Inhoudstafel inleiding 2 informatie 3Dovnload 69.95 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte69.95 Kb.


INHOUDSTAFEL
INLEIDING 2 1. INFORMATIE 3

1.1. WEBSITE 3

1.2. INFORMATIEBLAD 4

1.3. REGIONALE PERS 4

1.4. COMMUNICATIE BIBLIOTHEEK 5

1.4.1 ONTHAALBROCHURE 5

1.4.2 ONTHAAL KINDEREN 5

1.5. ANDERE 6

1.5.1. INSPRAAKPROCEDURE CULTUURRAAD 6

1.5.2 ELEKTRONISCHE POST 7


2. FINANCIELE, MATERIELE EN ANDERE ONDERSTEUNING

VAN HET SOCIO-CULTURELE VERENIGINGS- EN AMATEUR-KUNSTLEVEN. 8

2.1.WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN 8

2.2. LOGISTIEKE STEUN 9


3. ONTHAAL EN INTEGRATIE: MULTICULTUREEL VLAAMS

FEEST: VIJVERFESTIAL 10


4. UITBOUW TOERISME: PROJECT WANDELPADEN 12
5. TOTAALPROJECTEN: KOTTEEKOER 13
6. VOORBEREIDING 2005: 14

6.1. KUNST IN DE WINKEL 14

6.2 BUURTKUNST VS KUNSTBUURT 15
7. BESTEDING SUBSIDIE VERNIEUWENDE PROJECTEN 16
INLEIDING
Het gemeentebestuur stortte zich in 2002 in een geheel nieuw cultuuravontuur. De aanzet was het nieuwe cultuurdecreet dat ook in vele andere Vlaamse gemeenten een culturele aardschok teweegbracht: beleidsplannen vol nieuwe, frisse ideeën werden opgesteld, cultuurbeleidscoördinatoren aangesteld, de raden voor cultuur herbekeken. In samenspraak met de verschillende culturele spelers werden nadien de actiepunten voor 2003 afgebakend en in een actieplan gegoten. De volgende stap was deze actiepunten uit te voeren.
Het actieplan 2003 was een ambitieus document: in dit eerste jaar was het nog een beetje zoeken naar het juiste evenwicht en ontstond het gevaar om te veel hooi op de vork te nemen. Al werd niet alles uitgevoerd uit het actieplan 2003, toch kunnen we heel wat realisaties en acties opsommen. Intussen zijn we meer dan een jaar verder en werd het tweede actieplan klaargestoomd. Het actieplan 2004 bouwt grotendeels verder op het eerste actieplan zonder het CBP uit het oog te verliezen. Continuïteit en samenhang zijn sleutelwoorden. Acties, die in 2003 nog niet of slechts gedeeltelijk aan bod kwamen, willen we in 2004 een kans geven, sommige acties, die reeds een succes waren in 2003, verder uitbouwen. Andere acties worden geschrapt omdat ze niet langer passen in de ontwikkelingen op vlak van het lokaal cultuurbeleid en dus niet langer relevant zijn.
Om dit actieplan correct te interpreteren, zijn een aantal voorafgaande meldingen nodig:
- de afkorting CBC verwijst naar de cultuurbeleidscoördinator, de afkorting CBP naar het gemeentelijk cultuurbeleidsplan;

- de stap goedkeuring “college” of “gemeenteraad” werd niet vermeld: het is evident dat wat tot de bevoegdheid van deze organen behoort, hen ook voorgelegd wordt;

- bij de vermelding van de financiële implicaties werd hetgeen valt binnen de gewone werking van de gemeentelijke administratie zoals het kopiëren van allerlei documenten, verzendingen, personeelsinzet,… niet meegerekend. Dit is immers zeer moeilijk uit te splitsen en inherent aan de normale werking;

- sommige items uit het CBP worden eerder uitgevoerd, andere worden uitgesteld. Dit heeft veel te maken met de praktische haalbaarheid en de uitbreiding van het personeelsbestand van de cultuurdienst, die gepland is na 2004;

- zoals reeds aangehaald in het gemeentelijk cultuurbeleidsplan is bewust geopteerd om enkel die instrumenten en middelen te behandelen, die rechtstreeks bijdragen tot de realisatie van de doelen die wij ons voor de komende jaren stellen én die bovendien nieuw zijn of een nieuwe invulling krijgen. Uiteraard dienen de reeds bestaande instrumenten die succesvol en efficiënt werken, gehanteerd te blijven. Het zou ons echter te ver leiden om deze volledig te verwerken in dit overzicht. Het is wel noodzakelijk dat minstens evenveel tijd en middelen vrijgemaakt blijven voor de verdere toepassing van deze instrumenten;

- voor de actiepunten 2004 van de bibliotheek, het cultuurcentrum en het jeugdwerk verwijzen we naar de actieplannen van deze instellingen. Deze punten worden in het gemeentelijke actieplan niet verder uitgediept, tenzij het gaat over samenwerkingsinitiatieven.


Elke Zelderloo, schepen voor cultuur

Marianne Vanden Houte, sectorcoördinator sport-cultuur-jeugd

Ellen Vlogaert, cultuurbeleidscoördinator

1. INFORMATIE
In 2003 was de optimalisering en vernieuwing van het informatie- en communicatiebeleid één van de belangrijkste prioriteiten. Er werden heel wat concrete acties vooropgesteld, die echter wegens irrealistische timing, niet allemaal werden uitgevoerd. De aandacht voor informatie en communicatie blijft in 2004 groot.
1.1. WEBSITE
gemeentelijke website

In 2003 werd de gemeentelijke website geëvalueerd. De conclusie was bijzonder negatief. Er werd beslist een grondige vernieuwing door te voeren. Hiermee hopen we dat meer Dilbekenaren de website bezoeken en zo meer betrokkenheid voelen bij het beleid in het algemeen en het cultuurbeleid in het bijzonder. Eind 2003 werd van start gegaan met de vernieuwing en de opdracht uitgeschreven en gegund. Voor de zomervakantie 2004 zal de nieuwe website online zijn. In het verder verloop van 2004 zal deze nieuwe website continu opgevolgd worden en waar nodig aangepast of uitgebreid.
SITUERING: de website wordt grondig vernieuwd en zal online zijn in voorjaar 2004. De culturele pagina’s worden verder uitgebouwd in samenspraak met alle culturele partners.
TIMING: 2003 - 2004
PLANNING: Binnen de gemeentelijke administratie is een werkgroep opgericht voor de uitwerking van dit project. De werkgroep zal gedurende 2004 maandelijks samenkomen om de website nauwgezet op te volgen en bij te sturen.
TOEWIJZING: uitwerking: werkgroep gemeente; opvolging personeel cultuurdienst, dat minder wordt belast door oprichting onderwijscel (2004) en latere aanwerving informatieambtenaar (2005). Voor culturele pagina’s overleg binnen stuurgroep cultuur.
FINANCIEEL: wegens besparing slechts beperkte financiële middelen voorzien in begroting 2004 (€ 1000).
INDICATOR:

- op basis van maandelijkse evaluatie wordt duidelijk dat de website actueel is (vb. nieuwspagina en kalender zijn up to date (= 10 nieuwe nieuwtjes + 15 nieuwe activiteiten per maand, nieuwe ontwikkelingen binnen de diensten staan vermeld = 2 per dienst per maand etc.).

- Einde 2004 zijn de culturele pagina’s goed uitgebouwd ( = minimum 4 teksteenheden per culturele partner + 2 links per culturele partner).

1.2. INFORMATIEBLAD

vernieuwing infoblad

De vernieuwing van het infoblad wordt inhoudelijk verdergezet: meer interviews, meer speciale acties, meer nieuwe aandachtspunten. Er wordt tevens een database met fotomateriaal opgezet.


SITUERING: In september 2003 kreeg het informatieblad een nieuwe lay-out. We hopen hiermee dat meer Dilbekenaren het informatieblad lezen en zo meer betrokkenheid voelen bij het beleid in het algemeen en het cultuurbeleid in het bijzonder. De vernieuwing en modernisering van de lay-out is zeker geslaagd, inhoudelijk kan het infoblad echter nog verbeteren.
PLANNING: - Maandelijks komt de redactieraad samen voor bepaling inhoud, er wordt een jaarschema opgesteld met opname van de belangrijkste gemeentelijke activiteiten en opdrachten. Hieromtrent worden speciale interviews en acties gepland.

- De cultuurdienst verzamelt fotomateriaal via Dilbeekse fotografen, gemeentediensten, verenigingen, etc.


TIMING: 2003 - 2004
TOEWIJZING: uitwerking: redactieraad met betrokken personeelsleden; de verschillende diensten zijn verantwoordelijk voor de inhoud en levering tekstmateriaal voor hun rubrieken, algemene bevoegdheid en eindredactie door cultuurdienst die minder wordt belast door oprichting onderwijscel (2004).
FINANCIEEL: financiële middelen worden jaarlijks voorzien
INDICATOR: In 2004 zijn er minimum 15 interviews + 10 speciale acties (= artikels) gepubliceerd in het infoblad. In december 2004 is een fotodatabase uitgebouwd met minstens 500 foto’s over Dilbeek en Dilbeekse actviteiten.
1.3. REGIONALE PERS
regionale pers

De contacten met de regionale pers omtrent de materie cultuur worden aangehaald en geoptimaliseerd door de gemeentelijke cultuurdienst. Dit informatie- en communicatiekanaal wordt maximaal benut.


SITUERING: Op dit moment wordt amper gebruik gemaakt van de regionale pers om activiteiten, plannen en beslissingen op vlak van het cultuurbeleid te communiceren naar de Dilbeekse en regionale bevolking. In onze gemeente is elke dienst apart verantwoordelijk voor de contacten met de pers, er is geen gecentraliseerde persdienst.
PLANNING: Vanaf januari 2004 wordt een systeem opgestart, waarbij op regelmatige basis persberichten omtrent cultuur bezorgd worden aan de regionale pers. Bij bijzondere activiteiten kunnen er ook persmomenten georganiseerd worden.
TIMING: 2004
TOEWIJZING: CBC in samenspraak met schepen voor cultuur.
FINANCIEEL: nihil
INDICATOR: Vanaf maart 2004 verschijnen in de regionale pers maandelijks tenminste 5 artikels in verband met cultuur in de gemeente Dilbeek.
1.4. COMMUNICATIE BIBLIOTHEEK
1.4.1.Onthaalbrochure bibliotheek

Opstellen van een onthaalbrochure voor bibliotheekgebruikers met nuttige gegevens en diensten, handleidingen en het gebruikersreglement in "vriendelijke" taal.

SITUERING

De bibliotheek, een belangrijke culturele partner binnen het gemeentelijk cultuurbeleid, beschikt over een door de gemeenteraad goedgekeurd bibliotheekreglement. Zoals de meeste reglementen is dit een droog en saai document en, zeker voor kinderen, niet leuk om te lezen. Een onthaalbrochure waarin niet alleen de belangrijkste punten uit het reglement verwerkt zijn, maar ook een heleboel weetjes, is tegelijkertijd een bibliotheekhandleiding en een promotiemiddel.


PLANNING

- voorbereiding brochure: 2003 tot mei 2004

- voorstelling brochure: D-day
FINANCIEEL

- lay-out en drukwerken: 1.750 via vernieuwende subsidies


INDICATOR

- brochure wordt voorgesteld: juni 2004

- verspreiding vanaf juni 2004
1.4.2
Speciaal onthaal voor eersteklassers met activiteit "wegwijs in de bib" en informatiepakketje om mee te nemen en met een bibliotheekboekje op kindermaat
SITUERING

Eersteklassertje komen voor het eerst naar de bib in het begin van het tweede trimester, januari dus. Om het volgend "eerste bezoek", in januari 2005, beter te omkaderen en als aanvulling op de onthaalbrochure, wordt een bibliotheekboekje op kindermaat gemaakt: eenvoudige tekst, fleurige illustraties, … Dit boekje kan op school en thuis gebruikt worden als voorbereiding op dit eerste bibbezoek. Naast de realisatie van een onthaalbrochure, moet dit eerste bezoek zelf voorbereid worden: een rondleiding in heel de bibliotheek is één van de elementen en misschien een welkomstgeschenkje, …


PLANNING

- voorbereiding bibboekje eersteklassertjes: september-december 2004

- voorbereiding rondleiding: november-december 2004

- welkomstgeschenkje en bladwijzer: september-oktober 2004


FINANCIEEL

- lay-out en drukwerken: € 2.000

- activiteit + geschenk: € 2.000
INDICATOR

- bibboekje eersteklassertjes klaar eind 2004

- voorbereiding rondleiding: november-december 2004

- welkomstgeschenkje en bibboekje, bladwijzer: september-oktober 2004


1.5. ANDERE
1. 5.1.
Inspraakprocedure cultuurraad

De cultuurraad, die als belangrijk informatiekanaal fungeert voor het Dilbeekse socio-culturele, verenigings- en amateurkunstleven, wordt door het gemeentebestuur regelmatig en consequent op de hoogte gehouden over voorbereidende stappen, beslissingen, opvolging, uitvoering,… in het kader van het cultuurbeleid. De cultuurraad zelf geeft advies aan het gemeentebestuur. Dit adviesprotocol wordt uitgebreid naar de andere adviesraden.


SITUERING: Er bestaat op dit ogenblik geen officieel adviesprotocol op basis waarvan het gemeentebestuur informeert en advies vraagt aan de cultuurraad. Advies wordt - buiten enkele onderwerpen - eerder sporadisch en willekeurig gevraagd en gegeven.

PLANNING: Eind 2003 werd er een adviesprotocol uitgewerkt i.s.m. andere betrokken gemeentediensten en schepenen. Dit protocol wordt in begin 2004 besproken met de betrokken adviesraden, die hierover hun advies moeten geven. Tegen de zomervakantie dient dit goedgekeurd te zijn door de gemeenteraad.
TIMING: 2004
TOEWIJZING: CBC neemt initiatief ism diensthoofdenoverleg gemeente
FINANCIEEL: nihil
INDICATOR: protocol is uitgewerkt en goedgekeurd uiterlijk in juni 2004

1.5.2
Elektronische post

Er wordt door de gemeente in samenwerking met de cultuurraad een bestand met e-mailadressen aangelegd van alle geïnteresseerden uit het socio-culturele veld. Zij worden via mail op de hoogte gehouden van de nieuwe ontwikkelingen in het cultureel beleid, van de recente activiteiten etc.


SITUERING: Op dit ogenblik wordt binnen de cultuurdienst of cultuurraad nooit gebruik gemaakt van e-mail om informatie te verspreiden bij een ruime, geïnteresseerde doelgroep. Dit is echter een gemakkelijke en goedkope manier om een grote groep te bereiken. In 2003 konden afgevaardigden tijdens de Algemene Vergadering van de cultuurraad – indien geïnteresseerd – hun e-mailadres invullen op de aanwezigheidslijst. Dit had weinig succes.
PLANNING: Tijdens culturele activiteiten in 2004 kunnen geïnteresseerden zich ook op een mailinglist inschrijven bij de ingang of infobalies. Vanaf zomer 2004 kan via de gemeentelijke website (cultureel luik) ingeschreven worden op de mailinglist.
TIMING: op te starten in kader van vernieuwing gemeentelijke website.
TOEWIJZING: cultuurdienst i.s.m. cultuurraad
FINANCIEEL: nihil
INDICATOR: in september 2004 is een mailinglijst van 200 adressen beschikbaar.

2. FINANCIËLE, MATERIËLE EN ANDERE ONDERSTEUNING VAN HET SOCIO-CULTURELE VERENIGINGS- EN AMATEURKUNSTLEVEN
Zoals in het cultuurbeleidsplan ook werd gesteld, is het verenigings- en amateurkunstleven een belangrijk onderdeel van de socio-culturele activiteit in onze gemeente. Deze groep verdient voldoende aandacht en tijd. Het is ook een sector, die veel baat heeft bij directe en indirecte ondersteuning door het beleid.
2.1
Week van de Amateurkunsten

De Week van de Amateurkunsten wordt in 2004 voor een tweede maal georganiseerd en krijgt een gewaagdere en meer interactieve invulling. De werkgroep werkt een thema en locatie volledig uit en trekt op basis hiervan de gepaste amateurkunstenaars aan. De promotie zal op grotere schaal gebeuren, de samenwerking met andere culturele partners wordt aangemoedigd.SITUERING: In 2003 nam het gemeentebestuur voor de eerste maal deel als organisator: een vernieuwend initiatief in onze gemeente. De watermolen van Pede werd gratis ter beschikking gesteld aan Dilbeekse amateurkunstenaars om er hun kunsten aan het grote publiek te laten zien. Tevens wordt de algemene promotie, de logistieke en technische ondersteuning door de gemeente geregeld. Deze eerste week werd zeer gunstig geëvalueerd maar de benadering was wel klassiek.
PLANNING: De werkgroep WAK (afgevaardigden cultuurraad en CBC) startte in november 2003 met de uitwerking van de activiteit. Het wordt een gewijzigde formule. Onder het motto dat iedereen van kunst kan proeven en in de hoop dat dit gesmaakt wordt, richten we dit jaar workshops in. Wie zin heeft om in het weekend van 1 mei creatief de handen uit de mouwen te steken, kan terecht voor diverse workshops: keramiek, fotografie, toneel, mode en literatuur. Professionele begeleiders leren met plezier de beginnende knepen van het vak. De rode draad doorheen dit gebeuren vonden we in de Dilbeekse geschiedenis: de legende van de Heilige Alena van onder het stof gehaald en opgesmukt met een nieuw tintje. Dit alles wordt geserveerd met een sausje van andere kunstactiviteiten: op zondag 9 mei kan iedereen vanaf 14u een kijkje komen nemen. Plaats van het gebeuren is Brouwerij De Neve, Isabellastraat 52, 1703 Schepdaal. Deze namiddag wordt een kruidvat vol cultuur.
TIMING: start 2003, eerste opvolging in 2004
TOEWIJZING: cultuurraad i.s.m. cultuurdienst en Cultureel Centrum Dilbeek
FINANCIEEL: Daar dit slechts de tweede maal is dat we een WAK organiseren en we er dit jaar graag een aparte toets aan wensen te geven en continuïteit willen creëren voor dit project, nog deels subsidiëren via subsidie vernieuwende activiteiten = € 4.000. De cultuurraad voorziet ook een budget.
INDICATOR: van 30/4 tot en met 9/5 heeft de Week van de Amateurkunsten plaats.

2.2
Logistieke steun

De logistieke steun aan het socio-culturele verenigingsleven wordt geoptimaliseerd en bekendgemaakt.


TIMING: 2004
MIDDELEN: in samenwerking met betrokken diensten nagaan hoe de logistieke ondersteuning kan gelijkgesteld worden voor verenigingen en of dit kan/moet gereglementeerd worden, tegelijkertijd nagaan of hier financiële consequenties aan verbonden zijn. Vanuit deze conclusies de nodige stappen zetten.
TOEWIJZING: cultuurdienst i.s.m. diensthoofdenoverleg
INDICATOR: een degelijk reglement (of een gefundeerde reden om het niet te doen) is opgesteld uiterlijk december 2004.

3. ONTHAAL EN INTEGRATIE
Dilbeek is sinds de fusie uitgegroeid tot een grote gemeente met zeer veel inwijkelingen en anderstaligen, een slaapgemeente in de nabijheid van Brussel. Deze specifieke kenmerken bemoeilijken de cultuurparticipatie: cultuuractiviteit binnen de gemeente blijft voor vele inwoners een ver-van-mijn-bed-show. Goede communicatie met deze burgers en het verspreiden van juiste informatie is essentieel, maar de taalwetgeving legt een aantal beperkingen op. Diezelfde taalwetgeving stuit op haar beurt dan weer op veel onbegrip bij de anderstaligen. Dit is een moeilijk gegeven waarop we op creatieve wijze antwoord moeten geven.

Multicultureel Vlaams feest: vijverfestival

Onthaal en integratie van (anderstalige) inwijkelingen en inwoners zonder het Vlaamse karakter van onze gemeente te laken is een belangrijke doelstelling in het cultuurbeleidsplan 2003-2007. Daarom lijkt het aangewezen in actieplan 2004 cultuurbeleidsplan aan te sluiten bij het voorstel van de projectgroep ‘Vijverfestival’. Deze projectgroep wenst een festival te organiseren op en aan de vijver van het park van Dilbeek tijdens de 11-juli week 2004. Dit festival moet het Vlaamse karakter van Dilbeek op positieve wijze benadrukken en versterken en tegelijkertijd openstaan naar diverse doelgroepen, waaronder (al dan niet anderstalige) inwijkelingen. In dit festival wordt de vernieuwde versie van het wereldfeest geïntegreerd, waarbij allochtone inwoners zichzelf en hun cultuur op diverse wijze voorstellen (via eetstalletjes, workshops, muziek en dans... )


SITUERING: Het Vlaams feest is al enkele jaren beperkt tot een academische zitting, dat zich voornamelijk richt op geïnteresseerden. Karibu, het vroegere wereldfeest, werd enkele jaren geleden voor de laatste keer georganiseerd. Door beide evenementen te integreren in een nieuw concept willen we een nieuw, hedendaags accent geven aan de Vlaamse feestdag en deze dag opentrekken naar een groter publiek met speciale aandacht voor inwijkelingen en allochtonen. De klassieke academische zitting blijft ook bestaan.
PLANNING: De praktische uitwerking van dit evenement is in handen van twee werkgroepen, die voornamelijk bestaan uit vrijwilligers uit uiteenlopende sectoren (cultuurraad, voormalige jeugdraad, RIS, geïnteresseerde burgers, etc). De werkgroepen worden ondersteund door CCD en de cultuurdienst. De ene werkgroep houdt zich bezig met de volledige uitwerking van het ‘Vlaams’ festivalgegeven, de andere werkgroep met de uitwerking van het wereldfeest. Beiden groepen vergaderen meermaals apart en enkel keren samen om de violen op elkander af te stemmen. Ook de gemeente en CCD worden betrokken voor de logistieke en praktische aspecten.
TIMING: 2003 - 2004
TOEWIJZING: werkgroepen, opgericht voor dit evenement.

FINANCIEEL:

- € 8.000 kredieten te voorzien via subsidie vernieuwende projecten 2004

- financiële bijdrage van RIS en cultuurrraad

- sponsoring


INDICATOR: in juli 2004 heeft in Dilbeek een Vlaams festival plaats met een werelds tintje.

4. UITBOUW TOERISME
Dilbeek beschikt als 'Poort van het Pajottenland' over heel wat troeven. De gemeente telt heel wat monumenten maar ook ander zeer waardevol (cultuur)patrimonium. Dit patrimonium moet in kaart worden gebracht, opengesteld en uitgebouwd worden. Erfgoedwerking en de toeristische ontwikkeling van onze gemeente zijn een unieke kans voor culturele verrijking, versterking van het sociaal weefsel en aanscherping van het gemeenschapsgevoel. Ook in 2004 komt dit aan bod.

Project wandelpaden

De wandelbrochures (publicatie 1994) in onze gemeente zijn bijna uitgeput en verouderd. De werkgroep wandelpaden heeft in 2003 de 13 wandelpaden volledig herbekeken en aangepast. Er heeft een reductie naar 6 wandelpaden plaatsgevonden. In 2004 is deze aanpassing rond. De gemeente voorziet in kader van het cultuurbeleidsplan de publicaties van nieuwe wandelbrochures, de bewegwijzering en de inhuldiging van de nieuwe tracés. Een heel jaar lang wordt het wandelen in Dilbeek in de kijker gezet. Zo krijgt ook het cultureel erfgoed en natuurschoon de nodige aandacht.
SITUERING: Op dit ogenblik zijn de wandelroutes van de gemeente in mindere staat en de wandelbrochures bijna uitgeput en zeer verouderd. Er is echter veel vraag naar. De werkgroep wandelpaden, die uit vrijwillige geïnteresseerde burgers bestaat, heeft de taak op zich genomen om de bestaande wandelroutes te herbekijken.
PLANNING: In 2003 zijn de vernieuwde tracés afgewerkt en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. In 2004 wordt per aantal maand een nieuwe wandelroute bewegwijzerd en ingehuldigd, deze inhuldigingen hangen samen met andere gemeentelijke activiteiten. Er wordt telkens een folder van de betrokken route gepubliceerd.
TIMING: 2004 -2005
TOEWIJZING: werkgroep wandelpaden ism cultuurdienst en milieudienst.
FINANCIEEL: via de subsidie vernieuwende projecten wordt voor heel dit project € 15.000 ingeschreven, vanuit de Provincie Vlaams-Brabant wordt er ook financiële ondersteuning voorzien.
INDICATOR: In 2004 zijn minstens drie nieuwe wandelpaden volledig afgewerkt en ingehuldigd.

5. TOTAALPROJECTEN

Kotteekoer

In de zomer 2003 werd elke dinsdagavond van de zomervakantie in een monument of op een andere interessante plek van onze gemeente een boeiende filmprent vertoond. Maar dit niet alleen, de bezoekers werden dan ook nog eens op een cultureel-toeristisch toetje (of eigenlijk beter voorgerecht) getrakteerd. Doel van dit project: samenwerking tussen jeugd en cultuur aanmoedigen en jong en oud naar deze activiteit krijgen plus het mooi cultureel erfgoed van de gemeente nogmaals in de kijker zetten en ontsluiten en zo mensen sensibiliseren rond cultureel erfgoed.

Wegens het grote succes, wordt dit concept in 2004 herhaald.

SITUERING: Dit zomers filmfestival was in 2003 aan zijn 5de editie toe en dit was de uitgelezen kans om er een totaal vernieuwende versie van te maken. Vorige jaren werden de films in Westrand of in Dilbeekse jeugdclubs vertoond, maar in 2003 werd dit evenement met een toeristisch-cultureel sausje geserveerd op de mooiste plekjes van Dilbeek. Wegens het grote succes wil de werkgroep deze benadering herhalen.
PLANNING: De praktische uitwerking van dit evenement ligt in de handen van een werkgroep, samengesteld uit een afgevaardigde van Cultureel Centrum Dilbeek vzw, de WG 6JK’s en de cultuurraad. In het kader van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan ondersteunt ook een personeelslid van de gemeentelijke cultuurdienst deze werkgroep. Sinds november wordt met de werkgroepleden maandelijks vergaderd over de diverse aspecten van deze organisatie. Na deze werkgroepvergadering gebeurt er steeds een terugkoppeling naar de ‘achterban’ alvorens een beslissing te nemen. Tijdens de activiteiten zelf zal de hulp worden ingeschakeld van de cultuurraad en de jeugdraad. Technische steun gebeurt door Westrand en de dienst Openbare Werken van de gemeente.
TIMING: zomer 2004
TOEWIJZING: werkgroep, opgericht voor dit evenement.
FINANCIEEL: - om een degelijke continuïteit te creëren voor dit project, wordt er voor een laatste maal krediet voorzien via subsidie vernieuwende projecten (= € 1.500) ;

- andere kredieten via cultuurraad, jeugdraad en cultuurcentrum.


INDICATOR: in de zomer van 2004 heeft elke dinsdag op een authentieke plek in onze gemeente een filmvoorstelling plaatsgehad dat nog eens extra tintje krijgt.
6. VOORBEREIDINGEN 2005
In 2004 zullen ook reeds voorbereidende stappen ondernomen worden voor projecten en initiatieven die pas plaats zullen vinden in 2005. Daar deze voorbereidingen een impact kunnen hebben op het werkschema en budget 2004 van de gemeentelijke cultuurdienst en andere instellingen of betrokkenen, worden deze reeds summier opgenomen in het gemeentelijk actieplan van 2004.
6.1 KUNST IN DE WINKEL
Kunst in de Winkel

Een cultureel samenwerkingsproject met de lokale middenstand: gedurende een maand worden in de diverse buurtwinkels, café’s,… kunstwerken op originele wijze tentoongesteld. Ook de gesloten reclameborden in de gemeente zijn een mogelijkheid. Er kan een route langs de deelnemende zaken uitgestippeld worden, gidsbeurten,… Er wordt een discussie op gang gebracht in Dilbeek over kunst, mensen spreken elkaar aan hierover,…


SITUERING: Er is weinig samenwerking tussen de culturele sector en de lokale economie in onze gemeente. Om de betrokkenheid bij het cultuurbeleid te verhogen, wil de gemeente cultuur dichter bij de mens te brengen. De buurtwinkel is hiervoor ideaal.
PLANNING: De praktische uitwerking van dit evenement wordt in de handen van een werkgroep gelegd die is samengesteld uit afgevaardigden van de gemeenteadministratie, de middenstand, de culturele sector, geïnteresseerde burgers en deskundigen.

Stappenplan

- september 2004: oprichting werkgroep

- oktober 2004: uitwerking concept + eerste stappen + eerste contacten met mogelijke deelnemende handelaars en kunstenaars.

- november 2004: vaststelling programma + promotie

- december 2004: uitwerking technische en logistieke aspecten

- februari 2005: activiteit
TIMING: 2004 - 2005
TOEWIJZING: werkgroep, opgericht voor dit evenement.
FINANCIEEL: - kredieten te voorzien via subsidie vernieuwende projecten 2004 (voorbereiding) en 2005

-financiële bijdrage van de betrokken partners


INDICATOR: - in 2005 is er op tenminste 20 niet-gewone plaatsen (winkels, café's, reclameborden) gedurende tenminste een maand kunst te zien.

6.2 BUURTKUNST VS KUNSTBUURT

Buurtkunst vs kunstbuurt

Een buurt of wijk wordt gestimuleerd om in de wijk een kunstwerk te realiseren, en dit onder begeleiding van een professionele kunstenaar (fotograaf, schilder, beeldhouwer, tuinarchitect, …). De buurt wordt mooier, buurt(samen)werking wordt gestimuleerd, respect voor de omgeving wordt bijgebracht.


SITUERING: Dilbeek telt heel wat wijken. De preventie- en jeugddienst organiseren hierrond een werking. Vanuit de culturele sector echter is op het wijkgegeven nog niet ingespeeld.
PLANNING: De praktische uitwerking van dit evenement wordt in de handen van een werkgroep gelegd die is samengesteld uit afgevaardigden van de gemeenteadministratie, de middenstand, de culturele sector, geïnteresseerde burgers en deskundigen.
TIMING: start voorbereidingen 2004 – eerste project 2005 - jaarlijks een andere buurt
MIDDELEN: kredieten in het kader van de subsidie vernieuwende projecten 1 euro/inwoner: 10.000 euro = 2.000 euro voor voorbereidingen
TOEWIJZING: cultuurdienst/CBC i.s.m. cultuurcentrum
INDICATOR: in 2005 is een buurtkunst vs kunstbuurt-project gerealiseerd

8. BESTEDING SUBSIDIE VERNIEUWENDE PROJECTEN


PROJECT

RAMING

OMSCHRIJVING

Week van de Amateurkunsten


3.500

De Week van de Amateurkunsten wordt in 2004 voor een tweede maal georganiseerd en krijgt een gewaagdere en meer interactieve invulling. De werkgroep werkt een thema en locatie volledig uit en trekt op basis hiervan de gepaste amateurkunstenaars aan. De promotie zal op grotere schaal gebeuren, de samenwerking met andere culturele partners wordt aangemoedigd. Om de continuïteit van dit project te verzekeren wordt nog één keer geld voorzien via subsidie vernieuwende projecten.

Multicultureel Vlaams feest:

Vijverfestival

8.000

Onthaal en integratie van (anderstalige) inwijkelingen en inwoners zonder het Vlaamse karakter van onze gemeente te laken is een belangrijke doelstelling in het cultuurbeleidsplan 2003-2007. In 2004 wordt er een festival georganiseerd op en aan de vijver van het park van Dilbeek tijdens de 11-juli week 2004. Dit festival moet het Vlaamse karakter van Dilbeek op positieve wijze benadrukken en versterken en tegelijkertijd openstaan naar diverse doelgroepen, waaronder (al dan niet anderstalige) inwijkelingen. In dit festival wordt de vernieuwde versie van het wereldfeest geïntegreerd, waarbij allochtone inwoners zichzelf en hun cultuur op diverse wijze voorstellen (via eetstalletjes, workshops, muziek en dans... )

Kotteekoer

1.500

In de zomer 2003 werd elke dinsdagavond van de zomervakantie in een monument of op een andere interessante plek van onze gemeente een boeiende filmprent vertoond. Maar dit niet alleen, de bezoekers werden dan ook nog eens op een cultureel-toeristisch toetje (of eigenlijk beter voorgerecht) getrakteerd. Doel van dit project: samenwerking tussen jeugd en cultuur aanmoedigen en jong en oud naar deze activiteit krijgen plus het mooi cultureel erfgoed van de gemeente nogmaals in de kijker zetten en ontsluiten en zo mensen sensibiliseren rond cultureel erfgoed. Om de continuïteit van dit project te verzekeren wordt nog één keer geld voorzien via subsidie vernieuwende projecten.

Project wandelpaden

15.000

De wandelbrochures (publicatie 1994) in onze gemeente zijn bijna uitgeput en verouderd. De werkgroep wandelpaden heeft in 2003 de 13 wandelpaden volledig herbekeken en aangepast. Er heeft een reductie naar 6 wandelpaden plaatsgevonden. In 2004 is deze aanpassing rond. De gemeente voorziet in kader van het cultuurbeleidsplan de publicaties van nieuwe wandelbrochures, de bewegwijzering en de inhuldiging van de nieuwe tracés. Een heel jaar lang wordt het wandelen in Dilbeek in de kijker gezet. Zo krijgt ook het cultureel erfgoed en natuurschoon de nodige aandacht.

Communicatieproject bibliotheek

6.000

In 2003 werd gestart met de voorbereiding voor het opstellen van een onthaalbrochure, zowel voor jeugd als voor volwassenen . Naar aanleiding hiervan raadpleegde de bibliotheekraad een bevriend communicatiespecialist. Uit de gesprekken bleek al vlug dat een losstaande brochure niets kan betekenen: elke promotie-actie moet kaderen in een globaal plan. Na uitgebreide besprekingen men het personeel en de bibliotheekraad werd tot volgende prioritaire acties besloten:

- D-day: een nieuwe naam, een nieuw logo, een trendbreuk met het verleden

- gangmakers en netwerkers

- pro-actief benaderen van de markt: introductiebezoeken, gebruik flatscreen Westrand, webstek, onthaalbrochure, ...

- dynamiseren van de bestaande klantendatabank, o.a. e-mail mailinglijst

-uitlokken van interactiviteit: rondleiding achter de schermen, muurkrant, advertenties, ...Een aantal aspecten hiervan kaderen we ook binnen het actieplan CBP 2004.

Voorbereiding Kunst in de winkel 2005

2.000

Een cultureel samenwerkingsproject met de lokale middenstand: gedurende een maand worden in de diverse buurtwinkels, café’s,… kunstwerken op originele wijze tentoongesteld. Ook de gesloten reclameborden in de gemeente zijn een mogelijkheid. Er kan een route langs de deelnemende zaken uitgestippeld worden, gidsbeurten,… Er wordt een discussie op gang gebracht in Dilbeek over kunst, mensen spreken elkaar aan hierover,…

Voorbereiding Buurtkunst vs Kunstbuurt

2.000

Een buurt of wijk wordt gestimuleerd om in de wijk een kunstwerk te realiseren, en dit onder begeleiding van een professionele kunstenaar (fotograaf, schilder, beeldhouwer, tuinarchitect, …). De buurt wordt mooier, buurt(samen)werking wordt gestimuleerd, respect voor de omgeving wordt bijgebracht.


TOTAAL

38.000
Cultuurbeleidsplan 2003-2007 Gemeente Dilbeek

ACTIEPLAN 2004

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina