InterlitratourDovnload 108.78 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte108.78 Kb.
INTERLITRATOUR

Inleiding/ introduction
Wat geeft een jaarlang samenwerken en voorbereiden tussen en van Vlaamse cultuurfondsen, literaire organisaties, zelforganisaties, jongerenverenigingen, gemeenschapscentra, cultuurhuizen…? Niet minder dan de derde editie van Interlitratour, een intercultureel, literair parcours doorheen de vijfhoek. Oude en nieuwe Belgen werkten intens samen om een literair programma met als thema ‘de stad’ uit te werken: bloemlezingen, conferenties, wandelingen, getuigenissen, poëzietheater, muziekrecitals,… – het kreeg allemaal zijn plaats. Een intense en boeiende arbeid om de wereld diversiteit in microkosmos Brussel te ontdekken. En wat meer, voor het eerst in het kader van Interlitratour en misschien ook de eerste keer in Brussel: een literair Kinderfestival. Zodat voor ouders en kroost literatuur een ontspannen dag ontdekken wordt.

Que donne une année de collaboration et de préparation entre fondations culturelles, organisations littéraires, organisations d’origine étrangère, associations de jeunes, centres communautaires, maisons de la culture…? Rien de moins que la troisième édition de Interlitratour, un parcours interculturel et littéraire dans le pentagone. Des Belges de toujours et d’adoption ont travaillé ensemble de manière intensive pour élaborer un programme littéraire sur le thème de la ville: lectures, conférences, promenades, témoignages, théâtre poétique, récitals musicaux… tout y a sa place. Un travail intensif et passionnant à la découverte de la diversité de ce microcosme qu’est Bruxelles. Et qui plus est, pour la première fois dans le cadre de Interlitratour et peut-être aussi la toute première fois à Bruxelles un festival littéraire pour enfants. Pour offrir aux parents et à leurs enfants une journée de découvertes littéraires dans un esprit festif.

INTERLITRATOUR – programma/ Programme
Vreemde schrijvers in Brussel –
wandeling afwisselend in Nederlands en Frans.

Literatuur en Brussel zijn als twee handen op één buik. Het aantal schrijvers of schrijfsters met een link naar onze hoofdstad is al lang niet meer te tellen. En de ene was Brussel al beter gezind dan de andere. In de loop van de 19de eeuw trok de stad heel wat Fransen aan die op de vlucht waren voor Napoleon III. Baudelaire en Dumas zochten hier bescherming tegen hun schuldeisers, Verlaine schoot er op zijn vriend Rimbaud, de zusjes Brontë kwamen naar Brussel studeren, Robert Louis Stevenson roeide voorbij in een kajak. Tolstoj leed, tijdens zijn hele verblijf, helaas tandpijn. Ernest Claes en Jan van Nijlen woonden en werkten in de stad. Kijk voor een uurtje naar de stad door hún ogen.


Les écrivains étranges à Bruxelles –
promenade alternativement en français et en néerlandais


La littérature et Bruxelles font bon ménage. Impossible de chiffrer le nombre d’écrivains ayant un lien avec notre capitale. Tous n’adoraient pas Bruxelles. Au courant du 19e siècle, quantité de Français se réfugièrent ici fuyant Napoléon III. Baudelaire et Dumas y cherchaient refuge contre leurs créanciers, Verlaine, y a tiré sur son amant Rimbaud, les sœurs Brontë vinrent étudier à Bruxelles, Robert Louis Stevenson y passa en kayak. Tolstoï souffrit des dents pendant tout son séjour. Ernest Claes et Jan van Nijlen y vécurent et travaillèrent. Regardez pendant une heure la ville à travers leurs yeux.

Van 13u00 tot 14u00


Vertrek Nederlandstalige wandeling aan ARTHIS, Vlaamse Steenweg 33, 1000 Brussel
De 15h00 à 16h00
Départ promenade en français à PASSA PORTA, 46, Rue Dansaert, 1000 Bruxelles
******
De straatdoden van Brussel

Twee leden van het Brussels Dichterscollectief, Geert Van Istendael en Manza, schreven in 2008 een Litanie voor de straatdoden. De voordracht ervan werd een van de beklijvende momenten van de jaarlijkse herdenking voor de tientallen straatbewoners die in Brussel overlijden ten gevolge van het harde straatleven.

Geert Van Istendael is een van de bekendste dichters van Brussel. In dit Interlitratour-programma zal hij één van de laatste keren als Brussels stadsdichter aantreden. Zijn termijn zit er immers op. Hij wordt vervangen door Frank De Crits.

Manza komt uit het Brusselse wereldje van slam-poëzie en hip-hop. Hij ziet zichzelf als een "poète de la rue". Manza schrijft geëngageerde teksten en zet zich in voor diverse jongerenorganisaties in de stad.


Les morts des rues de Bruxelles

Deux membres du Brussels Dichterscollectief, Geert Van Istendael et Manza, ont écrit en 2008 une Litanie pour les morts des rues. La lecture de cette litanie a été un des grands moments de la commémoration annuelle de la mort de dizaines de sans-abri suite à la dure condition de SDF.

Geert Van Istendael est un des poètes les plus connus de Bruxelles. Il se produit dans ce programme pour une des dernières fois comme poète de la ville de Bruxelles. Son terme est en effet presque terminé et il sera remplacé par Frank De Crits.

Manza vient du petit univers bruxellois de la poésie slam et du hip-hop. Il se décrit lui-même comme un "poète de la rue". Manza écrit des textes engagés et est engagé dans diverses associations de jeunes dans la ville.

Van 13u15 tot 13u45


ARTHIS, Vlaamse Steenweg 33, 1000 Brussel
De 13h15 à 13h45
ARTHIS, 33 Rue de Flandre, 1000 Bruxelles
Taalgemengd Nederlands en Frans, en néerlandais et en français
****************
Seyhmus Dagtekin in gesprek met Erwin Jans

De Koerdische auteur Seyhmus Dagtekin (°1964) behoort in Frankrijk tot een van de vernieuwers van de Franse poëzie. Hij heeft een zevental bundels op zijn naam staan die meermaals bekroond werden. Dagtekin groeide op in een ruraal dorpje in Turkije. Sinds 1987 woont en werkt hij in Parijs. Met essayist en theaterdramaturg Erwin Jans praat hij over de rol van de stad in zijn werk.


Entretien entre Seyhmus Dagtekin et Erwin Jans

L’écrivain kurde Seyhmus Dagtekin (°1964) appartient à la fine fleur du renouveau de la poésie française. Il a publié sept recueils dont plusieurs ont été couronnés de prix. Dagtekin a grandi dans un village rural de Turquie. Il habite et travaille à Paris depuis 1987. Il débat avec l’essayiste et dramaturge Erwin Jans du rôle de la ville dans son œuvre.

Van 13u30 tot 14u30

PASSA PORTA, A. Dansaertstraat 46, 1000 Bruxelles

De 13h30 à 14h30

PASSA PORTA, 46, Rue A. Dansaert, 1000 Bruxelles

In het Frans, – en français

**************
Stad in de Chinese literatuur

Su-Yin Wang is Chinees en verblijft in Antwerpen. Daar houdt ze zich o.m. bezig met het beheer van een Chinese bibliotheek voor de Chinese Antwerpenaars of Antwerpenaars van Chinese afkomst. Op vraag van Interlitratour grasduinde ze in de Chinese literatuur, waarbij Gerlinda Swillen (voorzitter Masereelfonds) keek of haar selectie al naar een Europese taal zoals het Frans of Engels was vertaald. Su-Yin Wang leest voor in het Chinees, Gerlinda Swillen kadert de teksten. Werken van Wang Wei? Yu Kwang-Chung, Li Qingzhao, Duoduo (Li Shizheng), Tao Qian.


La ville dans la littérature chinoise

Su-Yin Wang est chinoise et vit à Anvers. Elle s’occupe notamment de la gestion d’une bibliothèque chinoise à l’intention de la communauté chinoise de la cité scaldienne. A la demande d’Interlitratour, elle s’est plongée dans la littérature chinoise et Gerlinda Swillen (présidente du Masereelfonds) a recherché des traductions françaises ou anglaises de sa sélection. Su-Yin Wang lit les textes en chinois, Gerlinda Swillen les place dans leur contexte. Œuvres de Wang Wei, Yu Kwang-Chung, Li Qingzhao, Duoduo (Li Shizheng), Tao Qian.

Van 13u30 tot 14u00

In Goudblommeke in Papier, Cellebroerstraat 55, 1000 Brussel

De 13h30 à 14h00

Café La Fleur en Papier Doré, 55 Rue des Alexiens, 1000 Bruxelles

Nederlands en Chinees, teksten in Chinees, Nederlands en Frans, en néerlandais et en chinois, textes en chinois, néerlandais et français


****************
Het geluid van de stad

Peter Vermeersch is politiek wetenschapper en dichter. Samen met initiatiefnemer David Van Reybrouck is hij coördinator van het Brussels Dichterscollectief.

Hij publiceerde gedichten in Het Liegend Konijn en in Op het oog. 21 dichters voor de 21ste eeuw (Uitgeverij P, 2005). Hij was ook medesamensteller van de poëziebloemlezing Het huis is groter aan de binnenkant (Uitgeverij P, 2007) en De Europese Grondwet in Verzen (Uitgeverij Vrijdag/Passa Porta, 2009).

In zijn poëzie combineert Peter Vermeersch verstilde alledaagse observaties met doordachte formuleringen. Op de achtergrond hoor je het geluid van de stad.


Le bruit de la ville

Peter Vermeersch est chercheur et politologue. Il est avec l’initiateur du projet David Van Reybrouck le coordinateur du collectif de poètes bruxellois.

Il a publié des poèmes dans Het Liegend Konijn et dans Op het oog. 21 dichters voor de 21ste eeuw (Editions P, 2005). Il a aussi été co-éditeur du recueil de poèmes Het huis is groter aan de binnenkant (Editions P, 2007) et de La Constitution Européenne en vers (Editions Vrijdag/Passa Porta, 2009).

Peter Vermeersch combine dans sa poésie des observations stylisées de la vie quotidienne et des formulations profondes, sur fond de bruits de la ville.

Van 13u45 tot 14u15

VOEM, Lakensestraat 68, 1000 Brussel

De 13h45 à 14h15

VOEM, 68 Rue de Laeken, 1000 Bruxelles

Nederlands, en néerlandais
************
Street Art

Xavier Queipo is een Galicische dichter en prozaschrijver die sinds 1989 in Brussel woont en als ambtenaar voor de Europese Commissie werkt. Hij is van opleiding bioloog. Queipo publiceerde meerdere dichtbundels en vertaalde ook werk naar het Galicisch van onder meer Joseph Conrad, Amin Maalouf en James Joyce.

Hij werkte heel actief mee aan het grootste project van het Brussels Dichterscollectief tot dusver: De Europese grondwet in verzen. Daarenboven is hij geboeid door ‘street-art’. En daarvan krijgt u in Interlitratour een staaltje…
Street Art

Xavier Queipo est un poète et écrivain galicien qui vit à Bruxelles depuis 1989 et travaille à la Commission européenne. Il est biologiste de formation. Queipo a publié plusieurs recueils de poésie et a également traduit en galicien des livres de Joseph Conrad, Amin Maalouf et James Joyce notamment.

Il a activement collaboré au plus grand projet du collectif bruxellois à ce jour du « Brussels Dichterscollectief » : mettre la Constitution européenne en vers. Il est en outre passionné de ‘street-art’ et vous en donne un échantillon dans Interlitratour…

Van 13u45 tot 14u15

BEURSSCHOUWBURG, A. Ortstraat 20-28, 1000 Brussel

De 13h45 à 14h15

BEURSSCHOUWBURG, 20-28 Rue A. Ort, 1000 Bruxelle

Galicisch, en galiciene

********************


Arabisch intiem

Twee dichters en een luitspeler brengen een verrassend programma, waarbij men de wereld van Arabische poëzie en muziek kan ontdekken in intieme sfeer.

Azzouz El Houri is muzikant, componist en musicoloog. Hij studeerde oriëntaalse luit, schreef diverse liederen en verzorgde de muziek van twee Marokkaanse films. Zijn muziek, doordrenkt van religieuze invloeden, is schatplichtig aan het arabisch-andaloesisch erfgoed.

Fatima Makhfi is een Brusselse dichteres. Zij animeert een radioprogramma en mag beschouwd worden als woordvoerster van de vrouwelijke Arabische poëzie. Fouad Sounni is linguist van opleiding. Hij doceert literatuur en schreef verschillende boeken.


L’arabe intime

Deux poètes et un joueur de luth présentent un programme étonnant qui lève le voile sur l’univers intime de la poésie et de la musique arabes.

Azzouz El Houri est musicien, compositeur et musicologue. Il a étudié le luth oriental, a écrit plusieurs chants et a composé la musique de deux films marocains. Sa musique imprégnée d’influences religieuses puise dans le riche patrimoine arabe andalou.

Fatima Makhfi est une poétesse bruxelloise. Elle anime un programme radio et elle peut être considérée comme la porte-parole de la poésie arabe féminine. Fouad Sounni est linguiste de formation. Il enseigne la littérature et a écrit plusieurs livres.

Van 14u15 tot 15u00

BEURSSCHOUWBURG, A. Ortstraat 20-28, 1000 Brussel

De 14h15 à 15h00

BEURSSCHOUWBURG, 20-28 Rue A. Ort, 1000 Bruxelles

Arabisch en Frans, Nederlandse teksten, en arabe et en français, textes en néerlandais


********************
De dialectiek van de stad – bloemlezing uit de Europese literatuur.

De stad wekt zowel gevoelens van adoratie als weerzin op, een tegenstelling die Frank Jacobs en Gerlinda Swillen voor ogen stond bij hun ploegen doorheen de Europese literatuur, op zoek naar interessante fragmenten over de stad. Zoals te verwachten was, bleek de oogst rijk, te rijk. Een strenge selectie drong zich op. Louis Sébastien Mercier, Flora Tristan, Maurits Gilliams, Anna Achmatova, Elias Canetti, Charles Baudelaire komen aan het woord over thema’s zoals ‘stad en verbeelding’, Brussel’, ‘stadsgebeurtenissen’… Tekstvoordracht in originele taal, vertalingen ter beschikking.


La dialectique de la ville – lecture de littérature européenne

La ville suscite autant l’adoration que le rejet, comme ont pu le constater Frank Jacobs et Gerlinda Swillen en creusant les sillons de la littérature européenne en quête de fragments intéressants sur le sujet. Comme on pouvait s’y attendre, la récolte a été riche, trop riche même. Une sélection rigoureuse s’imposait. Louis Sébastien Mercier, Flora Tristan, Maurits Gilliams, Anna Achmatova, Elias Canetti, Charles Baudelaire s’expriment sur des thèmes comme la ville et l’imagination, Bruxelles, les scènes urbaines...

Lecture dans la langue d’origine, traductions disponibles sur demande.

Van 14u15 tot 14u45

In Goudblommeke in Papier, Cellebroerstraat 55, 1000 Brussel

De 14h15 à 14h45

Café La Fleur en Papier Doré, 55 Rue des Alexiens, 1000 Bruxelles

Meertalig Frans, Nederlands, Duits, Russisch, multilinque français, néerlandais, allemand, russe
***************
De stad in Afrika is een uitdaging

Bij Afrikaanse literatuur denkt men te snel aan sprookjes, sages, volksverhalen. Men denkt dat ‘de stad’ in Afrika niet bestaat. Net terwijl verstedelijking één belangrijke hedendaagse uitdaging is voor het Afrikaanse continent. De stad inspireert de Afrikaanse auteur, als probleem, als koloniaal gegeven, als kloof tussen arm en rijk, als oord van verderf, als melting pot en plaats van opportuniteiten. De stedelijke ruimte wordt ingepalmd door het geschreven woord. Uit de diepe buik van de Afrikaanse stad rijst echter tevens een gesproken cultuur. Veelal gezongen op zware hiphopbeats zoeken jongeren naar een eigen identiteit. Een bloemlezing geeft een onvolkomen, te beperkt beeld van de hedendaagse gesproken en geschreven Afrikaanse literatuur over de stad. Samensteller: Theun Vonckx.


La ville africaine est un défi

On associe facilement la littérature africaine avec les contes, les sagas, les récits populaires. Comme si la ville africaine n’existait pas. Alors même que l’urbanisation est un défi contemporain de taille pour le continent africain. La ville inspire l’écrivain africain car elle est synonyme de problèmes, de colonisation, de fossé entre riches et pauvres, de perdition, de fusion et de chances à saisir. L’espace urbain est occupé par le mot écrit. Mais la culture qui émerge du bas-ventre de la ville africaine est aussi une culture orale. Une culture transmise au rythme du hip hop par des jeunes en quête d’identité.

Une lecture donne une image – forcément restrictive – de la littérature africaine parlée et écrite sur la ville. Une compilation de : Theun Vonckx.

Van 14u45 tot 15u15

VOEM, Lakensestraat 68, 1000 Brussel

De 14h45 à 15h15

VOEM, 68 Rue de Laeken, 1000 Bruxelles

Meertalig Nederlands, Frans, Engels, multilingue néerlandais, français, anglais
**********
Op zoek naar het Brussel van Boon

Louis Paul Boon, Vlaanderens literair monument had een bijzondere relatie met Brussel. Hij werkte in de Brussels redactie van de Rode Vaan, maar publiceerde ook enkele werken die op z’n minst door Brussel zijn geïnspireerd, zoals ‘Vergeten Straat’ en ‘Brussel, een oerwoud’. Gilberte Geerts neemt ons mee op ontdekkingstocht naar het Brussel van Boon.


En quête du Bruxelles de Boon

Louis Paul Boon, ce monument de la littérature flamande, entretenait des liens particuliers avec Bruxelles. Il travaillait à la rédaction bruxelloise du Rode Vaan, mais publia aussi quelques ouvrages pour le moins inspirés par la capitale, comme Vergeten straat et Brussel, een oerwoud. Gilberte Geert nous entraîne à la découverte du Bruxelles de Boon.

Van 14u45 tot 15u45

In Goudblommeke in Papier, Cellebroerstraat 55, 1000 Brussel

De 14h45 à 15h45

Café La Fleur en Papier Doré, 55 Rue des Alexiens, 1000 Bruxelles

Nederlands, en néerlandais
*************************

Carrousel van verhalen en liedjes - bezette stad

Deze muziektheaterproductie is een creatie van Eline Van Puymbroeck en Nicolas De Cock. Hoofdingrediënten zijn het poëtische werk van de Vlaamse dichter Paul Van Ostaijen en eigen composities van Nicolas De Cock. Op vraag van Interlitratour werd de oorspronkelijke keuze gedichten ietwat aangepast, en putte Eline vooral uit de schitterende bundel ‘bezette stad’ van Van Ostaijen.

Op de planken Eline Van Puymbroeck zelf (ervaring als dramaturge en acteur bij Het Muziek LOD), aan de piano Fien Huysentruyt (afgestudeerd aan het Lemmens-instituut, diverse muzikale ervaring en praktijk).
Carrousel d’histoires et de chants – Ville occupée

Cette production de théâtre musical est une création de Eline Van Puymbroeck et Nicolas De Cock. Ses principaux ingrédients sont l’œuvre du poète flamand Paul Van Ostaijen et les compositions de Nicolas De Cock. A la demande de Interlitratour, la sélection initiale de poèmes a été légèrement revue et Eline a puisé essentiellement dans le magnifique recueil de Van Ostaijen Ville occupée. Sur les planches, Eline Van Puymbroeck en personne (dramaturge et actrice chez Het Muziek LOD), au piano Fien Huysentruyt (jeune diplômée de l’institut Lemmens, expérience et pratique musicale variée) .

Van 15u00 tot 15u45

ARTHIS, Vlaamse Steenweg 33, 1000 Brussel

De 15h00 à 15h45

ARTHIS, 33 Rue de Flandre, 1000 Bruxelles

Nederlands, en néerlandais
****************
Het Klein Geschrijf.

Brusselaars uit de brede culturele wereld, de ene al bekender dan de andere, sloegen de hand aan de pen om zich aan het bedrijven van de Schone Letteren te wagen.

Eerste vraag: beschrijf, belicht, bezing in je schoonste Vlaams en in 77 woorden van je meest geliefde, het meest boeiende of bijzondere openbare plekje in de stad, bij voorkeur in jouw eigen gemeente.

Vervolgens: schrijf een stukje, een opstelletje, een columpje, een cursiefje, een pamfletje, een manifestje, ... een pareltje van hoogstens 234 woorden rond een onderwerp uit je beroeps- of bijzondere belangstellingssfeer.

Chris Lomme en Mark Bober lezen de pennenvruchten voor.

Mars Moriau speelt intermezzi op de trekzak.


Het klein Geschrijf.

Des Bruxellois du secteur culturel au sens large, certains connus, d’autres moins, ont pris la plume à la main pour se risquer dans l’entreprise des Lettres.

Première question : décrivez, chantez dans votre plus beau flamand et en 77 mots votre lieu public préféré dans la capitale, de préférence dans votre propre commune.

Ensuite : écrivez un petit essai, une petite colonne, un pamphlet, un manifeste... autrement dit une petite perle de 234 mots maximum sur un sujet de votre sphère d’intérêts professionnelle ou privée.

Chris Lomme et Mark Bober lisent le fruit de ce travail d’écriture.

Mars Moriau joue des intermezzos à la cornemuse.

Van 15u00 tot 16u00

BEURSSCHOUWBURG, A. Ortstraat 20-28, 1000 Brussel

De 15h00 à 16h00

BEURSSCHOUWBURG, 20-28, Rue A. Ort, 1000 Bruxelles

Nederlands, en néerlandais
************************
Een stad om te flaneren.

Wie heden over stad en architectuur schrijft, verwijst naar het Passagenwerk van Walter Benjamin (1892-1940). Wat zou je niet doen om in te zijn? Maar Benjamin liet alleen voorbereidende noten achter. Hoever stond zijn denken dan over de moderne stad? Waarom droeg hij in 1928 Eenrichtingstraat, zijn boek over Berlijn, op aan Asja Lacis, “die deze straat als ingenieur in de auteur heeft gebaand”?

Is de idee als open doorgang in levende weefsels dan ontsproten aan de wilde liefdesroes, waartoe de ontmoeting tussen de Letse revolutionaire en de Duitse filosoof op Capri leidde en die hem in haar voetsporen naar Napels, Moskou, Riga… voerde? Kunnen hartstochtelijke omhelzingen zo’n impact hebben op ons beeld van moderne steden?

Gerlinda Swillen (voorzitter Masereelfonds) vertelt over filosoof Benjamin en zijn relatie met de stad.


Une ville pour la flânerie

Impossible d’écrire de nos jours à propos de la ville et de l’architecture sans faire mention de Passages de Walter Benjamin (1892-1940). Que ne ferait-on pas pour être dans le vent ? Mais Benjamin n’a laissé que des notes préparatoires. Où en était-il de sa réflexion sur la ville moderne ? Pourquoi dédia-t-il en 1928 Sens unique, son livre sur Berlin à Asja Lacis, “qui en tant qu'ingénieur a tracé cette voie dans l'auteur”?

L’idée d’un passage ouvert dans les tissus vivants a-t-elle germé dans l’ivresse amoureuse produite par la rencontre entre la révolutionnaire lettonne et le philosophe allemand à Capri et qui a mené Walter Benjamin à la suivre à Naples, Moscou, Riga….? Les étreintes passionnées peuvent-elles avoir un tel impact sur notre conception des villes modernes ?

Gerlinda Swillen (présidente du Masereelfonds) parle du philosophe Benjamin et de sa relation à la ville.

Van 15u00 tot 15u30

In Goudblommeke in Papier, Cellebroerstraat 55, 1000 Brussel

De 15h00 à 15h30

Café La Fleur en Papier Doré, 55 Rue des Alexiens, 1000 Bruxelles

Nederlands, en néerlandais
***********************

Dinu Sararu – observator van de overheid

Dinu Sraru is geboren in 1932 in het Roemeense dorp Slatioara. Hij is één van de grootste hedendaagse schrijvers en dramaturgen in Roemenië. Vandaag houdt hij de overheid en het machtsmisbruik in het oog. Zijn oeuvre tekent een beeld van het communistische en postcommunistische Roemenië. De ontmoeting wordt gevolgd door de filmvoorstelling ‘Les Salauds’, gebaseerd op de roman ‘de nieuwe Bojaren met hun bodyguards’


Dinu Sararu – observateur des pouvoirs publics

Dinu Sraru est né en 1932 dans le village roumain de Slatioara. C’est un des plus grands écrivains et dramaturges roumains du moment. Il observe de très près les agissements des pouvoirs publics et relève les abus de pouvoir. Son œuvre dresse un tableau de la Roumanie communiste et postcommuniste. La rencontre est suivie de la projection du film ‘Les Salauds’, basé sur le roman Les nouveaux Boyards et leurs gardes du corps.

Van 16u15 tot 17u00

ARTHIS, Vlaamse Steenweg 33, 1000 Brussel

De 16h15 à 17h00

ARTHIS, 33 Rue de Flandre, 1000 Bruxelles

Roemeens, Nederlands, Frans, én roumaine, néerlandais et français


**********************
De stad als woud

Hoe gaan schrijvers om met specifieke beelden van de stad. De stad als ‘woud’ is één van de topoi waarmee ook Brussel kan geassocieerd worden. Herman Teirlinck gaf at het Zoniënwoud een eigen inkleuring, L.P. Boon sprak over Brussel als oerwoud.

‘flaneren’ is dé beweging om een ruimte te verkennen, op zoek naar zingeving die ons ook wordt aangereikt door hedendaagse schrijvers. Door de passie van ‘de wandelaars van het woord’ krijgt Brussel een merkwaardig silhouet, een mentaal portret – multicultureel, nostalgisch, eclectisch

Martine De Clercq (rector KUB) verkent Brussel via enkele Nederlandstalige schrijvers.


La ville, une forêt

Quelles images de la ville ont les écrivains ? La ville comme ‘forêt’ est une des images auxquelles la ville de Bruxelles peut être associée. Herman Teirlinck a donné à la Forêt de Soignes une coloration particulière, L.P. Boon comparait Bruxelles à une forêt vierge.

Flâner’ est la manière par excellence de découvrir un espace, en quête d’un fil conducteur qui nous est tendu par les écrivains contemporains. Avec la passion des ‘promeneurs du mot’, Bruxelles prend une allure singulière. Un portrait mental multiculturel, nostalgique, éclectique.Martine De Clercq (rectrice de la KUB) découvre Bruxelles par le biais des écrits de quelques écrivains de langue néerlandaise.

Van 16u15 tot 16u45

In Goudblommeke in Papier, Cellebroerstraat 55, 1000 Brussel

De 16h15 à 16h45

Café La Fleur en Papier Doré, 55 Rue des Alexiens, 1000 Bruxelles

Nederlands, en néerlandais
*********************
Welcome to hell/Welcome to Paradise – bloemlezing over de stad in de Latijns-Amerikaanse literatuur

De relatie van de Latijns-Amerikanen met hun steden is ambigu, problematisch, dubbelzinnig. De stad is mooi, maar gevaarlijk. In de stad sneuvelen opposanten onder de repressie van de overheid, huilen de straathonden, is er afgrijzen en verdriet. Maar tegelijkertijd zoeken de bedienden er hun amusement en komen de reizigers samen.

Stefaan van den Bremt selecteerde werken van Jorge Borges, Octavio Paz, Rosario Castellanos, Ida Vitale, Lédo Ivo, Jaime Sabines, Juan Gelman, Juan Manuel Roca en andere Latijns-Amerikaanse coryfeeën.
Welcome to hell/Welcome to Paradise – lecture sur la ville dans la littérature latino-américaine

La relation des Latino-américains avec leurs villes est ambiguë et problématique. La ville est belle, mais dangereuse. Dans la ville, les opposants politiques sont écrasés à la répression, les chiens errants hurlent, tout est grisaille et tristesse. Mais la ville, c’est aussi le lieu où les salariés recherchent le plaisir et où les voyageurs se retrouvent.

Stefaan van den Bremt a fait une sélection d’œuvres de Jorge Borges, Octavio Paz, Rosario Castellanos, Ida Vitale, Lédo Ivo, Jaime Sabines, Juan Gelman, Juan Manuel Roca et autres coryphées latino-américains.

Van 17u00 tot 17u30

BEURSSCHOUWBURG, A. Ortstraat 20-28, 1000 Brussel

De 17h00 à 17h30

BEURSSCHOUWBURG, 20-28 Rue A. Ort, 1000 Bruxelles

Nederlands en Spaans, en néerlandais et espagnol
****************************
Vergeten straat - volksopera

Een sleuf wordt door de stad getrokken, huizen verwoest, straten afgesneden, wijken ontredderd… De Belgische spoorwegen leggen dwars door Brussel de verbinding tussen Brussel Noord en Brussel Zuid, de fameuze Jonction. De bouwwerken inspireren Vlaams auteur Louis Paul Boon tot een schitterend verhaal “Vergeten Straat”. Wat doen mensen als ze van wet en gezag worden afgesneden? Bouwen ze een ideale samenleving op? Of heerst het recht van de sterkste? Boon dagdroomt niet, maar brengt een zeer menselijk verhaal, dat ieder eigenlijk zou moeten lezen.

Nu vijf jaar geleden inspireerde dit werk het Brussels Brecht Eislerkoor en het Hasselts Omroerkoor tot een ‘volksopera’. Vital Schraenen selecteerde de teksten, en maakte een libretto, Chris Carlier zette alles op muziek.

In het kader van deze Interlitratour brengt BBEK alle liederen uit deze gesmaakte opera. Een aanrader.


Vergeten straat – opéra populaire

Une tranchée est creusée à travers la ville, des maisons démolies, des rues coupées en deux, des quartiers désorientés... Les chemins de fer belges aménagent la liaison entre Bruxelles Nord et Bruxelles-Midi, la fameuse Jonction. Les travaux inspirent à l’auteur flamand Louis Paul Boon une magnifique histoire : Vergeten straat. Que font les hommes quand ils sont coupés de la loi et du pouvoir ? Construisent-ils une société idéale ? Ou est-ce la loi du plus fort qui prévaut ? Boon ne s’abandonne pas à la rêverie mais écrit une histoire d’une grande humanité que chacun de nous devrait lire.

Il y a cinq ans, cette œuvre littéraire inspirait un ‘opéra populaire’ à la Brussels Brecht Eislerkoor et la Hasselts Omroerkoor. Vital Schraenen a sélectionné les textes et écrit un libretto, Chris Carlier a mis le tout en musique.

Dans le cadre de cet Interlitratour, BBEK interprète tous les chants de cet opéra. A ne pas manquer.

Van 17u30 tot 18u15

BEURSSCHOUWBURG, A. Ortstraat 20-28, 1000 Brussel

De 17h30 à 18h15BEURSSCHOUWBURG, 20-28 Rue A. Ort, 1000 Bruxelles

Nederlands,  en néerlandaisUur

Het Goudblommeke in Papier, La Fleur en Papier Doré

Beursschouwburg

Passaporta

Voem

Artbis

13u00
De straatdoden van BrusselVreemde schrijvers in Brussel13u15
Les morts des rues de bruxellesDe straatdoden van Brussel

13u30

De stad in de Chinese literatuur

Seyhmus Dagtekin in gesprek met Erwin Jans

Les morts des rues de bruxelles

13u45

La ville dans la littérature chinoise

Entretien entre Seyhmus Dagtekin et Erwin Jans

Het geluid van de stad

14u00
Street Art

Le bruit de la ville

14u15

De dialectiek van de stad

14u30

La dialectique de la ville

Arabisch intiem14u45

Op zoek naar het Brussel van Boon


L’arabe intime

De stad in Afrika is een uitdaging

15u00

Een stad om te flaneren.


Het Klein Geschrijf


Les écrivains étranges à Bruxelles

La ville africaine est un défi


Carrousel van verhalen en liedjes.- bezette stad


15u15

Une ville pour la flânerieCarrousel d’histoires et de chants – Ville occupée


15u30
15u45
16u00
16u15

De stad als woudDinu Sararu – observator van de overheid


16u30

La ville, une forêt


Dinu Sararu – observateur des pouvoirs publics


16u45
17u00
Welcome to hell/Welcome to Paradise


17u15
17u30
Vergeten straat - volksopera17u45
Vergeten straat – opéra populaire18u00
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina