Israël en Profetisch Bewijs Deel 1Dovnload 23.25 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte23.25 Kb.
Israël en Profetisch Bewijs - Deel 1

Dave Hunt, 28-5-2009; http://www.thebereancall.org/node/7745

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

“En Ik zal de gevangenis van Mijn volk Israël wenden, en zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen … en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, dat Ik hun gegeven heb, zegt de HEERE, uw God” (Amos 9:14-15).

Ongeveer 2501 jaar geleden twijfelde de Koning van Zweden of de Bijbel wel echt waar was in elk woord. Hij vroeg Graaf von Zinzendorf, bisschop van de Moravische Kerk, om te bewijzen dat de Bijbel echt door God geïnspireerd was. De koning had 10 uur uitgetrokken om te horen wat zou gezegd worden. Tot zijn verwondering informeerde Zinzendorf hem dat de toegewezen tijd veel te lang was. Hij hoefde slechts één woord te zeggen. Verbaasd vroeg de koning hem wat dat woord dan mocht zijn. De graaf antwoordde: “Joden”.

Vandaag zouden we daar één woord aan toevoegen: “Israël”! In de dagen van Zinzendorf was er nog geen sprake van die kleine belegerde natie, geboren op 14 mei 1948, behalve dan in de harten van Zionisten die nooit de vervulling van de plechtige beloften van de “God van Israël” hadden opgegeven. Het voortgezette bestaan van Israël vandaag - omringd door meer dan een miljard moslims die gezworen hebben haar te vernietigen en die voortdurend plannen smeden en aanvallen uitvoeren om dat te doen - is een van de meest verbazingwekkende wonderen van de moderne tijd.

De God van Abraham, Izaäk en Jakob heeft het Joodse volk gezegend met een bekwaamheid die hun neven de Arabieren en de rest van de wereld ver overstijgt.

De Arabieren hebben de olie, maar de Joden hebben de hersens. Opdat ik niet kan beschuldigd worden van racisme hoef ik maar de aantallen Nobelprijswinnaars onder hen op te sommen:

De Arabische moslimwereld van 1,4 miljard mensen bezit 6 Nobelprijzen: 3 voor “vrede”, en 1 voor chemie, fysica en literatuur.

In de Joodse bevolking van 14 miljoen (1/100ste van de Arabische moslimwereld) zijn er 165 Nobelprijzen: 51 voor medicijnen; 45 voor fysica, 27 voor chemie, 22 voor economie, 11 voor literatuur en 9 voor vrede. Dit is ontzagwekkend!

Ter ondersteuning van de verbazingwekkende feiten aangaande Israël, zijn er dozijnen bijbelse profetieën die Israëls plotselinge opkomst voorzeggen tot ’s werelds bekwaamste militaire macht, en de persistente aanvallen op hen door moslimnaties, en ook de vrees voor Israël die de vijandige Arabieren vandaag in de greep houdt. Israël zou hen zeer snel kunnen uitwissen, als zij daarvoor zouden kiezen. In plaats daarvan hebben zij geduldig veel verdragen: de uitgesproken haat, beledigingen, herhaalde openlijke bedreigingen van uitroeiing, persistente raket- en terroristische aanvallen, en de koortsachtige ijver nucleaire faciliteiten op te bouwen om Israël te vernietigen.

Vele maanden volgde Israël via satelliet, schip na schip van Noord-Korea naar Syrië en bekeken ze de vrachtwagenkonvooien terwijl zij hun ladingen deponeerden in een “geheime” woestijnlocatie. Zij zag geduldig de constructie aan van een nucleaire faciliteit, vermomd als een “cement implantatie” en op belachelijke wijze omringd door de nieuwste Russische radar en surface-to-air missiles. Het bewijs werd getoond aan president George W. Bush, samen met foto’s van binnenin de locatie met de missiles (gestuurde raketten) en radar die het ongewone “cement” moesten beschermen.[1] (Condoleezza Rice, wiens “Vervanginstheologie” verhindert een ware vriend van Israël te zijn, was niet geraadpleegd. Het State Department is lang de vijand van Israël geweest).

Met de stilzwijgende goedkeuring van Israël, vlogen Israëlische vliegtuigen er naartoe en vernietigden de nucleaire faciliteit, samen met de nieuwste Russische bescherming er omheen. Hoe slaagden de Israëlisch erin om zo’n gesofistikeerde pijlpuntactie uit te voeren? Zij delen dat geheim niet met iedereen, en zeker niet met onze “vrienden” van het State Department.

Deze actuele gebeurtenissen, zoals zovele andere, werden voorzegd in de Bijbel. Ondanks hun accuraatheid ontkennen critici de relevantie ervan. Sommigen beweren christen te zijn geweest. Men kan zich enkel afvragen wat soort van “christenen” vermits zij zo compleet onwetend zijn m.b.t. de Bijbel, terwijl zij pretenderen het zo goed te weten. Gary Lenaire, bijvoorbeeld, zegt dat hij “15 jaar in de kerk was … gaf negen hedendaagse christelijke muziekalbums uit, werd genomineerd voor zes Gospel Music Awards ... predikte het evangelie … over de hele wereld en diende als vrijwillig kapelaan voor het Military Department”[2]. Hij schrijft in An Infidel Manifesto:

Biblical prophecy is perhaps the most powerful tool for religious delusion....Look at any so-called prophesies [sic] in scripture: the wording is so general that you could attach almost any event and say, “Look, this is a fulfilled prophecy!” That is exactly why there are thousands of people today saying that they are witnessing prophecies being fulfilled in our generation....Most of the so-called prophecies were never intended...as prophetical in the first place...the words are so general you could make them to mean almost anything. Take a look at them without the dogma of your local preacher.[3]

Dit is zo droevig dat het meelijwekkend wordt. Deze “expert in bijbelprofetie” biedt weinig meer dan onvergeeflijke onwetendheid en vooroordeel. Hij zegt: “any so-called prophecies”. Alhoewel sommige profetieën moeilijk te begrijpen zijn, zijn er honderden duidelijk vervuld tot op de letter, en andere verkeren in het proces van vervulling.

“So general you could make them to mean almost anything”? In feite zijn de profetieën zo specifiek dat Lenaire’s verklaringen belachelijk overkomen, ware het niet dat ze zovelen beïnvloeden om zich van God af te keren.

Hier is een van de talrijke profetieën (ca 600 vC), waarvan de specificiteit niet ontkend kan worden:

“Daarom, ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat er niet meer zal gezegd worden: Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd! Maar: Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die de kinderen Israëls heeft opgevoerd uit het land van het noorden, en uit al de landen waarheen Hij hen gedreven had! want Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb” (Zie Jeremia 16:14-15; 23:7-8).

Bemerk de gedetailleerde profetische elementen. De bevrijding uit “Egypteland”, weergegeven in het boek Exodus en waar de Joden naar terugkijken tijdens het Pascha als herinnering van Gods liefde en kracht, zou in hun geheugens een minder prominente plaats krijgen ten voordele van een meer recente gebeurtenis. Deze profetie heeft twee onderscheiden delen: 1° een bevestiging van vele eerdere profetieën dat de Joden “in gevangenschap zouden weggevoerd worden onder alle heidenen” (Lukas 21:24), en 2° hun uiteindelijke bevrijding en terugkeer naar Israël, zou het nationale geheugen van hun bevrijding uit Egypte overschaduwen. En zo is het gebeurd.

Het grote bewijs dat de Bijbel herhaaldelijk van zijn echtheid getuigt is het feit dat God, door Zijn profeten, vertelde wat zal gebeuren, eeuwen en zelfs duizenden jaren van te voren. Het precieze detail en de accuraatheid van elk van de honderden bijbelprofetieën kan niet in twijfel getrokken worden. Maar Lenaire, in typisch atheïstische stijl, verklaarde dat de meeste profetieën zo algemeen zijn dat ze haast alles kunnen betekenen. Dat is niet zo!

Ofwel probeert Lenaire zijn lezers bewust te misleiden, ofwel vertoont hij een bodemloze onwetendheid. De meeste profetieën zijn zo specifiek dat niemand kan twijfelen over hun betekenis.

In Joel 3:2 (circa 800 vC), verklaarde God dat de dag zou komen dat alle naties zich zouden verenigen om het land van Israël te verdelen:

“Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld”

Dit is opmerkelijk! Doorheen de meer dan 3000 jarige geschiedenis werd het land Israël nooit verdeeld. Het werd door verschillende naties veroverd, maar zelfs toen de Turken het 400 jaar hielden als een deel van hun Ottomaanse rijk, hebben zij het land niet verdeeld. Een veroveraar houdt het land dat hij verovert intact voor zichzelf. Waarom het verdelen?

De verdeling van Israël gebeurde in onze dagen. Aan de Britten die over “Palestina” waren gesteld (door de geallieerde machten die het veroverden in Wereldoorlog I ), werd door de Volkenbond het mandaat gegeven om ervoor te waken dat dit land een toevluchtsoord zou blijven voor de Joden die overal verstrooid waren.

In plaats van haar mandaat te vervullen, gaf Brittannië 75% van het land aan de Arabische moslims in ruil voor olie. In 1947 zou de VN middels resolutie 181, en in vervulling van Joël 3:2, deze woordbreuk formeel maken. Israël kreeg tenslotte slechts een luttele 13% van wat hen was beloofd. Dit is nu geschiedenis. Brittannië en de VN vervulden op schandelijke wijze Joël 3:2 en verdeelden Gods land.

De God van Israël, die alles wist wat zou gebeuren, heeft op voorhand gewaarschuwd dat Hij Zichzelf zou wreken voor deze brutale beroving van Zijn volk. Na aangevallen te zijn door moslimnaties, die Mohammeds verdict volgden om alle Joden te vernietigen, heeft Israël, uit zelfverdediging een deel van dit land heroverd.

Christus Zelf sprak een aantal profetieën uit vóór Zijn kruisiging, opstanding en hemelvaart. Zoals veel andere Hebreeuwse profeten, voorzei Christus de verstrooiing van de Joden over de hele aarde en de komende Grote Verdrukking (Lukas 21:24-26). Ook in Lukas 21:24 is er een opmerkelijke en zeer specifieke profetie over Jeruzalem zelf. Jezus verklaarde:

“En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards, en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken; en Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn”.

Wanneer begon dit “vertreden” door de heidenen? Dit gaat al eeuwenlang door, te beginnen vanaf Nebukadnezars vernietiging van Jeruzalem (2 Koningen 24:10-11), in 587-586 vC2. Deze profetie vertelt ons over wat christenen “de tijden der heidenen/volken” noemen. Zoals zo dikwijls het geval is speelde de VN een sleutelrol. Deels in vervulling van Christus’ profetie, bevatte een vitaal deel van VN resolutie 181 de verklaring dat Jeruzalem een corpus separatum zou worden: nooit een deel van Israël en nooit onder het bestuur van Joden.

Zie hoe specifiek het volgende is, van de profeet Zacharia:

“Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling voor alle volken rondom; ja, ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen voor alle volken; allen, die zich daarmee beladen, zullen gewis doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich ertegen verzamelen” (Zach. 12:2-3).

Twee groepen worden onderscheiden door de profeet: “alle volken rondom” en “al de volken der aarde”. Deze groepen worden geïdentificeerd door twee afzonderlijke profetieën. Voor de eerste groep zal Jeruzalem “een drinkschaal der zwijmeling” zijn, en voor de tweede groep “een lastige steen”. De eerste groep wordt verder geïdentificeerd “in de belegering” tegen Jeruzalem en Juda, de tweede groep als “ertegen verzameld”

Hoe zou Israël “een drinkschaal der zwijmeling” zijn voor haar buren? We wezen er al op dat Israël de bekwaamste militaire macht is in de wereld en ze kan haar Arabische buren erg snel uitwissen, maar ze onthoudt zich daarvan. Wat betreft een “lastige steen” te zijn, moeten we de vervulling van deze profetie zien in het feit dat in de periode 1967-1989 van de 865 VN-resoluties er 526 tegen Israël waren!

We wezen ook op de eerste keer dat Israël verdeeld werd. Nu zien we ook dat alle naties die haar omgeven verenigd zijn tot één gemeenschappelijk doel. Traditioneel zijn deze naties vijanden geweest. Wat verenigt hen vandaag? Zij zijn allen moslims, en het is de islam (die niet eens bestond in de tijd van de profetie) die hen verenigt in de gemeenschappelijke begeerte Israël te vernietigen.

Opdat alle naties zouden verenigd worden tegen Israël moet er een organisatie zijn van “alle naties”. De Verenigde Naties kwamen tot bestaan in 1945, net op tijd om het middel te zijn voor de vervulling van deze profetie.

Deze 2500 jaar oude profetie is zowel specifiek in zijn details als foutloos in haar accuraatheid.

Een andere verbazingwekkende profetie gaat over het antisemitisme. Er is geen rationele verklaring voor deze onverzoenlijke haat die verscheidene duizenden jaren voortduurt. Wat deze ziekelijke obsessie aansteekt is de beslistheid om de Joden uit te roeien. Geen ander nationaal volk is langtermijn doelwit geweest van zo’n doelstelling. In The Secret War Against the Jews, schrijven Mark Aarons en John Loftus:

“For more than twenty centuries [Jews] have...been persecuted, uprooted, and annihilated. [Yes] many [other] groups have suffered grievously at the hands of tyrants, but there is a crucial difference....

In each of these cases, the genocide was intended to serve a deeper purpose - the conquest of territory, the acquisition of wealth, the enlargement of political power....In contrast, the genocide of the Jewish people was not...attempted in order to achieve a more fundamental purpose. It was the fundamental purpose. This is what makes the Nazi Holocaust unique”.[4]

Ja, vele bevolkingsgroepen hebben erg geleden. De moslims roeiden meer dan een miljoen Armeniërs uit, zowel als vele miljoenen andere mensen in de geschiedenis. Duizenden zwarten werden uit Afrika gedeporteerd om slaven te worden in een handel die begon bij de Arabieren en bijgestaan door Afrikanen. Maar het citaat hierboven geeft aan dat het niet de intentie was deze volken uit te roeien zoals dat het geval is geweest - en nog steeds het oogmerk is - van de moslims met de Joden.

Ongelooflijk is de leugen die regeert bij religieuze en politieke leiders, zoals de recente pausen, voormalige leiders als president Bush en premier Tony Blair, en nu president Obama, dat de islam een religie van vrede is en belasterd werd door critici. In feite hebben moslims miljoenen mensen vermoord in hun lang uitstaand doel de wereld in te palmen voor Allah, en er is een voortdurend bloedvergieten dezer dagen in Indonesië, Soedan, Nigeria, en elders.

In contrast met de persistente prijzing van de islam als een macht voor vrede in de wereld, werd Israël, dat nooit andere naties bedreigd heeft en enkel handelde uit zelfverdediging, in de VN herhaaldelijk beschuldigd van agressie tegen onschuldige buren.

Vervulde profetie staat er als ontegensprekelijk bewijs dat de God van de Bijbel bestaat. Bovendien vormen deze vele profetieën, die nog meer te zeggen zullen hebben in de komende maanden, een waarschuwing voor de wereld van het komende oordeel.


Eindnoten


[1] http://www.nysun.com/foreign/israel-north-korea-helped-syria-build-nuclear/64545/; also http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/09/20/AR2007092002701.html.

[2] Gary Lenaire, An Infidel Manifesto: why sincere believers lose faith (Baltimore: PublishAmerica, 2006), back cover.

[3] Lenaire, Infidel,120-21.

[4] John Loftus and Mark Aarons, The Secret War Against the Jews: How Western Espionage Betrayed the Jewish People (New York: St. Martin’s Press, 1994).1 David Hunt schrijft “150 jaar”, maar Zinzenberg leefde in 1700-1760. Ik denk dat br. Hunt “250 jaar” bedoelt.

2 De eerste deportatie gebeurde evenwel al in 606 vC: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Koninkrijken-Israel-Juda.pdfverhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - Nieuwste Artikelen
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina