Hoe staan we ervoorDovnload 33.22 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte33.22 Kb.
Nieuwsbrief nr. 3 - jaargang 2

8 maart 2007Hoe staan we ervoor
We kunnen weer terugkijken op een geslaagde ledendag, gehouden op 17 september 2006 in Utrecht. Het thema was ‘stand­vastigheid’ en het leven van Lua Moore Getsinger vormde de inspiratiebron voor deze dag.

In een mooie en ontroerende presentatie werd door Ruth Broekhuizen een beeld geschetst van deze bijzondere vrouw. Een interessante PowerPoint presentatie, verzorgd door Saskia Law, be­licht­te andere aspecten van de belang­rijke rol die vrouwen spelen in de samenleving. Prachtige fluitmuziek gespeeld door Tamara Weessies maakte, samen met de interactieve onderdelen van het pro­gram­ma, de bijeen­komst tot een levendig en inspirerend geheel. Een verslag van de dag is verschenen in de Bahá’i Berichten, en ook in het nieuwsblad van de Nederlandse Vrouwen Raad!De suggesties en opmerkingen die aan het eind van de dag in de slotronde zijn ver­za­meld, zijn besproken in onze vergadering en waar mogelijk zullen we proberen deze ter hand te nemen.

Sociaal-economisch project

Groot enthousiasme was er voor het idee om een sociaal-economisch project te adopteren.

Inmiddels is er contact gelegd met de Faizi school in Chili en met de Nationale Geestelijke Raad van Chili, die het initiatief van harte ondersteunt.

A
ls startdatum voor het project is gekozen voor 8 maart a.s., Internationale Vrouwendag!

En als streefdatum voor het einde van de actie

Eerst wanneer vrouwen volledig deelgenoot worden gemaakt op alle gebieden van menselijk streven zal het morele en psychologische klimaat worden geschapen waarin internationale vrede kan ontstaan.”


Het Universele Huis van Gerechtigheid
16 september, de volgende ledendag.

In de bijlage vindt u verdere informatie over het project.Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk vrou­wen actie ondernemen om fondsen voor dit project te werven. Door eigen activiteiten of door anderen ervoor te interesseren.

In sommige plaatselijke bibliotheken ligt een fondsen­boek, waarin u kunt zien welke orga­ni­saties of bedrijven in uw plaats activiteiten spon­soren, wellicht een mogelijkheid. Ook is te denken aan het interesseren van scholen. Zelf kunt u bijvoorbeeld diners organiseren en hiervoor een bijdrage vragen. Zo zijn er vele mogelijk­heden. Laat ons weten op welke ideeën u gekomen bent, dan kunnen wij deze doorgeven, waardoor anderen mogelijk op weer op ideeën worden gebracht.

Houdt ons op de hoogte en laten we er een prachtige actie van maken.

Veel succes!!!


De volgende nieuwsbrief verschijnt september 2007 en we rekenen daarvoor ook op uw berichtjes!!!

Verder houden we u via de e-mail en de post op de hoogte van activiteiten van andere orga­nisaties, waaraan u zou kunnen deelnemen, en natuurlijk van de stand van zaken rond het project!


Het Bahá’í Vrouwenforum Nederland:

Sima Akgun, Kian Djavdan, Nushin Milani , Yolande Milani Maria v.d. Nieuwenhuizen, Lisette Poldner.Nederlandse Vrouwen Raad
Emancipatie en ‘gendermainstreaming’ vormen het kader voor de activiteiten van de Neder­land­se Vrouwen Raad (NVR). Deze vormen in de visie van de NVR de basis voor een duur­zame ontwikkeling van de samenle­ving. In het recent gepubliceerde NVR-werk­plan 2007 zijn de uitgangspunten en activiteiten van de NVR beschreven.

De NVR werkt langs drie strategische werk­velden: Rechten van de Vrouw; Maatschap­pelijke Participatie en Duurzame Ontwikkeling. Hiervoor zijn commissies in het leven geroe­pen, die elk activiteiten op genoemde terreinen ontplooien. Het werkplan is te vinden op de vernieuwde website van de NVR.


Als lidorganisaties van de NVR ontvangt het Bahá’í Vrouwenforum regelmatig informatie, zowel van de NVR als van andere aangesloten lidorganisaties en deze wordt, indien relevant, per e-mail doorgestuurd aan de leden van het Bahá’í Vrouwenforum.

Vanuit de commissie Duurzame Ontwikkeling zijn een aantal data te noemen: 22 maart Vrouw en Waterdag; 31 mei Interactieve dag Energie/Duurzaam consumeren en 4 september Duurzame dinsdag. Uitgebreide informatie hierover is eveneens te vinden op de NVR-website.

Op het gebied van de Rechten van de Vrouw is vermeldenswaardig dat 2007 het Internatio­nale jaar van de gelijke kansen is en in dat kader zullen zeker activiteiten ontplooid wor­den. Vrouwen vrede en veiligheid is een ander gebied waarop de commissie Rechten van de Vrouw zich zal inzetten in samenwerking met het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede.

De Commissie Maatschappelijke Participatie richt zich op het bevorderen van deelname van vrouwen aan alle aspecten van de samen­le­ving.


Verenigde Naties

Vanaf het ontstaan van de Verenigde Naties maakt een vrouwenvertegen­woor­di­gster deel uit van de Koninkrijksdelegatie naar de Algemene Vergadering van de VN (AVVN), die in september/oktober plaats­vindt in New York. Ieder jaar spreekt de Vrouwenvertegenwoordi­ster de Algemene Vergadering van de VN toe.


Zij woont ook de Commission on the Status of Women (CSW) bij, die jaarlijks in februari/ maart bijeenkomt ter voorbereiding van de AVVN. De vrouwenver­te­genwoordigster wordt geselecteerd en begeleid door de Nederlandse Vrouwen Raad en dit jaar is dat mw. Regina Smit. Zij houdt een dagboek bij dat te lezen is op de website van de NVR.

Ook zit er een vrouwenvertegen­woor­digster in de regeringsdelegatie naar de 15de zitting van de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling van de VN, de CSD15 (Commission on Sustainable Development).

Meer over dit alles is te vinden op de NVR- website: nederlandsevrouwenraad.nl


Bahá’í International Community

Office for the Advancement of Women

De Commission on the Status of Women komt van 26 februari tot 9 maart 2007 bijeen in New York en ook Bahá’í International Community is, als non-gouvernementele organisatie, verte­gen­woordigd. In de delegatie zitten 12 jonge vrouwen afkomstig uit verschillende bahá’í-gemeenschappen uit de hele wereld, zoals: Brazilië, Canada, Engeland, India, Italië, Tanzania, de Verenigde Staten en Zweden. De VN-commissie on the Status of Women heeft als hoofdthema de eliminatie van alle vormen van discriminatie en geweld tegen meisjes. Honderden jonge vrouwen komen naar de Verenigde Naties om de problemen te be­spre­ken waarmee meisjes over de hele wereld worden geconfronteerd.

“Voor de bahá’ís is het vestigen van gelijk­waar­­dig­­heid tussen man en vrouw, en dus ook tussen jongens en meisjes, een basisprincipe van hun geloof” ,aldus Fulya Vekiloglu verte­gen­­woor­di­gster van Baha'i International Commu­nity bij de Verenigde Naties en hoofd van het Bureau voor de Vooruitgang van de Vrouw. “Dus hopen we dat de 12 jonge bahá’ís die in New York zijn voor de Commission for the Status of Women concrete voorbeelden kun­nen geven van gelijkwaardigheid in actie. "In een wereld waar religieuze tradities dikwijls aan de basis van discriminerende praktijken liggen, is dit een nogal uniek perspectief dat een patroon voor de toekomst zou moeten zijn”, volgens mw. Vekiloglu. We zien uit naar de verslagen van deze belang­­rijke bijeenkomst.
European Bahá’í Women’s Network
De EBWN laat van tijd tot tijd weten dat hun website (www.EBWN.net) weer is vernieuwd. Ditmaal troffen we er een artikel van Veda Mettelmann, schrijfster van het boek over Lua Getsinger, over wat haar ertoe bracht dit boek te schrijven. Ze schrijft onder andere:
…… “Al sinds 1951 actief lid van de bahá’í- gemeen­schap had ik de gelegenheid om heel wat conferenties bij te wonen. Handen van de Zaak, prominente bahá’ís en anderen inspi­reer­den en vergrootten mijn verlangen om de Zaak te dienen. Mijn archieven liggen vol met lijstjes goede voornemens hoe mijn leven om te vormen tot grotere dienstbaarheid. Maar niemand merkte enige verandering in mijn leven……

….. Toen organiseerde de European Task Force for Women een conferentie in Holland in de Poort. Ingegerd Bischoff en ik hadden het voorrecht om namens Denemarken deel te nemen. We waren verbaasd dat jongere vrouwen uit de gemeenschap deze gelegen­heid niet te baat namen, want de Zaak heeft jonge krachtige vrouwen nodig, creatieve, talentvolle, flexibele, energieke vrouwen en geen oudere dames stijf door de artritis en met kunstheupen. Tijdens de conferentie werden we echter als waardevolle dienaren behan­deld wiens kleinste daad gewaardeerd werd. Zo liefdevol dat we begonnen te geloven dat we iets tot stand konden brengen.

Zo begonnen we ook vrouwenconferenties te beleggen in de verschillende delen van Denemarken. Deze werden goed ontvangen en we werden uitgenodigd om naar Letland en Finland te reizen. Het maakte ons bijzonder gelukkig om terug te kunnen geven wat we hadden ontvangen.

Tijdens de tweede conferentie in de Poort vroeg de Task Force mij om een lezing over Lua Getsinger te hou­den. Het feit dat ze dit project aan mij toevertrouwden trof mijn hart en gaf me vertrouwen en ik accepteerde de uit­daging. Ik vroeg me af waarom we zo weinig wisten over Lua, de vrouw die de Meester Heldin van het Verbond noemde en Moeder onderrichter van het westen, en die waar­schijn­lijk meer tijd in ‘Abdu’l-Bahá’s huishou­ding had doorgebracht dan menig andere westerse vrouw. Het verbaasde me dat zoveel bahá’ís in de wereld hun dochters naar haar vernoemden zonder veel over haar te weten. ….. Zoekend naar antwoorden voor mijn vragen over Lua, vond ik meer materiaal dan nodig was voor mijn lezing van 20 minuten. Het eerste onderzoek had genoeg opgeleverd voor een cursus tijdens de Deense winter­school en dankzij de aanmoedigingen van de Task force was ik moedig genoeg om dit aan te bieden. Verdere aanmoediging bracht me ertoe een boek over Lua te schrijven. Het resultaat is: Lua Getsinger Herald of the Covenant gepubliceerd door George Ronald in 1997…...” 

Het volledige, inspirerende artikel kunt u lezen op de website van EBWN: www.EBWN.net
Wat anderen doen


Met Eigen stem – geloofsliederen vol vuur

is een CD die bestaat uit liederen van Haagse vrouwen uit verschillende religieuze tradities, waaronder een bahá’í. Zij zingen liederen die hen inspireren in hun dagelijks leven.

De CD wordt op 8 maart aangeboden aan Kathleen Ferrier, 2de kamerlid voor het CDA.

Op zondag 11 maart is er een optreden in de bibliotheek Schilderswijk, Koningsstraat 439 in den Haag, waarna er gelegenheid is om elkaar te ontmoeten. De bijeenkomst is speciaal voor vrouwen. Kinderopvang is aanwezig.

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪
In de Haagse Vrouwenweek wordt ook het project Fietsvriendinnen in ere gehouden . Iedereen is van harte uitgenodigd om op 9 maart gezellig mee te fietsen.

De start is om 11.00 uur bij  Tennispark "de Bataaf", Ver-Huellweg 2   Bereikbaar met tram 9 en bus 22 (halte Madurodam) Na een oproep van de secretaris generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, hebben vele honderden maat­schap­pelijke organisaties zich gebogen over de vraag hoe zij samen met het bedrijfsleven, overheden en de VN kunnen werken aan het voorkomen van gewelddadige conflicten. Meer dan nu zullen vrouwen en jongeren daar een rol in moeten spelen, was de conclusie. Het wereldwijde antwoord op de oproep van Kofi Annan is in 2005 aan hem aangeboden in de vorm van een mondiale actie agenda.

Tot de ondertekenaars behoren verschillende Nederlandse organisaties en deze hebben zich verenigd onder de naam People Building Peace Nederland. Vervolgens hebben zij een manifest opgesteld, waarvan de drie belang­rijkste uitgangspunten zijn:

- het voorkomen van geweld is de beste oplossing

- maatschappelijke organisaties spelen daarin een sleutelrol

- de samenleving moet daadwerkelijk inves­te­ren in een toekomst zonder geweld.

Het manifest is uitgewerkt in een actieplan van negen punten. Met het actieplan 2006 - 2016 wil men bereiken dat er over tien jaar een cultuur van vrede en geweldloosheid heerst. Dat moet in 2016 blijken uit een brede acceptatie van essentiële waarden, zoals: actieve tolerantie, solidariteit en onderling begrip, democratische participatie, gelijk­waardigheid van mannen en vrouwen en ontwapening.

Een interessante organisatie!

Voor u gelezen …Eenzaam in Mekka

geschreven door Asra Q. Nomani
Het boek gaat over de zoektocht van een moslima naar de wortels van haar religie. Asra Nomani groeit op een Indiaas moslim gezin in Amerika. Na haar universitaire studie reist ze als verslaggever van de Washington Post de hele wereld rond. Hierdoor komt ze in contact met andere spirituele stromingen.

Als ongehuwde moeder zet ze vraagtekens bij hoe de islam beleefd wordt in een vrij land als Amerika. Nadat ze de hadj (pelgrimsreis) naar Mekka heeft gemaakt, onderneemt ze een eigen kruistocht. Ze wil haar rechten die ze volgens de Koran heeft, in praktijk te brengen.


Het is een buitengewoon boeiend boek omdat de schrijfster op eigen wijze onderzoek naar de waarheid doet.

Lisette PoldnerMoeders nemen hun lot in eigen hand
Geïnspireerd door de bahá’í-leringen over gelijkwaardigheid van man en vrouw en het belang van maatschappelijke participatie heeft een groep bahá’í-vrouwen uit het dorp Mom in Papoea Nieuw-Guinea de bouw van een me­disch centrum ter hand genomen.

De vrouwen beslo­ten daartoe, omdat door ge­brek aan regeringsgelden voor het onderhoud de voorzieningen in zeer slechte staat waren geraakt en zelfs werden gesloten. Het project werd in 2002 gestart met een fondsenwerving en werd voltooid in juli 2006 met de opening van de medische post. Nu kan het hele dorp en de omgeving gebruik maken van deze voor­ziening. Het eiland Kalkar waar het dorp Mom op ligt, zo’n 30 km gelegen van het moeder­land, heeft 50.000 inwoners en er zijn slechte voorzieningen. Men moet lange afstanden lopen om water te halen en elektriciteit is een luxe, omdat deze wordt verkregen door peper­dure zonnepanelen of door olie aange­dreven generatoren.

Medische voorzieningen zijn schaars. Hoewel Mom een van de grootste dorpen op het eiland is met 3500 inwoners, moest men zo’n 10 km lopen tot de dichtstbijzijnde medische post.

Gedurende vier jaar werden op allerlei creatieve manieren gelden verkregen en in januari 2006 besloot men dat er voldoende was om de post te bouwen. Nadat het medisch centrum was voltooid, zond de regering een getrainde verpleegkundige om er te werken. Een volgend project staat op stapel: dezelfde groep bahá’í-vrouwen heeft namelijk besloten om een water verdeelsysteem voor het dorp te creëren.


De kinderen uit Mom voor de medische post


Als de deur van vreugde sluit, opent een andere; maar heel vaak kijken we zo lang naar de gesloten deur dat we de ene die voor ons is geopend niet zien.


Baháí Vrouwenforum Nederland

Riouwstraat 27, 2585 GR Den Haag

e-mail: vrouwenforum@bahai.nl

http ://vrrouwenforum.bahai.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina