Inhoudsopgave 1 School for Earth and Environmental Sciences, bacheloropleiding Aardwetenschappen 7Dovnload 0.93 Mb.
Pagina1/22
Datum18.08.2016
Grootte0.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22Aardwetenschappen en geoarcheologie
Bachelorgids 2006/2007Inhoudsopgave

1 School for Earth and Environmental Sciences, bacheloropleiding Aardwetenschappen 7

2 Programmabeschrijving Aardwetenschappen (BSc) 43

3 Examenonderdelen 51

4 Bijlagen 99

5 Vakkentabel op vakcode 1051School for Earth and Environmental Sciences, bacheloropleiding Aardwetenschappen

1.1Welke informatie in welke studiegids?

Deze studiegids Aardwetenschappen/Geoarcheologie bevat informatie over de driejarige bacheloropleiding Aardwetenschappen. Aardwetenschappen is een verzamelnaam voor alle studies die betrekking hebben op de Aarde. Deze studies omvatten zowel het inwendige van de Aarde met zijn voorraden aan ertsen en fossiele brandstoffen, aardbevingen en vulkanisme, alsook het oppervlak van de vaste Aarde met zijn bodem, water en lucht, zanden en grinden. In grote lijnen zijn de aardwetenschappen onder te verdelen in geologie en fysische geografie, waarmee ruwweg het verschil wordt aangegeven tussen ‘in de Aarde’ en ‘op de Aarde’. Opleiding in deze beide richtingen is binnen de faculteit bijeengebracht samen met richtingen Milieuwetenschappen en Geoarcheologie.


De bacheloropleiding Aardwetenschappen kent vier varianten:

  • Geologie (richting I)

  • Kwartairgeologie en geomorfologie (richting II)

  • Milieu-natuurwetenschappen (richting III)

  • Geoarcheologie

Studenten in Richting I, II en III beginnen met een gemeenschappelijk basisprogramma van 16 maanden. Daarna specialiseren zij zich in één van de drie richtingen. Studenten in de Geoarcheologie volgen vanaf het eerste jaar een programma dat enigszins afwijkt en dat zich deels bij de opleiding Archeologie en prehistorie van de faculteit Letteren afspeelt. Om deze laatstgenoemde reden zal voor de Geoarcheologiestudenten soms afzonderlijk informatie worden geboden in deze gids. Overige informatie en regelgeving is voor alle studenten van toepassing.
Informatie over de masteropleidingen die aansluiten op de bacheloropleiding Aardwetenschappen is terug te vinden in de Master guide Earth Sciences, Environmental Sciences, and Geoarchaeology. Hierin opgenomen zijn de opleidingen:

  • Earth Sciences (inclusief Geoarchaeology)

  • Geosciences of Basins and Lithosphere

  • Hydrology

  • Environment and Resource Management

Studenten die zich in de overgangsfase van de bachelor- naar de masteropleiding bevinden, wordt aangeraden zowel deze bachelorgids alsook de Master guide te raadplegen. De informatie in de beide gidsen kan ook via de facultaire website worden geraadpleegd.
De bacheloropleiding Aarde en economie heeft een eigen studiegids.

1.2FALW-opleidingen in de Aard- en milieuwetenschappen
1.2.1Bachelor Aarde en economie


Aarde en economie is een multidisciplinaire opleiding op het raakvlak van Aardwetenschappen en Economie. Studenten leren redeneren vanuit beide oogpunten en creatieve oplossingen ontwikkelen die duurzaam zijn voor het landschap en voor economie en samenleving. Dergelijke oplossingen zijn nodig, omdat bijvoorbeeld de gevolgen van grondstofgebruik en klimaatverandering steeds meer invloed krijgen op de economie en onze leefomgeving. Denk aan energiegebruik, overstromingen, bosbranden, onregelmatige rivierafvoer, intensivering van orkanen en zeespiegelstijging. Aardwetenschappers weten hoe deze ‘global change’ functioneert en economen weten wat de sociaal-economische gevolgen ervan zijn. Het probleem is dat hun manier van denken niet altijd even goed bij elkaar past. Bij Aarde en economie leer je denken als aardwetenschapper, maar ook als econoom en leidinggevend beleidsmaker.
Het centrale leerdoel van de opleiding is dat de student relevante basisbegrippen, inzichten, methoden en technieken uit de fysische aardwetenschappen en de ruimtelijke economie en besluitvormingsprocessen leert beheersen en toepassen binnen het aardwetenschappelijke werkveld. De opleiding is opgezet als een bèta-gammaopleiding.
Het programma bestaat uit (1) verplichte cursorische studieonderdelen, (2) profileringruimte in minors opgebouwd uit samenhangende keuzepakketten met een meer aardwetenschappelijke of economische inhoud en (3) een bacheloronderzoek. Naast speciaal voor de Aarde en economie-opleiding ontwikkelde vakken, worden cursussen gevolgd samen met studenten Aardwetenschappen, of juist met studenten Economie.
Het eerste jaar is gericht op een introductie in het wetenschappelijke domein van de opleiding. In het studieonderdeel ‘Aarde en economie’ wordt een aantal thema’s van de opleiding behandeld aan de hand van te bestuderen case studies. Daarnaast zijn er vakken in de basisprincipes van de economie, van de natuurwetenschappen en van de aardwetenschappen. Kennis wordt direct toegepast in de praktijk: door middel van excursies, veldoefeningen en tijdens veldwerk in Limburg.
Het tweede jaar concentreert zich op het thema ‘ruimtelijke analyse en beleid’ (onderdelen als regionale economie, besluitvormingsprocessen, statistiek en digitale ruimtelijke data) en het thema ‘bodem, natuurbeheer en water’ (vakken als natuurbeheer, -beleid en -ontwikkeling; hydrologie, Kwartairgeologie, bodemkunde, remote sensing en GIS en milieuwetenschappen). Ook dit jaar wordt afgesloten met een praktische onderzoekstraining, ditmaal in Twente.
Het derde jaar bestaat naast de verplichte onderdelen als ‘Algemene vorming’, ‘Wijsgerige vorming' en ‘Studie en loopbaan’, uit profileringruimte die de student de gelegenheid geeft verdiepende accenten aan te brengen (minor) en die deels oriënterend zijn op het vervolgtraject (masteropleiding) van de studie. De bacheloropleiding wordt afgesloten met een onderzoeksopdracht inclusief verslaglegging (bachelorthesis).

1.2.2Bachelor Aardwetenschappen; richtingen I, II en III


Binnen de bachelor Aardwetenschappen is de Aarde het studieobject. Tijdens de opleiding leer je hoe de Aarde als dynamisch systeem functioneert. Je leert gesteenten herkennen en krijgt colleges Global change, die onder meer gaan over de interactie van het aardoppervlak en de atmosfeer. Processen van sedimentatie komen aan de orde en je leert veel over de opeenvolging van gesteentelagen en hun ouderdom en vormingswijze in het studieonderdeel Stratigrafie en sedimentologie. Binnen de colleges Tektoniek worden processen van gebergtevorming en de vorming van sedimentatiebekkens behandeld. In de colleges Paleontologie komt het leven in al zijn vormen in de geologische geschiedenis aan de orde. Ook leer je werken met kaarten en verticale profielen door de aardkorst. Tijdens het eerste jaar wordt die kennis ook in praktijk gebracht tijdens een drietal veldwerken. In het najaar ga je naar de Ardennen, waar je basale veldtechnieken leert en onderzoek doet naar de relatie tussen de geologische opbouw en structuur van de aardkorst en de vormgeving van het landschap (geomorfologie). In het voorjaar houd je je bezig met heel jonge sedimenten tijdens een twee weken durend veldwerk in West Brabant. In de zomer, ten slotte, wordt tijdens een drie weken durende geologische en geomorfologische kartering alle kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan toegepast in een veldwerk van 3 weken in Zuid-Spanje.

Aardwetenschappen is een bètastudie die haar basis heeft in de exacte vakken. In het eerste jaar, en ook later tijdens de studie, wordt dan ook ruim aandacht besteed aan wiskunde, scheikunde, natuurkunde, informatica en ecologie. Het vakgebied van de aardwetenschappen is sterk toepassingsgericht. Naast wetenschappelijke vragen over vulkanisme, landschapsontwikkeling, gebergtevorming, sedimentatieprocessen, klimaat, water en milieu zijn er belangrijke en maatschappelijk relevante zaken te bestuderen. Waar bevinden zich fossiele brandstoffen of watervoorraden? Is het mogelijk deze ter beschikking te krijgen en hoe doen we dat? Welke effecten heeft dit en op welke manier zijn de nadelige gevolgen te voorkomen of acceptabel te maken? Bij deze laatste vraagstelling bevinden we ons op milieuterrein.


1.2.3Bachelor Aardwetenschappen; specialisatie Geoarcheologie


Aardwetenschappen en Archeologie hebben veel met elkaar te maken. Het grootste deel van het archeologisch materiaal zit tenslotte in de bodem en daar houden aardwetenschappers zich mee bezig. Zij beschikken over veel methoden en technieken om de opbouw van de bodem te bestuderen. Daarmee zijn dus ook archeologische vindplaatsen op te sporen en te onderzoeken.

Als student van de studierichting Geoarcheologie moet je een aantal belangrijke principes uit de aardwetenschappen begrijpen en die vervolgens toe kunnen passen in verschillende onderdelen van het archeologisch werkveld. Het onderwijsprogramma voor de bacheloropleiding bestaat dan ook wat betreft de theoretische vakken uit een pakket aardwetenschappelijk georiënteerde cursussen, die je samen met de aardwetenschappers volgt en een pakket archeologisch georiënteerde cursussen.

Uiteraard krijg je ook een aantal specifieke geoarcheologische vakken. Excursies, veldwerken en stages in binnen- en buitenland maken een wezenlijk onderdeel uit van de studie. Je wordt opgeleid om in een wetenschappelijke, of een meer praktijkgerichte loopbaan in de archeologie aan de slag te kunnen.

1.2.4Master Earth Sciences


De brede masteropleiding Earth Sciences biedt onderdak aan verschillende specialisaties. Een aantal daarvan biedt een vergelijkbare basisopleiding als die van een specialistische onderzoekmaster, maar onderscheidt zich daarvan doordat er meer ruimte is voor eigen invulling van het masterprogramma. Vergelijk b.v. Solid Earth met de specialistische master Geosciences of Basins and Lithosphere.

Daarnaast kent de brede master een aantal richtingen die niet vertegenwoordigd zijn in aparte specialistische masters, waaronder Archaeometry, Landscape Archaeology, Science Communication en Education.


Paleoclimate and Geo-ecosystems

De tweejarige masterspecialisatie Paleoclimate and Geo-ecosystems is opgezet met als doel de processen te begrijpen die het moderne klimaat-geo-ecosysteem bepalen en die in het verleden hebben plaatsgevonden.

Naast een inleidende cursus over basisprincipes van de werking van het moderne klimaatsysteem, zal de nadruk worden gelegd op terrestrische en marine geo-ecosystemen en de factoren die het vastleggen van milieuveranderingen bepalen (cursus Sedimentary Environments: Dynamics and Climate Change Recorders). Daarna zal een drietal cursussen in detail ingaan op de wisselwerkingen tussen klimaatsvariaties en de effecten op de verschillende geo-ecosystemen. Aan het begin staan extreme gebeurtenissen (bijvoorbeeld meteorietinslagen) en orbitaal aangestuurde milieuveranderingen centraal. Vervolgens zullen de cursussen inzoomen op snelle klimaatschommelingen op tijdsschalen van millennia tot seizoenen. De cursusopbouw van de eerste vier maanden van de opleiding is dusdanig opgezet om een goed begrip te kweken voor de interacties tussen klimaat en geo-ecosystemen. Tevens worden extreme situaties uit de geschiedenis van de Aarde beschreven die behulpzaam zijn bij het voorspellen van toekomstige scenarios. In hoeverre kunnen bijvoorbeeld tijden met extreem hoge CO2-gehaltes gebruikt worden om de gevolgen van antropogene CO2-verhoging in te schatten? Wat zijn de gevolgen van veranderingen van de zeespiegel voor de geo-ecosystemen aan de kust en voor rivierafvoerpatronen?

Een serie vervolgcursussen zal bepaalde aspecten van deze problematiek nader toelichten. In de cursus “Climate Modeling” zal de werkwijze van verschillende computermodellen worden besproken en met behulp van praktische oefeningen worden geïllustreerd. De grote stofkringlopen, zoals de koolstofcyclus, en hun betekenis voor het aardse klimaat en de gevolgen voor terrestrische en marine geo-ecosystemen staan centraal in de cursus “Modern en Past Global Biogeochemical Cycles”. De effecten van variaties in het klimaat-geo-ecosysteem op de ontwikkeling van de mens en andersom zijn thema in de cursus “Man and Climate: from Hominids to Modern Civilisation”. De cursus “Climate and Policy” belicht de gevolgen en implicaties van milieuvariaties voor politiek beleid en sluit de serie van verplichte cursussen af.

Het tweede jaar biedt een scala aan keuzevakken, inclusief cursussen die worden aangeboden door verwante buitenlandse instituten (bijvoorbeeld in Londen, Gif sur Yvette, of Bremen) en de mogelijkheid tot het volgen van stages in de industrie of bij instituten. De laatste fase van de opleiding bestaat uit het uitvoeren van een Research Project en het schrijven van een Master’s Thesis.

Studenten die de opleiding succesvol afronden zullen:

• In alle opzichten een goed overzicht hebben van het Paleo-klimatologisch en geo-ecologisch onderzoek;

• In staat zijn verschillende methodes toe te passen met betrekking tot klimaat en milieureconstructie;

• Een actueel beeld hebben van de wetenschappelijke literatuur en in staat zijn deze kritisch te beoordelen;

• In staat zijn de verworven wetenschappelijke kennis binnen een beperkte tijd mondeling en schriftelijk te presenteren en te verdedigen tegenover een professioneel publiek;

• Geleerd hebben hoe ze hun eigen onderzoeksdoelen kunnen formuleren;

• In staat zijn te functioneren en samen te werken binnen een groep.

De opleiding zal de student in staat stellen:

• Een PhD-thesis uit te voeren in paleoklimatologie, paleo-oceanografie, geomorfologie, Kwartairgeologie, of verwante onderzoeksvelden;

• Te werken bij een bedrijf of bureau dat onderzoeks- of beleidsgericht is, aangezien de student de grondslagen van het wetenschappelijk denken, werken en de verslaglegging geleerd heeft.
Solid Earth

Solid Earth richt zich op de studie van diepere lagen van de aardkorst en de lithosfeer alsmede op de oorsprong, opvulling en deformatie van sedimentatiebekkens.

Vanuit de disciplines tektoniek, petrologie, geofysica, en (isotopen-)geochemie wordt inzicht verkregen in processen als subductie, korstdeformatie, vulkanisme, metamorfose en continentale botsingen, met als gevolg opheffing, daling en erosie.

De disciplines structurele geologie en sedimentologie richten zich op het begrijpen van structuren waarin olie en gas gevonden kunnen worden, en op de relaties tussen processen op grote diepte en resulterende deformatie aan het aardoppervlak, inclusief de sedimentaire stratigrafie.

Het basisdeel van deze specialisatie is identiek met het basisdeel van de onderzoeksmaster Geosciences of Basins and Lithosphere.
Er zijn twee masterrichtingen in de geoarcheologie, te weten Archaeometry en Landscape Archaeology. Archaeometry is gericht op de chemische en fysische kant van vindplaatsen en de gevonden voorwerpen: hoe oud is het, waar komt het vandaan, hoe is het gemaakt, waar kunnen we wat vinden? Binnen de specialisatie maak je ook kennis met de bio-archaeology, die moderne technieken in bio-materiaalstudies behandelt.

Landscape Archaeology is georiënteerd op het (archeologisch) landschap en is dus vooral gericht op het aardoppervlak. Deze richting bestaat in belangrijke mate uit geomorfologische onderdelen.


De variant Education heeft als doel je op te leiden als eerstegraads bevoegd docent Aardrijkskunde en bestaat uit 1 jaar mastervakken in bij Aardwetenschappen en 1 jaar lerarenopleiding bij het Onderwijscentrum.

Het aardwetenschappelijk pakket is voor een belangrijk deel vrij in te vullen. Verplicht zijn in ieder geval een Research Project en het vak Sociale geografie II. Verder is het, gezien de inhoud van het schoolvak Aardrijkskunde in het middelbaar onderwijs, raadzaam in ieder geval voldoende achtergrondkennis in voornamelijk sociaal en fysisch geografische onderwerpen op te bouwen.

De lerarenopleiding bestaat uit vijf onderdelen: het opdoen van werkervaring in het onderwijs via een stage of baan (30 stp.), vakdidactiek (9 stp.), algemene didactiek/pedagogiek (9 stp.), onderzoek van onderwijs (8 stp.) en een keuzeprogramma (4 stp.). Aangezien de opleiding zeer praktijkgericht is, vormt het opdoen van werkervaring een belangrijk onderdeel.

Science communication is een bèta-breed georganiseerd programma waarbij je in staat gesteld wordt een goede communicator te worden op je eigen wetenschapsgebied, bijvoorbeeld in de journalistiek, als educatief medewerker, of in een museum. Hiervoor geldt dat 1 jaar bij Aardwetenschappen wordt opgevuld en 1 jaar bestaat uit vakken bij de afdeling Wetenschapscommunicatie.

1.2.5Master Geosciences of Basins and Lithosphere


De onderzoeksmaster Geosciences of Basins and Lithosphere (GBL) is een 2-jarige opleiding gericht op sedimentaire bekkens en de diepere lithosfeer. De opleiding heeft tot doel studenten op te leiden tot specialisten die inzicht hebben in de vorming van sedimentaire bekkens en de processen die hier direct of indirect mee samenhangen. Het programma is onderverdeeld in drie specialisatierichtingen, te weten ‘Sedimentary basins, architecture and evolution’, ‘Continental lithosphere, composition and rates of processes’ en ‘Petroleum Systems, development and regional geology’.

Deze onderzoeksmaster is gericht op het verbreden en verdiepen van kennis, maar vooral ook op de toepassing ervan in verschillende contexten en het leggen van verbanden tussen verschillende vakgebieden binnen de Aardwetenschappen.


Het meest bijzondere aan deze onderzoeksmaster is het internationale karakter ervan: een deel van het curriculum kan gevolgd worden aan 1 (of meer) van de gelieerde buitenlandse instituten, die allemaal hun eigen specialisaties in cursusvorm voor dit programma beschikbaar stellen. Bovendien rust de onderzoeksmaster op een hechte samenwerking met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld in de vorm van stageplaatsen. Momenteel is actieve participatie geregeld met Shell, Norsk-Hydro, Total, GFZ, IFP en TNO. Het netwerk van de 8 deelnemende universiteiten bestaat naast de Vrije Universiteit uit de 'Université Pierre et Marie Curie' uit Parijs, ‘Université de Rennes’ uit Rennes, de ‘Eötvös Lorand University’ uit Boedapest, de Universiteit van Gent, University of Bergen, de Norwegian University of Science and Technology uit Trondheim en de Technische Universiteit (RWTH) uit Aken.
Toekomstmogelijkheden voor afgestudeerden liggen onmiskenbaar in het wetenschappelijk onderzoek en het bedrijfsleven, maar tevens in beleidsfuncties of onderzoeksfuncties bij overheden. Denk hierbij onder andere aan toepassing van opgedane kennis ten bate van het gebruik van sedimentaire bekkens als 1) bron voor voorraden van water, geothermische energie, gas en olie, 2) opslagplaats voor bijvoorbeeld water, aardgas, afval (inclusief radioactief afval) en CO2-afscheiding.
De onderzoeksmaster kent specifieke toelatingseisen. Zie voor meer informatie de website: http://www.basinmaster.vu/

1.2.6Master Hydrology


De hydrologie houdt zich bezig met het voorkomen, de beweging en de chemische samenstelling van grond- en oppervlaktewater. Het is een sterk toegepaste natuurwetenschappelijke discipline met een groot maatschappelijk belang. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: de beschikbaarheid van schoon drinkwater, een duurzame benadering tot het gebruik van grond- en oppervlaktewatervoorraden en de relaties tussen veranderingen in de waterkringlopen en die in ecosystemen en het klimaat. Het masterprogramma Hydrology kent twee specialisatierichtingen. In de Hydrogeology-specialisatie ligt de nadruk op regionale grondwaterstroming in relatie tot de geologie en de interactie van water met mineralen en bacteriën in de onverzadigde en verzadigde zones. In de Ecohydrology-specialisatie ligt de nadruk meer op het combineren van hydrologische concepten met bodem-, vegetatie- en atmosfeeruitwisseling van water en andere stoffen. Hiermee wordt een nauwe relatie gelegd met de ecologie en de masterspecialisatie Paleoclimate and Geo-ecosystems van de master Earth Sciences. Beide specialisaties hebben een theoretische component, veldwerken, excursies en computersimulatie-oefeningen in het programma.

1.2.7Master Environment and Resource Management


De masteropleiding Environment and Resource Management heeft een 1-jarig programma. De opleiding concentreert zich op de wetenschappelijke concepten en methoden die nodig zijn om de oorzaak van veranderingen in het milieu te begrijpen en om milieuproblematiek te helpen oplossen. Een belangrijk deel van het programma houdt zich bezig met thema’s en methoden die hun oorsprong hebben in de milieueconomie, met name om te bepalen wat de effectiviteit en efficiency van bepaalde oplossingen voor milieuproblemen is. Milieuproblemen worden hier gedefinieerd als een antropogene verstoring in de relatie tussen milieu en maatschappij, zoals deze wordt ervaren door groepen individuen, organisaties, of instituten. Daarom zijn milieuproblemen vooraleerst maatschappelijke problemen.

Het hoofddoel van de opleiding is het opleiden van studenten tot experts in het management van natuurlijke hulpbronnen en het milieu, opdat ze concepten, technieken en methoden kunnen toepassen in het verkrijgen van inzicht in milieuproblematiek en kunnen bijdragen aan het oplossen daarvan. “Resource management” slaat hier specifiek op het gebruik van ruimte en natuurgebieden. De opleiding probeert een gemeenschappelijke taal te creëren onder experts van verschillende relevante disciplines, zodat zij op een effectieve manier en in een multidisciplinaire omgeving kunnen werken aan milieuproblematiek. Daarnaast wordt een multidisciplinaire “gereedschapskist” aangereikt, in de zin van praktische toepassing van methoden en technieken.: studiegidsen -> Archief -> Studiegidsen%202006%20-%202007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie faculteit 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Kunst en Cultuur Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene gezondheidswetenschappen (BSc) 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Inleiding 8 2 Organisatie van de faculteit 10
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit Exacte wetenschappen 8
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Organisatie van de faculteit 11
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Moderne Talen en Culturen Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit der Geneeskunde 7
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Biologie (BSc) 8


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina