Initiatief voor buitenschoolse kinderopvangDovnload 34.57 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte34.57 Kb.


Platteput 16

9255 Buggenhout

052/33 84 51

ibo@buggenhout.be
INITIATIEF VOOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
Huishoudelijk Reglement


met ingang op 1 september 2007

goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 juni 2007

* Toevoeging met ingang op 1 januari 2009

goedgekeurd op de gemeenteraad van 18 december 2008Algemeen

IBO Buggenhout is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. Het voldoet aan de eisen die de overheid stelt.
Organiserend bestuur

IBO Buggenhout is een organisatie van het gemeentebestuur Buggenhout en organiseert de buitenschoolse kinderopvang in de gemeente in de volgende locaties:


Kinderclub “Mallejan”, Platteput 16, 9255 Buggenhout. Tel: 052 33 84 51

Kinderclub “De Kom,ma” Dries 73, 9255 Opdorp. Tel: 052 33 95 59

Kinderclub “Schanulleke”, Molenstraat 15, 9255 Opstal. Tel: 052 35 20 14
De contactpersoon van het organiserend bestuur is:

Bart Biesemans

Gemeentesecretaris

Nieuwstraat 2

9255 Buggenhout

052 33 95 11


Contactpersoon van het IBO
De dagelijkse leiding is in handen van Dirk Casier. Als leidinggevende coördineert hij de activiteiten, heeft hij de leiding over het personeel en onderhoudt hij het contact met de ouders, scholen, de externe instanties en derden.
Dirk Casier is te bereiken alle werkdagen tijdens de kantooruren of op afspraak.
De contactgegevens zijn:

Dirk Casier

Platteput 16, 9255 Buggenhout

052 33 84 51

ibo@buggenhout.be
Doelgroepomschrijving
Het opvanginitiatief staat open voor alle schoolgaande kinderen van het basisonderwijs.

Een strikte voorwaarde voor opvang is dat het kind zindelijk is.


Opnamebeleid en inschrijvingsmodaliteiten
Opname en inschrijving


Kinderen kunnen pas gebruik maken van de opvang nadat er voorafgaand een volledig ingevuld inschrijvingsdossier is binnengebracht.

Reserveringen:

op schooldagen: op schooldagen wordt er niet met een reservatiesysteem gewerkt.
tijdens vakantieopvang en schoolvrije dagen:


Tijdens de vakantieopvang en opvang op schoolvrije dagen vragen we om vooraf een plaats te reserveren voor die dagen waarop je kind nood heeft aan opvang. De reservering voor de vakanties gebeurt schriftelijk op basis van een reservatieformulier.

Van dit reservatieformulier krijg je een bevestiging met de gereserveerde vakantiedagen. Deze bevestiging telt als definitieve reservatie.


Indien er meer reservaties zijn dan beschikbare plaatsen, wordt er voorrang gegeven aan kinderen die in Buggenhout wonen en aan de kinderen die naar één van de Buggenhoutse lagere scholen gaan.
* Annuleren van reservaties:

Reservaties voor vakantieperiodes en schoolvrije dagen kan je uiterlijk 7 kalenderdagen voor de start van elke vakantie of schoolvrije dag annuleren.


Annuleren moet schriftelijk:

 1. op het document “annuleren van vakantieopvang of schoolvrije dag” dat je in de opvang kan vinden

OF

 1. via het sturen van een e-mail naar ibo@buggenhout.be.

Voor het niet of niet tijdig doorgeven van een annulatie zal een vergoeding worden aangerekend gelijk aan de helft van de prijs van de gereserveerde, maar niet of niet tijdig geannuleerde, dagen.
Openingsdagen en openingsuren

Het IBO is op schooldagen open van 6u45 tot 9u00 en van 15u15 tot 18u15.


Op woensdagnamiddag is het IBO open van 11u45 tot 18u15.
Tijdens vakantiedagen en schoolvrije dagen is het IBO open van 6u45 tot 18u15.
Het IBO maakt jaarlijks, uiterlijk op 31 augustus, de vakantiedata en de bijkomende sluitingsdagen van het volgende schooljaar bekend, via een schriftelijke mededeling.

In de maand juli is er een sluiting van drie weken voor de jaarlijkse vakantie


De lijst met de sluitingsdagen en vakantieperiodes is steeds beschikbaar op de locaties.
Huistaken
De opvang geeft steeds de gelegenheid aan de kinderen om hun huiswerk zelfstandig te maken. Huistaakbegeleiding, controle en nazicht behoren niet tot de taken van een begeleid(st)er in de opvang.

Verzekering

Het IBO heeft een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid voor het personeel en de kinderen. Er is ook een verzekering tegen lichamelijk ongevallen voor de kinderen tijdens hun verblijf in de opvang.


Aangifte van een ongeval moet binnen de 24 uur na de feiten gebeuren aan de leidinggevende of zijn vervanger. De leidinggevende brengt de verzekeringsinstelling op de hoogte.

Klachtenbehandeling

Klachten en/of bedenkingen kan je bespreken met de begeleid(st)ers of de leidinggevende. Samen trachten we tot een oplossing te komen.


Je kan je klacht ook schriftelijk bezorgen aan de leidinggevende of met een schrijven aan het organiserend bestuur. We garanderen je dat elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier geregistreerd, behandeld en beantwoord wordt.
Indien je van mening bent dat je klacht ontoereikend beantwoord werd, kan je je wenden tot de Klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel.


Wederzijdse afspraken tussen het IBO en de ouders

Breng- en haalmomenten

Als ouder heb je toegang tot alle lokalen waar je kind verblijft.


Tijdens de breng- en haalmomenten kan je informatie uitwisselen met de begeleid(st)ers of de leidinggevende.
Het IBO vertrouwt de kinderen alleen toe aan de ouders. Wanneer derden je kind afhalen verwittig je – vooraf en schriftelijk – de leidinggevende of de begeleid(st)er en moet je een formulier “afhaling door derden” invullen.
De geplande uitstappen worden tijdig aan de ouders bekend gemaakt.
Indien een kind het verblijf in de opvang onderbreekt voor sport- of culturele activiteiten, of om enige andere redenen ook, dient dit schriftelijk door de ouders meegedeeld te worden en kan de opvang niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. Hiertoe dient een formulier “toelatingen” te worden ingevuld.


Brengen en halen van kinderen naar - van de school

De verplaatsingen van en naar de school gebeuren op een veilige wijze en onder gepaste begeleiding.


Om veiligheidsredenen kunnen de kinderen tijdens deze verplaatsingen niet gebracht of afgehaald worden. Op dit moment breng je niet enkel je eigen kind, maar ook de andere kinderen en de begeleiding in gevaar. Indien ouders zich niet houden aan deze afspraak kan dit leiden tot het beëindigen van de opvang.
Kinderen die de verplaatsingen meedoen worden aanzien als aanwezig in de opvang.

* Privacy
De opvang maakt in de loop van het jaar foto’s van kind(eren) tijdens verschillende activiteiten. Door het huishoudelijk reglement te ondertekenen geef je stilzwijgend toestemming om deze foto’s en sfeerbeelden te gebruiken in publicaties eigen aan het IBO.

Iedere ouder heeft het recht om het publiceren van foto’s van zijn/haar kind(eren) te weigeren. Indien je wenst dat de foto’s van je kind(eren) niet gepubliceerd worden, kan je dit schriftelijk melden aan het diensthoofd.


Kleding, materiaal en speelgoed

Doe uw kind steeds de gepaste kledij aan, ook in vakanties, zodanig dat het ongeremd kan spelen.


Om verloren voorwerpen te vermijden vragen we om de jassen, boekentassen, brooddozen en andere waardevolle voorwerpen te naamtekenen.
Het IBO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of verlies van kledij of andere voorwerpen.
Het wordt afgeraden om eigen speelgoed mee te brengen naar de opvang. Indien een kind toch eigen speelgoed meebrengt is dit op de verantwoordelijkheid van de ouders.


Zieke kinderen

Indien een kind te ziek is om naar school te gaan, kan het ook niet naar de opvang komen!
Regeling in geval een kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvang

Als je kind in de loop van de dag ziek wordt, nemen de begeleid(st)ers contact op met jou. Samen wordt dan naar een passende oplossing gezocht. In de meeste gevallen zal het voor je kind het best zijn dat het zo snel mogelijk wordt opgehaald.


Indien je niet bereikbaar bent, doet het IBO een beroep op je huisdokter. Als dit onmogelijk blijkt zal het IBO zelf een dokter contacteren.

Eventuele medische kosten vallen ten laste van de ouders.
Medicatie

Wij gaan er van uit dat voorgeschreven medicatie zoveel mogelijk thuis toegediend wordt.


Wanneer toediening toch in de opvang moet, vragen wij een doktersattest waarop duidelijk het volgende vermeld staat:

 • naam van het medicijn

 • naam van de dokter

 • naam van het kind

 • datum van aflevering en vervaldatum

 • dosering en wijze van toediening en duur van behandeling

 • wijze van bewarenNiet opgenomen in het huishoudelijk reglement

Het opvanginitiatief beslist over vragen of problemen waarmee het initiatief geconfronteerd wordt, indien deze niet in het huishoudelijke reglement opgenomen zijn.
RETRIBUTIEREGLEMENT

met ingang op 1 september 2007

goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 juni 2007

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage dekt het geheel van de verblijfkosten. Tienuurtje, vieruurtje en één drankje tijdens het middageten zijn ook in deze ouderbijdragen inbegrepen.

Je kind brengt een eigen lunchpakket mee. Kinderen brengen geen snoep of frisdrank mee!
De ouderbijdrage wordt berekend conform de bepalingen in het Besluit van de Vlaamse Regering voor de IBO’s van 23 februari 2001, gewijzigd op 1 januari 2002.
De ouderbijdrage wordt berekend op basis van de aanwezigheidsduur van je kind.
De opvangtarieven:

Gewone schooldagen: € 0.80 per begonnen half uur.

Woensdagnamiddag: € 0.80 per begonnen half uur, met een maximum van 5 €.

Schoolvrije en vakantiedagen: • minder dan 3 uren: € 4.

 • vanaf 3 uren en minder dan 6 uren: € 5.

 • vanaf 6 uren: € 9.

Bij opvang van kinderen uit hetzelfde gezin, op éénzelfde dag, wordt 25% korting verleend op de totale ouderbijdrage.


Bij laattijdig afhalen van de kinderen wordt een forfaitair bedrag van € 10 aangerekend.

Na een derde maal laattijdig afhalen kan een uitsluiting volgen.


Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kan een sociaal tarief aangevraagd worden.

Je kan bij de leidinggevende vertrouwelijk informeren naar deze mogelijkheden.Facturatie

Je ontvangt maandelijks een dubbel van het prestatieformulier. Tevens wordt er ook één ter ondertekening voorgelegd.


De afrekening gebeurt maandelijks via domiciliëring, of via een overschrijving. Binnen de 30 kalenderdagen dienen de betalingen te gebeuren op rekening 097-1406610-13 van het gemeentebestuur, met vermelding van het refertenummer en de periode.
Bij een aanmaning zullen administratieve kosten worden aangerekend. Indien de betaling bij een aanmaning niet binnen de gestelde termijn betaald wordt, zal de openstaande schuld geïnd worden via dwangbevel of gerechterijke weg.
Niet betalen van een rekening kan leiden tot het stopzetten van de opvang.

Fiscaal attest

Het IBO verbindt zich ertoe je jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen.Deze bijlage bij de inschrijvingsbundel voegen AUB

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het huishoudelijk reglement van 1 september 2007 en toevoeging van 1 januari 2009 en verklaart zich hiermee akkoord.Naam:

Ouder, voogd, verantwoordelijk persoon van (naam kind):Adres:
Plaats en datum:


Handtekening,
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina