Inhoudsopgave 1Dovnload 72.7 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte72.7 Kb.

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave 1

Algemeen gedeelte 3

Inleiding 3

Keuze en ordening van de leerstof 3

Beschrijving van het materiaal 4

Het programma 4

Docentenhandleiding per les 5

Toets 5


Suggesties 5

Didactiek 5

Copyright 7

Les 1 8


Introductie 8

Kennis-doelen 8

Vaardigheidsdoelen 8

Attitude-doelen 8

Onderdeel Welkom 9

Les 2 10


Introductie 10

Kennisdoelen 10

Vaardigheidsdoelen 10

Attitudedoelen 10

Opdracht 2 10

Werkblad bij les 2 opdracht 2 11

Les 3 12

Introductie 12

Kennis: 12

Vaardigheden 12

Attitude 12

Opdracht 1 12

Werkblad bij les 3 opdracht 1 13

Les 4 14


Introductie 14

Kennis 14

Vaardigheden 14

Attitude 14

Les 5 15

Introductie 15

Kennis 15

Vaardigheden 15

Attitude 15

Les 6 16


Introductie 16

Kennisdoelen 16

Vaardigheidsdoelen 16

Attitudedoelen 16

Opdracht 2 16

Les 7 17


Introductie 17

Les 8 17


Toets 18

Kennis 18

Vaardigheden 19

Suggesties voor uitbreiding lessenserie 21

Boeken 21

Films 21


Excursies 21

Algemeen gedeelte
Inleiding

Het programma ‘De Tweede Wereldoorlog’ is een programma waarin geschiedenis, aardrijkskunde, economie, maatschappijleer en levensbeschouwing allemaal aan bod komen. Het programma is gemaakt voor leerlingen die in vmbo-t2 zitten.

Het programma omvat acht lessen, waarvan de eerste zeven lessen steeds bestaan uit een inleiding, twee of drie opdrachten en nog een extra opdracht. De achtste les is een toets waarin wordt gecontroleerd of de leerlingen de stof in voldoende mate beheersen. Er is ook nog een oefentoets opgenomen, zodat de leerlingen zich goed kunnen voorbereiden op het proefwerk.

Naast het programma is er ook nog deze docentenhandleiding waarin ook het materiaal zal staan dat tijdens sommige lessen aan de leerlingen dient te worden uitgedeeld.


‘De Tweede Wereldoorlog’ is bedoeld voor acht weken, waarbij in iedere week één les wordt gegeven. Het programma is uitermate geschikt voor lessen waarbinnen of waarnaast cursisten een groot deel van de les zelfstandig werken.

Het totale programma bestrijkt het gebied vanaf de aanleiding tot de Tweede Wereldoorlog tot en met de ondergang van Hitler.Keuze en ordening van de leerstof

Mijn uitgangspunt voor de keuze van het materiaal in ‘De Tweede Wereldoorlog’ is dat het zowel aantrekkelijk als inhoudelijk verantwoord moet zijn. Dit heeft als consequentie dat ik uiteindelijk minder beeldmateriaal heb kunnen gebruiken dan ik eerst van plan was gewoonweg omdat er inhoudelijk gezien niets mee te doen was.

Bij de keuze van het bronmateriaal heb ik me dus laten leiden door overwegingen van inhoudelijke aard (welke onderwerpen, situaties en teksten zijn interessant en relevant voor de doelgroep?), door overwegingen van pragmatische aard (welke audio- en/of videofragmenten zijn goed te gebruiken?) en door overwegingen van computertechnische aard (hoe maak ik de bediening van het programma zo makkelijk mogelijk en zorg ik ervoor dat de leerlingen hun computervaardigheden kunnen verbeteren?).
De leerstof van ‘De Tweede Wereldoorlog is thematisch geordend. Voorbeelden hiervan zijn, het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog, Jodenvervolgingen, Westelijk front en Oostelijk front. Voor de uitwerking van deze thema’s heb ik me laten leiden door de door mij opgestelde leerdoelen en de teksten, video’s en geluidsfragmenten die ik al dan niet per toeval tegen kwam.

Naast de inhoud worden er in ‘De Tweede Wereldoorlog’ ook vaardigheden aangeleerd. Deze worden aangeleerd door de leerlingen expliciet handelingen op de computer te laten verrichten.

Tot slot worden er ook nog attitude doelen gesteld. Er wordt dus gelet op de houding. In het programma wordt een positieve samenwerking gestimuleerd doordat leerlingen én gezamenlijk tot één antwoord moeten komen én afwisselend de computer behoren te bedienen.

De geselecteerde leerpunten zijn verdeeld over de hoofdstukken volgens drie criteria: • inhoudelijke aansluiting bij het thema;

 • evenwichtige verdeling van de leerlast over de hoofdstukken;

 • cyclische ordening

Een voorbeeld van cyclische ordening is de opdracht waarbij leerlingen op een bepaalde site naar zeer specifieke informatie moeten zoeken. In de eerste lessen geef ik steeds de link van de site waar ze de juiste informatie kunnen geven. In de lessen in het midden van de lessenserie geef ik de leerlingen via de help functie aan hoe ze naar de juiste site kunnen gaan. Aan het einde van de lessenserie moeten de leerlingen zelfstandig de juiste site weten te vinden.
Het maken van een lessenserie is het maken van keuzes. Het is immers niet mogelijk om leerlingen alles te vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Enkele keuzes verdienen echter een verantwoording.

 1. Voor Market Garden heb ik gekozen omdat het hier lokale geschiedenis betreft. Omdat het dicht bij huis heeft plaatsgevonden, raken de leerlingen extra gemotiveerd voor het onderwerp.

 2. Voor Anne Frank heb ik gekozen omdat het dicht bij de belevingswereld van de leerlingen staat. Het is immers een meisje van ongeveer dezelfde leeftijd.

 3. Voor het Ardennenoffensief heb ik gekozen omdat het mijns inziens een mooi verband laat zien tussen geschiedenis en aardrijkskunde. Hitler koos er immers juist voor om bij de Ardennen aan te vallen omdat niemand het vanwege het ruige terrein zou verwachten.

 4. De keuze voor ‘Der Untergang’ zorgt voor een link naar het heden. De film is recent en blijkbaar speelt de Tweede Wereldoorlog voor veel mensen nog een grote rol in hun belevingswereld. Sommige kinderen zullen ongetwijfeld ook de film gezien hebben hetgeen hen dan weer extra motiveert.Beschrijving van het materiaal
Het programma

Het programma bestaat uit 7 lessen en een oefentoets (de toets van les 8 krijgen de leerlingen door de docent op papier uitgereikt). Als de leerlingen het programma openen krijgen ze een scherm met 8 knoppen te zien. Op elke knop staat geschreven om welke les het gaat (er is natuurlijk ook een knop ‘oefentoets’). Als er op de knoppen wordt geklikt, dan worden de lessen in een apart venster geopend.

Van de in totaal 7 lessen (de toets dus niet meegerekend) hebben er 6 een eigen thema. De 7de les is een herhalings- en overzichtsles zonder thema, waarin onderwerpen uit de voorafgaande 6 hoofdstukken terugkomen.

De lessen zijn verdeeld in een inleiding, enkele opdrachten, en een extra opdracht. In de inleiding wordt telkens kort teruggegrepen op de vorige les en vervolgens wordt er een bruggetje gemaakt naar de huidige les. Daarna maken de leerlingen afhankelijk van de les 2 of 3 opdrachten. Vervolgens eindigt de les voor de snelle leerlingen nog met een extra opdracht.

Het karakter van de extra opdrachten verschilt van de andere opdrachten. Omdat leerlingen die nog tijd over hebben voor de extra opdracht snel door de eerdere opdrachten zijn heengegaan, ga ik er vanuit dat ze deze niet al te moeilijk hebben gevonden. Daarom is de moeilijkheidsgraad van de extra opdracht iets groter. Zo wordt bij een extra opdracht vaak naar de mening van leerlingen gevraagd die zij met goede argumenten moeten onderbouwen.

Les 7 heeft een ander karakter dan de andere lessen omdat het een herhalingsles is. In deze les wordt het geheel dat in de vorige lessen besproken is nog eens op een creatieve manier met de leerlingen doorgenomen.Docentenhandleiding per les

De hoofdstukken in de docentenhandleiding per les bestaan uit de volgende onderdelen: • introductie

Beschrijving van de opzet van het hoofdstuk: de onderwerpen en doelen van de les
 • Extra informatie bij moeilijke opdrachten of opdrachten waarvoor iets uitgereikt dient te worden.Toets

In les acht vindt er een toets plaats. In ‘De Tweede Wereldoorlog’ is er echter ook al een oefentoets opgenomen waarmee leerlingen zich kunnen voorbereiden op deze toets. Deze oefentoets is gericht op het kennisgedeelte. Voor de vaardigheden kunnen de leerlingen immers terugkijken bij de opdrachten van de vorige lessen.


De toets zelf zal bestaan uit een gedeelte dat achter de computer gemaakt dient te worden en uit een kennisgedeelte. Dit kennisgedeelte van de toets zal bestaan uit de inhoud van de teksten die in de eerste zes lessen worden gebruikt.

Bij het onderdeel vaardigheden moeten leerlingen via een zoekmachine als Google op zoek gaan naar de juiste informatie.Suggesties

Aan het einde van de docentenhandleiding zijn er nog enkele suggesties opgenomen voor extra leesstof, interessante films over het onderwerp en mogelijke excursies.Didactiek

Selectie en ordening van leerstof zegt nog niets over de didactiek, ofwel de manier waarop de docent met het materiaal werkt. Daarom zal ik hieronder de didactiek die ik voorsta met ´De Tweede Wereldoorlog´ kort karakteriseren.

Bij de eerste opdrachten wordt er van de studenten nog niet veel verwacht. Ik ga er vanuit dat ze nog niet heel erg bekend zijn met het zoeken van informatie op internet (MSN-en is immers heel iets anders). Vervolgens laat ik leerlingen binnen de site zelf informatie opzoeken en uiteindelijk zullen ze zelf de juiste site moeten vinden. Leerlingen worden dus geacht zelfstandiger te worden in het zoeken naar informatie.
Een tweede uitgangspunt wat betreft de didactiek is de intergratie van de verschillende vaardigheden en de inhoud. Hoewel vaardigheden belangrijk zijn, moet het inhoudelijke deel daar niet onder te leiden hebben. Vaardigheden als een mening geven en het een weg vinden op de computer worden daarom alleen ingezet als de leerstof dit toelaat.
Door het geïntegreerd oefenen van de vaardigheden ontstaat er een grote variatie aan activiteiten. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld zelf een fotocollage maken door verschillende websites te bezoeken. Leerlingen houden zich binnen één les dus bezig met meerdere activiteiten: opzoeken, lezen, luisteren, kijken en schrijven.

Copyright

Om te voorkomen dat er onrechtmatig gebruik gemaakt wordt van andermans materiaal wordt er in het programma vaak naar andere websites doorgelinkt. Linken naar andere websites staat vrij. Filmpjes en andere teksten zomaar van websites halen mag niet.


Les 1
Introductie

De eerste les bestaat grofweg uit twee delen. In het eerste deel wordt aan de leerlingen uitgelegd hoe het programma werkt en in het tweede deel van de les wordt gekeken naar de oorzaken die geleid hebben tot het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog.Kennis-doelen

 1. Leerlingen kunnen minimaal twee redenen noemen waarom het belangrijk is dat ze les krijgen over de Tweede Wereldoorlog

 2. Leerlingen kunnen in eigen woorden vertellen wat ze de komende acht weken gaan doen. Hierbij vertellen ze in ieder geval het volgende: de lessen verlopen via de computer, in totaal duurt de lessenserie acht weken, in de achtste week wordt de lessenserie afgesloten met een toets.

 3. Leerlingen kunnen vertellen hoe het programma op hoofdlijnen in elkaar zit. Hierbij kunnen ze in ieder geval de volgende vraag beantwoorden: Wat moet ik doen als ik vast zit?

 4. Leerlingen kunnen minstens 3 oorzaken geven voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

 5. Leerlingen weten dat het Verdrag van Versailles dat na WO I getekend werd Duitsland verplichtte tot economische herstelbetalingen, waardoor het land na de beurskrach van New York in een economische crisis terecht kwam.Vaardigheidsdoelen

 1. Leerlingen kunnen uit een aan hen voorgelegde tekst de juiste informatie halen om een opdracht juist te beantwoorden.

 2. Leerlingen kunnen zich voorstellen hoe het is om in armoede te moeten leven.Attitude-doelen

 1. Leerlingen zijn bereid om met elkaar samen te werken.

 2. Leerlingen zijn bereid om naar elkaar te luisteren.

 3. Leerlingen zijn bereid om gemotiveerd deel te nemen aan de les.Onderdeel Welkom

 1. Allereerst dienen de leerlingen het welkomstwoord te lezen. Dit kunnen ze vinden door na opening van het programma op les 1 te klikken.

 2. Vervolgens begint de docent met zijn uitleg. Hij vraagt de leerlingen op het kruisje in de rechterbovenhoek te klikken zodat ze weer terugkomen in het hoofdmenu. Hier begint de uitleg.

 3. De eerste dingen die kunnen worden uitgelegd in het hoofdmenu zijn de menu’s Bestand en Help. Als je met de linkermuisknop op Bestand klikt zie je de optie Afsluiten. Als je daar met de linkermuisknop op klikt, dan sluit het programma zich af. Onder Help zie je Help!!! en Productinformatie. Als je met de linkermuisknop op Help!!! klikt kom je in het eerste bestand van deze help file. Door op helponderwerpen te klikken met de linkermuisknop, kunnen de leerlingen vervolgens ook de andere helpfiles raadplegen. Daarnaast zie je ook Productinformatie. Dit is meer als geintje verwerkt in het programma. Hier kunnen de leerlingen zien welke versie van het programma ze voor zich hebben en wie het programma gemaakt heeft.

 4. Vervolgens kun je ze op het hoofdscherm de knoppen naar de verschillende lessen laten zien. Laat ze vervolgens weer op ‘Les 1’ klikken. Het venster van les 1 wordt opnieuw geopend. Laat de leerlingen eerst zien dat ze aan de bovenkant door op de verschillende tabbladen te klikken steeds naar de volgende opdracht kunnen gaan. Klik je op opdracht 1 dan ga je naar opdracht 1, klik je op opdracht 2 dan ga je naar opdracht 2. Laat de leerlingen dit ook echt doen zodat ze het kunnen zien.

 5. Leg daarna de knoppen Ok, Annuleren en Help uit. Ok laat ze naar het volgende tabblad gaan (naar de volgende opdracht dus), met Annuleren sluiten ze het venster en gaan ze dus terug naar het hoofdmenu en als ze op Help drukken komen ze terecht bij dezelfde helpfunctie als die ze vanuit het hoofdmenu al hebben opgeroepen.

 6. Nu komt het belangrijkste! Nu gaan we namelijk kijken hoe de leerlingen hun antwoorden moeten geven. Laat de leerlingen eerst uit zichzelf naar les 1 opdracht 1 gaan. Laat ze vervolgens dubbelklikken op de tekst van het welkomstwoord. De tekst wordt nu geopend in een apart Word-venster. Laat de leerlingen onder de tekst hun naam typen en vervolgens opslaan op de manier zoals dat in de helpfunctie van de leerlingen beschreven wordt.

Les 2
Introductie

Deze les gaat over de manier waarop Hitler de economische positie van Duitsland wist te verbeteren door voorbereidingen te treffen voor een oorlog


Kennisdoelen

 1. Leerlingen kunnen twee manieren noemen waardoor Hitler de werkloosheid in Duitsland wist terug te dringen.

 2. Leerlingen kunnen de landen noemen die Hitler aanviel voordat hij door de geallieerden werd aangevallen.

 3. Leerlingen kunnen aangeven waarom Hitler de autobahn heeft aangelegd.Vaardigheidsdoelen

 1. Leerlingen kunnen uit een aan hen voorgelegde tekst de juiste informatie halen om een opdracht juist te beantwoorden.

 2. Leerlingen kunnen, d.m.v. het gebruik van een zoekmachine, relevante informatie opzoeken die hen helpt bij het op de juiste manier inkleuren van een kaartje.


Attitudedoelen

 1. Leerlingen zijn bereid om met elkaar samen te werken.

 2. Leerlingen zijn bereid om naar elkaar te luisteren.

 3. Leerlingen zijn bereid om gemotiveerd deel te nemen aan de les.Opdracht 2

Bij Les 2 Opdracht 2 hoort een apart Werkblad dat te vinden is op de volgende pagina. Materiaal: zorg voor voldoende kleurpotloden.
Werkblad bij les 2 opdracht 2


Namen: ………….. en …………..


Klas: ………

Let op: het onderstaande kaartje geeft het Europa van nu aan. Tjechië en Slowakije waren één land, namelijk Tsjecho-Slowakije.

Kroatië, Servië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro en Macedonië vormden vroeger Joegoslavië.

De Sovjetunie bestond uit Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne, Estland, Letland en Litouwen.Rusland

Les 3
Introductie

We kijken deze les naar de jodenvervolgingen in Nederland. Dit doen we aan de hand van de geschiedenis van Anne Frank.


Kennis:

 1. Leerlingen kunnen drie maatregelen noemen die de Nazi’s in Nederland tegen de Joden namen.

 2. Leerlingen kunnen de term Holocaust uitleggen.

 3. Leerlingen kunnen 3 kenmerken noemen van het nationaal-socialisme.

 4. Leerlingen kunnen aan de hand van teksten die ze krijgen voorgelegd, beargumenteren of in hun ogen de katholieke kerk tijdens WO II goed of fout is geweest.Vaardigheden

 1. Leerlingen kunnen uit een aan hen voorgelegde tekst de juiste informatie halen om een opdracht goed te beantwoorden.

 2. Leerlingen kunnen, d.m.v. het gebruik van een zoekmachine, relevante informatie opzoeken die hen helpt bij het op de juiste manier inkleuren van een kaartje

Attitude

 1. Leerlingen zijn bereid om met elkaar samen te werken.

 2. Leerlingen zijn bereid om naar elkaar te luisteren.

 3. Leerlingen zijn bereid om gemotiveerd deel te nemen aan de les.Opdracht 1

Bij opdracht 1 van les 3 hoort een werkblad. Dit werkblad is te vinden op de volgende pagina.


Werkblad bij les 3 opdracht 1

Namen: ………………………… en ………………………………


Klas: ………

1. Je weet nu meer over het mee- en tegenwerken van de Duitse bezetters. Dit heeft goede kanten maar ook niet zo fijne kanten. Kun jij nu een voordeel en een nadeel opnoemen van het tegenwerken van de Duitsers?


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Weet je nu waarom de mensen in het verzet zo dapper waren? Ga snel door naar de volgende vraag!
2. De Joden moesten zich aan speciale regels van de Duitsers houden. Kun jij er drie opnoemen?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Les 4
Introductie

Deze gehele les staat in het teken van de gebeurtenissen aan het Oostfront. Eerst zien de leerlingen dat Duitsland en de SU een deal sluiten. Daarna besluit Hitler op een gegeven moment echter toch de SU aan te vallen. In deze les krijgen de leerlingen te zien waarom Hitler dit doet en welke strijd zich vervolgens aan het Oostfront ontspint.


Kennis

 1. Leerlingen kunnen drie afspraken noemen die gemaakt zijn als onderdeel van het Molotov-Von Ribbentrop pact.

 2. Leerlingen kunnen een eigen definitie geven van het begrip ‘tactiek van de verschroeide aarde’.

 3. Leerlingen kunnen aangeven hoe het kwam dat Hitler, toen hij voor Moskou en Stalingrad stond en die steden niet wilde vallen, in de problemen raakte m.b.t. de bevoorrading van de troepen.Vaardigheden

 1. Leerlingen kunnen de gebeurtenissen aan het SU front in een chronologische volgorde plaatsen.Attitude

 1. Leerlingen zijn bereid om met elkaar samen te werken.

 2. Leerlingen zijn bereid om naar elkaar te luisteren.

 3. Leerlingen zijn bereid om gemotiveerd deel te nemen aan de les.Les 5
Introductie

Deze les gaat over D-day en operatie Market Garden. Hebben we ons de vorige les op het oosten gericht, nu gaan we kijken naar het westen.Kennis

 1. Leerlingen kunnen minstens 3 redenen opschrijven waarom de westelijke geallieerden besloten tot een invasie.

 2. Leerlingen kunnen 2 redenen geven waarom de Duitsers de aanval niet in Normandië verwachtten.

 3. Leerlingen kunnen een afgewogen oordeel formuleren over de mate waarin D-day succesvol is geweest.Vaardigheden

 1. Leerlingen kunnen de belangrijkste gebeurtenissen van D-day in een chronologische volgorde weergeven.Attitude

 1. Leerlingen zijn bereid om met elkaar samen te werken.

 2. Leerlingen zijn bereid om naar elkaar te luisteren.

 3. Leerlingen zijn bereid om gemotiveerd deel te nemen aan de les.Les 6
Introductie

Deze les gaat eerst over het Ardennenoffensief. Wat hield het in? Waarom besloot Hitler tot dit offensief? Hoe verliep het offensief? Dat zijn vragen waarop de leerlingen na het maken van deze les een antwoord kunnen geven.

De tweede opdracht is aan de hand van de film ‘Der Untergang’. Op het internet moet worden gespeurd naar filmrecensies zodat de leerlingen een goed beeld krijgen over de chaos die er tijdens de laatste dagen van Hitler heerste.

Kennisdoelen

 1. Leerlingen kunnen drie redenen noemen waarom de Duitsers besloten tot het Ardennen-offensief.

 2. Leerlingen kunnen beschrijven waarom de Duitsers juist voor de Ardennen kozen als locatie voor hun offensief.

 3. Leerlingen kunnen beschrijven op welke manier de stad Bastogne belangrijk is geweest bij het mislukken van het Ardennenoffensief.

 4. Leerlingen kunnen twee redenen noemen waarom de geallieerden besloten tot operatie Market-Garden.

 5. Leerlingen kunnen twee gevolgen noemen die operatie Market-Garden voor de stad Nijmegen heeft gehad.

 6. Leerlingen kunnen drie redenen noemen waarom operatie Market-Garden mislukt is.

 7. Leerlingen kunnen beoordelen of en zo ja in welke mate, het opereren van de geallieerden tijdens het Ardennenoffensief en operatie Market-Garden met elkaar te vergelijken is.Vaardigheidsdoelen

 1. Leerlingen kunnen de gebeurtenissen die plaats hadden tijdens het Ardennen-offensief in een zelf te ontwerpen, logisch schema zetten waarbij rekening wordt gehouden met de begrippen oorzaak en gevolg.

 2. Leerlingen kunnen zelf de benodigde informatie vergaren door het gebruik van meerdere hulpbronnen (het computerprogramma zelf en internet)

 3. Leerlingen kunnen een bronvermelding maken volgens de daartoe geldende richtlijnen.Attitudedoelen

 1. Leerlingen zijn bereid om met elkaar samen te werken.

 2. Leerlingen zijn bereid om naar elkaar te luisteren.

 3. Leerlingen zijn bereid om gemotiveerd deel te nemen aan de les.Opdracht 2

Voor opdracht 2 is per groepje van 2 leerlingen 1 blanco papier op A3 formaat nodig.Les 7
Introductie

Deze les is een herhaling van de vorige zes lessen. Verschillende elementen uit deze 6 lessen komen terug d.m.v. een puzzel en een collage die de leerlingen moeten maken.Les 8

Dit is de toetsles die verderop in deze docentenhandleiding te vinden is.


Toets

De toets bestaat uit een kennisgedeelte en een vaardighedengedeelte.


Kennis

 1. Waar staat de D in D-day voor?
 1. Waarom vond de landing tijdens D-day plaats in Normandië?
 1. Noem drie belangrijke steden waar men bij operatie Market-Garden doorheen moest.
 1. Noem drie redenen waardoor de geallieerden zoveel vertraging opliepen dat ze te laat kwamen om de parachutisten te ondersteunen?
 1. Welke Engelse generaal maakte een belangrijke inschattingsfout bij de planning van operatie Market Garden ondanks het feit dat hij er door het Nederlandse verzet op gewezen was?
 1. Waarom besloot Hitler tot het Ardennen-offensief?
 1. Noem twee gevolgen van de beurskrach van New York.
 1. Leg uit waarom de rol van Bastogne tijdens het Ardennenoffensief zo belangrijk was.
 1. Leg uit waarom het voor Anne Frank zo belangrijk was om in haar dagboek te kunnen schrijven.
 1. Leg uit waarom Hitler besloot zich niet aan het Molotov-Von Ribbentrop pact te houden.
 1. Wat is ‘de tactiek van de verschroeide aarde?’
 1. Waarom wilden de geallieerden Hitler in eerste instantie niet aanvallen?
 1. Hoe bracht Hitler in de jaren ’30 de economie weer op gang?
 1. Waarom wilden de Duitsers in eerste instantie een pact sluiten met de Sovjetunie?
 1. Waarom was de Rijnbrug zo belangrijk voor de geallieerden?


Vaardigheden

Geef de antwoorden hierop in Microsoft Word. Vergeet niet om het document uit te printen na de laatste vraag.
 1. Ga naar: http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/teleacnot/beeldbank/20040130_bommenrotterdam01_high.wmv

Wanneer vielen de Duitsers Nederland binnen?
 1. Deze vraag gaat over hetzelfde filmpje als opdracht 1.

Waarom werd er besloten Rotterdam te bombarderen?
 1. Ga naar Google (inmiddels moet je weten waar je deze website kunt vinden). Zoek vervolgens via Google naar de thinkquest site over D-day (nederlandstalige site). Ga daarna op zoek naar de pagina over Rommel en beantwoord vervolgens de volgende vraag.

Hoe kwam het dat Rommel zich zo slecht had voorbereid op de Engelse invasie?
 1. Ga op zoek naar de internetsite van: Musée de la Bataille des Ardennes (deze site is ook in het Nederlands) en beantwoord daarna de volgende vraag.

Wanneer is La Roche door de geallieerden bevrijd?


Ga nu kijken naar een filmpje op http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/tv/nps/hetklokhuis/bb.20051030.asf en beantwoord daarna de volgende vragen. Je hoeft alleen maar 4 minuten en 15 seconden te kijken (tot het vrolijke stukje begint).


 1. Hoe beschrijft de vriendin het karakter van Anne?
 1. Hoe oud was Anne Frank toen de tweede wereldoorlog uitbrak?
 1. Noem drie maatregelen die de Duitsers in Nederland namen tegen de Joden (uit de video).
 1. Ga nu op zoek naar een thinkquest site over de slag bij Stalingrad. Beantwoord vervolgens de volgende vraag:

Wie heeft later de leugen verspreid dat Stalin niet op de hoogte was van de situatie toen hij zijn tegenoffensief aankondigde?
 1. Zoek naar de site van de NOS waar Market Garden in vraag en antwoord wordt behandeld en beantwoord vervolgens de volgende vraag.

Hoeveel geallieerden zijn tijdens operatie Market Garden gedood, gewond geraakt of krijgsgevangen gemaakt? 1. Ga op de site www.go2war2.nl op zoek naar het artikel “Hitlers laatste dagen”. Lees van dit artikel alleen de vijfde alinea en beantwoord daarna de volgende vraag.

Beschrijf kort de twee versies over Hitlers dood die in dit artikel genoemd werden.


Suggesties voor uitbreiding lessenserieBoeken

Het Achterhuis – Anne Frank


Daniël Maandag – Yvonne Keuls
Oorlogswinter – Jan Terlouw

Films

Der Untergang


Een brug te ver


Excursies

Bevrijdingsmuseum te Groesbeek


Airborne Museum te Oosterbeek
Kamp Vught te Vught
Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum te OverloonDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina