Inhoudsopgave 1 Faculteit der Geneeskunde 7Dovnload 473.01 Kb.
Pagina10/12
Datum20.08.2016
Grootte473.01 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

4.3Vrije keuzevakken

4.3.1Algemeen


In dit hoofdstuk worden de door de examencommissie goedgekeurde keuzevakken vermeld. De keuzevakken die onderdeel vormen van de afstudeerprofielen kunnen ook gevolgd worden. Informatie over regels met betrekking tot de keuzevakken is te vinden in het Onderwijs- en Examenregeling op www.med.vu.nl.

4.3.2Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken4.3.3Literatuur en Geneeskunde4.3.4Medische Geschiedenis (Masterniveau)4.3.5Colleges Medische Ethiek, vanwege de Lindeboomleerstoel4.3.6Gezondheidsrecht4.4Wetenschappelijke Stage

4.4.1Algemeen


Het doel van de wetenschappelijke stage is het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren door de student van wetenschappelijk onderzoek in een zelfgekozen aspect van de geneeskundige wetenschap en het uitbrengen van een duidelijk en adequaat mondeling en schriftelijk verslag daarover. Hiermee wordt inzicht nagestreefd in het functioneren en belang van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk, met alle voor - en nadelen en problemen daaraan verbonden. Voor meer informatie zie www.med.vu.nl en blackboard. Het wetenschappelijk onderzoek dat in het VUmc wordt verricht, heeft een nauwe relatie met vraagstukken die voor het ziekenhuis en de maatschappij als geheel van belang zijn. Het onderzoek is gericht op vermeerdering van kennis en de toepassing van deze kennis in de gezondheidszorg. Wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg in het VUmc kennen een aantal zwaartepunten. Het wetenschappelijk onderzoek binnen elk zwaartepunt is georganiseerd in vijf multidisciplinair onderzoeksinstituten.Voor meer informatie over de onderzoeksinstituten zie: www.med.vu.nl. Voor de beschrijving van de wetenschappelijke stages per afdeling van het VUmc: zie Blackboard en www.med.vu.nl onder wetenschappelijke stages.

4.4.2Opfriscursus


Voorafgaand aan de stage dient de opfriscursus gevolgd te zijn. Inschrijving vindt plaats via Blackboard.

4.4.3Duostages


De commissie wetenschappelijke stage (WS) staat stages die door meer dan één student tegelijkertijd gedaan worden niet meer toe. Twee studenten kunnen wel tegelijkertijd aan een project werken op voorwaarde dat iedere student een eigen onderdeel van het onderzoek heeft, zodat ook separate resultaten verkregen worden waarover verschillende verslagen geschreven kunnen worden.

4.4.4Portfolio


Voor de wetenschappelijke stage is een portfolio beschikbaar, dat voor de stage opgehaald kan worden bij het onderwijssecretariaat (MF, kamer D-122). De student is verantwoordelijk voor het bewaren, bijhouden en aftekenen van het portfolio. Alle informatie betreffende de stage, alle benodigde formulieren, het stagevoorstel, de beoordelingen en eventuele opmerkingen moeten worden vastgelegd in het portfolio dat de student bijhoudt. Aan het eind van de stage wordt het portfolio ingeleverd met het stageverslag.Voor openingstijden en uitgebreide informatie zie www.med.vu.nl en Blackboard (onder geneeskunde, catagorie: wetenschappelijke stages, course algemeen).

4.4.5Wetenschappelijke stages buiten het VUmc, in Nederland


Voor een stage buiten het VUmc, maar binnen Nederland kan contact opgenomen worden met de afdeling van de desbetreffende universiteit en met de stagecoördinator van de parallelle afdeling in het VUmc, die de externe stage vanuit het VUmc zal begeleiden. De stage kan pas aanvangen als het stagevoorstel dat mede ondertekend is door de externe en interne stagebegeleiders, is goedgekeurd door de commissie WS.

4.4.6Wetenschappelijke stages buiten het VUmc, in het buitenland


Aanbevolen wordt alleen een stage in het buitenland te lopen als er directe contacten en samenwerkingsverbanden bestaan vanuit het VUmc met de desbetreffende universiteiten en onderzoeksinstituten in het buitenland. Op Blackboard is te vinden welke personen van de afdelingen contacten hebben met buitenlandse instituten. Uiteraard kan ook deze stage pas starten als het stagevoorstel is goedgekeurd door de commissie WS. Begin tijdig (6 maanden tot een jaar van te voren) met het organiseren van een buitenlandse stage. Voor hulp bij het regelen van een wetenschappelijke stage in het buitenland kan de student contact opnemen met het Bureau Internationale Samenwerking VUmc, dhr. H.J. van der Erve en de studieadviseurs. Er is een uitgebreide brochure verkrijgbaar met tips en adressen . Zie ook www.med.vu.nl.5Klinisch onderwijs

5.1Co-assistenschappen

5.1.1Co-assistentschappen


Het onderwijs in de co-assistentschappen wordt gevolgd in een voor iedere co-assistent individueel vastgesteld rooster. Studenten worden via internet of schriftelijk geïnformeerd over de regeling voor planning van de co-assistentschappen. De wetenschappelijke stage maakt onderdeel uit van het programma. De co-assistentschappen zijn gegroepeerd in drie clusters. Cluster 1 bestaat uit ALCO, Introductie in de Kliniek, Inwendige Geneeskunde en Heelkunde; cluster 2 uit Neurologie, Kindergeneeskunde, Verloskunde & Gynaecologie, Psychiatrie, Dermatologie, KNO Oogheelkunde en Sociale Geneeskunde; cluster 3 uit Huisartsgeneeskunde, oudste co-assistentschap, overige co-assistentschappen, keuzeco-assistentschappen en Stage Overstijgend Onderwijs. Het oudste co-assistentschap wordt afgerond na huisartsgeneeskunde.

Toelating tot het onderwijs van de co-assistentschappen

Zie voor actuele toelatingsgegevens tot de co-fase de facultaire website en de OER en RR. Indien een student tijdens een co-assistentschap blijk geeft over onvoldoende parate kennis en vaardigheden te beschikken om met vrucht betrokken te zijn bij de individuele patiëntenzorg, kan de examinator besluiten dat het co-assistentschap wordt onderbroken om deze student in de gelegenheid te stellen zijn kennis en vaardigheden aan te vullen. 

Voor meer informatie zie www.med.vu.nl: studiegidsen -> Archief -> Studiegidsen%202006%20-%202007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie faculteit 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Kunst en Cultuur Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene gezondheidswetenschappen (BSc) 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Inleiding 8 2 Organisatie van de faculteit 10
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit Exacte wetenschappen 8
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Organisatie van de faculteit 11
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 School for Earth and Environmental Sciences, bacheloropleiding Aardwetenschappen 7
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Moderne Talen en Culturen Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Biologie (BSc) 8


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina