In deze gids evalueren we de afgelopen jaren van onze ntc school. We geven een kijk op het komende schooljaarDovnload 246.62 Kb.
Pagina1/2
Datum24.08.2016
Grootte246.62 Kb.
  1   2


SCHOOLGIDS

2015-2016


NTC-BODRUM

Voorwoord

In deze gids evalueren we de afgelopen jaren van onze NTC school. We geven een kijk op het komende schooljaar.

Het NTC-onderwijs wordt gegeven naast het gewone dagonderwijs. De kinderen gaan naar verschillende Turkse scholen voor het Turkse basisonderwijs.

De vraag naar NTC-onderwijs leefde onder de ‘gemengde Turks-Nederlandse’ ouders.

Wij zijn 15 jaar geleden begonnen met de oprichting, nadat we eerst informatie op het eiland Kos en in Voorburg (hoofdkantoor NOB=Nederlands Onderwijs Buitenland) hadden verzameld.

De oprichting en de eerste 15 jaar van ons onderwijs zullen we in deze gids bespreken.

Vorig jaar is onze school zeer klein geworden. Het wegvallen van subsidie had grote gevolgen.

We zijn toch enthousiast doorgegaan.

İnmiddels weten we dat we nog een jaar subsidie krijgen, maar dat zal niet voldoende zijn om

te kunnen voortbestaan We zijn nu aan het afbouwen en zullen in de toekomst overgaan tot priveles

Het nieuwe schooljaar zijn we met 9 leerlingen van start gegaan.

Waarom een schoolgids voor de ouders

Deze schoolgids is bedoeld om ouders en belangstellenden te informeren over wat de Nederlandse school in Bodrum kan betekenen voor de Nederlands-Turkse kinderen.

Aan deze schoolgids kunnen ouders concrete verwachtingen ontlenen over wat de school hen biedt.

Ouders (evt. leerlingen) kunnen de school gedurende het schooljaar aanspreken op de inhoud van de schoolgids.


Wat staat er in deze schoolgids?

Deze schoolgids beoogt ouders inzicht te geven in:  • hoe onze school het onderwijs vorm geeft

  • hoe onze school de zorg voor de kinderen in de praktijk brengt

  • wat ouders en school van elkaar mogen verwachten

  • welke resultaten de school bereikt


Wie hebben aan deze schoolgids gewerkt?

Het bestuur van de school en de leerkracht hebben aan deze schoolgids gewerkt.


Verzoek aan de ouders om te reageren

Indien u als ouder vragen en of wensen heeft naar aanleiding van deze schoolgids, of suggesties voor verbetering heeft, dan kunt u contact opnemen met het bestuur of met de leerkracht Corry .INHOUDSOPGAVE PAGINA
1 De school 5
1.1 De naam 5

1.2 De directie 5

1.3 Situering van de school 5

1.4 Schoolgrootte 5
2 Waar de school voor staat 6
2.1 Missie 6

2.2 Het klimaat van de school 7

2.3 Veiligheid op school 7

3 De organisatie van het onderwijs 8
3.1 Schoolorganisatie 8

3.1.1 Groepering/Groepsgrootte 8

3.1.2 Organisatie van de zorg voor leerlingen met specifieke behoeften 8

3.2 De samenstelling van het team 9

3.3 De activiteiten voor de kinderen 9

3.3.1 Activiteiten in de onderbouw 9

3.3.2 Activiteiten in de middenbouw/bovenbouw 10

3.3.3 Nederlandse cultuur 11

3.4 Voorzieningen op de leslocatie 11

4 De zorg voor de kinderen 11
4.1 Preventieve zorg; adaptief onderwijs komt tegemoet aan de verschillen

tussen de kinderen 114.2 De opvang van nieuwe leerlingen in de school 12

    1. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school (leerlingvolgsysteem) 12

4.3.1 Toetskalender 13

4.3.2 De verslaggeving door de leerkracht 13

4.3.3 Bespreking met de ouders 13

4.4 De zorg voor kinderen met specifieke behoeften 13

4.5 De begeleiding van de overgang van kinderen naar het Voorgezet Onderwijs

in Nederland 14

4.6 Naschoolse activiteiten voor de kinderen 15

4.6.1 Huiswerkbegeleiding 15

4.6.2 Buitenschoolse activiteiten 16
5 De leraar 16

5.1 De inzet van onderwijs- of klassenassistent 16 5.2 Professionalisering 17
6 De ouders 17
6.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders 17

6.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 17

6.3 Inspraak 18

6.4 Ouderactiviteiten 18

6.5 Sponsoring 18

6.6 Schoolgeld / Ouderbijdragen 18

6.7 Schoolverzekering voor de leerlingen p.18

6.8 Klachtenprocedure 18

7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 19
7.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school 19

7.1.1 Onderwijs op maat 19

7.1.2 Leergang woordenschatonderwijs 20

7.2 Zorg voor de relatie school en omgeving 20

7.3 Terugkeer naar Nederland 21
8 De resultaten van het onderwijs 21
8.1 Cijfers over uitstroom en aansluiting 23

8.2 Cijfers over specifieke zorg voor leerlingen 23

8.3 Cijfers over vorderingen in de belangrijkste vaardigheid, Nederlandse taal 23

8.4 Uitleg bij de resultaten 24

8.5 Uitkomsten van kwaliteitsverbetering van de school 24
9 Schooltijden en vakantierooster 25
9.1 Schooltijden 25

9.2 Vakantierooster 25
10 Namen en adressen 26
BIJLAGEN 26

1 De school
1.1. De naam

De naam van onze school is NTC-Bodrum, deze is bij de oprichting ontstaan. De letters staan voor : Nederlands taal en cultuuronderwijs. NTC- Bodrum is een stichting met een bestuur van 2 leden

Voorzitter: Inge van den Hoek-Eser

Secretaris: Eve Mintiens

We hebben als symbool voor onze school de tulp gekozen, een bloem die van Turkije naar Nederland is gekomen. Voor beide landen een bekend symbool.
We hebben zelfs een schoollied over de tulp.

(op de wijs van ‘In Holland staat een huis’)


In Gümbet staat een huis 2x In dat huis daar is een school 2x

In Gümbet staat een huis, ja, ja In dat huis daar is een school, ja, ja

Van je fiellala, fiellala, hopsasa Van je fiellala,fiellala, hopsasa

In Gümbet staat een huis, In dat huis daar is een school

Een heel bijzonder huis Een hele rare school
Op die school leren wij een taal 2x De tulp is ons symbool 2x

Op die school leren wij een taal, ja ja De tulp is ons symbool, ja ja

Van je fiellala, fiellala, hopsasa Van je fiellala, fiellala, hopsasa

Op die school leren wij een taal Die kwam van hier

De Nederlandse taal naar daar
1.2 De directie

De leerkracht Corry Strating is tevens de directeur van de school.


1.3 Situering van de school

De school is sinds de oprichting meerdere keren verhuisd.

We hebben de eerste jaren in Bitez gezeten, daarna hebben we 5 jaar in Bodrum een appartement gehuurd.

Twee jaar geleden zijn we naar Gumbet verhuisd .We hebben daarna 2 jaar ın Konacık gezeten en sinds vorig jaar zijn we in Gumbet.

Deze school is een appartement met 2 kamers , een keukengedeelte en een douche/toilet.

Een kamer is het leslokaal en de andere kamer is opslagruimte.

We zijn vorig jaar met weinig leerlingen overgebleven en hadden dus te veel ruimte. Bovendien is het een stuk goedkoper.
1.4 Schoolgrootte

Het aantal leerlingen bij de start van het nieuwe schooljaar 2015-2016 is 9 leerlingen. In augustus en september kunnen nieuwe leerlingen zich aanmelden. De kinderen die 4 jaar zijn kunnen beginnen in de kleutergroep.

Groep 4 heeft 3 leerlingen

Groep 5 heeft 1 leerling

Groep 6 heeft 2 leerlingen

Groep 7 heeft 2 leerlingen

Groep 8 heeft 1 leerling
Dit nieuwe schooljaar hebben we helaas geen leerlingen van het VO.

De leerlingen die op het Turkse lyceum zitten, kunnen NTC onderwijs en Turks onderwijs moeilijk combineren.
2 Waar de school voor staat
2.1 Missie

Ons NTC-onderwijs heeft als taak de Nederlandse taal en cultuur een plaats te geven binnen de totale opvoeding van het kind.

Het verwerven van een goede mondelinge taalvaardigheid komt op de eerste plaats. Ons onderwijs moet aansluiten bij het niveau van het kind, zowel het schriftelijk als mondelinge niveau.

We proberen ieder kind op een zo hoog mogelijk niveau van de Nederlandse taal te krijgen zowel mondeling als schriftelijk.

Bij de leerlingen die het Nederlands minder goed beheersen richten we ons op het verwerven van mondelinge taalvaardigheden, woordenschatonderwijs.

De leerlingen die onze NTC-school bezoeken wonen ‘permanent’ in Turkije, maar we zien dat de laatste jaren veel ouders teruggaan naar Nederland of Belgie.

We moeten onze missie bijstellen. Leerlingen moeten op zodanig niveau komen dat instromen in Nederlands/Belgisch onderwijs geen probleem vormt.

Bovendien willen we dat leerlingen in Nederland kunnen studeren.


Uitgangspunten

Onze school kent een aantal uitgangspunten die in hoge mate onze identiteit bepalen:

- gelijkwaardigheid voor alle leerlingen

- geen discriminatie of uiting van racisme

- eerbiediging van iedere geloofsovertuiging of levensbeschouwing

Om aansluiting met Nederland en het Nederlandse onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, maakt naast de Nederlandse taal ook de Nederlandse cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod.


Prioriteiten

Gezien de leerlingenpopulatie geven we hoge prioriteit aan het onderwijs aan kinderen die het Nederlands minder goed beheersen (woordenschatvergroting).

Het aanbieden van leerstof dat voor alle kinderen uitdagend en uitnodigend is. Het bepalen van het niveau van de leerlingen is erg belangrijk. We willen de kinderen zoveel mogelijk aanspreken op hun eigen niveau en mogelijkheden. We willen de kinderen op hun eigen niveau zo ver mogelijk brengen. Bij de een zal dat vooral om spreken gaan, anderen zullen de leerstof van het Nederlandse taalonderwijs voor de basisschool doorlopen (woordenschat, spelling, en lezen).

Aansluiting bij het Nederlandse onderwijs wordt steeds meer een prioriteit. De ouders geven dat aan op oudervergaderingen, eventueel studeren in Nederland. Wij spelen in op deze ontwikkeling en bereiden ons voor op de examens Certifaat voor Nederlands als vreemde taal, op verschillende niveau’s.


Schooljaar 2007-2008 hebben we leesonderwijs een hoge prioriteit gegeven. We hebben gemerkt dat het lezen achter loopt bij het niveau dat van de leerlingen verwacht mag worden. We hebben nieuwe methodes aangeschaft voor zowel technisch als begrijpend lezen voor groepen 4 t/m 8. We zullen de ouders meer betrekken bij het leesonderwijs en meer stimuleren om het lezen te bevorderen.

Motivatie van de leerlingen geniet een hoge prioriteit. Veel afwisseling in lesvormen, binnen en buiten de school. De leerlingen gaan naar NTC onderwijs naast de gewone dagschool. Een zware belasting, naast het overvolle Turkse lesprogramma, vandaar dat de leerlingen goed gemotiveerd moeten blijven. Om de motivatie te vergroten zullen we zoveel mogelijk differentiatie toepassen. Een werkvorm waarbij op verschillende niveau’s les gegeven wordt.


In september 2007 zijn we begonnen met het vervangen van de oude Taalmethode. We hebben nu voor alle groepen de methode Taalactief. Een moderne en goed bruikbare methode.

Evaluatie van het gegeven onderwijs is belangrijk om de vooruitgang te zien en om evt haken en ogen op te sporen. Wij evalueren de leerprestaties veelvuldig en systematisch. Wij maken sinds schooljaar 2005-2006 gebruik van de Cito toetsen, voor leesonderwijs, woordenschat en spelling.

İn 2011 zijn we begonnen om de Leessleutel voor groep 3 aan te schaffen. De nieuwe methode is rond een themaposter, spelenderwijs worden letters en woorden aangeboden.

2.2 Het klimaat van de school

De sfeer van de school is zeer belangrijk om de motivatie van de leerlingen te behouden. De school heeft een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat. De kinderen voelen zich er thuis en kunnen zo zich het beste ontwikkelen.

De leerlingen kennen de schoolregels; o.a. op tijd komen,bij absentie de lessen inhalen, elkaar in haar/zijn waarde laten, Nederlands spreken en huiswerk maken en verplicht meedoen aan de buitenschoolse activiteiten. We streven ernaar dat deze nagekomen worden.

Gezien het beperkte leerlingenaantal is er optimale interactie tussen de leerkracht en de leerling, in een ontspannen sfeer. De leraar is verantwoordelijk voor het lesprogramma.

De lessen zijn altijd rond een bepaald thema. Naast de werkopdrachten van spelling en taal ook veel aandacht voor verwerken van de nieuw aangeleerde woorden, bijv in een knutselopdracht, een spreekbeurt of op de computer.

De schoolgrootte is zodanig dat er veel buitenschoolse activiteiten georganiseerd worden. We hebben ieder schooljaar de viering van de Nederlandse feestdagen; Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en Koninginnedag en een sportdag. Daarnaast bezoeken we musea in de omgeving, we trekken de natuur in en we bezoeken toeristische attracties.

Het bestuur en de ouders spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van buitenschoolse activiteiten.
2.3 Veiligheid op school

Wij willen de veiligheid van zowel leerlingen als personeel waarborgen. Tevens wordt het op deze wijze duidelijk wat van alle betrokkenen verwacht wordt (leerlingen, personeel en ouders).

Om incidenten te voorkomen heeft de school regels opgesteld; die beschrijven wat gewenst gedrag is.

- op tijd in de les aanwezig zijn

- Nederlands spreken tijdens de lesuren

- huiswerk maken

- iedereen in zijn waarde laten, pestgedrag wordt niet getolereerd.

- aan het einde van de les het lokaal netjes achterlaten

- materiaal van school zorgvuldig behandelen

- verplicht meedoen aan buitenschoolse activiteiten

- in de pauze, buiten, niet in bomen klimmen en op muren klauteren

- in de pauze niet het speelterrein verlaten

- actieve houding tijdens de les dwz als leerlingen door negatief gedrag de groep ophouden, dan kunnen wij dat niet accepteren.

- 2 weken absent zijn zonder geldige reden is niet toelaatbaar

- telefonisch doorgeven (aan Corry) van afwezigheid van leerling

- extra huiswerkopdracht bij absentie


Indien deze regels overtreden worden zullen wij maatregelen moeten nemen.

Deze kunnen bestaan uit een extra taak tijdens de les of voor thuis tot een verwijdering van school.

Natuurlijk worden de ouders van het ongewenste gedrag op de hoogte gesteld er wordt een aantekening gemaakt in het leerlingdossier.

Bij incidenten (bijv. ongeluk, aardbeving, brand) worden de ouders zo snel mogelijk telefonisch ingelicht.

Bij een aardbeving weten de leerlingen wat ze moeten doen. Zij worden in Turkije van jongs af aan hierin getraind.

Bij buitenschoolse activiteiten worden de ouders verzocht om mee te komen. Indien zij niet meegaan, moeten zij een verklaring ondertekenen dat zij ten alle tijden de verantwoordelijkheid van hun kind dragen.


Bij ongelukken of brand: sinds 2006-2007 hangt in de school een lijst met telefoonnummers en e-mailadressen van de ouders, die bij calamiteiten wordt gebruikt. Er zijn er twee brandblusdekens, brandblusser en EHBO set aanwezig op school.

Rondom de school: indien de ouders niet in staat zijn hun kind(eren) binnen 15 minuten af te halen (laten halen) moet de leerkracht hiervan op de hoogte worden gebracht. Hiervoor is de leerkracht ten alle tijden telefonisch bereikbaar.


3 De organisatie van het onderwijs
3.1 Schoolorganisatie

Het NTC- onderwijs is een aanvulling op het onderwijs van de dagschool.

Hetgeen betekent dat het aantal beschikbare uren en lestijden beperkt is tot naschoolse tijden. In Bodrum komen onze leerlingen van verschillende basisscholen, sommige kinderen hebben alleen ‘s ochtends les, anderen alleen ‘s middags en de derde groep heeft een hele dag les.

Het is ieder jaar een gepuzzel om in de ‘vrije’ tijd, het NTC onderwijs te plaatsen.

Het schooljaar 2015-2016 heeft de volgende lestijden (onder voorbehoud van wijzigingen):

Donderdag 15.45-18.00 uur groep 8

Vrijdag 15.15-17.15 uur groep 5

Vrijdag 16.30-18.30 uur groep 6

Zaterdag 09.15-11.15 uur groep 4

Zaterdag 11.15-13.15 uur groep 7

Iedere 5 weken hebben we op zaterdagmiddag een culturele activiteit voor alle leerlingen.
3.1.1 Groepering / Groepsgrootte

Op onze NTC- school hebben we geen grote klassen.

De leerlingen hebben bijna priveles. We hebben daarom dat jaar besloten dat de lestijd 2 uur is en eens in de 5 weken met alle leerlingen cultuurles te hebben op zaterdagmiddag ( 13.15- 15.15uur)

Cultuurlessen worden gezamenlijk gegeven.

In september 2009 zijn we met 4-jarige kleuters van start gegaan.

Een goede stap, leerlingen vergroten hun woordenschat.

De groepen worden op leeftijd en op niveau ingedeeld. We hebben over het algemeen richting 2 leerlingen. Richting 1 = goede beheersing van Nederlands (passief en actief), thuis wordt Nederlands gesproken. Richting 2 = redelijke beheersing, zowel actief als passief, thuistaal is niet Nederlands (een ouder van buitenlandse afkomst). Richting 3 = actieve beheersing matig / slecht en passieve beheersing redelijk (er wordt thuis weinig tot geen Nederlands gesproken). Zie ook 3.3.
Groep 4 heeft 3 R2 leerlingen

Groep 5 heeft 1 R1 leerling

Groep 6 heeft 2 R2 leerlingen

Groep 7 heeft 2 R2 leerlıngen

Groep 8 heeft 1 R1 leerling.
De kinderen die momenteel onze NTC-school bezoeken komen bijna allemaal uit gezinnen, waar de moeder Nederlands sprekend is en de vader Turks sprekend. Drie leerlingen hebben Turkse ouders, die lang in Nederland hebben gewoond, zij spreken goed Nederlands.

Tijdens de NTC-lessen wordt er uitsluitend Nederlands gesproken en we proberen de ouders te stimuleren om zoveel mogelijk Nederlands met hun kinderen te spreken. We stimuleren het kijken van Nederlandse t.v het lezen van boeken en werken op de computer met Nederlandse sites.

De indeling van de groepen komt tot stand in overleg met de ouders. We moeten altijd rekening houden met de Turkse dagschool.
3.1.2 Organisatie voor de zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

Het nieuwe schooljaar starten we met 9 leerlingen. De schoolgrootte is erg klein..

Het onderwijs is vrij individueel. De groepsgrootte is maximaal 3 leerlingen. Leerlingen die moeite hebben met iets worden tot nu toe in de klas opgevangen.

Om te waarborgen dat de kwaliteit op een goed niveau blijft worden de resultaten van de toetsen gebruikt om sterke en zwakke punten op te sporen.

De ene leerling is sneller dan de andere leerling, maar echt specifieke problemen hebben we tot nu toe niet gehad. Zijn er grote problemen, dan zullen we met overleg van de ouders, extra lessen geven.

Leerlingen met leesproblemen hebben we het afgelopen schooljaar geconstateerd. De methode technisch lezen “Estafette” is afgelopen schooljaar aan deze leerlingen aangeboden en zal ook voortgezet worden. Zie ook prioriteiten. Daarnaast hebben we leesboeken voor dyslexie aangeschaft om het lezen te stimuleren.

Leerlingen die moeilijkheden hebben zullen we middels een ’handelingsplan‘ helpen.

Een handelingsplan gaat over een bepaalde tijdsduur, bijv. 6 weken, een probleem aanpakken en proberen door extra aandacht het probleem te verkleinen (bijv. extra leeslessen of spellingslessen).

Indien zich er specifieke problemen voordoen bij een kind, dan zullen wij deskundige hulp inschakelen, terugvallen op de stichting NOB.

Heel belangrijk is een goede observatie om bepaalde moeilijkheden te achterhalen.

De signaleringstoetsen zijn hierbij een hulp.
3.2 De samenstelling van het team

Het schooljaar 2015-2016 gaan we van start met een leerkracht Corry.


3.3 De activiteiten voor de kinderen

Het NTC-onderwijs kenmerkt zich door een grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveau’s.

Wij maken onderscheid tussen NTC Richting 1, 2 en 3 .
Richting 1: Bij deze leerlingen is Nederlands de dominante taal in de thuissituatie, daarnaast spreken zij de dagschooltaal en eventueel een 3e taal. De woordenschat zal daarom varieren en het schriftelijk taalgebruik zal beinvloed zijn door het onderwijs in de dagschooltaal.

Deze leerlingen richten zich op aansluiting bij onderwijs in Nederland en moet terugkeer mogelijk maken.


Richting 2: Doel is het zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal, met oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Bij deze leerlingen wordt doorgaans met een van de ouders Nederlands gesproken en de taal van de andere ouder valt vaak samen met de dagschooltaal.

Deze taal is dominant in het gezin.

Leerlingen kunnen de kerndoelen en tussendoelen van de Nederlandse taal op een afstand van maximaal 2 jaar volgen.

De nadruk in het NTC-onderwijs zal in dit geval liggen op het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau

van mondelinge taalvaardigheid.
Richting 3: Deze leerlingen leren Nederlands als vreemde taal, met het oog op eventuele terugkeer.

De leerstof is gericht op de gewenste taalontwikkeling voor deze leerlingen gezien het startniveau.

Het betreft kinderen die thuis geen Nederlands spreken en de taal ook weing beheersen (passief).
Alle activiteiten in alle groepen zijn allereerst gericht op woordenschatuitbreiding (richting 1 leerlingen in mindere mate), daarnaast natuurlijk grammatica.

Onze school bestaat uit 75% uit Richting 2 kinderen, 25% uit Richting 1 kinderen.

Als er meerdere R3 leerlingen zijn kunnen we een klas vormen, maar individuele leerlingen is moeilijk om met een groep te combineren .
3.3.1 Activiteiten in de onderbouw

In de kleutergroep werken we rond een thema.

Het thema wordt op allerlei manieren belicht; verhalen / prentenboeken, kringgesprek, spelopdrachten, werkbladen, drama en verwerkingsopdrachten.

De nadruk ligt op de uitbreiding van de woordenschat. We proberen zoveel mogelijk situaties te creeren om de woordenschat uit te breiden. Alles ter voorbereiding op het latere lees-en taalonderwijs, expressie en bewegingsactiviteiten komen iedere les aanbod.

De ouders krijgen van ieder thema een woordenlijst met ‘nieuwe’ woorden mee naar huis om thuis de woorden ook te oefenen / herhalen.

We werken met het ‘routineboek’ van de Leessleutel voor groep 1 en 2, om gericht te werken aan de beginnende geletterdheid, woordenschat en mondelinge communicatie.

De thema’s die aangeboden worden komen uit ‘Idee’ en uit de methode ‘Ik en Ko’. Voor cultuur gebruiken we ‘Land in Zicht’ van de NOB .

We maken veel gebruik van internet en de leerlingen werken vaak met Taalfanfare op de computer.

Spelmateriaal; lego, memory, woordanalyse, domino, prentenboeken en gewone voorleesboeken.
Basisvaardigheden (lezen, schrijven en taal)

Bij de kleutergroepen komen deze basisvaardigheden spelenderwijs naar voren. De activiteiten liggen vooral op de taalontwikkeling (woordenschatonderwijs) en met de oudere kleuters komt spelenderwijs de geschreven taal aan de orde. We werken met beginnende geletterdheid, rijmen, woordstukjes, letters herkennen etc. We proberen de kinderen te interesseren voor de geschreven taal om voor te lezen en met plaatmateriaal te werken. Het alfabet van Turkije en van de Nederlandse taal heeft wat verschillen en deze komen spelenderwijs aan de orde.


Groep 3 start met het lees-en schrijfonderwijs, we werken met de methode ‘De Leessleutel’. Deze nieuwe methode werkt rond een thema met praatplaat, sleutelboek, leesboek en werkboekje. Tevens wordt er voor begrijpend lezen het boekje “Humpie Dumpie” gebruikt. Verwerkingsopdrachten met picolo picolo worden zelfstandig gemaakt.

Naast de methode voor lees- en schrijfonderwijs werken we met thema’s voor cultuuronderwijs uit ‘Land in Zicht'.

Naast de nieuwe cultuurmap zullen we ook ‘Band met Nederland’ blijven gebruiken.
  1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina