er toepassingen waarmee studenten online samen kunnen werken. Dit is niet alleen handig voor studenten, ook binnen uw organisatie kan dit toegepast worden.

Blended learning is bij uitstek geschikt om maatwerk te leveren aan studenten en om grote afstanden te overbruggen. Het heeft dan ook veel potentie, zowel binnen een vol- als deeltijdstudie. Toch wordt dit nog niet volledig benut. Veelal ligt er een drempel bij docenten om (delen van) het onderwijs op deze manier aan te bieden.

Met deze workshop wil ik deze drempel verlagen door u voorbeelden te geven van manieren waarop blended learning toegepast kan worden. Om u te stimuleren in de toekomst te experimenteren met deze vorm van onderwijs, maak ik hierbij enkel gebruik van programma’s die gratis te verkrijgen zijn of behoren tot de standaard software van de meeste onderwijsinstellingen. Daarnaast vergt het gebruik van deze programma’s geen vergaande computerkennis van u.Tijdens deze workshop hoop ik u te prikkelen om zelf vormen van blended learning te bedenken en in de toekomst toe te passen. Hierover wil ik dan ook graag met u van gedachten wisselen. De mogelijkheden zijn immers eindeloos!
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina