InformatiebrochureDovnload 238.62 Kb.
Pagina1/6
Datum22.07.2016
Grootte238.62 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Stationsstraat 1A

8480 Eernegem

INFORMATIEBROCHURE

met
SCHOOLREGLEMENT

Stationsstraat 1A  059 / 29 99 88

Fax 059/55 36 36


Dorpsstraat 5  050 / 81 40 83
Email: directie@vbseernegem.be
Website: www.vbseernegem.be

1. Onze school 4

1.1 Verwelkoming 5

1.2 Het pedagogisch project van onze school 6

1.2.1 Het schooleigen opvoedingsproject 6

1.3 Welkom in onze kleuterschool 12

1.4 Wie is wie ? 15

Schoolstructuur 15

1.4.1 Structuur 15

1.4.2 Scholengemeenschap NOVUS 15

1.4.3 Organisatie van de school 15

a)Het schoolbestuur 16

b) De ouderraad 16

c) De schoolraad 17

d) Het CLB (Centrum voor LeerlingBegeleiding) 17

e) Het multidisciplinair dossier van uw kind 18

f) Omgaan met leerlinggegevens 18

2. Samen werken op school 19

2.1 MDO en klassenraden 21

2.2 Aandacht voor de kinderen met leermoeilijkheden 21

2.3 Leesmoeders 21

2.4 De computer op school, de website en het ‘smartboard’ 22

2.5 Zorgcoördinatie, gelijke onderwijskansen 22

2.6 Doorstromen of zittenblijven 22

Doorstroming 22

3. Wettelijke verplichtingen en leefregels 24

3.1 Wettelijke verplichtingen 25

3.1.1 Inschrijven van leerlingen 25

3.1.2 Weigeren / ontbinden van de inschrijving 26

3.1.3 Afwezigheden 26

3.1.4 Schoolverandering 27

3.1.5 Getuigschriften basisonderwijs 27

3.1.6 Onderwijs aan huis. 28

3.1.7 Verlengd verblijf in het kleuteronderwijs 28

3.1.8 toelatingsvoorwaarden gewoon lager onderwijs 28

A. Toelatingsvoorwaarden gewoon lager onderwijs vanaf 2014- 2015 voor zesjarigen 29

B. Toelatingsvoorwaarde gewoon lager onderwijs voor vijfjarigen 30

C. Toelatingsvoorwaarde gewoon lager onderwijs voor zevenjarigen en ouder 30

3.2 Leefregels = Samen - leven op school 30

3.2.1 Schooluren 30

3.2.2 Voor- en naschoolse opvang 30

3.2.3 Vervoer 32

3.2.4 Uitgeruste kinderen 32

3.2.5 Wat bij problemen of vragen 32

3.2.6 Het schoolreglement 32

3.2.7 Taalgebruik 32

3.2.8 Aanwezigheden en stiptheid 32

3.2.9 Middagverblijf 33

3.2.10 Kledij en uiterlijk 33

Het fluorjasje moet steeds (na het dragen) in de boekentas bijgehouden worden. 33

Het fluojasje moet steeds (na het dragen) in de boekentas bijgehouden worden. 34

3.2.11 Persoonlijke voorwerpen 35

3.2.12 Gezondheid 35

3.2.13 Afvalpreventie 35

3.2.14 Oudercontact 36

3.2.15 Afhalen en brengen van de kinderen 36

3.2.16 Schoolagenda 36

3.2.17 Rapporten 37

3.2.18 Lessen lichamelijke opvoeding 38

3.2.19 Levenshouding 38

3.2.20 Veiligheid en discipline 38

3.2.21 Beschadigingen 39

3.2.22 Leerwandelingen en één- of meerdaagse uitstappen 39

3.2.23 Huiswerk 39

3.2.24 De schoolverzekering 40

3.3 Bijdrageregeling 42

3.3.1 Financiële bijdragen 42

3.3.2 Betalingsmodaliteiten 42

3.4 Reclame en sponsorbeleid 42

4. Afwijkend gedrag 44

4.1 Afwijkend gedrag 45

4.2 Orde- en tuchtmaatregelen 45

4.2.1 Ordemaatregel 45

4.2.2 Tuchtmaatregel 46

5. Engagementsverklaring 491. Onze school1.1 Verwelkoming


Dag ouders,

Dag kinderen,

Welkom!


We zijn blij dat je er bent!
Samen maken we er jouw school van.

Het wordt een plek waar het leuk is om te vertoeven.

… een plek waar we alles kunnen leren op een speelse en boeiende manier.

… een plaats waar we er zijn voor mekaar: ouders, kinderen, leerkrachten en directie.

… een plaats waar we geïnspireerd door Jezus waarden en normen aan elkaar doorgeven.

Beste kapoenen,


Ontplooi al je talenten, geniet van de vriendschap en deel ze met anderen.

Weet, voor ons ben je uniek!

Beste ouders,
Laat ons samen 9 jaar met uw kapoen op stap gaan.

Samen lossen we de kleine en/of grote problemen op.


U bent bij ons altijd welkom!
Wij hebben u(w) har(t)d nodig!!!

Namens het team Eernegem- Bekegem


Directeur

Rik Lamote


1.2 Het pedagogisch project van onze school
1.2.1 Het schooleigen opvoedingsproject
Pijler 1 : Inspirerende kracht
Aangepast logo
Het christelijk geloof is de inspirerende kracht van onze VBS Eernegem-Bekegem.


 • De godsdienstmomenten zijn eigentijds en worden door de personeelsleden verzorgd.

 • Samen vieren en samen eucharistie vieren brengt ons bij de inspirerende kracht.


We beleven deze kracht op een eigentijdse manier in het liefdevol omgaan met elkaar.


 • Op onze school gaan we zorgzaam om met elkaar. We zijn leerkrachten en kinderen die elkaar dragen, verdragen en verder dragen.

 • Onze leerkrachten en kinderen staan open voor elkaar en praten met elkaar (o.a. het pestprotocol,…).


Samen zoeken we hoe kinderen in verbondenheid kunnen groeien tot geëngageerde ‘contente’ mensen.


 • Onze leerkrachten en leerlingen worden samen betrokken bij het schoolgebeuren. Dit merk je in het samen organiseren en uitvoeren van feesten en acties : bv. schoolfeest, Broederlijk Delen,….

 • Contente kinderen en ouders….daar gaan we voor.


Allen samen : de leerlingen, de ouders, de leerkrachten, het zorgteam, de secretariaatsmedewerkers, het onderhoudspersoneel, de beleidsondersteuner, de directie, het schoolbestuur, zijn we verantwoordelijk om dit te realiseren.


 • We zijn een school op mensenmaat. Vanuit onze inspiratie dromen we er van om voor elk kind te bouwen aan de best mogelijke toekomst. Zij zijn trouwens het mooiste geschenk waar we mogen voor werken.

Pijler 2 : Leren leven met hoofd – hart – handen
Vertrekkend vanuit de leefwereld van het kind zorgt het team voor een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod.

 • Werken met thema’s, belangstellingsgericht werken, thema’s aanpassen, ervaringsgericht werken, jaarplan : rekening houden met interesse van kinderen

 • Jaarplan wordt in het begin van het schooljaar opgemaakt met aandacht voor gevarieerde thema’s

 • Handboeken, jaarplannen, leerwandelingen, diverse werkvormen, sportactiviteiten, cultuur op school

 • Manier van lesgeven

We willen werken aan hoofd, hart, handen van onze kinderen d.w.z. werken op verstandelijk, religieus, lichamelijk en sociaal vlak.

 • Elk thema besteedt voldoende aandacht aan HHH (per thema aanbod van gevarieerde activiteiten)

 • Lesrooster ; weekschema ; agenda : de ontwikkelingsaspecten moeten aan bod komen

 • Het kind wordt als totale persoon bekeken, niet in onderdelen, we stimuleren de lln om alles te verkennen

 • Cognitief : lessenpakket (inhouden), hart : sociale vaardigheid, gesprekken na ruzies/emoties, neerpennen (muzische/taal) ; handen : VTI-uitstap, muzische activiteiten : mandjes vlechten, fietsjes in ijzerdraad,…

Door de keuze van ons aanbod evalueren we het willen, het kennen en het kunnen.

 • Oudercontacten, KVS, zoefschriftje, occasionele/informele oudercontacten, overgangsgesprekken

 • Perioderapport : ook de verschillende vaardigheden/attitudes worden geëvalueerd ; methodegebonden toetsen ; 2 grote rapporten en LVS-testen

Vanuit dit aanbod laten we de kinderen geleidelijk groeien tot sociale, zelfstandige mensen in de wereld.

 • Binnen een B.C. zorgen voor activiteiten op alle gebieden, waken over hiaten, bijsturen waar nodig

 • Ontwikkelingskansen doorheen het aanbod in de klas kaderend binnen een BC

 • Kansen geven door kinderen te begeleiden, zelfstandig werk, in groep samenwerken

 • Aanbod niet enkel gericht op kennis, ook op waarden en normen, sociale vaardigheden en leren leren (overkoepelende eindtermen)Pijler 3 : Stimulerend onderwijzenNieuw logo :
Stralen, kinderen uit logo, twee handen

Tijdens het werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat zien we elk kind als een unieke persoonlijkheid.

 • De leerkracht in de kleuterklas werkt thema’s uit vanuit de interesses van de kleuters (hoekverrijking, brainstormen met de kleuters,…)

 • De leerkracht aanvaardt de kinderen zoals ze zijn en zoekt manieren om er mee om te gaan

 • Er is een sterke participatie tussen de leerkracht en de leerlingen om een stimulerende klasomgeving te creëren: bv. wandplaten, wero, info n.a.v. spreekbeurten,…


Vanuit een ontmoetende leerkrachtenstijl zijn we samen onderweg naar kwaliteitsvol onderwijs.

 • Aanbieden van verschillende werkvormen met maximale interactie van de kinderen :  KS : hoekenwerk, groepswerk, …

 LS : groepswerk, partnerwerk, coöperatief leren,…

 • Positieve sfeer in het team straalt af op de kinderen en op de school

 • Gebruik maken van kwaliteiten en talenten van leerkrachten en krachten samen bundelen bv. tijdens de uitwerking van schoolprojecten

 • Overleg tussen parallelcollega’s en collega’s onderling zorgt voor een kruisbestuiving tussen ervaring en vernieuwing (zowel formeel als informeel)


Via een doeltreffende didactische aanpak werken we voortdurend aan de talenten en waarden van de kinderen.

 • Rijk materialenaanbod via hoekverrijking om de kleuters voortdurend uit te dagen bv. winkel inrichten volgens aangeboden thema, themahoek inrichten

 • De leerkracht zorgt voor een gedifferentieerd aanbod van activiteiten volgens het niveau van de kinderen (differentiëren naar tempo, volgens moeilijkheidsgraad: ook naar boven en naar beneden,…)

 • De leerkracht biedt binnen het lesproces passend didactisch materiaal aan

 • De leerkracht stimuleert elk kind in al zijn facetten (Hoofd-Hart-Handen)

 • De leerkracht biedt kansen en impulsen van buitenuit aan om kinderen in hun ontwikkeling ten volle te stimuleren bv. leeruitstappen, culturele activiteiten,…


Pijler 4: Ons zorgstelsel
a. Het leren van elk kind als uitgangspunt 

Het uitgangspunt van onze zorgvisie is het leren van elk kind.  

Dit leren is afhankelijk van de tijd die het kind nodig heeft en de tijd die het wil nemen om te leren.

De tijd die een kind nodig heeft om te leren is afhankelijk van de aanleg, de bekwaamheid, de leraar en de leerinhoud. De aanleg, die het kind meekreeg bij de geboorte, is niet te beïnvloeden door de school. De andere factoren zijn wel positief te beïnvloeden. Op die manier kan het leren van het kind verbeterd worden.

De tijd die het kind wil nemen om te leren is afhankelijk van zijn belangstelling, zijn motivatie en zijn inzet (wilskracht).  

Ons zorgbeleid is dus de meerwaarden die onze school toevoegt om de bekwaamheid, de belangstelling, de motivatie en de inzet van het kind te optimaliseren. Het besteedt ook de nodige aandacht aan de leerinhouden en aan het handelen van de leerkracht als spil van de zorgverbreding.  b. Spilfiguur: de leerkracht  

Binnen de zorgverbreding is de leerkracht de spilfiguur.  

De leerkracht moet zich voortdurend de volgende vragen stellen:


 • Hoe kan ik op een positieve wijze bekwaamheid, belangstelling, motivatie en inzet bij mijn leerlingen beïnvloeden zodat ik elk van hen optimale leerkansen bied?

 • Hoe kan ik mijn leerlingen een trapje hoger brengen in hun ontwikkeling?

 • Hoe ben ik als leerkracht, hoe zijn mijn leerinhouden, hoe kan ik mezelf ontwikkelen?  

De leerkracht zelf is verantwoordelijk voor het ondersteunen van het leren van elk kind en de uitwerking van een brede vorming (Hoofd – Hart – Handen) binnen zijn/haar klasklimaat.  

In zijn opdracht als spilfiguur wordt de leerkracht, vanuit zijn hulpvragen ondersteund door zijn school als organisatie, door een interne begeleiding (directeur, zorgcoördinator, GOK-leerkracht) en door externe begeleiding (CLB en pedagogische begeleidingsdienst, logo, REVA, GON,…).  

De school biedt alle mogelijkheden om de professionaliteit van het team te verhogen, zowel in teamverband als op individueel niveau. Toch zijn er hier ook grenzen op het vlak van tijd en organisatie. Opleidingen naar specialisatie worden zeker niet verwacht.

Bijscholing op pedagogisch – didactisch gebied wordt gestimuleerd.  c. Zorg heeft ook zijn grenzen  

Aangezien de aanleg van een kind niet beïnvloedbaar is en de draagkracht van de school niet oneindig is, moeten we ons de vraag stellen: “Kan elk kind kwaliteitsvol opgevangen worden in onze school?”  

Wanneer kunnen we geen kwaliteitsvol onderwijs meer aanbieden aan een kind?


 • Als een kind zich niet meer kan ontwikkelen en geen leerwinst meer maakt in het voorziene doelenpakket van de klas.

 • Als de klassituatie niet meer werkbaar blijft door de aanwezigheid van het kind. Er wordt dan tekort gedaan aan de andere leerlingen die ook nood hebben aan ondersteuning.

 • Als het welbevinden van een schoolteam of een lid ervan omwille van het kind naar burn-out dreigt over te hellen.

 • Als alle haalbare middelen door de klasleraar, internen en externen van de school uitgeprobeerd zijn, maar ontoereikend blijken te zijn.  

Het kind zal, via het MDO, doorverwezen worden naar een onderwijsvorm waar aangepast onderwijs kan geboden worden. Deze kinderen hebben recht op voor hen aangepast, kwaliteitsvol onderwijs.  

 d. De ouders   

Ouders worden, met respect voor elkaars verantwoordelijkheid, gezien als volwaardige gesprekspartners in de school.

Ouders dienen, ten opzichte van hun kind, de klasleerkracht te ondersteunen. Het belang van elk kind moet op de eerste plaats komen. De problemen, die zich kunnen voordoen, worden steeds in overleg besproken.

Indien het gewenst niveau door het kind niet behaald wordt, moet er op een constructieve manier bijgestuurd worden. De reden van het niet behalen van een doel, kan niet vrijblijvend op de school of op de leerkracht afgeschoven worden.  

Bij het niet behalen van een bepaald niveau speelt het aanvaardingsproces van de ouders, de draagkracht van de school en het welbevinden van het kind een rol.  Pijler 5 : Samen één school
Pijler 5 : Samen één school

De school is een levende gemeenschap afgestemd op de hedendaagse wereld.

 • Eigentijdse activiteiten

 • Geen te strak jaarplan. Wero: voldoende witruimte om ook lln-interesses uit te werken

 • Gebruik van middelen van nu; gebruik van internet

 • Contacten met de wereld dichtbij en veraf bv. gasten ontvangen, uitstappen (in de buurt), schoolreis uitwerken, interviews, bezoekjes, projecten/BC’s, feesten organiseren, schoolfeest

 • Kritisch zijn tegenover trends, rages en mee met de vooruitgang

Het geheel is meer dan de som van de delen: onze school streeft naar gedeelde verantwoordelijkheid om te komen tot kwaliteit.

 • Allen samen maken de school: Inrichtende macht, schoolbestuur, LOC, participatieraad, ouderraad, directie, administratief personeel, onderhoudspersoneel, leerkrachtenteam, werkgroepen, CLB, vriendenkring,…

 • Hulp bij/samenwerking met CLB, SES, logo, REVA, ouders, andere externen

 • MDO’s

 • Oudercontacten

 • Personeelsvergaderingen

 • Afspraken tussen collega’s, samenwerking met duo-partner/parallelcollega

 • KS: Afspraken i.v.m. BC’s : gradatie/groeilijnen

 • Werkgroepen (door samen te werken in verschillende werkgroepen komen heel mooie ideeën tot stand/de afzonderlijke werkgroepen zetten acties op touw die de hele school ten goede komen)

 • Communicatie, formele/informele overlegmomenten (komen tot een ruimere kijk, tot een akkoord komen, elkaar helpen en steunen, klasoverschrijdende activiteiten organiseren,….)

De samenwerking tussen goed opgebouwde structuren maakt van de school een open gemeenschap die steeds in beweging is.

 • Iedere pijler helpt mee om tot een goed resultaat te komen

 • Door veel initiatieven samen. Door veel verschillende instanties samen blijven we groeien

 • Samenwerken en concrete afspraken maken  1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina