Humane ToxicologieDovnload 33.85 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte33.85 Kb.
Humane Toxicologie

Begrippen:

Gezondheid: • toestand van optimaal welzijn in geestelijk, lichamelijk, maatschappelijk opzicht

 • een complete toestand van fysisch, mentaal en sociaal welzijn, en niet enkel de afwezigheid van ziekte of ongemak

Centraal: WELZIJN
Humane toxicologie:

= studie van schadelijke invloed van scheikundige stoffen op het menselijke organisme • experimenten (dierproeven, invitro)

 • epidemielogisch onderzoek (verbanden tussen bepaalde zaken)

 • vastleggen van normen voor kwaliteit, lucht, water, bodem, voeding
 1. Van emissie tot immissie

Emissie : uitstoot

 • werkplaats:

  • arbeidstoxicologie: bescherming gezondheid van arbeider op het werk

  • ARAB: Algemeen Reglement voor de bescherming van de arbeid en CODEX

 • outdoor-milieu:

  • natuurverschijnsels: vulkaanuitbarstingen, bosbranden, zandstormen

  • menselijke activiteiten: verbranding fossiele brandstoffen, industriële activiteit, landbouw, ongevallen

 • indoor-milieu: gesloten gebouwen

verbranding (CO), tabakszaak, bouwmaterialen (asbest), sick-buildingsyndroom (legionella-bacterie)
immissie : opname

 • oraal

  • contaminanten in voeding of drinkwater

  • pica bij kinderen

 • inhalatie

  • dampen, gassen, kleine deeltjes (asbestvezels), roetdeeltjes , …

 • dermaal

  • wonde

graad van blootstelling : dosis en tijdsduur • acute toxiciteit : hoge dosis, korte tijd (calamiteiten)

LD50 : dosis waarbij na eenmalige toediening de helft van de proefdieren binnen 48 uur overlijdt.

 • chronische toxiciteit: kleine dosis, gedurende jaren

TLV of MAC in ppm : toelaatbare concentratie van gas of damp in de lucht van een leef of werk ruimte

bio-accumulatie : opstapelen van giftige stoffen in weefsels

biodegradatie : afbraak van een stof in het milieu:

persistente stoffen : moeilijk afbreekbaar

geurdrempel : reukzintuig heeft darmfunctie

=> laagte concentratie die door de mens waarneembaar is vb aardgas


2. Gebeurtenissen na contact met chemische stoffen

2.1 toxicokinetische fase : reactie op het xenobioticum

a) absorptie = opname in het bloed

hoe?


 • Via huid: weinig toegankelijkheid

  • Hoornlaag met keratine

  • Opperhuid is niet doorbloed

 • Via luchtwegen : makkelijker

  • Totale alveolaire oppervlakte is groot ( aantal longblaasjes is ongeveer 300 miljoen per long)

  • Longen sterk doorbloed

  • Verdediging: defensieve respiratieve reflex, mucolaire evacuatie (sturen van slijmen), alveolaire macrofagen (witten bloedcellen)

 • Via spijsvertering : voedsel, drinkwater

  • Maagzuur

  • Enzymen

  • Bio-transformatie in lever

b) distributie : verdeling over het lichaam • In bloed : binding met plasma-eiwitten

X XP

vrije fractie complex

 • Enkel vrije fractie is beschikbaar voor opname in weefsel

 • Accumulatie : stapeling

c) eliminatie : onschadelijk maken van het xenobioticum • Briotransformatie : lever

  • Omzetten van lipofiel tot hydrofiel (tolueen)

  • Soms : toxificatie (benzeen => leukemie)

   • Excretie

  • Wateroplosbaar : urine

  • Biotranformatieproducten en stoffen die niet worden geabsorbeerd : faeces

  • Vluchtige verbindingen : adem

  • Vetoplosbare verbindingen : moedermelk

   • Toxicologische beschikbare fractie : de fractie die de plaats van toxische werking bereikt. Vb lood: 10% (de rest stapelt zich op in de beenderen)


2.1 toxicadynamische fase : werking toxische stof op het target

 • toxiciteit wordt bepaald door

  • concentratie, verblijftijd

  • ernst van de interactie, omkeerbaarheid

  • functie van het target in het organisme

  • efficiëntie van de cellulaire verdediging

 • gecombineerde werking van factoren

  • synergisme : gecombineerd effect is groter dan van de individuele effecten

  • antagonisme : ze blokkeren elkaar
 • targets

  • neurotoxische stof : tast zenuwstelsel aan vb keel

  • immunotoxisch stof : tast immuunsysteem aan

  • hepatotoxische stof : tast de lever aan vb alcohol

  • nefrotoxische stof : tast de nieren aan

  • ademhalingstelsel : dichloor, …


Chemie en schoonmaak

Werking van een reinigingsmiddel : cirkel van Simmer

 • temperatuur : warm water bevochtigt beter dan koud

 • chemie : dosis

   • voorschriften van fabrikant

   • te hoge dosering bemoeilijkt afspoelen

     • tijd : producten moeten tijd krijgen om te kunnen inwerken

     • mechanica

   • druk op de vloer

   • schurende werking

basisregels voor schoonmaak : • keuze en dosering reinigingsmiddel

 • keuze reinigingsmethode

 • inwerktijd

 • voorspoelprogramma

 • temperatuur bij gebruik

vormen van vervuiling • straatvuil (inkomhal)

 • kalkaanslag (toiletten, douches, warmwaterkranen)

 • kalkreep (douchewanden)

 • roestaanslag

 • huidvetten (douches, glijbanen, zwembadranden

 • micro-organismen


zepen en detergenten

 • reinigingsmiddel bevat oppervlakte actieve stoffen of detergenten

  • water is een slechte bevochtiger (grote oppervlaktespanning)

werking :

  1. bevochtigen van het oppervlak: detergent doet oppervlaktespanning dalen

   1. water spreidt zich uit over het oppervlak

  2. losmaken van vuil : vet, olie, eiwit

  3. vuil in water vasthouden zodat het wordt weggespoeld:
 • schuimen is niet essentieel, is een probleem bij afspoelen

 • gezondheidsrisico

  • huidirritatie : vetmantel van huid wordt aangetast

   • droog, schilferige huid

   • kloofjes

 • zepen : toiletzepen

 • synthetische detergenten : beheersen van schuimvorming


hulpstoffen

    • waterontharders

hard leidingwater bevat Calcium en Magnesium- ionen (uitgedrukt in franse hardheidsgraden)

        • belet werking van een detergent : vorming van kalkzeep

        • bij stijgende temperatuur ontstaat ketelsteen

        • ketelsteen is te verwijderen met zuren

aan reinigingsmiddelen worden waterontharders toegevoegd

  • fosfaten (verboden, schadelijk voor milieu)

  • citroenzuur

  • zeolieten : aluminium-natrium-silicaat

    • enzymen : bloed en voedselvlekken

 • proteasen werken optimaal bij 50°

nu : bleekmiddelen op basis van chloor en zuurstof

    • witmakers

    • kleurstoffen

    • parfums


desinfecteren

= vernietigen van micro-organismen • eerst grondig reinigen, hoe properder, hoe beter desinfectie

 • gebruiksaanwijzing van groot belang

   • verdunning

   • werktijd

   • temperatuur

     • criteria waaraan desinfecterende middelen aan moeten voldoen :

   • snelle afdoding van MO

   • vernietiging van bacteriële sporen

   • stabiel in aanwezigheid van organische residu’s en hard water

   • niet-corrosief en niet verkleurend voor verschillende oppervlakken

   • reukloos

   • gemakkelijk oplosbaar in water en gemakkelijk afspoelbaar

   • niet schadelijk voor het milieu

     • quaternaire ammoniumverbindingen : voor oppervlakten

     • chloor : zwemwater

     • aldehyden : endoscopen

     • jood : joodtinotuur, betadine


base en zuren

 • zuurtegraad aangegeven door pH
0
14

7

zuur

neutraal

basisch of
alkalisch

ontkalker

detergent

ontvetter/
ontstopper

citroenzuur
ammoniak

Veilig omgaan met schoonmaakproducten

 • gevaarlijke stoffen :

  • bedrijven, laboratoria,…

  • huishoudelijke bezigheden : schoonmaak

   • reinigingsmiddelen

   • ontstoppingsproducten

   • verven

   • houtbeschermingsmiddelen

   • indeling gevaarlijke stoffen : aard van de gevaren

door middel van gevaarsymbolen of pictogrammen


 1. brandgevaar

oorzaken : open vuur, vonk, wrijvingswarmte

factoren :  • vlampunt : temperatuur waarbij de damp van het product tot ontsteking kan worden gebracht

  • ontstekingstemperatuur : temperatuur waarbij een product spontaan ontbrandt

  • omgevingsfactoren

indeling :

 • ontvlambaar (F)

  • zeer licht ontvlambaar (F+)

   • vlampunt : kleiner dan 0°C

   • ontstekingstemperatuur : kleiner dan 35°C

vb: ether, aceton, benzine, methanol

     • lichtontvlambaar (F)

   • vlampunt : kleiner 21°C of spontane ontbranding bij blootstelling aan lucht

vb: allesreinigers op basis van alcohol, drijfgassen in spuitbussen (pentaan, ethers)

        • ontvlambaar (F)

   • vlampunt : tussen 21° en 55°

brandonderhoudend, vb organische solventen, wasbenzine, white spirit

 • oxiderend (O)

  • geen rechtstreeks brandgevaar

  • kunnen ontvlambare producten doen ontbranden

  • bevorderen een uitgebroken brand

 • ontplofbaar (E) : schokken, wrijven , warmte

  • explosiegrenzen = de concentratie waartussen een oplossing explosief is

weergegeven in een tabel met :

LEL : lower explosion limitUEL : upper explosion limit


 1. gezondheidsrisico’s

 • giftig (T), schadelijk (Xn)

  • kunnen leiden tot klachten na contact via inademing, oraal , huid

  • kunnen dodelijk zijn

  • indeling volgens de LD50- regel

vb: T+ : zeer giftig, niet in professionele reiniging, oplosmiddelen, alcoholen, waterstoffluoride

  • preventie : bescherming

   • niet roken, noch eten tijdens het werk

   • irriterend (Xi)

  • prikkelen huid, ogen en ademhaling

  • kunnen ontstekingen veroorzaken

vb: zuren en alkalische producten (bakovenreinigers, ontstoppers, sanitairreinigers), alkalische strippers (verwijderen van oude lagen), machinale vaatwasmiddelen

 • preventie :

  • handschoenen , speciale kledij, ogen en huid beschermen
 1. milieugevaarlijk (N) VLAREM

 • maatregelen volgens het ARAB (algemeen reglement voor de arbeidsbescherming)

welke maatregelen ?

   • een duidelijke identificatie van de producten

   • een doeltreffende informatie over gevaren en eventueel te nemen maatregelen

   • verpakkingsvoorwaarden

   • te nemen veiligheidsmaatregelen bij transport en gebruik

     • etikettering

   • juiste naam van de (gevaarlijke) stof

   • het gevarensymbool en de aanduiding van de gevaren

   • R- zinnen (Risk, risico-zinnen)

   • S- zinnen (veiligheidzinnen )

   • Naam van de fabrikant of van de persoon die de betrokken stof ter beschikking stelt van de gebruiker


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina