Integraal asbestprotocol Gemeente Gilze en Rijen Inhoudsopgave


Voorafgaand aan de asbestverwijderingDovnload 0.91 Mb.
Pagina3/7
Datum20.08.2016
Grootte0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Voorafgaand aan de asbestverwijdering


 1. Uiterlijk twee dagen voor de asbestverwijdering werkzaamheden moet door middel van een asbestsloopmelding formulier ten minste datum en tijdstip van aanvang werk aangegeven te worden, een voorbeeld van dit formulier kunt u terugvinden op www.Gilzerijen.nl. Meldingsformulieren kunnen per post of mail, asbest@gilzerijen.nl, naar de gemeente toegezonden worden.

 2. Uiterlijk twee dagen voor de asbestverwijdering werkzaamheden moet hiervan melding gemaakt worden bij de arbeidsinspectie tel. 0475-356666, e-mail aimeldingen@minszw.nl.De asbestverwijdering


 1. Op de locatie van de asbestverwijdering moeten de volgende documenten aanwezig zijn en desgevraagd aan de controleur van de gemeente overlegd te worden:

 • een kopie melding/omgevingsvergunning sloop inclusief voorwaarden/voorschriften

 • het asbestinventarisatierapport

 • het werkplan

 • Certificaten van de aanwezige medewerkers

 1. Het terrein, waarop de sloopwerkzaamheden plaats vinden, moet op een doeltreffende wijze van de openbare weg te worden afgescheiden, denk hierbij ook aan asbestlint en/of een waarschuwingsbord. De bedoelde afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door worden belemmerd.

 2. De asbestverwijdering werkzaamheden in risicoklasse 2 en 3 moeten uitgevoerd te worden door een gecertificeerd asbestverwijdering bedrijf. Asbestverwijdering werkzaamheden in risicoklasse 1 mogen uitgevoerd worden door een niet gecertificeerd, deskundig bedrijf. Op www.ascert.nl kunt u zien welke bedrijven deze werkzaamheden uit mogen voeren.

 3. Als uit de inventarisatie type A blijkt dat aanvullend een inventarisatie type B nodig is moet het rapport type B aan het college van burgemeester en wethouders ter goedkeuring aangeboden te worden. Als de B rapportage is goedgekeurd kan verder gegaan worden met de sloopwerkzaamheden.

 4. Alle in de sloopaanvraag aangegeven asbesthoudende materialen dienen verwijderd te worden.

 5. Het asbesthoudende materiaal moet gescheiden van de overige materialen te worden bewaard.Verpakking en opslag


 1. Het asbesthoudende materiaal moet direct na het verwijderen verpakt te worden in stevig doorzichtig luchtdicht plastic. De verpakking moet voorzien te worden van een waarschuwingssticker met de tekst “Asbest”.

 2. Het asbest dient apart opgeslagen te worden in een afgesloten opslagplaats.

 3. Indien het niet mogelijk is de asbesthoudende materialen te verpakken dan moet dit opgeslagen te worden in een afgesloten container.Afvoer


 1. De asbesthoudende materialen moeten binnen twee weken na verwijdering afgevoerd te worden naar een daarvoor bestemde stortplaats.

 2. De asbesthoudende materialen moeten vervoerd te worden door een VIHB-erkende transporteur, dit kan tevens een VIHB-erkend asbestverwijdering bedrijf zijn. Kijk voor erkende bedrijven op www.niwo.nl .

 3. De hoeveelheid afgevoerde asbest moet geregistreerd te worden door middel van stortingsbewijzen, eventueel te verkrijgen via de asbestsaneerder.Eindbeoordeling


 1. Met de bouwkundige sloop mag pas worden gestart op het moment dat er een eindbeoordeling van de asbestsloop heeft plaatsgevonden en het bouwwerk asbestvrij is verklaard. Als het gaat om werkzaamheden binnen risicoklasse 2 en 3, is dat een certificaat of rapport van goedkeuring (opgesteld door een geaccrediteerd laboratorium of inspectie-instelling). Bij risicoklasse 1 moet er een visuele inspectie plaats te vinden.Na afloop van de asbestverwijdering


 1. Uiterlijk binnen 2 weken na beëindiging van de asbestsloopwerkzaamheden moeten de volgende gegevens aan het college van burgermeester en wethouders verstrekt te worden:

 • de begeleidingsbrieven en de stortbonnen afgegeven door de inrichting of inzamelaar die het asbestafval heeft ontvangen;

 • een afschrift van de asbestvrij verklaring in geval van asbest in risicoklasse 2 en 3;

 • een afschrift van het rapport van de visuele inspectie in geval van asbest in risicoklasse 1.

Als er tijdens de bouwkundige sloop, nadat u de asbestvrij verklaring hebt ontvangen, alsnog asbest wordt aangetroffen dan moet u de sloop direct stil leggen en de gemeente en de Inspectie SZW informeren.Bijlage 5 Stortingsbewijs sloopmelding gemeentewerf
Betreft het bouwwerk bekend onder de volgende gegevens:


Sloopmelding particulier (artikel 1.26 lid 5 sub b)

Soort materiaal:

 • Geschroefde (dak)platen

 • Niet gelijmde vloerbedekking

 • Niet gelijmde vloertegels

 • Anders, namelijk:…………………………………………………………..

Hoeveelheid materiaal: • ……………… vierkante meter

 • ……………… kubieke meter

 • Anders, namelijk:…………………………………………………………..

Aantallen: • ……………… stuks dakplaten

 • ……………… rollen vloerbedekking

 • ……………… stuks vloertegels

 • Anders, namelijk:…………………………………………………………..


(In te vullen door ondergetekende)Aldus aangeleverd op gemeentewerf “de Wegwerker” d.d. ……-……-…………….
Beheerder gemeentewerf:………………………………………………………….
Paraaf:

(In te vullen door beheerder milieustraat)

Ondergetekende verklaart dat de werkzaamheden gereed zijn. Ondergetekende is overdag bereikbaar op telefoonnummer ……………………………………….


Plaats:……………………… Datum:……-……-…………… Handtekening:………………………

Bijlage 6 Stortingsbewijs Asbest gemeentewerf

Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:……………………………………………………….......................................................................

Postcode en woonplaats:…………………………………………………………………………......................

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………………….

Locatie van asbestverwijdering:……………………………...........................................................
Soort materiaal:


 • Geschroefde (dak) platen

Type gesloopt bouwwerk/ onderdeel gebouw:………………………………………………….

Datum en tijdstip van asbestverwijdering:………………………………………………………… • Niet gelijmde vloerbedekking

 • Niet gelijmde vloertegels

 • Losse asbest voorwerpen, namelijk:………………………………………………………………………..

 • Uit een bouwwerk verwijderd, namelijk:…………………………………………………………………

Type gesloopt bouwwerk/ onderdeel gebouw:………………………………………………….

Datum en tijdstip van asbestverwijdering:…………………………………………………………


Hoeveelheid materiaal:

 • ……………… vierkante meter

 • ……………… kubieke meter

 • Anders, namelijk:…………………………………………………………..

Aantallen: • ……………… stuks dakplaten

 • ……………… rollen vloerbedekking

 • ……………… stuks vloertegels

 • Anders, namelijk:…………………………………………………………..


(In te vullen door ondergetekende)Aldus aangeleverd op gemeentewerf “de Wegwerker” d.d. ……-……-…………….
Beheerder milieustraat:……………………………………………………………….
Paraaf:
(In te vullen door beheerder milieustraat)

Plaats:……………………… Datum:……-……-…………… Handtekening:………………………
In te leveren bij beheerder milieustraat

Bijlage 7


Controlelijst 2012 Asbest calamiteit

 

Dossiernummer

 

Naam veroorzaker

 

Adres

 

Postcode en woonplaats

 

Telefoonnummer

 

Locatie

 

 

Salvage

 

Verzekeraar

 

Inventarisatiebureau

 

Saneerder

 

 

Calamiteit

 

Datum

 

 

Overdracht Brandweer aan gemeente

 

Akkoord

Niet akkoord

Niet van toepassing

Maatregel voor herstel

Herstel is akkoord

De officier van dienst van de brandweer is ter plaatse

 

 

 

OVD ter plaatse laten komen

 

Het verspreidingsgebied is door de brandweer duidelijk afgezet

 

 

 

Brandweer veilig/ onveilig gebied laten bepalen

 

De brand is geblust/ het gevaar is geweken

 

 

 

Brand blussen/ gevaar wegnemen door brandweer

 

De noodzakelijke verkeersmaatregelen zijn getroffen

 

 

 

Verkeersmaatregelen treffen

 

De brandweer heeft het gestabiliseerde incident overgedragen aan de Ambtenaar Openbaren Orde en Veiligheid of diens plaatsvervanger

 

 

 

Situatie van brandweer overdragen naar AOV-er van de gemeente

 

 

Actie gemeente

 

Akkoord

Niet akkoord

Niet van toepassing

Maatregel voor herstel

Herstel is akkoord

Een geaccrediteerd laboratorium heeft vastgesteld of er asbesthoudend materiaal is vrijgekomen

 

 

 

Vast laten stellen of er sprake is van asbesthoudend materiaal

 

Het verspreidingsgebied is vastgesteld door een SC540 gecertificeerd bedrijf in opdracht van de gemeente

 

 

 

Verspreidingsgebied laten vaststellen

 

Het vastgestelde verspreidingsgebied is goed afgezet (denk ook aan verkeersmaatregelen)

 

 

 

Verspreidingsgebied goed afzetten

 

Er bevinden zich geen personen binnen het verspreidingsgebied die gevaar lopen

 

 

 

Personen evacueren

 

De noodzakelijke informatie over gevaren en te ondernemen acties is verspreid aan "omwonenden"

 

 

 

Informatie verstrekken

 

Het verspreidingsgebied is niet groter dan het perceel van de veroorzaker en/ of openbaar terrein

 

 

 

Indien dit groter is ook eigenaren van ander besmette percelen aanschrijven

 

De veroorzaker heeft een last onder bestuursdwang aangezegd gekregen om zijn perceel en openbaar terrein te inventariseren en saneren

 

 

 

Last onder bestuursdwang aanzeggen

 

De eigenaren van de naastgelegen percelen hebben een last onder bestuursdwang aangezegd gekregen om hun perceel te inventariseren en saneren

 

 

 

Last onder bestuursdwang aanzeggen

 

Het volledige verspreidingsgebied (incl. putten, sloten, beplantingen etc.) is binnen de gestelde termijn geïnventariseerd door een geaccrediteerd laboratorium/ SC 530 inventariseerder

 

 

 

Als gemeente opdracht geven voor inventarisatie

 

Het volledige verspreidingsgebied (incl. putten, sloten, beplantingen etc.) is binnen de gestelde termijn gesaneerd door een SC-540 gecertificeerd bedrijf/ saneerder

 

 

 

Als gemeente opdracht geven voor sanering

 

Het volledige verspreidingsgebied (incl. putten, sloten, beplantingen etc.) is na de sanering vrijgegeven door een geaccrediteerd laboratorium/ SC 530 inventariseerder

 

 

 

Als gemeente opdracht geven voor een vrijgave meting

 

De afzettingen en verkeersmaatregelen zijn na de vrijgave weggenomen

 

 

 

Afzettingen en verkeersmaatregelen wegnemen

 

Er is, indien noodzakelijk, nazorg verleend aan alle betrokkenen. Bijvoorbeeld door informatieverstrekking.

 

 

 

Nazorg verlenen

 

De door de gemeente gemaakte kosten n.a.v. de aanschrijving van een last onder bestuursdwang zijn verhaald

 

 

 

Kosten verhalen op aangeschreven personen

 

De calamiteit is intern geëvalueerd

 

 

 

Evalueren calamiteit

 

 

Meldkamer

Tel.

013-5161800

Verkeersmaatregelen/ storingsdienst

Tel.

06-53327933

GGD

Tel.

076-5282000

RPS (SC 540 inventarisatiebureau + geaccrediteerd laboratorium)

Tel.

0880-235700

Rasenberg (SC 530 saneerder)

Tel.

076-5960500

Burgemeester piket

Tel.

0161-290144

Bijlage 8


Controlelijst 2012 Omgevingsvergunning (activiteit sloop) en Sloopmelding bedrijf

 

Dossiernummer

 

Naam

 

Adres

 

Locatie

 

 

Hoofdaannemer

 

 

 

Onderaannemer

 

 

 

 

Controle

Datum

 

Controleur

 

Administratief voor uitvoering werkzaamheden

Akkoord

Niet akkoord

Niet van toepassing

Wetgeving

Handhaving

Bestuursrecht

Strafrecht

Inspectie SZW

Certificerende instelling

Inspectie L&T

De datum en tijd asbestverwijdering is gemeld aan de afdeling VVH

 

 

 

1.29/ 1.33 BB

herstellen/ Cat. 1

ja

 

 

 

 

De asbestverwijdering is gemeld aan de Arbeidsinspectie

 

 

 

4.47c AB

herstellen

 

 

!

 

 

 

Controle

Datum

 

Controleur

 

Uitvoering asbestsloop

Akkoord

Niet akkoord

Niet van toepassing

Wetgeving

Handhaving

Bestuursrecht

Strafrecht

Inspectie SZW

Certificerende instelling

Inspectie L&T

De omgevingsvergunningvergunning activiteit slopen/ sloopmelding is op het werk aanwezig

 

 

 

2.3 Wabo/ 1.32 BB

herstellen/ Cat. 1

ja

 

 

 

 

Een afschrift van het asbestinventarisatierapport is op het werk aanwezig

 

 

 

2.3 Wabo/ 1.32 BB

herstellen/ Cat. 2

ja

 

 

ja

ja

Het werkplan is op het werk aanwezig

 

 

 

4.50 AB

herstellen/ Cat. 2

 

 

ja

ja

ja

Het uitvoerend bedrijf is deskundig bij risicoklasse 1

 

 

 

4.45b AB

 

ja

ja

ja

 

ja

Het uitvoerend bedrijf is SC 530 gecertificeerd bij risicoklasse 2 en 3

 

 

 

6 AVB/4.54d AB

acuut gevaar

ja

ja

ja

 

ja

Het werkterrein is afdoende afgezet en voorzien van de aanduiding asbest

 

 

 

1.29 BB/4.48a AB

herstellen/ Cat. 2

ja

 

!

ja

ja

Er wordt gebruik gemaakt van de beste technieken voor asbestsloop

 

 

 

8.2 BB/4.45 AB

Acuut gevaar

ja

 

ja

ja

ja

Het asbest wordt goed verpakt en voorzien van stickers met het opschift asbest

 

 

 

7 AVB/4.45 AB

herstellen/ Cat. 2

ja

 

ja

ja

ja

De hoeveelheid aangetroffen asbest komt overeen met hetgeen gemeld aan de afdeling VVH

 

 

 

1.29 BB/ 2.3 Wabo

acuut gevaar

ja

ja

 

ja

ja

De asbestsloop vindt plaatst voor bouwkundige sloop (indien mogelijk)

 

 

 

7 AVB/4.45 AB

acuut gevaar

ja

 

ja

ja

ja

De asbestwerkzaamheden vinden plaats volgens het werkplan, veiligheidsplan en logboek

 

 

 

8.2 BB/4.50 AB

herstellen/ Cat. 2

ja

 

!

ja

ja

De handelingen vinden plaats conform het arbeidsomstandighedenbesluit

 

 

 

AB

herstellen

 

 

ja

 

 

Het asbest wordt niet bewerkt (bijvoorbeeld boren, slijpen, breken)

 

 

 

8.2 BB

acuut gevaar

ja

ja

ja

ja

ja

Het asbest wordt gescheiden gehouden van overige materialen en juist opgeslagen

 

 

 

7 AVB

acuut gevaar

ja

 

 

ja

ja

De veiligheid van derden wordt voldoende gewaarborgd tijdens de saneringswerkzaamheden

 

 

 

8.2 BB

herstellen/ Cat. 2

ja

 

 

ja

ja

Het asbest wordt binnen 2 weken afgevoerd naar een erkende verwerker

 

 

 

7 AVB/1.1 WM

herstellen/Cat. 2

ja

ja

 

ja

ja

Het werkgebied is visueel vrij van asbest na de asbestsloop

 

 

 

7.22/ 8.2 BB

Acuut gevaar

ja

 

 

ja

ja

Het asbest wordt afgevoerd door een VIHR erkende transporteur

 

 

 

10.55 WM

herstellen/ Cat. 2

 

ja

 

ja

ja

 

Controle

Datum

 

Controleur

 

Uitvoering bouwkundige sloop

Akkoord

Niet akkoord

Niet van toepassing

Wetgeving

Handhaving

Bestuursrecht

Strafrecht

Inspectie SZW

Certificerende instelling

Inspectie L&T

De veiligheid voor weknemers op het sloopterrein is afdoende gewaarborgd

 

 

 

AB

herstellen/ Cat. 2

 

 

ja

 

 

Het sloopterrein is afdoende afgezet

 

 

 

1.29 BB

herstellen/ Cat. 2

ja

 

 

 

 

De veiligheid van derden wordt voldoende gewaarborgd

 

 

 

8.2 BB

herstellen/ Cat. 2

ja

 

 

 

 

De locatie is vrijgegeven van asbest door een deskundig bureau

 

 

 

9 AVB

acuut gevaar

ja

 

ja

ja

ja

Er wordt voldaan aan het sloopveiligheidsplan

 

 

 

2.3 Wabo/ 1.29 BB

herstellen/ Cat. 2

ja

 

 

 

 

Er wordt selectief gesloopt

 

 

 

2.3 Wabo/ 1.29 BB

herstellen/ Cat. 1

ja

 

 

 

 

Het sloopafval wordt in voldoende fracties gescheiden en apart gehouden

 

 

 

2.3 Wabo/ 1.29 BB

herstellen/ Cat. 1

ja

 

 

 

 

Het (overig) gevaarlijk afval wordt afgevoerd naar een erkende verwerker

 

 

 

10.37 WM

herstellen/ Cat. 2

ja

ja

 

 

 

Het restafval wordt afgevoerd naar een sorteerinrichting

 

 

 

10.37 WM

herstellen/ Cat. 2

ja

 

 

 

 

Het overig afval wordt afgevoerd naar een stortplaats

 

 

 

10.45 WM

herstellen/ Cat. 2

ja

 

 

 

 

De afvaltransporten worden voorzien van begeleidingsbrieven (art. 10.38 en 10.39 WM)

 

 

 

10.44 WM

herstellen/ Cat. 1

 

ja

 

 

 

De (drijf)mest is vooraf verwijderd

 

 

 

7.22 BB

acuut gevaar

ja

 

 

 

 

De put en keldergaten worden opgevuld met grond (die voldoet aan de kwaliteitseisen) of afgedekt

 

 

 

8.2 BB

herstellen/ Cat. 2

ja

 

 

 

 

De toegepaste bouwstoffen (Grond/ IBC bouwstoffen) zijn gemeld

 

 

 

42/ 32 Bbk

herstellen/ Cat. 2

ja

 

 

 

 

Het terrein is vrij van vervuiling en egaal afgewerkt

 

 

 

7.22 BB

herstellen/ Cat. 1

ja

 

 

 

 

Het breken van steenachtig puin op het sloopterrein is gemeld (controlelijst mobiele puinbrekers !)

 

 

 

4.1 BM

herstellen/ Cat. 2

ja

ja

 

 

 

 

Controle

Datum

 

Controleur

 

Administratief na uitvoering werkzaamheden

Akkoord

Niet akkoord

Niet van toepassing

Wetgeving

Handhaving

Bestuursrecht

Strafrecht

Arbeidsinspectie

Certificerende instelling

Vrom

Uiterlijk 2 weken na de asbestsloop is het eindcontrolerapport toegezonden

 

 

 

10 AVB/ 1.29 BB

herstellen/ Cat. 1

ja

 

 

 

 

Het rapport van de eindcontrole is volledig en voldoet aan de geldende regelgeving

 

 

 

4.51a AB

herstellen/ Cat. 1

ja

 

ja

ja

 

De stortingsbewijzen zijn uiterlijk 2 weken na de (asbest)sloop toegezonden

 

 

 

2.3 Wabo/ 1.29 BB

herstellen/ Cat 1

ja

 

 

 

 

 

Opmerkingen:

 
 


 

WM

Wet milieubeheer

AVB

Asbest verwijderings besluit

BB

Bouwbesluit 2012

AB

Arbeidsonstandighedenbesluit

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Bbk

Besluit bodemkwaliteit

!

Melden afhankelijk van de omstandigheden

BM

Besluit mobiel breken

 

Naar boven opschalen overtreding categorie toegestaan, naar beneden niet !

Acuut gevaar

 


Overtreding waarop onmiddellijk maatregelen genomen moeten worden om schade voor de leefomgeving te stoppen of zoveel mogelijk te

beperken


Categorie 1

 

  

 

 Overtredingen met dreigende en/ of onomkeerbare schade voor de leefomgeving van enige betekenis

Overtredingen met (dreigende) risico's voor de volksgezondheid

Overtredingen die duiden op een calculerende en/ of malafide instelling van de overtreder en commune delicten met relevantie voor de

leefomgeving

Het herhaaldelijk voorkomen van overtredingen

Recidive categorie 2 overtreding. In de afgelopen 5 jaar heeft het bedrijf eerder een categorie 2 overtreding begaanCat. 2

Alle overige overtredingen

 

Meldkamer Inspectie SZW

0800-2700000/ 0703336831

Regionaal Milieuteam Politie

076-5437513

Inspectie L&T

040-2652911
1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina