Inleiding Wil jij graag je steentje bijdragen aan een succesvolle studiestart van nieuwe studenten in Delft op Civiele techniek? Wordt dan student mentor voor het collegejaar 2014-2015!Dovnload 33.72 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte33.72 Kb.
Aanmeldingsformulier

Studentmentoren CITG


2014/2015

Inleiding
Wil jij graag je steentje bijdragen aan een succesvolle studiestart van nieuwe studenten in Delft op Civiele techniek? Wordt dan student mentor voor het collegejaar 2014-2015!
Uit afgelopen jaren is gebleken dat de waarde van een goede studentmentor ontzettend groot is. De overgang van de middelbare school naar universiteit verloopt niet voor iedereen even gemakkelijk en daarnaast geldt ook Het Bindend Studieadvies: elke student moet minimaal 45 credits halen in het eerste jaar. Ze kunnen zich dus geen slechte studiestart veroorloven, een goede studentmentor is daarom van essentieel belang.
Taak van de mentor

De taak van de mentor is primair het begeleiden van de aan zijn of haar zorg toevertrouwde eerstejaars-studenten. Bij deze begeleiding ligt de nadruk op de weg wijzen, ervaringen uitwisselen, informatie­voorziening en tips hoe succesvol te studeren.


In het geval van persoonlijke problemen hoeft een mentor een persoonlijk gesprek niet uit de weg te gaan, maar die advisering is in de eerste plaats de taak van de studieadviseur. Er kan dan dus naar hen doorverwezen worden. Mentoren kunnen wel door hun intensieve contact met de mentorgroep een rol spelen bij het vroegtijdig signaleren van problemen.
Van mentoren wordt verwacht dat zij deelnemen aan de training en aan het periodiek overleg in groepen van 4 mentoren, de turbomentoren en de studie­adviseurs.
Van alle mentoren wordt verwacht dat zij op de 1e maandag van het collegejaar, 1 september, de gehele dag aanwezig zijn.
Overleg en begeleiding

In de loop van ieder kwartaal overleggen mentoren en studieadviseurs over de gang van zaken. Tijdens dit overleg wordt met name de voortgang van de leden van de mentorgroep besproken alsmede nadere informatie gegeven over algemene zaken en over de in de komende periode te behandelen thema's. Tevens is er de mogelijkheid om vragen te stellen en gemeenschappelijke problemen aan de orde te stellen. Van de studieadviseurs treden Karel Karsen en Pascal de Smidt op als bege­leiders en Jeroen Bekker en Yuri van Engelshoven zullen het mentor ­systeem coördineren. Bij problemen, of wanneer er tussentijds behoefte is aan informatie, kan altijd contact met hen worden gezocht.


Training en voorbereiding

Om je als mentor goed voor te bereiden op je werkzaamheden zullen er trainingen plaatsvinden. In de periode van juni tot half augustus. Elke mentor wordt verplicht deel te nemen aan een van deze 2 uur durende trainingen, zorg dan ook dat je op een van deze dagen vrij bent!

De mentortraining bevat onder andere de volgende onder­delen:


  • Doel, opzet en organisatie van het mentorschap;

- Informatie over het eerstejaarsprogramma;

- Het Bindend Studieadvies;

- Afstemming mentoraat;

Deelname aan de training is een voorwaarde voor het goed vervullen van het mentorschap!


Opzet van het mentorsysteem

Alle studenten die per 1 september als eerstejaarsstudent bij de opleiding staan ingeschreven worden ingedeeld in een mentorgroep. Mentoren leren hun studenten al op de 1e maandag kennen!


Bijeenkomsten

De mentorgroepen komen gedurende de eerste twee kwartalen van het studiejaar zo’n 6 maal, eerst weke­lijks, later met afnemende frequentie, bijeen. De bijeenkomsten van de mentorgroepen hebben mede een thematisch karakter. De mentoren stellen per bijeenkomst een of meer thema's in de groep aan de orde. Zij krijgen hiervoor materiaal aangereikt.


Belangrijke thema's zijn:

- wegwijs CT;

- informatie over opzet studieprogramma en vakken;


  • motivatie en studiekeuze;

  • studieplanning;

  • tips and tricks,

  • studiemethodes en tentamenaanpak;

- enz.

Hoeveel tijd kost het En wat sTAAT ER TEGEN OVER?

Naar schatting zullen mentoren in totaal zo'n 30-50 uur (max. 50!) aan hun mentorfunctie beste­den. Omgerekend is dat anderhalf tot twee uur per (college)week. Naast de wekelijkse bijeen­komsten en de voorbereiding daarvan zal een mentor af en toe tijd vrij moeten maken voor het beantwoorden van indivi­duele vragen en voor de periodieke vergadering met een selecte groep mentoren en met een van de studieadviseurs. Ook de training kost 2 uur maar hier zal geen financiële vergoeding tegenover staan!


Van mentoren wordt verwacht dat zij zich inzetten voor "hun" eerstejaarsstudenten en zich ook verantwoordelijk voelen voor hun voortgang. De opleiding stelt daar een financiële tegemoetkoming tegenover. Studentmentoren worden betaald per gewerkt uur. Voor het mentorschap mag maximaal 50 uur worden gedeclareerd. De hoogte van het bruto uurloon hangt zoals bij alle student-assistentschappen af van de studiestand. In onderstaand schema zie je om welke bedragen het gaat (bij benadering en 2013-2014 getallen):


Studiestand


Bruto uurloon


2e jaarsstudenten


± € 11,16


3e jaarsstudenten


± € 11,94


4e/5e jaarsstudenten


± € 13,00

Solliciteren?
Aan een studentmentor worden de volgende eisen gesteld:

- je hebt je Propedeuse behaald of uitzicht daarop;

- je hebt gemiddelde studievoortgang van 75% per jaar;

- je hebt bij voorkeur enige ervaring met het begeleiden van groepen;  • je kunt uitleggen wat je motivatie is om mentor te worden en bent ook ECHT gemotiveerd;

  • je volgt de training ergens in de periode juni - augustus.

Je kunt ook solliciteren als je nu nog niet aan de eisen voldoet, maar verwacht per 1 september 2014 de studievoortgangsnorm wel te hebben behaald. In dat geval moet je een reële studieplanning bij je sollicitatieformulier bijvoegen.


Wanneer je nog vragen hebt over het mentorsysteem kun je bij de volgende adressen terecht:

  • bij de studieadviseurs, bij voorkeur via het inloopspreekuur tussen 12.45 - 13.30 uur;

  • via e-mail naar: turbomentoraat@gmail.com

Wanneer je besloten hebt mentor te worden, vul dan bijgaand formulier in en lever dat met bijlagen digitaal in bij de secretaresse van de studieadviseurs, Mevrouw S. Wevers de Koning, d.m.s.wevers-dekoning@tudelft.nl


De uiterste inleverdatum van het formulier is 1 juli 2014.
In principe kun je in de eerste week van juli bericht verwachten of je als mentor bent geselec­teerd.
Mentorsysteem

Sollicitatieformulier studentmentor


Naam: …………….……………................................................... Studienummer: ............................

Adres: .....................................................................................................................................

Postcode en Woonplaats: ............................................................... Tel: ................…..........…..

E-mail adres: ......................................................................................................................….

Evt. postadres gedurende zomer: ..................................................................................………….

.................................................................................................................................................
Jaar van 1e inschrijving: ............... Studiestand per … / … / 2014: ....... %

Indien nodig: verwachte studiestand per 01/09/2014: ........ % (studieplanning bijvoegen)Heb je ervaring met het begeleiden van groepen 17-19-jarigen? Zo ja: graag korte beschrijving van de activiteit:

………...................................................................................................……………………………………

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Het mentorsysteem heeft voor de aankomende eerstejaars studenten volgens mij de volgende toege­voegde waarde:

.......................................................................................……………………………………………………...

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Ik zie als meerwaarde van het mentorschap voor mij persoonlijk:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
Geef hieronder minimaal twee voorkeursmomenten aan voor de training:

17 juni 2014 (14:00 uur - 16:00 uur)

19 juni 2014 (14:00 uur - 16:00 uur)

24 juni 2014 (14:00 uur - 16:00 uur)

26 juni 2014 (14:00 uur - 16:00 uur)

1 juli 2014 (14:00 uur - 16:00 uur)

2 juli 2014 (14:00 uur - 16:00 uur)

3 juli 2014 (14:00 uur - 16:00 uur)

8 juli 2014 (14:00 uur - 16:00 uur)

9 juli 2014 (14:00 uur - 16:00 uur)

10 juli 2014 (14:00 uur - 16:00 uur)

29 juli 2014 (14:00 uur - 16:00 uur)

31 juli 2014 (14:00 uur - 16:00 uur)

5 augustus 2014 (14:00 uur - 16:00 uur)

12 augustus 2014 (14:00 uur - 16:00 uur)

19 augustus 2014 (14:00 uur - 16:00 uur)

20 augustus 2014 (14:00 uur - 16:00 uur)
Opmerkingen:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................


Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.


datum: handtekening:
..................................................... ...................................................................
Bijlagen:

 studieplanning (inclusief cijfers)
__________________________________________________________________________

Werving Studentmentoren 2014-2015

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina