Het meten van vertrouwen tussen organisatiesDovnload 445.69 Kb.
Pagina1/13
Datum23.07.2016
Grootte445.69 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13HET METEN VAN VERTROUWEN TUSSEN ORGANISATIES

De ontwikkeling van een meetinstrument van vertrouwen in samenwerkingsverbanden tussen organisaties

Scriptie BPMIT

Afstudeerverslag


20-04-2013

E.S.M. Zasada MSc

Studentnummer 851066721

Open Universiteit Nederland

Faculteit Managementwetenschappen

Master BPMIT


Colofon

Auteur

Naam: E.S.M. Zasada MSc

Studentnummer 851066721


Opleiding

Opleidingsinstituut: Open Universiteit

Naam faculteit: Faculteiten Managementwetenschappen en Informatica

Naam opleiding: Masteropleiding Business Process Management and IT

Cursuscode afstudeertraject: B9232B


Afstudeercommissie

1e begeleider: mw. ir. L. Cuijpers

2e begeleider/examinator: dhr. ir. dr. W.G.M.M. Rutten


Rapport

Titel verslag: Het meten van vertrouwen tussen organisaties: De ontwikkeling van een meetinstrument van vertrouwen in samenwerkingsverbanden tussen organisaties

Datum presentatie: 23-05-2013


Inhoudsopgave


Samenvatting 6

1.Inleiding 8

2.Literatuurstudie naar de effecten en meetbaarheid van trust 10

2.1 Trust en control in samenwerkingsverbanden 10

2.2 Strategische allianties 13

2.3 Consensus over een definitie van trust 14

2.4 Deelconcepten binnen trust 15

2.5 Meetinstrumenten van trust 18

3.Onderzoeksaanpak 22

3.1 Conceptuele onderzoeksontwerp 22

3.1.1 Doelstelling 22

3.1.2 Probleemstelling 22

3.1.3 Begrippen 23

3.2 Technische onderzoeksontwerp 23

3.2.1 Doelstelling empirisch onderzoek 23

3.2.2 Probleemstelling empirisch onderzoek 23

3.2.3 Deelvragen empirisch onderzoek 24

3.2.4 Onderzoeksstrategie 24

3.2.5 Beschrijving onderzoeksontwerp 24

3.2.6 Dataverzameling 33

3.2.7 Dataverwerking 34

3.2.8 Diepgang en reikwijdte van de conclusies 36

3.2.9 Betrouwbaarheid en validiteit 36

4.Onderzoeksresultaten 37

4.1 Algemeen 37

4.2 Interne consistentie 37

4.3 Trust game 39

4.4 Cohen’s D 40

4.5 Praktische hanteerbaarheid 41

5.Conclusies en aanbevelingen 42

5.1 Algemeen 42

5.2 Concensus over een definitie van trust 42

5.3 Concensus over deelconcepten van trust binnen de definitie 42

5.4 Betrouwbaar en valide meten van trust in strategische allianties 43

5.4.1 Validiteit 43

5.4.2 Betrouwbaarheid 44

5.5 Praktische hanteerbaarheid 46

5.6 Aanbevelingen 46

6.Discussie/productreflectie 48

7.Procesreflectie 50

8.Referenties 52

Bijlage A “Definities van trust” 60

Bijlage B “Questionnaires literatuurstudie” 61

Bijlage C “Questionnaire” 62

Bijlage D “Vragenlijst interview” 66

Bijlage E “Aanvullende vragenlijst interview” 68

Bijlage F “Meetinstrument trust” 69

Bijlage G “Resultaten interview” 72Bijlage H “Resultaten aanvullend interview” 74Samenvatting


Door het grote aantal verschillende invalshoeken, categoriseringen en conceptualiseringen, is er geen eenduidige visie op het begrip trust in strategische allianties. Hierbij is bewust gekozen voor het Engelse begrip “trust”, aangezien de Nederlandse vertaling “vertrouwen” een afwijkende interpretatie kan veroorzaken. Door de grote variantie in verschillende definities, meetinstrumenten en deelconcepten van trust, is het vrijwel onmogelijk om verschillende onderzoeken naar trust met elkaar te vergelijken. De kans dat niet exact dezelfde begrippen worden gemeten of bedoeld is hierbij immers vrij groot, waardoor de betrouwbaarheid van een dergelijke vergelijking verminderd. De groei van wetenschappelijke kennis wordt hierdoor belemmerd; een beperking aan eenduidigheid naar het kernbegrip trust zorgt er immers ook voor dat het lastiger wordt om voort te bouwen op reeds bestaand onderzoek naar trust. Om een bijdrage te leveren aan het bereiken van een wetenschappelijke consensus rondom het begrip trust en hiervoor ook een eenduidig meetinstrument te leveren, is gekozen voor de volgende probleemstelling:
In welke mate is er consensus over een definitie en deelconcepten van trust in de wetenschappelijke literatuur over strategische allianties en hoe kan trust in dergelijke samenwerkingsverbanden zo betrouwbaar mogelijk gemeten worden op een praktisch hanteerbare wijze?
Deze probleemstelling is in verschillende delen opgesplitst, zijnde een literatuuronderzoek naar wetenschappelijke consensus naar trust en haar deelconcepten, een literatuuronderzoek naar reeds bestaande meetinstrumenten, het ontwerp van een nieuw meetinstrument en een empirisch onderzoek om de betrouwbaarheid, validiteit en praktische hanteerbaarheid van het nieuwe meetinstrument te toetsen.
Uit het literatuuronderzoek zijn, binnen enkele gestelde grenzen, 21 artikelen met definities van trust gevonden tussen 2007 en 2012. Van deze artikelen hanteerden 7 de definitie van Rousseau et al. (1998), 3 de definitie van Zaheer et al. (1998) en de overige 11 hanteerden verschillende definities. Deze bevindingen zijn in lijn met een onderzoek van McEvily & Tortoriello (2011), welke stellen dat onderzoek naar trust binnen een organisatorische setting steeds vaker de definitie van Rousseau et al. (1998) gebruikt. Trust, conform deze definitie, is:
Een psychologische status die de intentie omvat kwetsbaarheid te accepteren op basis van positieve verwachtingen betreffende de intenties of het gedrag van een ander”.
Literatuuronderzoek naar deelconcepten van trust binnen deze definitie leverde op dat in de meeste gevallen een verdeling in drie deelconcepten gehanteerd wordt; benevolence, integrity en competence. Binnen dit raamwerk is gezocht naar reeds bestaande meetinstrumenten, waarbij geen meetinstrument gevonden kon worden dat voldeed aan de eisen van betrouwbaarheid en validiteit. Met name psychologische invloeden, zoals persoonlijke angsten en naïviteiten, bleken een te grote invloed te hebben op de meetinstrumenten. Daarnaast was het bij de gevonden meetinstrumenten onduidelijk of zij ook daadwerkelijk trust meten of dat zij een ander versluiert concept meten. Om deze redenen is een eigen meetinstrument opgesteld, welleswaar gebaseerd op een questionnaire van Nicolaou et al. (2011) & McKnight et al. (2002). Problemen rondom betrouwbaarheid en validiteit zijn zoveel mogelijk vermeden door het opstellen van een dubbele questionnaire naar trust in een strategische allantie: Eén om de predispositie van trust te meten en één om de specifieke trust in het samenwerkingsverband te meten. Door het verschil in trust te meten, middels het berekenen van de effectsterkte middels Cohen’s D, is te zien hoe sterk de daadwerkelijke trust in het samenwerkingsverband is. Om te toetsen of de trust uit het meetinstrument ook daadwerkelijk trust is, is de trust game gebruikt. Deze trust game is reeds gevalideerd en zou daadwerkelijk trust moeten meten. In het onderzoek is de trust game wegens financiële beperkingen aangepast, zodat er met fictief geld gespeeld wordt in plaats van echt geld.
Het resultaat van bovenstaande onderzoeksopzet heeft enkele verassende resultaten opgeleverd; uit een correlatieanalyse van de verschillende subconcepten van trust bleek dat het deelconcept integrity overbodig is. Dit deelconcept meet hetzelfde als benevolence. Daarnaast bleek de trust game geen correlatie te hebben met het opgestelde meetinstrument voor trust. Nader onderzoek leerde dat het gemis van een daadwerkelijke financiële prikkel en een vertekend beeld door de locatie van de trust game na de questionnaire de grootste factoren waren achter het gemis van betreffende correlatie. Hetzelfde nadere onderzoek wees ook uit dat naar alle waarschijnlijkheid het meetinstrument wel degelijk trust meet.
Om de praktische hanteerbaarheid te meten is gebruik gemaakt van een semi-gestructureerd interview. De resultaten hiervan bevestigen dat het opgestelde meetinstrument, met een bijbehorende omrekensheet in excel, praktisch hanteerbaar zijn.
Het uiteindelijk resultaat van het onderzoek is een praktisch hanteerbaar meetinstrument naar trust in strategische allianties, opgesteld vanuit de meest gebruikte definitie van trust in een dergelijke context en gebruikmakend van twee deelconcepten; benevolence en competence.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina