I. Wie is de antichrist?Dovnload 85.73 Kb.
Pagina1/5
Datum17.08.2016
Grootte85.73 Kb.
  1   2   3   4   5
De antichrist

I. Wie is de antichrist?


Het is de laatste grote leider, aan wie de gehele mensheid haar vertrouwen zal geven en die haar zal leiden tot de laatste opstand tegen de Here en Zijn Gezalfde (dat is Christus).

Jezus was de volmaakte mens en de verschijning van God op aarde. Maar de mensen hebben Hem verworpen, omdat zij de duisternis liefhadden boven het licht.

Spoedig zal de geweldenaar opko­men die al de macht van satan zal bezitten. Deze valse christus, die zijn wreedheid door list verborgen houdt, zal alle natiën verleiden die hem als hun heiland zullen begroeten.

Paulus noemt hem ‘de mens der wetteloos­heid’ omdat er nog nooit zo’n verdorven mens op aarde is geweest. De wetteloosheid van de mens zal in de wetteloze volledig tot uiting komen’.

Het woord antichrist betekent: hij die tegen Christus is of, die Christus verdringt, 1 Joh. 2 : 18 enz. De antichrist zal de grootste tegenstander van de Heer zijn die ooit onder de mensen is verschenen.

II. Zal de antichrist werkelijk een persoon zijn?


Soms heeft men gedacht dat de antichrist alleen maar een systeem zou zijn, een verderfelijk beginsel, dat zich in de wereld verspreidt, een gemeen­schappelijke slechte geest die zich aan het einde der tijden zou openbaren. Zo zeggen sommige schrijvers, dat wij niet moeten wachten op een mens van vlees en bloed, die al deze profetieën m.b.t. de antichrist in vervulling zou doen gaan.

Wij zijn door een groot aantal teksten er van overtuigd dat de antichrist een persoonlijkheid is. Om alle verwarring weg te nemen, merken wij aller­eerst op dat de Schrift vier dingen over dit onderwerp onderscheidt.1. De geest van de antichrist

‘Iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld’, I Joh. 4 :3.

De geest van de antichrist is in feite de geest die Jezus Christus verwerpt en die de duivel sedert de dag van de zondeval in de harten van de mensen ingeeft. Zeker, deze geest is nu al in de wereld, maar dat doet nog niets af van het feit dat hij eenmaal in de mens der wetteloosheid gestalte zal krijgen.

2. De voorlopers van de antichrist

De laatste antichrist zal de bekroning zijn van een lange stoet van vijanden van de Heer.

Balak en Biliam, de goddeloze koning en de ontrouwe profeet, die het volk van God wilden vervloeken, zijn typen van de anti­christ en de valse profeet van de eindtijd, Numeri 22 - 24.

De profeet Daniël schildert ons ook het beeld van een toekom­stige geweldenaar in de gestalte van Antiochus Epiphanes, Dan. 8:9-26; 11:21-45. Antiochus Ephiphanes is een koning van Syrie, uit de tweede eeuw voor Christus, die de joden onderdrukte.

In de tijd van de apostel Johannes, waren sommige mensen, nadat ze zich voor christenen uitgaven, vijanden van God ge­worden, 1 Joh. 2:8-19, 22; 2 Joh. 7. De eerste Gemeente kende reeds zijn valse apostelen en profeten.

De valse christus en de valse profeet (Zie de bijbelstudie over de valse profeet) die volgens de bijbel in de eindtijd zullen verschijnen kenmerken zich door hun helse macht van verlei­ding en de ongehoorde mate van verdorvenheid. In alle tijden hebben de christenen die personen als voorlopers van de antichrist herkend, die zich in de geschiedenis onderscheiden door hun tegenstand tegen het Evangelie en de verheerlijking van hun eigen persoon.

Hier noemen wij slechts enkele voorbeelden: Nero, Mohammed, sommige pausen en van veel dichterbij een man als Hitler. Het is zeker dat deze laatste, om slechts hem als voorbeeld te noemen, een indrukwekkend aantal trekken van de antichrist in zich verenigd heeft, n.l. een tyrannieke geest, eigendunk, een ongehoorde vervolging van de Joden en ook van de christenen, het ontstaan van een waarlijk mystieke cultus rond zijn persoon, bliksemsnelle veroveringen, een bijna totale greep op het politieke, econo­mische en religieuze leven van zijn volk. In die jaren, hadden wij die het allemaal meemaakten werkelijk de indruk dat wij deelnamen aan een soort generale repetitie voor het grote einddrama dat zich weldra op het wereldtoneel zal afspelen.

Naast de namen die wij hierboven geciteerd hebben, zouden wij nog heel wat andere kunnen noemen, want, zoals de apostel Johannes het reeds zei: ‘er zijn reeds vele antichristen opgestaan’. Maar allen die in het verleden of in de tegenwoordige tijd bestaan hebben, hebben slechts de weg bereid voor de grootste en de laatste onder hen.3. De persoon van de antichrist

a) Voor Johannes is de antichrist een persoon.

Degenen die in zijn tijd leefden, waren valse christussen en vijanden van de Heer, die ontmaskerd werden toen ze de Gemeente verlieten. En, zo voegt de apostel, daaraan toe: ‘gij hebt gehoord, dat er een antichrist komt’, d.w.z. een man als de eerste antichristenen, maar nog veel schrikwekkender, 1 Joh. 2:18-19.

b) Paulus geeft de antichrist namen, die slechts op een persoon van toe­passing kunnen zijn.

2 Thess. 2:3-4, 8:

- de mens der wetteloosheid;


- de zoon des verderfs (deze naam wordt ook aan Judas gegeven, Joh. 17:12).

- de tegenstander;


- hij, die zich als God laat aanbidden;

- de wetteloze.

c) Daniël spreekt over deze persoon altijd als over een koning.

Een koning die woorden tegen de Allerhoogste uitspreekt, die de heiligen vervolgt en heerschappij voert, Daniel 7 : 24 - 26. Hij richt ongelofelijke verwoestingen aan, heeft een ongehoord succes, is vervuld met trots, tot plotseling zijn einde komt, Daniel 8:23-25.

Hij zal de Joden misleiden en verbiedt hun offerdiensten, en richt de gruwel der verwoesting op, wat hem de titel ‘de verwoester’ bezorgt, Daniel 9:27. Deze koning doet wat hem goeddunkt en zegt ongelofelijke dingen tegen de God der goden en behaalt grote eer op het slagveld. Hij verovert Palestina waar hij tenslotte zelf overwonnen zal worden, Daniel 11:36, 38, 41, 45. De rol en de handelingen die Daniël aan de antichrist toeschrijft, zouden geen inhoud hebben, als het hier niet een persoon betrof.

d) De Openbaring wijst trouwens in precies dezelfde richting.

Zij noemt de antichrist ‘het (verslindend) beest’ tegenover Jezus Christus, die zij het ‘Lam’ noemt. Het is duidelijk dat dit beest een man van vlees en bloed voorstelt: deze man zal zich laten aanbidden, spreekt hoogmoedig tegen God, vervolgt de heiligen en heerst over de gehele aarde, Openb. 13:4-7.

Verder hebben wij gezien dat er uitdrukkelijk wordt gezegd dat ‘het beest’ een koning is, die met tien heersers zal regeren, 17:11-12. Tenslotte zal deze zelfde koning in de poel van vuur en zwavel geworpen worden met de duivel en de valse profeet en zal hij dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheden, 19:20; 20:10. Alle wezens die in de poel van vuur en zwavel worden geworpen, zijn eveneens individuen, van wie de naam niet in het boek des levens staat geschreven, Openb. 20 : 15. Het is duidelijk, dat een systeem of beginsel niet in de hel kan worden geworpen en er nog minder voor eeuwig kan worden gepijnigd.

e) Tenslotte verklaart Jezus Christus zelf: ‘Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.’ Joh. 5 : 43.

Dit woord verschaft ons een erg sterk argument. Zoals wij hierboven al stelden, is Jezus, de door de Vader gezondene, de volmaakte mens geweest. De antichrist, het werktuig van de duivel, zal de totaal verdorven mens zijn. Het is d.m.v. een menselijk persoon, die geheel door hem geïnspireerd wordt, dat de satan zijn laatste geweldige aanval zal inzetten.

Nadat wij de levensloop van vroegere en moderne voorlopers van de antichrist gezien hebben, is het vrij gemakkelijk voor te stellen wat de gedaante van deze laatste zal zijn.
  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina