International Yoga Federation & Samenwerkende Yogadocenten NederlandDovnload 138.76 Kb.
Datum02.10.2016
Grootte138.76 Kb.Klassieke Yoga | Opleidingsprogramma
International Yoga Federation
&
Samenwerkende Yogadocenten Nederland

Colofon


Documentgegevens Klassieke Yoga | Opleidingsprogramma
Afzendgegevens International Yoga Federation en

Vereniging Samenwerkende Yogadocenten Nederland


Secretariaat

Schouwstede 1d

3431 JA Nieuwegein
www.syn-org.nl
Contactpersoon Vereniging Samenwerkende Yogadocenten Nederland

Secretariaat


Eugene Derksen
M 06 2504 8208
E eugene@syn-org.nl

Auteurs Diana Hooi, Annemiek Latour, Eugene Derksen en

Klaas Stuive


Versie

Status

Datum
1.0

Definitief

31 december 2013

Eerste vastgestelde versie tot stand gekomen in een samenwerking tussen de IYF en SYN

Inhoud


—1

—1


Voorwoord—7

1Inleiding—9

1.1Waarom dit opleidingsplan?—9

1.2Wat willen IYF en SYN betekenen?—9

2Opleidingen—10

2.1Opleidingsniveaus—10

2.2Opleidingen gekoppeld aan lesuren en leerjaren—10

2.3Indicatie, contra indicatie en lesbevoegdheid—113Yoga Basisopleiding—12

3.1Doel—12

3.2Kwaliteitsnorm—12

3.3Onderdelen—12

3.4Bevestiging—12

3.5Leerplan Basisopleiding, uren, titel en bevoegdheid—134Yoga Docentenopleiding—14

4.1Doel—14

4.2Kwaliteitsnorm—14

4.3Onderdelen—14

4.4Bevestiging—14

4.5Leerplan Docentenopleiding, titel en bevoegdheid—155Yoga Meesteropleiding—16

5.1Doel—16

5.2Kwaliteitsnorm—16

5.3Onderdelen—16

5.4Bevestiging—16

5.5Leerplan Meesteropleiding, titel en bevoegdheid—166Yoga Grootmeesteropleiding—18

6.1Doel—18

6.2Kwaliteitsnorm—18

6.3Onderdelen—18

6.4Bevestiging—18

6.5Leerplan Grootmeesteropleiding, titel en bevoegdheid—187Yoga Groot-grootmeesteropleiding—20

7.1Doel—20

7.2Kwaliteitsnorm—20

7.3Onderdelen—20

7.4Bevestiging—20

7.5Leerplan Groot-grootmeesteropleiding, titel en bevoegdheid—208Accreditatie Yoga-instituten—21

8.1Toetsing—21

8.2Toetsingscommissie—21

8.3Toetsingsprocedure—21

8.4Accreditatie—22

9Gedragscode —23
Voorwoord


In dit opleidingsprogramma voor de Klassieke Yoga worden de doelen, kwaliteits-normen, onderdelen en inhoud op hoofdlijnen beschreven. Door de samenwerking tussen de International Yoga Federation (IYF) en Vereniging Samenwerkende Yogadocenten (SYN) vormt dit plan een stevige basis voor garantie van de kwaliteit van opleidingen binnen de Klassieke Yoga. Het plan is zodanig opgesteld dat tevens een inhoudelijke afstemming kan plaatsvinden met de andere brancheorganisaties binnen de Yogawereld van Nederland. Ook kan de normering gebruikt worden door de toetsingscommissie, waarbij we wel moeten beseffen dat hier sprake is van minimumnormen.

Secretaris IYF en Bestuur SYN

Eugene Derksen, Annemiek Latour en Klaas Stuive

1Inleiding

1.1Waarom dit opleidingsplan?


De Klassieke Yoga in Nederland groeit meer en meer. De maatschappij vraagt in deze moderne tijd om duidelijkheid en studenten willen weten of de desbetreffende Yogadocent een goede opleiding heeft genoten. Om die reden heeft het bestuur van de Vereniging Samenwerkende Yogadocenten Nederland (SYN) besloten om een degelijk opleidingsplan te maken, afgestemd op de richtlijnen van de International Yoga Federation (IYF).

De IYF erkent een drietal systemen voor het opleiden van Yogadocenten: 1. Het traditioneel Indiase Gurukula systeem, een traditioneel Indiaas opleidingssysteem waarbij de leerlingen kennis en ervaring verkrijgen door bij de leraar te verblijven als onderdeel van de familie in de ashram of op de school;

 2. Het Amerikaanse systeem, gebaseerd op een minimum aantal uren Yogaonderricht waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen contacturen waarbij de leerling en leraar fysiek in elkaars nabijheid zijn en niet-contacturen die bestaan uit opgedragen lezen of ander huiswerk, studiegroepen, observeren van Yogalessen, etc. Er zijn verschillende verplichte inhoudelijke onderdelen benoemd waaraan een bepaald aantal uren besteed dient te worden;

 3. Het Europese systeem, gebaseerd op zowel een minimum aantal uren en inhoudelijke onderdelen conform bovenstaand Amerikaanse systeem, als ook een minimum aantal jaren Yogaonderricht.

Dit opleidingsplan gaat uit van het Europese systeem. Erkenning van een opleiding maakt dat de afgestuurde Yogastudent van zo’n opleiding zonder meer lid, als ook geregistreerd kan worden, bij zowel SYN als IYF.


1.2Wat willen IYF en SYN betekenen?


Om de klassieke Yogaopleidingen een stevige basis te geven, is tevens besloten een samenwerking aan te gaan met IYF in Nederland en een gezamenlijk secretariaat in te richten. Samen willen de IYF en SYN een platform zijn (sociaal netwerk voor Yogadocenten) voor het verspreiden en verder bekend maken van de Klassieke Yoga in Nederland en daarbuiten door:

 • Belangenbehartiger te zijn voor de Yogadocenten en instituten in Nederland;

 • Informatievraagbaak te zijn voor mensen die meer willen weten over Yoga en Yogaopleidingen;

 • Yogadocenten de gelegenheid te bieden zich aan te sluiten bij een erkende branchevereniging voor Klassieke Yoga;

 • De oude Yogawijsheid en de kwaliteit daarvan te stimuleren door middel van geaccrediteerde opleidingen, aanvullende opleidingen en bijscholings-cursussen;

 • Contactdagen te organiseren om elkaar te ontmoeten, te inspireren, bij te scholen, te helpen, te vervangen, etc.;

 • Aansluiting te bewerkstelligen bij andere Yoga verenigingen om samen te werken en de Yoga meer te integreren in de samenleving;

 • Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen te stimuleren, bijvoorbeeld: Yoga in het onderwijs, bedrijfsleven, medische zorg, stervensbegeleiding, etc.

2Opleidingen

2.1Opleidingsniveaus


Er zijn diverse vormen van Klassieke Yoga, zoals Kriya-, Hatha-, Karma-, Bhakti-, Jnana- en Raja Yoga. Daar komen steeds meer nieuwe, aangepaste of moderne vormen bij, zoals Ashtanga, Dru- en Bikram Yoga. Om de kwaliteit van Yoga in zijn essentiële aard te borgen, moeten we niet naar de vorm kijken, maar naar de inhoudelijke onderdelen, het aantal uren en jaren dat men les gehad heeft en thuis heeft gepraktiseerd.
Voor de opleidingsniveaus in de Klassieke Yoga maken wij onderscheid in:


 1. Basisopleiding: duur opleiding 1 jaar, titel Yoga Pravesh: Yoga-assistent;

 2. Docentenopleiding: duur opleiding 3 jaar (excl. verplichte basisopleiding):

1ste jaar, titel Yoga Prachaya: Yoga-instructeur;

2de jaar, titel Yoga Shikshaka: Yogatechnicus;

3de jaar, titel Yoga Saromani : Yogadocent;


 1. Meesteropleiding: duur opleiding 3 jaar:

1ste jaar, titel Yoga Adyapaka: Senior Yogadocent;

3de jaar, titel Yoga Praveen: Yogameester; 1. Grootmeesteropleiding: duur opleiding 3 jaar, titel

Yoga Acharya: Yogameester;

 1. Groot-grootmeesteropleiding: duur opleiding 12 jaar, eretitel

Yoga Vishwacharya of Yoga Param Guru: Meester van Yogameesters.

2.2Opleidingen gekoppeld aan lesuren en leerjaren


In onderstaand overzicht zijn de verschillende opleidingen en niveaus gekoppeld aan de minimum vereisten waar het gaat om lesuren en leerjaren.


Opleiding

Niveau, titel

Totaal

uren

Contact

uren

Jaren1

Basisopleiding
Yoga Pravesh

Yoga-assistent

150

75

1 jaar

Docentenopleiding
Yoga Parichaya

Yoga-instructeur

300

150

2 jaar
Yoga Shishaka

Yogatechnicus

450

175

3 jaar
Yoga Siromani

Yogadocent

600

210

4 jaar

Meesteropleiding
Yoga Adyapaka

Senior Yogadocent

750

262,5

5 jaar
Yoga Praveen

Trainer van Yogadocenten

1050

367,5

7 jaar

Grootmeesteropleiding
Yoga Acharya2

Yogameester

1500

750

10 jaar

Groot-grootmeesteropleiding
Vishwa Acharya of Param Guru

Meester van Yogameesters

3000

1500

17 jaar


2.3Indicatie, contra indicatie en lesbevoegdheid


Indicatie en contra indicatie is van groot belang. De Yogastudent wordt opgeleid tot Yogadocent e.v., zonder Yoga therapeutische of medische achtergrond. Hij dient wel globaal te weten hoe Yoga werkt en welke gevolgen dit voor lichaam en geest kan hebben. Medici weten dit vaak niet en denken dat Yoga alleen goed is voor de ontspanning.
Zo is het goed te weten dat, bijvoorbeeld:

 • Yoga zuiverend op het lichaam werkt. Dit betekent dat bij medische fysieke- of geestelijke aandoeningen, medicatie versneld uit het lichaam wordt afgevoerd;

 • Yoga bij zeer ernstige ziektes als kanker, bij intensieve beoefening van asanas of pranayamas, ingekapselde gezwellen (waarbij het lichaam zichzelf met het inkapselen van ze gezwellen tracht te beschermen) in het lichaam doen barsten waardoor verdere verspreiding plaatsvindt.

Lesbevoegdheden zijn aan de verschillende opleidingsniveaus gekoppeld. Zo mag een Yogadocent (Yoga Saromani) de basisopleiding geven, een Yogameester (Yoga Praveen) de eerste 2 jaar van een docentenopleiding, een Meester van Yogadocenten (Yogacharya) de gehele docentenopleiding en ten slotte een Meester van Yogameesters (Vishwacharya of Param Guru) de meesteropleiding.
Afgestudeerden dienen zich te houden aan hun lesbevoegdheden.
In de volgende hoofdstukken worden de verschillende opleidingen verder uitgewerkt in duidelijke leerplannen. Indicaties, contra indicaties en lesbevoegdheden zijn in de leerplannen opgenomen.

3Yoga Basisopleiding


De Yoga Basisopleiding is een 1 jarige opleiding van in totaal minimaal 150 uur, waarvan 75 contacturen. Na deze opleiding verkrijgt de Yogastudent de titel Yoga Pravesh, Yoga-assistent.

3.1Doel


De Yogastudent kent een aantal basisvaardigheden in Yoga, welke mede geschikt zijn om als basis te dienen voor het volgen van een docentenopleiding.

3.2Kwaliteitsnorm


De lessen zijn gegeven door een Yogadocent die bevoegd is om de basisopleiding
te geven en daartoe een erkende opleiding heeft genoten. De objectieve normering is gekoppeld aan een minimaal aantal contact- en thuiswerkuren. De afronding van de basisopleiding vindt plaats door een eindgesprek met de Yogadocent waarin de Yogastudent aantoont deze basisvaardigheden te beheersen.

3.3Onderdelen


Voor de basisopleiding is het belangrijk dat de Yogastudent basisvaardigheden in
de Yoga krijgt aangeboden. Dat wil zeggen dat de Yogastudent enig inzicht moet hebben in de eerste vijf stappen van Patanjali (zie ook paragraaf 3.5).
Verplichte literatuur en lesmateriaal zijn aanwezig.

3.4Bevestiging


De Yogastudent ontvangt (desgewenst) een landelijk vastgesteld en gewaarborgd certificaat van IYF/SYN met de naam en aard van de genoten opleiding. Op dat certificaat staan vermeld: naam, geboortedatum, aantal uren, titel en de handtekeningen van de Yogadocent en de Yogastudent.

3.5Leerplan Basisopleiding, uren, titel en bevoegdheid

Leerplan 1 jarige Yoga Basisopleiding

Onderdelen:

OnderwerpenDuur in uren

Contact

Thuis

Totaal

Titel en bevoegdheid

Yogatechnieken/praktijk:

Asanas


Pranayamas

Kriyas


Ekagrata

Pratyahara

Dharana

Sama


Yoga Vyayamas

Mantras


Dhyana

65

60

125

Titel

Yoga Pravesh

(Yoga-assistent)
Bevoegdheden

Hierna mag de Yogastudent evt. stage gaan lopen bij een erkende Yogadocent als deze een docentenopleiding wil gaan volgen.


Contra indicaties

N.v.t.


Lesgeefvaardigheden:

Principes van demonstratie

Observeren

Assisteren en corrigeren

Instrueren

Stijlen van lesgeven

Kwaliteiten van een docent

Het leerproces5

5

10

Anatomie en fysiologie:

Fysieke anatomie

Subtiele anatomie

Energie


0

5

5

Lesgeven

Observeren Yogastudenten

Lesgeven aan Yogastudenten

Assisteren Yoga lessen
5

5

10Minimum aantal uren, totaal

75

75

150
Na het volgen van een basisopleiding kan de Yogastudent verder gaan met een docentenopleiding.4Yoga Docentenopleiding


De Yoga Docentenopleiding is een 3 jarige vervolgopleiding op de Basisopleiding van in totaal minimaal 450 uur, waarvan 135 contacturen. Na deze opleiding verkrijgt de Yogastudent de titel Yoga Siromani, Yogadocent.

4.1Doel


De Yogastudent heeft gedurende de docentenopleiding aangetoond het MBO/HBO werk- en denkniveau te bezitten om zowel praktisch, theoretisch als didactisch lessen te kunnen geven op basisniveau. De docentenopleiding is geschikt om als basis te dienen voor een meesteropleiding.

4.2Kwaliteitsnorm


De lessen zijn gegeven door een Yogadocent die bevoegd is om de docentenopleiding te geven en een daartoe erkende opleiding heeft genoten. De Yogastudent bezit bij aanvang van de docentenopleiding basisvaardigheden in Yoga. De student is in staat om enige tijd in meditatie te zitten en studenten daarin te begeleiden. De objectieve normering is gekoppeld aan een minimaal aantal contact- en thuiswerkuren.
De totale duur van de opleiding tot Yoga docent is 4 jaar, waarvan 1 jaar voor een basisopleiding en 3 jaar voor de docentenopleiding. Er is een maximum van 10% verzuim van de lessen toegestaan. In een scriptie aan het einde van het 3e jaar van de docentenopleiding toont de Yogastudent aan dat deze over voldoende inzicht beschikt op zijn vakgebied. De vakbekwaamheid wordt door een andere Yogadocent en een lid van toetsingscommissie IYF/SYN bevestigd via een eindgesprek met de student.

4.3Onderdelen


De Yogastudent krijgt kennis aangeboden van alle acht stappen uit het Yogastelsel van Patanjali (zie ook paragraaf 3.5). Daarnaast vormt het schrijven van een scriptie over een eigen gekozen onderwerp, waarin tevens zijn persoonlijke ontwikkeling is beschreven, onderdeel van het afstuderen.
Verplichte literatuur en lesmateriaal zijn aanwezig.

4.4Bevestiging


De Yogastudent ontvangt een landelijk vastgesteld en gewaarborgd certificaat van IYF/SYN met de naam en aard van de genoten opleiding. Op dat certificaat staan vermeld: de naam, geboortedatum, aantal uren, titel en de handtekeningen van
de Yogadocent, een lid van de toetsingscommissie en de Yogastudent.
Aangezien bij het bereiken van resp. 300 en 450 lesuren, na resp. het eerste en het tweede leerjaar, ook formeel een titel kan worden toegekend, mag ook op die momenten een landelijk vastgesteld en gewaarborgd certificaat van IYF/SYN worden uitgereikt aan de student.

4.5Leerplan Docentenopleiding, titel en bevoegdheid

Leerplan 3 jarige Yoga Docentenopleiding

Onderdelen:

OnderwerpenDuur in uren

Contact

Thuis

Totaal

Titel en bevoegdheid

Yogatechnieken/praktijk:

Asanas


Pranayamas

Kriyas


Ekagrata

Pratyahara

Dharana

Sama


Yoga Vyayamas

Mantras


Dhyana

65

155

220

Titel na 300 uur

Yoga Parichaya

(Yoga-instructeur)
Titel na 450 uur

Yoga Shishaka

(Yogatechnicus)
Titel na 600 uur, bij afstuderen

Yoga Siromani

(Yogadocent)
Bevoegdheden

Hierna mag de Yogadocent lessen verzorgen van een basisopleiding en aan een docenten-opleiding, waarbij studenten worden opgeleid tot maximaal Yoga Pravesh.


Contra indicaties

Geen lesgeven aan mensen met een lichamelijke of geestelijke aandoening met medicijngebruik, met uitzondering van gezonde mensen met lichte stress gerelateerde aandoeningen.

Aanname van studenten conform intake.


Lesgeefvaardigheden:

Principes van demonstratie

Observeren

Assisteren en corrigeren

Instrueren

Stijlen van lesgeven

Kwaliteiten van een docent

Het leerproces15

20

35

Anatomie en fysiologie:

Fysieke anatomie

Subtiele anatomie

Energie


10

30

40

Psychologie en spiritualiteit

Psychologie

Spiritualiteit

Antakaranah: manas, budhi

Koshas

Chakras


Nadis / meridianen

10

30

40

Filosofie, ethiek en leefwijze

Yoga Sutra’s

Bhagavad Gita

Upanishads

Veda’s

Ethiek voor de Yogadocent15

50

65

Lesgeven

Observeren Yogastudenten

Lesgeven aan Yogastudenten

Assisteren Yoga lessen20

30

50Minimum aantal uren, totaal

135

315

450
Een Yogadocent is verplicht zich driejaarlijks te laten bijscholen om erkenning te behouden. Na het volgen van een docentenopleiding kan de Yogadocent verder gaan met een meesteropleiding.


5Yoga Meesteropleiding


De Yoga Meesteropleiding is een 3 jarige vervolgopleiding op de Docentenopleiding van in totaal minimaal 450 uur, waarvan 157,5 contacturen. Na deze opleiding verkrijgt de Yogastudent de titel Yoga Praveen, Trainer van Yogadocenten.

5.1Doel


De Yogastudent heeft gedurende de meesteropleiding aangetoond het HBO/Universitair werk- en denkniveau te bezitten om zowel praktisch, theoretisch als didactisch lessen te kunnen geven op basis- en deels docentenniveau. De meesteropleiding is geschikt om als basis te dienen voor een grootmeesteropleiding.

5.2Kwaliteitsnorm


De lessen zijn gegeven door een Yogadocent die bevoegd is om de meesteropleiding te geven en een daartoe erkende opleiding heeft genoten. De Yogastudent bezit bij aanvang van de meesteropleiding enige ervaring in het lesgeven op het niveau van een basisopleiding. Daarnaast is de student in het bezit van een erkend diploma van een Yoga docentenopleiding. De student is in staat om langere tijd in meditatie te zitten en medestudenten daarin te begeleiden en psychisch te ondersteunen. De objectieve normering is gekoppeld aan een minimaal aantal contact- en thuiswerkuren.
De totale duur van de opleiding tot Trainer van Yogadocenten is 7 jaar, waarvan
1 jaar voor een basisopleiding, 3 jaar voor een docentenopleiding en 3 jaar voor de meesteropleiding. Er is een maximum van 10% verzuim van de lessen toegestaan. In een zgn. meesterwerk aan het einde van het 3e jaar van de meesteropleiding diept de student een eigen gekozen onderwerp uit, waaruit tevens zijn persoonlijke ontwikkeling en inzicht in de essentie van Yoga blijkt. De vakbekwaamheid wordt door een andere Yogadocent en een lid van toetsingscommissie IYF/SYN bevestigd via een eindgesprek met de student.

5.3Onderdelen


De Yogastudent krijgt verdiepte kennis aangeboden van alle acht stappen uit het Yogastelsel van Patanjali (zie ook paragraaf 3.5), maar daarnaast verdiepte kennis en vaardigheden op het gebied van fysieke houdingen, fysieke en subtiele anatomie, psychologie, ontspanningstechnieken, technieken in ademhaling- en energie-beheersing en tenslotte didactiek. Daarnaast vormt het schrijven van een meesterstuk over een eigen gekozen onderwerp, waaruit tevens zijn persoonlijke ontwikkeling en inzicht in de essentie van Yoga blijkt, onderdeel van het afstuderen.
Verplichte literatuur en lesmateriaal zijn aanwezig.

5.4Bevestiging


De Yogastudent ontvangt een landelijk vastgesteld en gewaarborgd certificaat van IYF/SYN met de naam en aard van de genoten opleiding. Op dat certificaat staan vermeld: de naam, geboortedatum, aantal uren, titel en de handtekeningen van
de Yogadocent, een lid van de toetsingscommissie en de Yogastudent.
Aangezien bij het bereiken van 750 lesuren na het eerste leerjaar ook formeel een titel kan worden toegekend, mag ook op dat moment een landelijk vastgesteld en gewaarborgd certificaat van IYF/SYN worden uitgereikt aan de student.

5.5Leerplan Meesteropleiding, titel en bevoegdheid

Leerplan 3 jarige Yoga Meesteropleiding

Onderdelen:

OnderwerpenDuur in uren

Contact

Thuis

Totaal

Titel en bevoegdheid

Yogatechnieken/praktijk:

Asanas


Pranayamas

Kriyas


Ekagrata

Pratyahara

Dharana

Sama


Yoga Vyayamas

Mantras


Dhyana

40

100

140

Titel na 750 uur

Yoga Adhyapaka

(Senior Yogadocent)
Titel na 1050 uur, bij afstuderen

Yoga Praveen

(Trainer van Yogadocenten)
Bevoegdheden

Hierna is de Senior Yogadocent bevoegd om lessen te verzorgen van een basisopleiding en aan een docentenopleiding, waarbij studenten worden opgeleid tot maximaal Yoga Shikshaka.


Contra indicaties

Geen lesgeven aan mensen met een lichamelijke of geestelijke aandoening met medicijngebruik, met uitzondering van gezonde mensen met lichte stress gerelateerde aandoeningen.

Aanname van studenten conform intake.


Lesgeefvaardigheden:

Principes van demonstratie

Observeren

Assisteren en corrigeren

Instrueren

Stijlen van lesgeven

Kwaliteiten van een docent

Het leerproces10

45

55

Anatomie en fysiologie:

Fysieke anatomie

Subtiele anatomie

Energie


10

45

55

Psychologie en spiritualiteit

Psychologie

Spiritualiteit

Antakaranah: manas, budhi

Koshas

Chakras


Nadis / meridianen

20

60

80

Filosofie, ethiek en leefwijze

Yoga Sutra’s

Bhagavad Gita

Upanishads

Veda’s

Ethiek voor de Yogadocent67,5

12,5

80

Lesgeven

Observeren Yogastudenten

Lesgeven aan Yogastudenten

Assisteren Yoga lessen10

30

40Minimum aantal uren, totaal

157,5

292,5

450
Een Trainer van Yogadocenten is verplicht zich driejaarlijks te laten bijscholen om erkenning te behouden. Na het volgen van een meesteropleiding kan de Trainer van Yogadocenten verder gaan met een grootmeesteropleiding.6Yoga Grootmeesteropleiding


De Yoga Grootmeesteropleiding is een 3 jarige vervolgopleiding op de Meesteropleiding van in totaal minimaal 450 uur, waarvan 382,5 contacturen. Na deze opleiding verkrijgt de Yogastudent de titel Yoga Acharya, Yogameester.

6.1Doel


De Yogastudent heeft gedurende de grootmeesteropleiding aangetoond het Universitair werk- en denkniveau te bezitten om zowel praktisch, theoretisch als didactisch lessen te kunnen geven op basis- en deels docentenniveau. De grootmeesteropleiding is geschikt om als basis te dienen voor een groot grootmeesteropleiding.

6.2Kwaliteitsnorm


De lessen zijn gegeven door een Yogadocent die bevoegd is om de grootmeester opleiding te geven en een daartoe erkende opleiding heeft genoten. De Yogastudent bezit bij aanvang van de grootmeesteropleiding ruime ervaring in het lesgeven op het niveau van een basisopleiding en een docentenopleiding. Daarnaast is de student in het bezit van een erkend diploma van een Yoga docentenopleiding en een Yoga meesteropleiding. De student is in staat om langere tijd in meditatie te zitten en medestudenten daarin te begeleiden en psychisch te ondersteunen. De objectieve normering is gekoppeld aan een minimaal aantal contact- en thuiswerkuren.
De totale duur van de opleiding tot Yoga Acharya is 10 jaar, waarvan
1 jaar voor een basisopleiding, 3 jaar voor een docentenopleiding, 3 jaar voor de meesteropleiding en 3 jaar voor de grootmeesteropleiding. Er is een maximum van 10% verzuim van de lessen toegestaan. In een zgn. meesterwerk aan het einde van het 3e jaar van de meesteropleiding diept de student een eigen gekozen onderwerp uit, waaruit tevens zijn persoonlijke ontwikkeling en inzicht in de essentie van Yoga blijkt. De vakbekwaamheid wordt door twee andere Yogadocenten en een lid van toetsingscommissie IYF/SYN bevestigd via een eindgesprek met de student.

6.3Onderdelen


De Yogastudent krijgt geïntegreerde kennis aangeboden van alle acht stappen uit het Yogastelsel van Patanjali en van oude wijsheid(zie ook paragraaf 3.5), maar daarnaast geïntegreerde kennis en vaardigheden op het gebied van fysieke houdingen, fysieke en subtiele anatomie, psychologie, ontspanningstechnieken, technieken in ademhaling- en energiebeheersing en tenslotte didactiek. Daarnaast vormt het schrijven van een meesterstuk over een eigen gekozen onderwerp, waaruit tevens zijn persoonlijke ontwikkeling en inzicht in de essentie van Yoga blijkt, onderdeel van het afstuderen.
Verplichte literatuur en lesmateriaal zijn aanwezig.

6.4Bevestiging


De Yogastudent ontvangt een landelijk vastgesteld en gewaarborgd certificaat van IYF/SYN met de naam en aard van de genoten opleiding. Op dat certificaat staan vermeld: de naam, geboortedatum, aantal uren, titel en de handtekeningen van
de Yogadocent, een lid van de toetsingscommissie en de Yogastudent.

6.5Leerplan Grootmeesteropleiding, titel en bevoegdheid

Leerplan 3 jarige Yoga Grootmeesteropleiding

Onderdelen:

OnderwerpenDuur in uren

Contact

Thuis

Totaal

Titel en bevoegdheid

Basisopleiding

Docentenopleiding

Meesteropleiding

Andere opleidingen

Workshops

Lezingen


Publicaties

Ashrams


Ontwikkeling studiemateriaal

Noot Moet aantoonbaar enige

jaren les gegeven

hebben aan een

basisopleiding en/of een

docentenopleiding.
200

40

240

Titel na 1500 uur, bij afstuderen

Yoga Acharya

(Yogameester)
Bevoegdheden

Volledig bevoegd om Yogadocenten op te leiden.


Contra indicaties

Aanname van studenten conform intake.
Geïntegreerde kennis op het gebied van:

Yogatechnieken/praktijk

Lesgeefvaardigheden

Anatomie en fysiologie

Psychologie en spiritualiteit

Filosofie, ethiek en leefwijze

Lesgeven


182,5

27,5

210Minimum aantal uren, totaal

382,5

67,5

450

7Yoga Groot-grootmeesteropleiding


De titels Vishwa Yoga Acharya3 of Param Guru4, zijn eretitels en kunnen op voordracht van andere erkende Yogadocenten of Yogameesters door IYF/SYN worden toegekend.

7.1Doel


Eerbetoon aan hen die gedurende minimaal 12 jaar een actieve en persoonlijke bijdrage hebben geleverd aan de Yoga, de ontwikkeling en het uitdragen daarvan, zowel binnen de eigen school als daarbuiten.

7.2Kwaliteitsnorm


Er is sprake van zelf-educatie op dit hoogste niveau. Doorlopende bijdrage aan zonder onderbreking. De objectieve normering is gekoppeld aan 12 jaar ervaring en een totaal van 3000 lesuren. Daarnaast is de kandidaat in het bezit van erkende diploma’s van een docenten- en meesteropleiding. Deze titels kunnen enkel worden verkregen op voordracht van andere erkende Yogadocenten en Yogameesters.

7.3Onderdelen


De kandidaat moet lessen hebben gegeven in alle onderdelen van de verschillende opleidingen, zowel binnen de eigen school als daarbuiten. Daarnaast moet de kandidaat regelmatig lezingen en workshops hebben gegeven. Hij moet ook persoonlijk en inhoudelijk aantoonbare kwaliteiten bezitten om deze titel te dragen. Verder moet hij lesmateriaal zelf hebben ontwikkeld.

7.4Bevestiging


De bevestiging van deze titels is enkel voorbehouden aan het bestuur van IYF/SYN.

7.5Leerplan Groot-grootmeesteropleiding, titel en bevoegdheid

Leerplan 3 jarige Yoga Groot-grootmeesteropleiding

Onderdelen:

OnderwerpenDuur in uren

Contact

Thuis

Totaal

Titel en bevoegdheid

Minimaal 12 jaar een actieve en persoonlijke bijdrage hebben geleverd aan de Yoga, de ontwikkeling en het uitdragen daarvan, zowel binnen de eigen school als daarbuiten.

750

1500

2250

Titels na 3000 uur

Vishwa Yoga Acharya of


Param Guru (Yoga Grootmeester)
Bevoegdheden

Volledig bevoegd om Yogadocenten en Yogameesters op te leiden.

Minimum aantal uren, totaal

750

1500

2250


8Accreditatie Yoga-instituten


De IYF en SYN achten het van het grootste belang om landelijke eenduidigheid te krijgen ten aanzien van de inhoud en kwaliteit van de opleidingen.

8.1Toetsing


De kwaliteit van aangeboden opleidingen, bij- en nascholingsmogelijkheden wordt regelmatig getoetst. Daarvoor is binnen IYF en SYN een toetsingscommissie in het leven geroepen die deze rol op zich neemt. De leden van de toetsingscommissie zijn officieel door het bestuur van SYN/IYF benoemd voor een termijn van vijf jaar. Er is gestreefd om die commissieleden te benoemen in overleg met andere brancheorganisaties uit de Yogawereld in Nederland. De commissieleden hebben jarenlange ervaring met lesgeven en hebben diverse opleidingen in Yoga genoten.

8.2Toetsingscommissie


De toetsingscommissie heeft tot taak:

 • Opleidingsinstituten, die daar om hebben verzocht, te accrediteren;

 • Aangeboden opleidingen op hun inhoudelijke kwaliteit te toetsen en te

erkennen;

 • De geaccrediteerde instituten iedere drie jaar collegiaal te visiteren;

 • Ingediende klachten te onderzoeken en aan het bestuur daarover advies

uit te brengen.

8.3Toetsingsprocedure


De toetsingsprocedure is als volgt:

 1. Yoga-instituten kunnen zich voor accreditatie van hun opleidingen

aanmelden bij het secretariaat/bestuur van IYF/SYN;

 1. Er volgt daarna binnen 3 maanden een bezoek aan het aangemelde Yoga-

instituut door 2 leden van de toetsingscommissie, waarbij de opleidings- plannen worden getoetst aan de normen en inhoud welke in dit programma zijn vastgesteld;

 1. Deze commissie brengt binnen 2 weken verslag uit van hun bevindingen aan

de aanvrager en het secretariaat/bestuur van IYF/SYN. Zij maakt in het verslag duidelijk wat de overeenkomsten en/of afwijkingen zijn ten opzichte van dit programma. Het Yoga-instituut krijgt de mogelijkheid om binnen 2 weken commentaar te leveren op het verslag;

 1. Bij positief advies krijgt het instituut een geaccrediteerde status voor de aangeboden opleidingen voor de duur van 3 jaar. Bij negatief advies krijgt het instituut aangereikt op welke punten hun opleidingen verbetering behoeft, waarna binnen een gestelde termijn hertoetsing kan volgen;

 2. Na drie jaar zal het instituut een aanvraag tot verlenging van de

accreditatie moeten indienen. Zie 1 t/m 4.

8.4Accreditatie


Nadat een positief advies door de toetsingscommissie is afgegeven aan het bestuur van IYF/SYN zal het bestuur de accreditatie verlenen. Alleen dan is het Yoga-instituut gerechtigd het SYN logo aan de geaccrediteerde opleidingen te verbinden en dit in haar uitingen naar buiten te gebruiken.

9Gedragscode


Een Yogadocent neemt ten opzichte van zijn leerlingen – naast de Yamas en Niyamas – een ethische code in acht. Deze code geldt zowel voor, tijdens als na de Yogalessen. Onderstaand de gedragscode van de Vereniging van Samenwerkende Yogadocenten Nederland. Deze code omvat zeven belangrijke basiselementen:


 1. Verantwoordelijkheid

Tijdens de Yogalessen doet de Yogadocent al het mogelijke om de veiligheid van zijn leerling te garanderen. Yoga les is een vorm van hulpverlenen. Uitbuiting, manipulatie en seksuele misdragingen, in wat voor vorm dan ook, is niet toegestaan. Ongeacht de setting of het Yogatarief werkt de Yogadocent altijd volgens de hoogste ethische standaard en mag in het uitoefenen van zijn beroep geen misbruik maken van het overwicht dat uit zijn positie voortvloeit.


 1. Anti-discriminatie

De Yogadocent is zich bewust van zijn eventuele vooroordelen en stereotype opvattingen. De Yogadocent heeft een anti-discriminerende houding en gedrag. Hij ziet ook toe op houding en gedrag van zijn medeleerlingen op dit gebied en spreekt betrokkenen hierop aan, indien hij dit nodig acht.


 1. Vertrouwelijkheid

De Yogadocent biedt op het hoogste niveau vertrouwen en respecteert de privacy van zijn leerlingen. Hierdoor bouwt de Yogadocent een vertrouwensband op die noodzakelijk is voor het geven van Yogalessen. Hij ziet ook toe op respecteren van vertrouwelijkheid van medeleerlingen op dit gebied. Indien hij dit nodig acht spreekt hij betrokkenen hierop aan. De Yogadocent zal geen misbruik maken van dit vertrouwen om persoonlijk voordeel te behalen in welke vorm dan ook. Verder dient de Yogadocent na te laten als autoriteit op te treden in zaken die niet tot zijn deskundigheid behoren, maar die de begeleiding vragen van een andere deskundige zoals een psycholoog of arts.


 1. Contracten

De Yogadocent maakt de condities en voorwaarden – waaronder hij de Yogalessen aanbiedt – vooraf aan zijn leerlingen duidelijk. Deze zijn schriftelijk vast gelegd en gepubliceerd. Contracten werken maximaal 1 jaar. Er geldt ten alle tijden een redelijke opzegtermijn. Over de gevolgen van tussentijdse verandering – vallend binnen het contract – heeft de Yogadocent vooraf met de leerling overeenstemming bereikt.


 1. Lesgelden

De Yogadocent berekent een marktconform lestarief en laat de lessen vooraf betalen over een termijn van 1, 3, 6, 9 of maximaal 12 maanden. Het innen van lesgelden kan elektronisch of contant geschieden. Bij contante betaling krijgt de leerling een bewijs van betaling.


 1. Grenzen

Voor, tijdens en na de Yogalessen neemt de Yogadocent duidelijke ethische en morele grenzen in acht. Hij houdt steeds rekening met de effecten van overlappende, dubbele en/of al bestaande relaties tussen hem en zijn leerlingen, alsmede met imagoschade voor collega Yogadocenten. Hij mag leerlingen nimmer lichamelijke en/of geestelijke schade berokkenen.

 1. Competentie

De Yogadocent doet al het mogelijke om de kwaliteit van zijn werk en zijn eigencompetenties te verbeteren. Hij werkt steeds binnen de grenzen van zijn competenties. De Yogadocent staat open voor intervisie en/of laat zich regelmatig bijscholen op zijn vakgebied.

De gedragscode is vastgesteld door het bestuur te Nieuwegein op 30 oktober 2012.1 Deze leerjaren zijn in de tabel gecumuleerd. Dat wil zeggen dat iemand in de docentenopleiding na 1 jaar Yoga-

instructeur kan zijn, maar dat is inclusief het jaar basisopleiding. Dit cumuleren geldt tevens voor het totaal aantal

lesuren (totaal- en contacturen).


2 Hier kan ook de titel Yoga Pandit worden toegekend.

3 De titel Vishwa Yoga Acharya behoort volgens de IYF richtlijnen toe aan internationaal spiritueel meesters. De titel

wordt toegekend door de persoonlijke meester binnen een traditie na 10 tot 12 jaar.4 De titel Param Guru is een eretitel die volgens de IYF richtlijnen wordt toegekend aan een opvolger binnen een

traditie. De titel wordt toegekend door de spiritueel meester binnen deze traditie.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina