J. Th. M. Bank indonesiëpolitiekDovnload 0.56 Mb.
Pagina1/8
Datum22.07.2016
Grootte0.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
J.Th.M. BANK
Indonesiëpolitiek

Geïnterviewde(n):Drs. J.M. Aarden, jhr. mr. M. van der Goes van Naters, mr. Th.­M.J. de Graaf

Aantal personen:3

Onderwerp:Indonesiëbeleid, KVP, PvdA
Interviewer:Jan Bank

Aantal interviews:3

Lengte:5 uur

Produktiedatum:oktober 1976

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:2 geluidsbanden

Aanbieder:J.Th.M. Bank

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:De interviews zijn gehouden ten behoeve van de dissertatie van J. Bank, Katholie­ken en de Indonesische Revolutie, Baarn: Ambo, 1983. Zij behan­delen het Indonesiëbeleid van de Nederlandse regering en in het bijzonder de houding van de KVP in deze. Met de toenmalige fractielei­der van de PvdA Van der Goes van Naters wordt gesproken over de verhou­ding tussen de PvdA- en de KVP-fractie inzake de Indonesische kwestie. De Graaf, Indone­sië-specialist van de KVP-fractie eind jaren veertig, wordt gevraagd naar de ontwikkeling van het Indonesië-standpunt binnen de fractie. Met Van Aarden, secretaris van het Centrum voor Staatkundi­ge Vorming in de onderhavige periode, spreekt Bank onder meer over de verhou­ding van dit wetenschap­pe­lijk instituut van de KVP tot partijtop en fractie en over het Indonesiëbe­leid van de fractie en de invloed daarvan op de partij.

EGBERT BARTEN
Filmindustrie

Geïnterviewde(n):H.N.J. Beekman, F.P. van den Berg, B.J. Bertina, Fred Bredschneyder, Joop van Essen, Piet van der Ham, A.C.J. Holla (2x), mw. Hornec­ker, mr. J. Huijts, Frits Kahlenberg, Jan Koelinga (2x), B.J.I. Kok, A.W.H. Kom­mer, Anton Kool­haas, Simon Koster, Lou Lichtveld (2x), R.J. Meijer (3x), E. van Moerker­ken, Th.E. van Putten (2x), Gerard Saan, mr. Henrik Scholte (3x), B.P. Wijnberg (2x).

Aantal personen:22

Onderwerp:filmkritiek 1923-45, Nederlandse filmindustrie tijdens Tweede Wereld­oor­log
Interviewer(s):Egbert Barten, Jan Pet, Mette Peters, Aad van der Struis

Aantal interviews:31

Lengte:34 uur

Produktiedatum:1987-1993

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:4 geluidsbanden + 30 cassettebanden

Aanbieder:E. Barten

Status:in beheer

Toegankelijkheid:beperkt

Transcriptie:van Kok, Koster en Huijts volledig; rest geen
Opmerkingen:De interviews met Bertina, Bred­schneyder, Van der Ham, Huijts, Kok, Koolhaas, Koster, Lichtveld en Scholte zijn gehouden t.b.v. Bartens onder­zoek naar de Neder­landse filmkritiek van 1923-45. Over dit onder­werp schreef Barten Schrij­ven voor de prullen­mand? Een geschie­denis van de Nederlandse filmkritiek (1923-1945), Amsterdam (doctoraal­scriptie Con­temporaine Geschiedenis, VU), 1987. De scriptie is in de SFW-bibliotheek aanwe­zig. De overige interviews dienden zijn onderzoek naar de Neder­landse filmin­dus­trie ten tijde van de Duitse bezetting.

- Beekman was medewerker van Nederland Film, het filmproduktiebe­drijf dat in 1941 werd opgericht door Egbert van Putten, met onder meer de steun van het Departement van Volksvoorlichting (DVK).

- Van den Berg was medewerker van de filmdistributiemaatschappijen Odeon en Centrafilm, respectievelijk van 1939-1945 en 1945-1975.

- Bertina (geb. 1914) was filmcriticus, na 1945 verbonden­ aan onder meer het tijd­schrift Filmforum en de Volkskrant (zie ook elders in deze werkuit­gave onder Ernst Radius).

- Bredschney­der (geb. 1927) was in de jaren vijftig filmcriticus van De Tijd, daarna filmmedewerker van de KRO.

- Van Essen was medewerker bij Nederland Film en na de Tweede We­reldoorlog bij Mirror Film.

- Van der Ham (geb. 1910) was onder meer filmjournalist voor dagbladen als De Tijd en De Maasbode en filmtijdschriften als Filmfront en Filmfo­rum (zie ook elders in deze werkuitgave onder Stichting Film en Weten­schap, Amster­dam).

- Holla was medewerker van Nederland Film.

- mw. Hornecker was de dochter van de cineast Rudi Hornecker.

- Huijts (1897-1995) was in het interbellum werkzaam bij de NRC, waar hij naast zijn gewone buitenlandredacteurschap meewerkte aan de verzor­ging van de filmrubriek na de dood van filmcriticus Graadt van Rog­gen in 1933. Hij was tevens voorzitter van de Filmliga Rotter­dam. Tijdens de oorlog was hij hoofdredacteur van de NRC (zie SFW-werkuit­gave no.8).

- Kahlenberg (1916-1996) was een van de oprichters van de De onderge­doken Camera.

- Koelinga (1906-1992), onderte­kenenaar van het manifest van de Filmli­ga en maker van onder meer De Steeg (1932), bewoog zich eind jaren '30 in de richting van de NSB. Hij werkte als cameraman mee aan de natio­naal-socialistische propa­gandaserie Wat een tijd en was medewer­ker bij Nederland Film (zie ook SFW-werkuitgave no.9).

- Kok (1921-1989) was hoofdredacteur van het illegale blad Filmbulletin. Uitgave voor filmvrienden in Nederland, dat van 1943 tot 1945 ver­scheen. Na de oorlog werd het onder dezelfde redactie voortgezet als Filmwereld. Uitga­ve van filmin­stituut Studio.

- Kommer, cineast, had zich aangesloten bij de NSB en maakte voor die partij verscheidene Jeugdstormfilms. Na de oorlog zette hij filmstudio Bob Kommer Produkties op.

- Koolhaas (1912-1992) was in de jaren dertig filmcriticus van NRC en na de oorlog van onder meer Filmfo­rum en De Groene Amster­dammer. Hij maakte ook zelf enkele films en was van 1968 tot 1978 directeur van de Nederlandse Filmacademie. Tevens was hij een bekend literator en scena­rist.

- Koster (1900-1989) was film- en theatercriticus van de NRC in de jaren dertig. Na de oorlog werd hij hoofdredacteur van het Haarlems Dagblad.

- Lichtveld (1903-1996) was vóór de oorlog filmcriticus voor de De Gemeen­schap, componist en als muzikaal adviseur actief betrok­ken bij de Filmli­ga. Tijdens de bezetting was hij enige tijd redacteur van het illegale blad De Vrije Kunstenaar en vervulde een rol bij de oprichting van de Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars en daarbinnen de Vakgroep Cineas­ten. Als schrij­ver opereerde hij onder het pseudoniem Albert Helman (zie ook elders in deze werkuitgave onder Annemieke Kaan).

- Meijer, cineast, was onder meer werkzaam bij Nederland Film.

- Van Mo­er­ker­ken (1916-1995), psycholoog, schrijver, filmer en foto­graaf (zie ook SFW-werkuitgave no.9), deed in 1942 het camerawerk voor Wie gaat mee, de muziekfilm van Nederland Film.

- Van Putten (1899-1996) was tijdens de oorlogs­jaren de NSB-directeur van Nederland Film.

- Saan (geb. 1913) was geluidstechnicus bij Nederland Film.

- Scholte (1903-1988) was in het interbellum film- en theatercriticus bij De Groene Amsterdammer en de NRC. In 1927 nam hij het initiatief voor de oprichting van de Filmliga en werd hoofdredacteur van het gelijknami­ge blad. In 1942 werd hij perschef van Nederland Film en werkte binnen dit bedrijf mee aan de productie Wie gaat mee.

- Wijnberg (geb. 1915) was medewerker van Multifilm sinds begin jaren '40 (zie ook elders in deze werkuitgave).
De meeste interviews zijn door Barten alleen afgenomen. Het interview met Koelinga van 15/1/90 echter maakte hij samen met Jan Pet en het tweede gesprek met Holla (20/7/93) met Mette Peters. Het andere inter­view met Koelin­ga werd ge­maakt door Aad van der Struis (Gemeentear­chief Rotter­dam). Bij het eerste inter­view met Wijn­berg (23/1/90) waren tevens Jan de Vaal en Henk de Smidt aanwezig. Verscheidene interviews zijn telefo­nisch afgenomen.

SALVADOR BLOEMGARTEN
Henri Polak

Geïnterviewde(n):Louis Asscher, mr. Bierenbroodspot en mw. Bierenbroodspot-Heijermans, Sal Broekman, dhr. en mw. F. Degen, dr. Willem Drees, Fred von Eugen, Suze Frank, Simon Gosselaar, Jo Juda, Nap de Klijn, mw. B. Koster-Barn­stein, Sal. Goudeket, Ies Mug, Aaron de Pauw, mw. van de Pol, dhr. en mw. B. van Praag, A. van Santen, mw. A. Suurhoff-Voor­zan­ger, Sal van Velzen, Arie Visser, Joop Zwart (2x)

Aantal personen:24

Onderwerp:Henri Polak
Interviewer(s):Salvador Bloemgarten

Aantal interviews:22

Lengte:18 uur

Produktiedatum:1976

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:14 geluidsbanden

Aanbieder:S. Bloemgarten

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:De interviews werden gehouden t.b.v. Bloemgartens promo­tie-onder­zoek naar Henri Polak (1868-1943), politicus en een van de meest prominente leiders van de Nederland­se arbeidersbe­weging. Dit mond­de uit in zijn biografi­sche disserta­tie (UvA) Henri Polak. Sociaal demo­craat 1868-1943, Den Haag: SDU, 1993. Zowel in de biogra­fie als in de gesprek­ken ligt de nadruk op Polaks publieke functies. De geïnterviewden spreken vanuit de verschillende relaties die zij met Polak hadden.

Na als diamantbewerker onder invloed te zijn gekomen van het socialis­me via de Engelse Fabian Society en de Nederlandse socialist Frank van der Goes, trad Polak in 1890 toe tot de Sociaal-Demo­cratische Bond (SDB) van Ferdi­nand Dome­la Nieuwen­huis. In 1894 richtte hij samen met onder meer Pieter Jelles Troel­stra de Sociaal-Demo­cra­tische Arbei­ders­partij (SDAP) op, waar­voor hij in 1902 het eerste socialistische gemeen­teraads­lid van Am­ster­dam zou worden. Eveneens in 1894 stichtte hij de Alge­mene Neder­landse Dia­mantbewer­kers Bond (ANDB), waarvan hij 45 jaar lang de voorzitter was. In 1906 nam hij het initiatief tot de oprich­ting van het Nederlands Verbond van Vakver­eni­gingen (NVV). Daarnaast zette hij zich in voor de 'culturele verheffing van de arbeiders­klasse' en ontplooide vele activitei­ten op het terrein van de journa­listiek. In 1913 werd hij lid van de Eerste Kamer. Vanaf de jaren twintig con­cen­treerde hij zich meer en meer op de positie van de Amster­damse diamant­bewerkers, de groep die hem het meest na stond en die in die periode in economisch slechte omstandig­he­den geraak­te. Na de inval van de Duitsers in 1940 werd hij gevangen genomen en in '42 onver­wacht vrijgelaten. Hij stierf in 1943 aan een longontste­king.JAN BOSDRIESZ
Indonesië

Geïnterviewde(n):R. Abdulghani, dhr. Behr, dhr. Betanben, mw. Boon, dhr. Busono, sir Christi­son, dhr. Colson, dhr. Dan­cey, prof. J.A.A. van Doorn, mw. van Gessel, prof. Gho, dhr. van Heekeren, dhr. Jacquet, dhr. Jalhay, mw. van Kamp, dhr. Kaneka, dhr. Koets, mr. Adam Malik, dhr. Mellema, dhr. Mes­sing, dhr. Nishiji­ma, dhr. Nistel­rooy, R. Ogden, dhr. Pari­nussa, dhr. van der Plas, dhr. van de Poll, dhr. van Santen, dhr. en mw. Sie­benhaar-Scholte, dhr. Sisse­laar, S. Situmo­rang, dhr. Smit, dhr. Staas, dhr. Titarso­lei, dhr. Tsuchi­y­a, dhr. van de Velde, dhr. Vermeu­len, gen. R. Wes­ter­ling (3x), dhr. Zwaa­n

Aantal personen:39

Onderwerp:Nederlands-Indië/Indonesië 1940-1950
Interviewer(s):Jan Bosdriesz en Gerard Soeteman

Aantal interviews:42

Lengte:40 uur

Produktiedatum:1983-84

Soort interview(s):journalistiek
Drager:120 geluidsbanden

Aanbieder:J. Bosdriesz

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:volledig van: Abdulgha­ni, Behr, mw. Boon, Busono, Christi­son, Dan­cey, van Doorn, van Heekeren, Jac­quet, Jalhay, Koets, Malik, Ogden, Parinus­sa, Sieben­haar, Sisse­laar, Situmo­rang, Westerling en Zwaa­n.

Van de overige interviews geen transcripties.


Opmerkingen:De interviews zijn gehouden t.b.v. Bosdriesz' (16mm) film Ons Indië voor de Indonesiërs, in november en december 1984 door de NOS als televisieserie uitge­zonden in vijf delen van een uur. Gerard Soete­man spreekt het commentaar.

Film en inter­views bestrijken de jaren 1940-50 maar de nadruk ligt op de periode van de Tweede Wereldoorlog en het eerste jaar daar­na. De makers proberen zo de beslissende ontwikkelingen in de Indonesi­sche onafhanke­lijkheidsstrijd in beeld te krijgen. De geïnter­view­den vertellen over hun respectie­ve posities en erva­rin­gen in Neder­lands-Indië respectie­velijk Indone­sië in die periode. Het betreft officieren van het Britse en Brits-Indische leger, verte­gen­woordi­gers van het Indone­sisch natio­nalis­me, officie­ren en gewone militai­ren van het Neder­land­se leger of het KNIL, Neder­landse bestuurs­ambtenaren, Indische Neder­landers in hun dage­lijks leven en enkele Japanners die een rol speelden tijdens de bezetting. De onderwerpen bewegen zich veelal rond de belangrijkste gebeurtenissen en personen uit de onderhavi­ge periode: de inval van de Japanners in 1942; de (dubbelzinnige) houding van de Indonesische nationalisten ten opzichte van de Japanners; het bestuurs­vacuüm tijdens de bezetting; de interne­ring van Nederlanders in ­kampen; de capitulatie van Japan; de procla­matie van de Indonesische republiek; het gezagsva­cuüm direct na de oorlog; de rol van de Britten en het Brits-Indische leger; de rol van het Neder­land­se leger en het KNIL; de chaos in de 'bersiap­tijd'; de federalis­ten­ versus de nationalis­ten; de strijd van de nationa­listen voor onaf­hanke­lijkheid en het gelijktijdi­ge diplomatie­ke overleg; de politione­le acties; de coup van Westerling na de soevereini­teitsoverdracht. Enkele personen die regel­matig onderwerp van gesprek zijn: Hatta, Soekarno, Van Mook, Spoor en Westerling.

De interviews met Kaneko, Nishijima en Tsuchiya zijn in het Japans gehou­den; de interviews met Behr, Christison en Dancey in het Engels. Verschei­dene geïnter­viewden publiceerden hun ervaringen ook in boek­vorm, onder meer: Behr, Jacquet, Wester­ling, Van Doorn en Van Heeke­ren.

ESTHER BOUKEMA
Grafische vormgeving

Geïnterviewde(n):Cyprian Koscielniak, 8 studenten grafische vormge­ving

Aantal personen:9

Onderwerp:grafische vormgeving, beroepsmotivatie
Interviewer(s):Esther Boukema, Assi Kootstra

Aantal interviews:2

Lengte:3 uur 45 min

Produktiedatum:1988

Soort interview(s):journalistiek
Drager:3 cassettebanden

Aanbieder:E. Boukema (Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht)

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:In het interview met de van oorsprong Poolse grafisch ontwer­per Kosciel­niak wordt gespro­ken over de karakteristieken van een goed affiche, de functie van de poster, de relatie affiche - maatschappij, de relatie affi­che - kunst, het belang van het ontwikkelen van een eigen stijl en het werk van Kol­cielniak zelf. Boukema hield het gesprek ten behoeve van haar afstu­deer­scriptie voor de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. Het gesprek werd in het Engels gehouden.

Het gesprek van Boukema en Kootstra met een achttal (anonieme) eind­examen­stu­denten grafische vormgeving gaat over de motivatie voor en ambities in hun vak. Het was bedoeld voor een publikatie in de vorm van een (eindexamen)krant van de Hogeschool.PHILO BREGSTEIN
Joods Amsterdam

Geïnterviewde(n):Emmanuel en mw. Aalsvel, Maurits Allegro, Eddy van Ameron­gen, Lode­wijk Asscher, Clara Asscher-Pinkhof, mw. T. Asser en mr. Asser, Barend Bril, Gerrit Brugmans, Rosa de Bruijn-Cohen, dr. Werner Cahn, Jo Cosman, Salomon Dia­mant, Barend Drukach, C. Ederstein, Joop Emme­rik, Simon Emme­ring, dhr. A. en mw. Frank­furter, Mozes H. Gans, Simon Gosselaar, Hartog Goubitz, Lex Goudsmit, prof. dr. J.J. Groen, Ruben Groen, H.P. Hauser, Hermine Heijer­mans, Salko Herzber­ger (2x), mr. Abel J. Herzberg (2x), W. de Hond, Henri I. Isaac, Jo Juda, Eduard C. Keizer, prof­. dr. Isaac Kisch, Barend Kroon­en­berg, Lou Lap (2x), ir. A. de Leeuw en Mirjan de Leeuw-Gerzon, Mozes de Leeuw, Marius G. Leven­bach, Isaac Lipschitz, Barend Luza, Wilhel­mi­na B. Meijer-Biet, David Mind­lin, M. Mossel, Max Nabarro, Aron de Pauw, Aron Peere­boom, Ben Polak, Karel Polak, Sylvain A. Poons, Rosine van Praag, J. Rabbie, dr. Max Reisel, dr. Carel Reijn­ders, David Ricar­do, Leen Rimini (+ vrien­den), Jan de Ronde, Abra­ham S. Rijxman, dr. Ben Sajet, Max van Saxen, Dick Schallies, J.M. Schilo, Bob Schol­te, Jacob Soetendorp, Nathan Stodel, prof. ­dr. Ben Sijes, Max Louis Terveen, mr. Ber­nard van Tijn, Aaron Vaz Diaz, Joop Voet, Sal Waas, Lies­beth van Weezel

Aantal personen:73

Onderwerp:Joods Amsterdam van 1900 tot 1940
Interviewer:Philo Bregstein

Aantal interviews:72

Lengte:75 uur

Produktiedatum:april-september 1975, juni-november 1977

Soort interview:journalistiek
Drager:33 DAT-banden

Aanbieder:Ph. Bregstein

Status:in beheer

Toegankelijkheid:beperkt

Transcriptie:volledig van Aalsvel, Allegro, Asscher, Herzberger, De Leeuw, Ricardo, Rimini, Vaz Diaz, Voet; van de rest samenvattingen.
Opmerkingen:De interviews zijn gemaakt voor Bregsteins film OP ZOEK NAAR JOODS AMSTER­DAM, tot stand gekomen op initiatief van de gemeente Amsterdam ter gelegenheid van de viering van het zevenhonderdjarig bestaan van de stad. Film en interviews behande­len joods Am­sterdam tot 1940. De film beleefde zijn première op 29 decem­ber 1975 te Amster­dam. Hij werd tevens op televisie uitgezonden door de NCRV op 8 februari 1976. Een deel van de research werd gedaan door Salvador Bloemgarten, die tevens met Bregstein aan het scenario werkte. De film werd geprodu­ceerd door Jan Vrijman Cineproductie.
De integrale filmtekst is later gepubliceerd in het boekje Op zoek naar Joods Amster­dam / film van Philo Bregstein, Amster­dam: Meulen­hoff (filmtek­sten), 1981 (gedeeltelijk eerder verschenen in Parool en Skoop). Achterin (pp.59-76) is een dagboek opgenomen dat Breg­stein bijhield m.b.t. de voorbereidin­gen en de produktie van de film.

Uitge­breider werden fragmenten uit de interviews verwerkt in Herinne­ringen aan Joods Am­ster­dam / samenge­steld door Philo Bregstein en Salvador Bloem­garten, Am­sterdam: De Bezige Bij, 1978 (340 pp). Hier­voor werden in 1977 nog enkele aanvullende interviews gehouden. In het boek is een lijst 'vertellers' opge­nomen, evenals een lijst met biografi­sche aanteke­ningen betreffende de geïnter­viewden. Het boek is aanwezig bij SFW.
PHILO BREGSTEIN
Otto Klemperer

Geïnterviewde(n):Otto Klemperer, Lotte Klemperer, Katia Mann

Aantal personen:3

Onderwerp:Otto Klemperer
Interviewer:Philo Bregstein

Aantal interviews:7

Lengte:6 uur

Produktiedatum:april 1971

Soort interview:journalistiek
Drager:13 geluidsbanden

Aanbieder:Ph. Bregstein

Status:depotstelling

Toegankelijkheid:beperkt

Transcriptie:geen
Opmerkingen:De gesprekken zijn gehouden ten behoeve van Bregsteins film Otto Klem­perer's journey through his times (1973, 95 min.). Hij maakte de film voor R.M. Productions (München) over de (van oor­sprong) Duitse dirigent Otto Klemperer (1885-1973). Behalve van het leven van Klempe­rer wordt erin een beeld van het mu­ziek­kli­maat in Duitsland aan het begin van de 20ste eeuw ge­schetst, waaron­der de invloed van Mahler, Bruckner, Schönberg en Strawinsky. Vooral Klempe­rers bijzondere, moderne opera-ensceneringen trokken de aandacht. Hij moest in 1933 Duitsland verlaten en emigreerde naar de Verenigde Staten. Na de oorlog vestigde hij zich in Zürich. Het com­mentaar bij de film wordt voor een belangrijk door de dirigent zelf gesproken, samen­gesteld uit de inter­views. Tevens komt, naast anderen, zijn dochter Lotte aan het woord. Katia Mann, de weduwe van Thomas Mann, is niet in de film vertegen­woor­digd. De produktie is in elk geval uitgezon­den door de Duitse televisie (ARD) onder de titel Otto Klemperers lange Reise, d.d. 19 mei 1985, waarvan bij SFW een open-netregis­tratie aanwezig is.

Overigens maakte Bregstein in 1971 tevens een aparte film over de repeti­ties voor en de uitvoering van het laatste concert dat Klempe­rer dirigeer­de in septem­ber van dat jaar, onder de titel Otto Klempe­rer in rehe­ar­sal and concert (54 min.)
PHILO BREGSTEIN
Pier Paolo Pasoloni

Geïnterviewde(n):Bernardo Bertolucci, Laura Betti, Maria-Antonietta Macciocchi, Alberto Moravio

Aantal personen:4

Onderwerp:Pier Paolo Pasolini
Interviewer:Philo Bregstein

Aantal interviews:4

Lengte:4 uur

Produktiedatum:1981

Soort interview:journalistiek
Drager:11 geluidsbanden

Aanbieder:Ph. Bregstein

Status:in beheer

Toegankelijkheid:beperkt

Transcriptie:geen
Opmerkingen:De interviews werden gehouden t.b.v. van Bregsteins documentaire WIE DE WAAR­HEID ZEGT MOET DOOD over de in 1975 ver­moorde Italiaanse filmre­gisseur en dichter Pier Paolo Pasolini (geb. 1922). Hij werd door de VARA uitzon­den op 31 augustus 1981 (55'). Voor de produktie waren Frank Diamand en Harry Prins verantwoordelijk. De film is in Engeland als koopvideo uitge­bracht (Argos Films/British Film Institute) onder de titel Whoever says the truth shall die. A film about Pier Paolo Pasolini, welke bij SFW te consulteren is. De documentaire wil niet zozeer een biogra­fie van Pasolini zijn maar behan­delt enkele thema's die meer doen begrijpen van de achter­gronden van zijn leven, werk en dood: zijn dichterschap, homosek­sualiteit, lidmaat­schap van de Itali­aanse commu­nistische partij (PCI), de relatie tot zijn familie en de ­vorm en thema's van zijn films.

Bertolucci, filmregisseur, zette bij Pasolini zijn eerste schreden op het pad van het filmvak.

Betti figureerde als actrice in een aantal van Pasolini's films. Ze leest tevens enkele fragmenten uit zijn poëzie voor.

Macciocchi, schrijfster, was enige tijd redactrice van het weekblad van de PCI, waarin Pasolini op haar verzoek columns schreef. Deze gingen voorna­melijk over seksualiteit, geloof en andere zaken 'voorbij' het ratione­le, zulks tot groot ongenoegen van de partijleiding.Moravia, de bekende Italiaanse schrijver, was hecht bevriend met Pasoli­ni.
De interviews met Bertolucci, Betti en Moravia worden in het Italiaans gehouden; het inter­view met Macchiocci in het Frans.


PHILO BREGSTEIN
Jacques Presser

Geïnterviewde(n):Prof. dr. J.J. Presser

Aantal personen:1

Onderwerp:Leven en werk van Presser
Interviewer(s):Philo Bregstein

Aantal interviews:7

Lengte:8 uur 30 min.

Produktiedatum:december 1969 - maart 1970

Soort interview(s):journalistiek
Drager:6 geluidsbanden

Aanbieder:Ph. Bregstein

Status:in beheer

Toegankelijkheid:beperkt

Transcriptie:volledig
Opmerkingen:De interviews met de historicus en schrijver Jacques Presser (1899-1970) zijn in de eerste plaats gemaakt ten behoeve van de televisiefilm Dingen die niet voor­bijgaan, uitgezonden door de VAR­A op 8 mei 1970 en in een tweede, herziene en uitgebreide versie op 19 oktober 1970. Onder meer wordt gesproken over zijn jeugd, zijn keuze voor het vak geschiede­nis en zijn ervaringen als jood in de bezettingstijd. Uit het interviewmate­riaal stelde Bregstein het commentaar voor de film samen. Dit filmcom­mentaar werd op zijn beurt weer gepu­bliceerd in het boekje Dingen die niet voor­bij­gaan. Persoonlijk geschiedverhaal van 1900 tot vandaag / verteld door Jacques Presser; in beeld gebracht door Philo Bregstein, Amster­dam, 1970. In 1981 werd het nogmaals uitgebracht als: Dingen die niet voorbij­gaan. Per­soonlijk geschiedver­haal verteld door Jacques Presser / film van Philo Bregstein, Am­sterdam: Meu­lenhoff (film­tek­sten), 1981. Uitgebreider werden de inter­views verwerkt in: Gesprek­ken met Jacques Presser. Gevo­erd door Philo Bregstein, Amster­dam: Athe­naeum-Polak & Van Gen­nep, 1972

  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina