Igv cd rom zoek: van der Smitte 1993inn6. Pdf de indische navorsche jaargang 6 (1993)Dovnload 275.11 Kb.
Pagina1/9
Datum23.07.2016
Grootte275.11 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

IGV CD ROM

Zoek: van der Smitte


1993INN6.PDF DE INDISCHE NAVORSCHE Jaargang 6 (1993)

INHOUDSOPGAVE

P.A. Christiaans, Du Cloux, (Alting du Cloux, Lalause du Cloux, Lincklaen du Cloux). 97

P.A. Christiaans, Genealogie van de familie Kramer. 159

J.C. Francken, Friezen in Nederlandsch-Indië : Van Gelder uit Dokkum. 165

J.A. van Huizen, Genealogie van de familie Coblijn. 110

P. Kal, Genealogie van de Indische familie Droop en Vacquier Droop. 1

P. Kal, Het geslacht Israël uit Djokjakarta. 66

P. Kal, Leden van het geslacht Terwogt in de Oriënt. 146

A.H. Klokke, Het geslacht Klokke van Steenwijk. 119

R.G. de Neve, De familie Pasques de Chavormes in Nederland en Indië. 33

R.G. de Neve, De Indische tak van het Zwolse geslacht Tobias. 49

P.A. Christiaans, De belangrijkste ambtenaren te Batavia anno 1837, alsmede een

aantal geïnteresseerde officieren. 122, 175

P.A. Christiaans, Kohier van de 20e penning over vaste goederen te Makassar 1783/1784. 27

P.A. Christiaans, Kolonialen in ‘s-Hertogenbosch anno 1822. 40, 58

P.A. Christiaans, Het overlijdensregister van de assistent-residentie Koeningan 1868-1906. 62

A.A. Lutter, Copie van het Politiek Soldijboek van den Jare 1803 van St. George

d’Elmina. 20, 32, 59

A.A. Lutter, Het Patentregister van Curaçao. 75

A.A. Lutter, Soldijboek van civiele- en militaire ambtenaren aan de kust van Guinea

18151836. 180

R.G. de Neve, Overlijdensakten van te Deshima overleden Nederlanders. 15

Aanvullingen en verbeteringen op de ledenlijst. 14, 58, 109, 152

Aanvullingen en verbeteringen op eerder verschenen publikaties.

Bronnenpublikaties.

Een groet aan de heer G.A. Steenpoorte.

Indische fiches.

Indodat

Mededelingen van het bestuur.Pas ontpakt.

Van de redactie.

Vragenrubriek.

152


14, 174

145


41, 89, 137, 185

164


164

61

5858, 155
D
E INDISCHE NAVORSCHER

ORGAAN VAN DE INDISCHE GENEALOGISCHE VERENIGING

Secretaris: Volendamlaan 1030, 2547 CS ‘s-Gravenhage.

Penningmeester: Florence Nightingalestraat 83, 6543 KV Nijmegen.

Giro: 146032 t.n.v. Indische Genealogische Vereniging te Nijmegen.

Redactie: Loosduinse Hoofdstraat 342, 2552 AP ‘s-Gravenhage.Jaargang 6(1993) nr. 1 ISSN 0924-0012 verschijnt 4 x ‘s jaars
Genealogie van de Indische familie Droop en Vacquier Droop

door Drs P. Kal.

Wapen: gedeeld; 1. de Friese adelaar; 11 een zilveren

driemaster op een van rood en blauw doorsneden veld.

dwarsbalk beladen met een zwarte

Dit wapen schijnt gevoerd te zijn door Frederik Droop (V).

Li&: M.G. Wildeman en W.F.A. van de Blocquery, Genealogische kwartierstaten van

Nederlandsche geslachten (‘s-Gravenhage, 189597).


Inleiding

Het is opmerkelijk hoe vele Nederlandse geslachten afkomstig zijn uit de stad Osnabrück en omgeving. Uit de stad vertrokken in het verleden vele ambachtslieden, kooplieden en geletterden naar het westen toe om daar werk en fortuin te zoeken en te vinden.

Ook uit de omgeving - Westerkappeln - niet zo ver ten westen van Osnabrück gelegen, trokken elk jaar in dichte gelederen naar het westen de “hannekemaaiers” ook wel “moffen” genoemd, die de boeren in het westen bijstonden bij het zware werk van maaien en de oogst binnenhalen. Ook vele turfstekers en turfontginners werkzaam in Zuid-Holland in de achttiende eeuw, waren afkomstig uit dit gebied.

Het was echter een zeeman, die de stamvader werd van de familie Droop van Java.

De schrijfwijze van de naam kent vele variaties zoals: Drob, Drop, Trob, Dropf, Dropff,

Droph, Drooph, Droip, Droep, Droup en Droop.

De schrijfwijze Droop wordt sedert 1597 aangetroffen en sedert 1769 aangehouden, hoewel nog velen de schrijfwijze Drop prefereerden. De verwantschap van andere families Droop met die uit Osnabrück is niet te traceren. Volgens een niet bewijsbare overlevering (niet bewijsbaar door oorkonden), zou de familie Droop uit Osnabrück, die vooral het beroep van bakker uitoefenden, afkomstig zijn van de nederzetting (Colonat) Droop, in het landbouwgebied Dröper in het kerspel Oesede van de Kreis Iburg.
Literatuur

Die Fumilie Droop in Osnubrtick ([s.l.], 1897), aanwezig in het Niedersächsisches

te Osnabrück;

J.C. de Jonge, Geschiedenis van het Nederlands& Zeewezen ([s.l.], 1869);

M.G. Wildeman en W.F.A. van de Blocquerie, Genealogische kwartierstaten

landsche Geslachten (‘s-Gravenhage, 1894);

Staatsarchiv van Neder-A. J.E. van Ourijck van der Crab, Het geslacht van der Crab en aanverwante familie&

(s-Gravenhage, 1927-1932)bevat enkele genealogische onjuistheden];

P.R. Feith en P.C. Bloys van Treslong Prins, De bekende landheer van Tjampea c.a. : Willem Vincent Helvetius van Riemsdijk, zijn naaste familie en zijne afstammelingen (Batavia, 1933);

F.J.A. Broeze, J.R. Bruyn en F.S. Gaastra, Maritieme Geschiedenis der Nederlanden (Bussum, 1977);

Gedrukte gegevens van de Burgerlijke Stand voorkomende in de Regeerings Almanak van Nederlandsch Oost-Indi8 en Kleian’s Adresboek voor Nederlandsch-Indie;

Stamboeken van Indische ambtenaren berustende in het Algemeen Rijksarchief te ‘s-Gravenhage, alsmede de eveneens aldaar berustende militaire stamboeken;

De collecties van het Centraal Bureau voor Genealogie.

Genealogie 1. Johann Droop.

11. Gerd Christopher Droop, overl. 1716, tr. Osnabrück 10 mei 1706 Catharine Marie Droop, ged. Osnabrück 9 okt. 1687, overl. ald. 1772/‘73, dr. van Jürgen en Christine Meyer, zij hertr. Jost Droop.


111. Johann Jobst Droop, ged. Osnabrück 3 jan. 1710, burger van de Neustadt van Osnabrück 1730, gildemeester ald., overl. ?, tr. Osnabrück 24 febr. 1740 Regine Agnes Fortlage.
IV. Jan Jobst (Joost) Droop, geb. Osnabrück april 1754, kapitein ter zee, commandeur ter zee in Oost-Indië 1787-1789, overl. Zwolle 27 okt. 1812l), tr. Amsterdam 16 juli 1786 Hendrica Reeters, ged. Amsterdam 25 maart 1757, overl. Zutphen 17 jan. 1831, dr. van Pieter en Maria Alida van Laeten en wed. van Folkert van der Laan’).
Uit dit huwelijk:

1. Johanna Henrietta Droop, geb. Amsterdam 13 sept., ged. ald. 30 sept. 1791, overl.

‘s-Gravenhage 6 april 1871, tr. Zwolle 7 dec. 1815 Jan Willem de Thomeze (R.N.L.), geb. ‘s-Gravenhage 20 sept. 1787, hoofdingenieur bij de waterstaat, overl. ‘s-Gravenhage 21 juni 1873, zn. van L&nrard Hendrik en Maria Theresia de Brie.

2. Jan Hendricus Droop, ged. Amsterdam 14 nov. 1794, luitenant ter zee Kol. Marine, overl. Batavia 17 aug. 1821.

3. Frederik, volgt V.
V. Frederik Droop, ged. Amsterdam 11 okt. 1799, luitenant ter zee 2e kl. Kol. Marine,

hoofdcommies Generale Directie van Financiën te Batavia, landheer van Kedong Badak aan de Tjilawon bij Buitenzorg, overl. Batavia 28 jan. 1839, tr. ald. 1 aug. 1827 Maria Elisabeth van den Berg, geb. Buitenzorg 11 juli 1802, ged. Batavia (Luth.) 20 juli 1805, overl. ald. 3 okt. 1886, dr.


5


dienstplichtig sergeant inf. K.N.I.L. overl. a/b krijgsgevangenenschip “Junyo Maru”, t.W. van Benkoelen, 18 sept. 1944, tr. Meester Cornelis 12 okt. 1938 Dar& geb. Kota Radja (Atjeh) 16 juni 1906, overl. Leidschendam 18 mei 1980, dr. van Boedjarg en Maena.

6. Jearme Louise Droop, geb. Salatiga (Semarang) 23 sept. 1900, oud-employé Ned. Ind. Handelsbank, overl. ‘s-Gravenhage 20 jan. 1993.

7. Victor, volgt VIIIa.
VIIIa. Dr. Victor Droop, geb. Soekaboemi 6 juli 1904, med. dr., arts te Batavia, res-offtcier van gezondheid, vermist Tandjoeng Belimbing (Blimbing Baai)(Z.-Sumatra), bij de vuurtoren “Vlakke Hoek”, na de ram van de “Poelau Bras” 1 april 19424), tr. Batavia 26 mei 1933 Wilhelmina Kal, geb. Batavia 7 maart 1905, onderwijzeres, overl. Amsterdam 8 jan. 1976, dr. van Emile Theodore en Wilhelmina Perdijk.

Uit dit huwelijk:

1. Emile Theodore Louis, volgt IXa.

2. Nellie Catharina Droop, geb. Batavia 6 jan. 1941, kinderfysiotherapeute, tr. ’s-Gravenhage 18 dec. 1965 Jan Jacob ten Wolde, geb. ‘s-Gravenhage 27 nov. 1939, gemeente-ambtenaar te Leiden, zn. van Johannes Pieter Christiaan en Froukje Eisenga. [Alphen aan den Rijn]


IXa. Dr. Emile Theodore Louis Droop, geb. Soerabaja 10 mei 1934, med. dr., oud-huisarts te Ruurlo, instellingsarts te Bennekom, tr. Zeist 19 sept. 1962 Hermijntje van Ruller, geb. Alphen aan den Rijn 3 nov. 1934, dr. van Elbert en Anna Dirksen. [Bennekom]

Uit dit huwelijk:

1. Drs. Victor Droop, geb. Ruurlo 24 sept. 1963, psycholoog.

2. Anna Droop, geb. Ruurlo 10 juni 1965, diëtiste.

3. Drs. Wilhelmina Droop, geb. Ruurlo 9 juli 1967, neerl. litt. dra.

4. Elbert Theodore Droop, geb. Zutphen 14 april 1971.VIIc. Johannes Bartholomeus Droop, geb. Batavia 25 nov. 1865, tokohouder en eigenaar wasserij-inrichting te Soekaboemi, overl. ald. 1931, tr. Soekaboemi 31 aug. 1918 Tan Gim Nio, geb. omstr. 1879, overl. ? Gewettigd door opvolgend huwelijk:


1. Eugenie Droop, geb. Soekaboemi 3 juni 1895, overl. ald. 7 nov. 1918.

2. Hermine Droop, geb. Soekaboemi 28 jan. 1898, overl. ald. 5 mei 1899.

3. Josephine Droop, geb. Soekaboemi 11 mei 1899, overl. Dordrecht 14 dec. 1986, tr.

Soekaboemi 20 juni 1921 Hendrik Alexander Robert Monsantofils, geb. Djombang (Soerabaja) 6 aug. 1897, adjunct-hoofdstationschef bij de staatsspoorwegen te Batavia, overl. Bandoeng 13 mei 1945.

4. Christiaan, volgt VIIIb.

5. Suze Droop, geb. Soekaboemi 23 juli 1904. [Dordrecht]

6. Theo Droop, geb. Soekaboemi 4 mei 1908, bosopzichter dienst Boswezen te Sambas

(W.-Borneo), overl. (ten gevolge van een motorfietsongeluk) op Borneo na 16 nov. 1938.

7. Augustine Droop, geb. Soekaboemi 1 jan. 1910, overl. Zeist 5 jan. 1969.

8. Jeane Droop, geb. Soekaboemi 26 jan. 1913, overl. Veenendaal 3 1966,

tr. le Batavia aug. 10 jan. 1940

Eduard Lambertus van der Smitte, geb. Batavia 24 okt. 1911, compilator Centraal Kantoor voor de Statistiek te Batavia, overl. Hindato (Japan) 12 nov. 1943,

zn. van Johan Willem en Tjoa Lian Nio;

tr. 2e Pontianak (W.-Borneo) 12 juni 1947 Emile Theodoor Jansen, geb. Malang (Pasoeroean) 30 maart 1909, adjudant-onderofftcier inf. K.N.I.L., overl. Veenendaal 17 sept. 1990, zn. van Pieter Alexander en Sarinten.
VIIIb. Christiaan Droop, geb. Soekaboemi 17 febr. 1900, oud-laborant N.V. Exploitatie Oliefabrieken Mexolie te Tjilatjap, opteert ald. 15 okt. 1951 voor de Indonesische nationaliteit. Zijn dochter bij de inlandse vrouw Sarimanah:

64


03.09.1887 te Koeningan; George Alexander van Amstel, oud 2 1/2 maand, geb. te

Koeningan, zn. van Andrie Pieter van Amstel, klerk op het assistent-residentiekantoor te Koeningan, en van Cornelia Bergveldt.


02.02.1888 te Koeningan; Wilhelmina Stootvogel, oud f 4 maanden, geb. te Koeningan, dr. van Wilhelmina Mathilde Stootvogel, won. te Koeningan, vader niet bekend.
05.05.1888 te Koeningan; Antoinetta Charlotta de Graaff, oud 53 jaar, geb. te Tegal, wed. van Godefridus Laurentius Gortmans, dr. van Adamis Josephus de Graaff en van Johanna Charlotta Drijsen, beiden overleden.
25.08.1888 te Koeningan; Louise Catharina van Amstel, oud 2 maanden, geb. te Koeningan, dr. van Andrie Pieter van Amstel, klerk op het assistent-residentiekantoor te Koeningan, en van Comelia Bergveldt.
ll. ll. 1890 te Koeningan; Maria Carolina Hemler, oud 15 jaar, geb. te Cheribon, ongehuwd, dr. van Ludovicus Franciscus Hemler, zaakwaarnemer, en van de inlandse vrouw Sarkeur, beiden won. te Cheribon.
19.05.1891 te Koeningan; Lodewijk Reaal Priester, oud 52 jaar, geb. te Cheribon,

gepensioneerd hoofd van het post- en telegraafkantoor te Soerabaja, echtg. van Rozette Carolina Knaap, overleden, zn. van Frans Ferdinandus Priester, overleden, en van Johanna Wilhelmina Smidt, won. te Soerabaja.


31.05.1891 te Koeningan; Christina Elisabeth Lutgens, oud 73 jaar, geb. te Buitenzorg, zonder beroep, ongehuwd, dr. van Frans Henry Lutgens en van de inlandse vrouw Siti Aminah, beiden overleden.
29.03.1892 te Koeningan;

(Koeningan), zonder beroep, beiden overleden.

Gerard Goderd Alexander Bloemhard, oud 44 jaar, geb. te Tjimindi zn. van Martinus Bloemhard en van Anna Cornelia Akkerman,
05.07.1893 te Tjiawigebang (Koeningan); Lambertus Lodewijk Arnold Utrecht, oud 2 jaar, geb. te Karangsoewoeng (Cheribon), zn. van Carel Lodewijk Fredrik Utrecht, employe bij de suikerfabriek Karangsoewoeng, en van de Chinese vrouw Tioe, beiden won. te Tjiawigebang.
14.08.1893 te Koeningan; Karel Pieter Comelis Reep, oud 5 maanden, geb. te Cheribon, zn. van Pieter Reep, opzixchter B.O.W., en van Johanna Theodora Maria Adolphina Simon, beiden won. te Koeningan.
15.07.1894 te Koeningan; Marie Georgine Nolten, oud 21 jaar, geb. te Soerakarta, zonder beroep, ongehuwd, dr. van Daniel Nolten, overleden, zijnde de moeder niet bekend
15.12.1894 te Koeningan; Josephine Henriette Koelman, oud 43 jaar, geb. te Madioen, dr. van Johan Hendrik Koelman, overleden, en van Johanna Christina van Braak, won. te Koeningan.

29.10.1895 te Koeningan; Louisa Catharina van der Smitte, oud 62 jaar, geb. te Toeban (Rembang), echtg. van Frederik van Rhijn, gepensioneerd zoutverkooppakhuismeester te Koeningan, dr. van Frederik Alexander Constantijn van der Smitte en van Helena Carels, beiden overleden.

24.11.1895 te Koeningan; Theodoor Willem Jordaan, oud 6 dagen, geb. te Koeningan, zn. van


65


Willem Marinus Jordaan, opzichter B.O.W., en van Elizabeth Magdalena Simon, beiden won. te Koeningan.
31.01.1897 te Koeningan; Gottlieb Oscar Adolph Julius Schaffñer, oud 1 jaar, geb. te Meester Cornelis, zn. van Gottlieb Schaffner, sergeant-majoor der infanterie der Pradjoerits te Koeningan, en van Carolina Hendrika Bonte, beiden won. te Koeningan.

19.07.1898 te Cheribon; Jeane Eugenie van der Smitte, oud 21 jaar, ongehuwd, dr. van Dirk Carel Auguste François van der Smitte, assistent-residentiekantoor te Koeningan, en van Carolina Catharina Hendrika won. te Koeningan.

05.03.1899 te Koeningan; Henri Bokhorst, oud 34 jaar, geb. te

geb. te Muntok, klerk op het Slootman, beiden Anjer (Bantam), adjunct-landmeter van het kadaster te Madjalengka, echtg. van Lucia Sophia Reina Theodora Hoorn, zn. van Hendrik Bokhorst en van de Chinese vrouw Tjio Wie Nio, beiden overleden.
26.06.1900 te Koeningan; Gesina Philippina Knaap, oud 66 jaar, geb. te Cheribon, wed. van Gerrit Arnoldus Slootman, dr. van Carel Hendrik Knaap en van Catharina Sophia Elias, beiden overleden.

23.08.1901 te Koeningan; Frederik van Rhijn, oud 73 jaar, geboorteplaats onbekend, gepensioneerd zoutverkooppakhuismeester, wedr. van Louisa Catharina van der Smitte, zn. van Wouther van Rhijn en van Angeneta Dorothea Siket, beiden overleden.
25.01.1902 te Koeningan; Dirk Carel Auguste François van der Smitte, oud 50 jaar, geb. te Poerwokerto (Banjoemas), le klerk assistent-residentiekantoor te Koeningan, echtg. van Carolina Catharina Hendrika Slootman, zn. van Frederik Alexander Constantijn van der Smitte en van Johanna Wilhelmina Slootman, beiden overleden.


13.12.1902 te Koeningan; Adolphine Gertrude Charlotte Wermuth, oud 17 jaar, geb. te Tegal, dr. van Adolf Eduard Johannes Wermuth, opziener suikerfabriek Adiwerna, en van Johanna Wilhelmina Willemsen, beiden won. te Adiwerna.
25.01.1903 te Koeningan; Johanna Christina van Braak, oud 79 jaar, geb. te Rembang, echtg. van wijlen Johan Hendrik Koelman, dr. van Johannes Wilhelmus van Braak en van Johanna Geertruida van den Does, beiden overleden.
02.06.1903 te Sedaradja (Koeningan); François Richard Edward Koelman, oud 45 jaar, geb. te Soerabaja, opziener der suikerrietbibitonderneming Sedaradja, ongehuwd, zn. van Johan Hendrik Koelman en van Johanna Christina van Braak, beiden overleden.
09.08.1903 te Koeningan; Alfred Worster, oud 7 1/2 maand, geb. te Soemoer-Mas (Borneo), zn. van Alfred Wormser, geneesheer, en van Maria Francina Schippers, beiden won. te Madjalengka.
14.06.1906 te Koeningan; Henry Louis Robert Koelman,

zonder beroep, ongehuwd, zn. van Johan Hendrik Koelman en beiden overleden.

oud 45 jaar, geb. te Soerabaja, van Johanna Christina van Braak,  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina