InhoudstafelDovnload 227.66 Kb.
Pagina1/5
Datum25.07.2016
Grootte227.66 Kb.
  1   2   3   4   5
http://www.sports-council-wales.org.uk/resource/19305.32055.file.eng.jpg


Inhoudstafel

 1. Inleiding

 2. Historiek

 3. Visie

 4. Sportief Aanbod

        1. Sporttak

        2. Doelgroepen

 5. Organogram

 6. Functieomschrijving

 1. Bestuur

 2. Sporttechnische commissie

 3. Jeugdcomité

 4. Competitie

 5. Recreanten

 6. Start to run

 1. Trainers

 2. Scheidsrechters

 3. Huishoudelijk reglement

 4. Communicatie

 1. Intern

 2. Extern

 1. Activiteiten


1. Inleiding
Dit boek kwam tot stand dankzij de algemene en gemeentelijke structurering van de subsidiereglementering voor sportverenigingen.

Het is de Vlaamse overheid die in eerste instantie voor de subsidiëring van het sportgebeuren zorgt. Maar dat gebeurt via de gemeente Herenthout die allereerst een geldig subsidiereglement diende op te stellen en goed te keuren.


In het subsidiereglement worden doelstellingen vooropgesteld die vertaald werden in bepaalde kwaliteitscriteria waaraan de sportverenigingen dienen te voldoen alvorens in aanmerking te komen voor subsidiëring. Dat gebeurt door objectief vast te stellen parameters.

De reglementering wil op die manier bijdragen tot de algemene kwalitatieve verbetering van de begeleiding van leden van alle sportverenigingen.

Het zijn de sportverenigingen die al dan niet op deze kwaliteitsstimulans kunnen ingaan.

De Herenthoutse Atletiekclub kan deze nieuwe subsidieregulering alleen maar toejuichen.

Volgens ons is het een unieke kans om de historisch scheefgegroeide gemeentelijke steun objectiever en eerlijker te verdelen over de clubs die streven naar kwaliteitsvolle begeleiding van zijn leden.

De na te streven doelstellingen zijn voor onze club best haalbaar.

We hebben reeds lang vóór deze reglementering steeds een open en transparante structuur in onze club nagestreefd. Ook (bij)scholing van trainers, juryleden, … werden steeds sterk gestimuleerd. Onze sporttechnische visie hebben we steeds vertaald in duidelijk omlijnde acties.
Een echte herstructurering hebben we in onze club daardoor niet moeten doorvoeren. Wel was het een unieke kans om de bestaande structuren te bundelen en een inventarisatie te maken van de kwalificaties van onze trainers, juryleden en bestuursleden.

Tot nu toe heeft het nieuwe subsidiereglement al verkregen dat we er als club een extra administratieve taak bijhebben.

We kunnen alleen maar hopen dat dit subsidiereglement op gemeentelijk vlak een eerlijk sportief beleid stimuleert zonder voor- of willekeur zodat ook onze club de nodige financiële steun kan ontvangen ten einde een verdere groei van onze sport(club) te blijven garanderen.
Op uw plaatsen,
klaar,
start !
2. Historiek
In opbouw
De redactie is volop in de weer om zoveel mogelijk bronnen te raadplegen om de ontstaansgeschiedenis van onze club te achterhalen. Dit deel is voorlopig niet essentieel voor dit sportverenigingsplan en zal later dan ook invulling krijgen.

http://blueblooder.com/wp-content/uploads/2009/03/under-construction.png

3. Visie

De Herenthoutse Atletiekclub wil de atletieksport in zijn meest brede vorm aanbieden aan alle inwoners van Herenthout en omstreken. We richten ons daarvoor zonder onderscheid tot iedereen.

We willen in de eerste plaats mensen plezier, ontspanning en voldoening geven bij het beoefenen van atletiek.

Daarbij staat de gezondheid van de deelnemers centraal.

Wanneer aan die voorwaarden voldaan is, kunnen de leden die dat wensen werken aan specifieke atletiekonderdelen om zich zo te verbeteren en eventueel door te stromen naar de wedstrijdatletiek. Ook daarin willen we als club een optimale begeleiding aanbieden.
Wat de jeugd betreft, is het onderdeel plezier en ontspanning erg belangrijk. We willen onze jongeren op die manier laten kennismaken met alle onderdelen van de atletieksport ten einde een optimale (lichaams-)ontwikkeling te verkrijgen. Specificatie in bepaalde onderdelen wordt bewust uitgesteld tot na de jeugdcategorieën.
We willen tevens een open club zijn waar de drempel erg laag is om toe te treden. Dat bewerkstelligen we o.a. door verschillende instroomniveaus (recreanten, competitie, jeugd) aan te bieden. Op die manier kan iedereen ongeacht leeftijd of beginconditie toetreden.

Grote gezinnen en kleuters krijgen bovendien een voordeeltarief wat lidgelden betreft.

Op alle eigen organisaties kunnen onze leden gratis (vb. jeugdmeeting) of aan een voordeeltarief (vb. Kerstcorrida) deelnemen.

Er wordt geluisterd naar de leden en in de mate van het mogelijke ook rekening gehouden met hun argumenten. Dat kan via de algemene vergadering maar evenzo door trainers of bestuur rechtstreeks aan te spreken.


We willen ook een professionele club zijn waarbij al onze atleten de begeleiding verdienen die bij hen past. Daarvoor hebben we regelmatige bijscholingen en het volgen van opleidingen relevant aan de atletieksport bij trainers, juryleden en bestuur ook steeds gemotiveerd en gesteund. De bekwaamheid van bestuur en technisch kader kan zo zorgen voor een gestructureerde en professioneel werkende club. En dat vertaalt zich dan naar een groeiend ledenaantal en vele sportieve successen op alle niveaus.
Onze club goed draaiende houden, vraagt om een blijvende inspanning. We kunnen daarvoor rekenen op een groot aantal vrijwilligers tijdens onze organisaties. Omdat heel wat vrijwilligers uit het ledenbestand gerekruteerd worden verhoogt dat ook de betrokkenheid bij het clubgebeuren.
We hopen dat we steeds een gezonde club blijven waarin iedereen zich thuis voelt.

4, Sportief aanbod

        1. Sporttak

Alle 24 olympische atletiekonderdelen worden in principe door onze club aangeboden.

Deze worden onderverdeeld in: 1. Looponderdelen:

 • Gewone looponderdelen:

  • 60m (alleen indoor)*

  • 100 m

  • 200 m

  • 400 m, vormt de overgang van sprint naar middenafstand

  • 800 m

  • 1.500 m

  • 3.000 m, vormt de overgang van midden- naar lange afstand

  • 5.000 m

  • 10.000 m

  • halve marathon op de weg

  • marathon (42,195 km) op de weg

  • 100 km op de weg; alles voorbij de marathon heet ultraloop.

Incourante(re) afstanden waarvoor door de IAAF records worden bijgehouden zijn de volgende. Indoor: 50 m. Outdoor op de baan: 1000 m, Engelse mijl (1609,344 m = 1 Engelse mijl), 2000 m, 20.000 m, uurloop, 25.000 m, 30.000 m (de vier langste afstanden worden zo goed als nooit gelopen). Op de weg: 10 km, 15 km, 20 km, 25 km en 30 km.
 • Hindernislopen

 • 50 m horden alleen indoor (incourant)*

 • 60 m horden alleen indoor*

 • 100 m horden (vrouwen)

 • 110 m horden (mannen)

 • 200 m horden (incourant)

 • 400 m horden

 • 3000 m steeplechase
 • Estafettes

 • 4 x 100 m estafette (niet indoor)

 • 4 x 200 m estafette

 • 4 x 400 m estafette

 • 4 x 800 m estafette

 • 4 x 1500 m estafette (alleen bij de mannen; niet indoor)

 • Ekiden op de weg, een marathon in estafettevorm.

 • Zweedse estafette 1e loper 400m, 2e 300m, 3e 200m, 4e 100m,
 • Snelwandelen

 • 3000 m snelwandelen indoor (vrouwen)

 • 5000 m snelwandelen indoor (mannen)

 • 10.000 m snelwandelen op de baan (vrouwen)

 • 20.000 m snelwandelen op de baan

 • 20 km snelwandelen op de weg

 • 30.000 m snelwandelen op de baan (mannen)

 • 30 km snelwandelen op de weg (mannen)

 • 50.000 m snelwandelen op de baan (mannen)

 • 50 km snelwandelen op de weg (mannen)
 1. Springonderdelen:

 • hoogspringen

 • polsstokhoogspringen*

 • verspringen

 • hink-stap-springen 1. Werponderdelen:

 • balwerpen (tot en met pupillen)

 • kogelstoten

 • discuswerpen niet indoor

 • speerwerpen (vanaf miniem) niet indoor

 • kogelslingeren niet indoor
 1. Meerkampen:

 • vijfkamp indoor (pentatlon, vrouwen)

 • zevenkamp indoor (heptatlon, mannen)

 • zevenkamp outdoor (heptatlon, vrouwen)

 • tienkamp outdoor (decatlon, mannen)

 • veertienkamp outdoor (dubbel heptatlon, vrouwen)

 • twintigkamp outdoor (dubbel decatlon, mannen)

* Sommige onderdelen die bv. specifieke materialen behoeven kunnen op een externe locatie worden aangeboden.


Naast de officiële onderdelen worden er soms wedstrijden gehouden op allerlei andere afstanden en onderdelen, te veel om op te noemen. Zo sprint de jongste jeugd over 40 m en oudere jeugd over 60 m en 80 m. Ook de andere afstanden worden bij de jeugd veelal iets ingekort; bij de masters is dat eveneens soms het geval (80 en 300 m horden). Verder zijn er dubbele meerkampen, namelijk de veertienkamp voor vrouwen en de twintigkamp voor mannen of vrouwen, met daarin ook de incourante 200 m horden. Er is de bliksemmeerkamp, een zevenkamp of tienkamp die binnen het uur afgewerkt moet worden, er zijn exotische estafettes als de 10x100 m estafette en Zweedse estafette (400m-300m-200m-100m). Bij de jeugd bestaat het hockeybyalwerpen als voorbereiding op het speerwerpen, terwijl werpers het gewichtwerpen hebben bedacht om ook een werpvijfkamp te kunnen doen. De ultralopers houden wedstrijden over vele afstanden, tot 1000 mijl aan toe (1609 km); de 24 uur verdient speciale vermelding omdat het wereldrecord bij de mannen daar zo sterk staat (303506 m).


        1. Doelgroepen

De Herenthoutse Atletiekclub staat zonder onderscheid open voor iedereen.

Zowel valide als ook mindervalide sporters kunnen op ons aanbod ingaan.

Verder worden zowel voor de jeugd, de recreatieve sporter, de competitiesporter en zelfs de topsporter mogelijkheden geboden tot verdere ontwikkeling.
Ze worden ingedeeld in de volgende categorieën (seizoen 2009-2010):


 • Kleuters : geboortejaar 2003 - 2004

 • Benjamins : geboortejaar 2001 - 2002

 • Pupillen : geboortejaar 1999 - 2000

 • Miniemen : geboortejaar 1997 - 1998

 • Cadetten : geboortejaar 1995 - 1996

 • Scholieren : geboortejaar 1993 - 1994

 • Juniors : geboortejaar 1991 - 1992

 • Seniors : geboortejaar 1990 en vroeger

 • Masters : vanaf 35ste verjaardag

Een nauwgezette studie van de ledengegevens leert ons dat onze club een grote weerslag heeft op de regio. Het grootste aandeel is voor Herenthout zelf maar ook Grobbendonk, Herentals en de Heistse regio scoren erg goed.

Het aantal mannen en vrouwen is nagenoeg gelijk.
Binnen onze club zien we wel steeds een grote in- en uitstroom van leden.

Dit verloop situeert zich vooral bij de jeugd en de Start to Run.

Toch is het dankzij de uitstekende jeugdwerking en de diverse Start to Run sessies dat het ledenaantal de laatste jaren is toegenomen. Er zijn dus leden die doorstromen via de jeugd / Start to Run naar de reguliere werking.
De Start to Run sessies zijn ondertussen ook uitgebreid met ochtendsessies en sessies in Grobbendonk/Bouwel.
Nog een opvallend feit is het succes van de Ronde van Herenthout als wervingsbron bij de jeugd met name bij de kleuters (laatste kleuterklas/eerste leerjaar). Deze groep is de laatste jaren flink in aantal gegroeid. Daar zien we voor onszelf als club een taak weggelegd om de verdere doorstroming naar de andere jeugdcategorieën van deze omvangrijke groep te vrijwaren.
We merken ook dat actieve medewerking van de club aan evenementen zoals de scholenveldloop en de scholenmeeting (i.s.m. o.a. Stichting Vlaamse Schoolsport) een positief beeld schept dat kinderen (en hun ouders) kan aantrekken.
Onze club heeft in deze steeds als uitgangspunt gehad om een kwalitatieve werking uit te bouwen die op die manier een kwantitatieve basis creëert waardoor deze de kwalitatieve werking weer kan verbeteren.
5. Organogram
Koninklijke Belgische Atletiekbond

Vlaamse Atletiek Liga
Technisch Comité Herentals

AC Herentals vzw

Herenthoutse Atletiek Club

Bestuur


Sporttechnische Commissie

Jeugdcomité Competitie Recreanten

Start to Run
6. functieomschrijving

a. Bestuur

Het bestuur van de Herenthoutse Atletiekclub staat in voor het dagelijks bestuur van de club.

Dit dagelijks bestuur is gemachtigd vanuit het algemeen hoofdbestuur (AC Herentals vzw) en de algemene vergadering. Het bestuur komt maandelijks samen om relevante agendapunten te bespreken.

De taken van het bestuur omvatten: • Het plaatselijk beleid vastleggen.

 • Erop toezien dat dat beleid gevolgd wordt.

 • De inspraak van en communicatie naar niet- bestuursleden waarborgen door middel van vergaderingen waar zowel het bestuur als de niet- bestuursleden van de instantie aanwezig zijn.

 • Dagelijkse taken uitvoeren.
Jef Van Herck

Nijlensesteenweg 86

2270 Herenthout

014/513024

e-mail: jef.vanherck@herenthoutseac.be
Voorzitter: Jef Van Herck
De voorzitter leidt het dagelijks bestuur van de organisatie. Hij/zij leidt ook andere vergaderingen, zoals plenaire vergaderingen.

De verantwoordelijkheden van de voorzitter omvatten:
 • het maken van notulen tijdens een vergadering.

 • Hij/zij beheert het postadres van de club en ook het schrijven van brieven en uitnodigingen is een van de taken. De voorzitter is ook contactpersoon voor ingekomen e-mailberichten voor de vereniging en het bestuur, en hij of zij verzorgt daarnaast de uitgaande e-mails.

 • Hij/zij vertegenwoordigt de club bij de bevoegde adviesorganen (sportraad, …) van de gemeente.

 • Hij/zij vertegenwoordigt de club binnen de vzw AC Herentals.

 • Hij/zij heeft een volmacht op de rekening.

Bart Van Caeyzeele

Vonckstraat 53

2270 Herenthout

014/514585

e-mail: bart.vancaeyzeele@herenthoutseac.be
Secretaris: Bart Van Caeyzeele
De secretaris binnen onze vereniging zorgt voor de algemene administratie. Hij of zij zorgt ervoor dat de vereniging wettelijk in orde blijft door de wetgeving op te volgen.

De verantwoordelijkheden van de secretaris omvatten: • Ledenadministratie.

 • De secretaris volgt de voor onze vereniging betreffende subsidiereglementering en vertegenwoordigt de club als dusdanig.

 • Hij/zij doet de eindredactie van het clubblad ‘t Kilometrikske, en de loslopertjes.

 • Hij/zij is medeverantwoordelijk voor de inhoud van de website.

 • Hij/zij heeft een volmacht op de rekening.Mieke Bouwen

Vlakke Velden 64

2270 Herenthout

014/502556Penningmeester: Mieke Bouwen
Een penningmeester vervult de functie van de persoon die de financiën van een vereniging beheert. De penningmeester vormt tezamen met de voorzitter en de secretaris de vaste kern van het dagelijks bestuur van een organisatie.

De verantwoordelijkheden van de penningmeester omvatten:  • Het beheren van de rekening en de kas van de organisatie

  • De begroting voorafgaand aan een bepaalde periode opmaken

  • Financiële verslagen aan het eind van een bepaalde periode (bijvoorbeeld in de vorm van een Jaarverslag of Jaarrekening) presenteren

  • Transacties (ontvangsten en uitgaven) beheren en uitvoeren.

  • Hij/zij heeft een volmacht op de rekening.
Jan Ledegen

Jodenstraat 32

2270 Herenthout

014/502556


Hoofdtrainer: Jan Ledegen
De hoofdtrainer maakt deel uit van het bestuur en kan als raadslid enkele deeltaken op zich nemen. Hij/zij is het hoofd van de sporttechnische commissie en de tussenpersoon tussen de trainers (sporttechnische commissie) en het bestuur

De verantwoordelijkheden van de hoofdtrainer omvatten: • De hoofdtrainer verzorgt de coördinatie van de trainingen/trainers.

 • Hij/zij zet ook de sportieve lijnen uit en volgt het sportieve beleid op.

 • De afgesproken deeltaken goed uitvoeren. 1. Raadsleden: Hans Peeters, Staf Heylen, Jef Van Houdt, Hilde Peeters

De raadsleden zijn volwaardige bestuursleden die mee in staan voor het dagelijks bestuur van de club. Ze worden enkele deeltaken toebedeeld die het dagelijks reilen en zeilen in de club moeten vereenvoudigen. Hans Peeters (webmaster,…), Staf Heylen (materiaalbeheer, contactpersoon recreanten, …) Jef Van Houdt (materiaalbeheer), Hilde Peeters (aankoop en beheer prijzen, …)


De verantwoordelijkheden van de raadsleden omvatten:

 • De afgesproken deeltaken goed uitvoeren.http://www.herenthoutseac.be/bestuurpics/picture%20038.jpg
Hilde Peeters

Bouwelsestnweg 63 2270 Herenthout

014/515539

e-mail: hildepeeters@pandora.behttp://www.herenthoutseac.be/bestuurpics/15.jpg
Jef Van Houdt

Boudewijnlaan 35

2270 Herenthout

0497/217397http://www.herenthoutseac.be/bestuurpics/8.jpg
Staf Heylen

Molenstraat 103a

2270 Herenthout

014/513092
http://www.herenthoutseac.be/bestuurpics/crossachl2.jpg
Hans Peeters

Wimpel 2


2222 Wiekevorst

015/346507

e-mail: hans.peeters@herenthoutseac.be


B. Sporttechnische commissie


De sporttechnische commissie zorgt voor de coördinatie tussen de 3 groepen (recreanten, competitie, jeugd).

Ook de coördinatie tussen trainers en het adviseren van het sporttechnisch beleid naar het bestuur toe.

De commissie is via de hoofdtrainer vertegenwoordigd in het bestuur en maakt ook deel uit door vertegenwoordiging van het technisch comité van AC Herentals vzw.


Voorzitter: Jan Ledegen (hoofdtrainer,jeugdcoördinator)

Leden: Michel Nicasi (trainer), Nest Goossens (trainer)C. Jeugdcomité


Het Jeugdcomité zorgt voor de coördinatie van de jeugdtrainingen (zowel inhoudelijk als organisatorisch, …).

Binnen het jeugdcomité worden de taken van de jeugdtrainers vastgelegd en wordt het wedstrijdprogramma tot en met miniem opgemaakt. Hiervoor komt het jeugdcomité minstens 4x per jaar samen op een woensdag na de training.
Voorzitter: Jan Ledegen (hoofdtrainer, jeugdcoördinator)

Leden: Hans Peeters (trainer), Bart Van Caeyzeele (trainer), Nest Goossens (trainer), Isabel Poelmans (trainer), Annelies Wouters (trainer)D. Competitie


De groep Competitie stelt voor de atleten vanaf cadet o.a. de wedstrijdkalender op. Ze bepalen ook het sportieve programma (stages, trainingen, ...) en de selectie van atleten (i.s.m. het Technisch Comité Herentals) indien nodig.


Voorzitter: Jan Ledegen (hoofdtrainer,jeugdcoördinator)

Leden: Nest Goossens (trainer), Isabel Poelmans (trainer), Hans Peeters (trainer), Peter Wagemans (trainer), Michel Nicasi (trainer)E. Recreanten


De groep ‘Recreanten’ zorgt voor de coördinatie van het trainingsprogramma voor de doelgroep recreatieve atleten vanaf cadet. De werkgroep dient ook acties te ondernemen ter bevordering van de recreatieve sportbeoefening.


Voorzitter: Michel Nicasi

Leden: Staf Heylen, Annick Dom, Wiske Heylen, Rudi CoolF. Start to run


Het Start to Run project wil iedereen ongeacht leeftijd en beschikbare vrije tijd laten kennismaken met ‘het lopen’ . Op die manier kan men op een relatief korte tijd een aanvaardbare conditie opbouwen.

Voor volwassenen is het min of meer een toegangspoort tot de (recreatieve) atletiek. Tevens kan men via de Start to Run doorstromen naar andere groepen.

Het project maakt deel uit van de groep ‘Recreanten’.7. Trainers
Hoofdtrainer/Jeugdcoördinator/Trainer competitie/Trainer jeugd: diploma jan.jpg

Jan Ledegen

Jodenstraat32

2270 Herenthout

014/502556
Kwalificatie:

Diploma:

Licentiaat Lichamelijke Opvoeding (KUL, 1981)


Bijscholing verleden:

 • Varia


Bijscholing recent*: /


*= binnen het huidige subsidiejaar, zie document inzet

Trainer competitie:trainera peter.jpg
Peter Wagemans

Griefjes 7

2270 Herenthout

014/500509


Kwalificatie:

Diploma:

Trainer A (VTS, 1998)


Bijscholing verleden:

 • Varia


Bijscholing recent*:/


*= binnen het huidige subsidiejaar, zie document inzet

Trainer competitie/jeugd:
Nest Goossens

Lijsterbesstraat 44

2270 Herenthout

014/500864


Kwalificatie:

Diploma:

Trainer A (VTS, 2001)


Bijscholing verleden:

 • Varia

 • ABC-minicursus atletiek (VATV, 10/1992)


Bijscholing recent*:

 • Dag van de trainer (6u, VTS-BLOSO, 12/2008)*= binnen het huidige subsidiejaar, zie document inzet

Trainer competitie/recreanten:
Michel Nicasi

Het putteken 3

2288 Bouwel

014/501227


Kwalificatie:

Diploma:

Trainer A (gelijkgesteld)


Bijscholing verleden:

 • Varia

 • Differentiatie en blessurepreventie (VAL, 03/2008)

 • Loopscholing voor afstandlopers (VAT, 04/2008)


Bijscholing recent*:

 • Rompstabilisatie en lenigheid (6u, VAL, 09/2008)

 • Trainingsplanning (3u, VAL, 10/2008)

 • Relaxcoaching - opwarming & cooling down (3u, Sporta, 10/2008)

 • Coachen - Welke coach ben jij voor je atleet? + Testen welke zijn er wat heb je eraan + VIAD test fine tuning van je trainingsschema (6u, KNAU, 11/2008)

 • Sportmedische keuring en inspanningstests + Core-Stability (stabiliteitstraining) (6u, VAT, 11/2008)

 • Fysiologische metingen en periodisering +The postural base for the sport (6u, VTS/BLOSO, 12/2008)

 • Bijscholing jogbegeleider (6u, VAL, 03/2009)

 • Vlaams coachesplatform (3u, VTS/BLOSO 06/2009)scannen.jpgscannen0003.jpgscannen0001.jpg*= binnen het huidige subsidiejaar, zie document inzet

scannen0005.jpgscannen0004.jpg


*= binnen het huidige subsidiejaar, zie document inzet

Trainer competitie/jeugd:
Isabel Poelmans

Lierseweg 78

2200 Herentals

Kwalificatie:

Diploma:

Regent LO, Trainer B


Bijscholing verleden:

 • Varia


Bijscholing recent*:

 • Dag van de trainer (6u, VTS-BLOSO, 12/2008)


*= binnen het huidige subsidiejaar, zie document inzet*= binnen het huidige subsidiejaar, zie document inzet

Trainer competitie/jeugd: trainerb hans.jpg
Hans Peeters

Wimpel 2


2220 Wiekevorst

015/346507

e-mail: hans.peeters@herenthoutseac.be
Kwalificatie:

Diploma:

Trainer B Algemeen gedeelte (VTS, 01/2008)

Trainer B Specifiek deel Atletiek (VTS, 06/2009)
Bijscholing verleden:


 • Varia

 • Gewichtheffen binnen atletiek (VAL, 05/2007)

 • Begeleiden gehandicapte atleten Algemeen gedeelte (VTS,02/2008)


Bijscholing recent*: /


*= binnen het huidige subsidiejaar, zie document inzet

Trainer jeugd:
Bart Van Caeyzeele

Vonckstraat 53

2270 Herenthout

014/514585

e-mail: bart.vancaeyzeele@herenthoutseac.be
Kwalificatie:

Diploma: /
Bijscholing verleden:


 • Varia


Bijscholing recent*: /


Trainer jeugd:
Annelies Wouters

Langstraat 120

2270 Herenthout

014/516136


Kwalificatie:

Diploma: /
Bijscholing verleden:

 • Varia


Bijscholing recent*: /

Trainer jeugd:
Joke Janssens

Lindelaan

2270 Herenthout

0498/754005


Kwalificatie:

Diploma: /
Bijscholing verleden:

 • Varia


Bijscholing recent*:/


*= binnen het huidige subsidiejaar, zie document inzet

Trainer jeugd:
Anke Luyten

Heikant 8

2270 Herenthout

014/517796


Kwalificatie:

Diploma:
Bijscholing verleden:

 • Varia


Bijscholing recent*:/

Assistent trainer jeugd:
Dorien Caers

St. Apolloniastraat 4

2440 Geel

014/867779


Kwalificatie:

Diploma:
Bijscholing verleden:

 • Varia

 • Sessie Autisme en Sport (Prov.Sportdienst Antwerpen, 05/2008)


Bijscholing recent*: /

Assistent trainer competitie:
Lief Van den Broeck

Lijsterbesstraat 44

2270 Herenthout

014/500864


Kwalificatie:

Diploma: /
Bijscholing verleden:

 • Varia


Bijscholing recent*: /*= binnen het huidige subsidiejaar, zie document inzetscannen0001.jpg

Trainer recreanten:
Annick Dom

St. Apolloniastraat 4

2440 Geel

014/867779


Kwalificatie:

Diploma: Jogbegeleider (VTS, 2002)
Bijscholing verleden:

 • Varia


Bijscholing recent*:scannen0003.jpg

 • Bijscholing jogbegeleiders (6u, V AL, 03/2009)*= binnen het huidige subsidiejaar, zie document inzetjogbegeleider rudi.jpg

Trainer recreanten:
Rudi Cool

Boudewijlaan 97

2243 Pulle

03/4640121


Kwalificatie:

Diploma: Jogbegeleider (VTS, 2004)
Bijscholing verleden:

 • Varia

 • Praktijksessie: Loopscholing + Gezondheidswinst door matig intensief bewegen (VAL, 09/2007)scn0003.jpg

 • Start to Run: praktische tips voor organisatie, differentiatie en blessurepreventie + Functionele loopkleding + Jog je fit, eet met pit! (VAL, 03/2008)

 • Voorstelling vernieuwd Start to Runprogramma + Voorstelling van de nieuwe opleidingsmodule jogbegeleider+ (VAL, 08/2008)


Bijscholing recent*:

 • Rompstabilisatie en lenigheid + Soja in gezonde voeding voor de recreatieve sporter + CM (6u, VAL, 09/2008)
*= binnen het huidige subsidiejaar, zie document inzet

Trainer recreanten:
Wiske Heylen

Fabiolastraat 15

2200 Noorderwijk

014/262140


Kwalificatie:

Diploma: /
Bijscholing verleden:

 • Varia

scannen.jpg


Bijscholing recent*:

 • Bijscholing jogbegeleiders (6u, VAL, 03/2009)


Trainer recreanten:
Staf Heylen

Molenstraat 103a

2270 Herenthout

014/513092


Kwalificatie:

Diploma: /
Bijscholing verleden:

 • Varia


Bijscholing recent*:

 • Bijscholing jogbegeleiders (6u, VAL, 03/2009)

(Geen attest beschikbaar)


*= binnen het huidige subsidiejaar, zie document inzetOrganisatie trainingenTrainingsdag/uur

Groep

Trainers

Maandag:

9.00 – 11.00

Start to Run ****

Michel

19.00 – 20.00

Jeugd t.e.m. miniem

Hans

19.00 - 21.00

Afstandslopers + Start to run

Nest, Peter, Michel, Staf, Annick, Rudi, Wiske, Lief

20.00 - 21.30

Pisteatleten (vanaf cadet)

Jan

Dinsdag:

18.30 - 21.00

Powertraining (vanaf junior)*

Jan

Woensdag:

9.00 – 11.00

Start to Run

Michel

18.45 - 19.45

Jeugd (t.e.m. miniemen)

 • Kleuters en kabouters (j+m)

 • Benjamins j+m

 • Pupillen j+m

 • Miniemen (j+m)

Joke, Anke, Dorien, Annelie, Hans, Bart, Nest, Isabel, Jan

18.45 - 20.00

Afstandslopers + recreanten + Start to run

Staf, Wiske, Annick, Rudi, Michel

18.45 - 21.30

Afstandslopers (cadet en scholier)

Afstandslopers (vanaf junior)

Pisteatleten (vanaf cadet)


Nest, Peter, Michel, Jan, Lief

Donderdag:

18.30 - 21.00

Powertraining (vanaf junior)*

Jan

Vrijdag:

9.00 – 11.00

Start to Run ****

Michel

18.00 – 21.00

Afstandslopers

Nest, Michel, Lief

18.00 – 19.00

Jeugd (benjamins, pupillen, miniemen)

Hans, Jan

19.00 – 21.00

Pisteatleten (specifieke proef)** + Start to run


Hans, Jan, Michel, Staf, Rudi, Annick, Wiske

Zaterdag:

10.00 - 12.00

Pisteatleten horden en werpproeven (vanaf pupil)

Jan

Zondag:

10.00 – 12.00

Start to Run **

Michel

10.00 - 12.00

Fartlektraining ***

Nest

* in de garage, bij Jan Ledegen Jodenstraat.

** in Herentals, BLOSO centrum

*** in Merodese bossen/Kruiskesberg

**** Militair domein Grobbendonk

8. Scheidsrechters
Rudi Cool

Boudewijnlaan 97

2243 Pulle

03/4640121


Kwalificatie:

Diploma: Nationaal jurybrevet
Bijscholing verleden:

 • Varia


Bijscholing recent*:/

Remi Goossensscannen.jpg

Zwanenberg 66

2270 Herenthout

014/502760
Kwalificatie:

Diploma: Jurylid

Bijscholing verleden:


 • Varia


Bijscholing recent*:/


*= binnen het huidige subsidiejaar, zie document inzet

Hans Peetersvatkaart 001.jpg

Wimpel 2


2222 Wiekevorst

015/346507


Kwalificatie:

Diploma: Jurylid
Bijscholing verleden:

 • Varia


Bijscholing recent*:/

Nog in te voegen !!Fons Beyens

Servaas Daemsstraat 66

2200 NoorderwijkKwalificatie:

Diploma: Jurylid
Bijscholing verleden:

 • Varia


Bijscholing recent*:/*= binnen het huidige subsidiejaar, zie document inzet9. Huishoudelijk reglement  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina