Jaarverslag van de MedezeggenschapsRaad September 2010- juli 2011 IDovnload 11 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte11 Kb.
Jaarverslag van de MedezeggenschapsRaad

September 2010- juli 2011
In het schooljaar 2010 – 2011 is de MR zes keer bij elkaar geweest. Bij de start van het nieuwe jaar werd de school vertegenwoordigd door interim directeur Klaas Degen. In november hebben we Remko van de Heijden welkom kunnen heten als nieuwe directeur van onze school. We waren (en zijn) blij met zijn komst! MR-Voorzitter Henny Koopman heeft haar functie vacant gesteld met het oog op haar nieuwe positie in de gemeenteraad. We willen haar ook hier nog hartelijk danken voor haar inzet de afgelopen jaren. Stefanie Gerwers (moeder van Floor en Pieter de Beer, Vinkenbaan) en Jef Trimbos (vader van Merijn, PC Hooft) hebben haar plaats ingenomen; zij vullen als duo het voorzitterschap in.
Verder in de MR: Annette Schouten (IB), Femmie Ketelaars (secretaris, groep 4 VB), Els Alberti (groep 5 VB, t/m april 2011), Henny Koopman (moeder van Jasper en Lars, VB) Brigitte Hermans (moeder van Tom Kok,VB), Anja Doornveld (penningmeester, moeder van Janna, Jurre en Anne, PC Hooft), Marlies van de Weijden (leerkracht groep 3/4 PC Hooft) , Angeline Smits (leerkracht groep 3/4, PC Hooft).
Algemeen

Het schooljaar 2010/2011 was een ‘overgangsjaar’. We hebben samen met de directeur hard gewerkt om het achterstallig onderhoud, dat was ontstaan door langdurige interim-invulling van de directiefunctie, weg te werken. Hoewel er natuurlijk altijd ruimte is voor verbetering, mogen we stellen dat het resultaat van de nieuwe samenwerking zichtbaar zijn vruchten heeft afgeworpen. Er is een nieuw schoolprofiel opgesteld, er is een meerjarenplan en ook qua begroting zijn we aardig ‘op orde’. We hebben aandacht besteed aan de samenwerking tussen de MR, de ouderraden en de directie, zodat we elkaar scherp kunnen houden, elkaar kunnen inspireren en waar mogelijk (nog) beter gaan samenwerken. Op beleidsniveau zijn we dus goed op weg en wij hopen dat dit zich ook vertaalt in een fijn en goed leerklimaat op de scholen.


Zorgelijk blijft de relatie met Villa Primair, waar ook de Vinkenbaan en PC Hooft sinds 01 september 2010 deel van uitmaken. Enerzijds is de financiële situatie bij de stichting ondoorzichtig en er is nauwelijks sprake van een lange termijn-begrotingssystematiek. Dit maakt het voor de directeur bijzonder lastig om goed invulling te geven aan de personele de bezetting van groepen enerzijds en aan het plannen van investeringen voor de langere termijn (bijvoorbeeld voor nieuwe methodes) anderzijds. De MR is ervan overtuigd dat de kwaliteit van het onderwijs er niet onder heeft geleden, mede ook de inzet van alle leerkrachten, maar lastig is het wel en het mag niet lang(er) duren. Villa Primair heeft bij monde van de directeur-bestuurder beterschap beloofd.
Nieuwe leer – en lesmethodes en goede zorg voor alle kinderen

Groep 5 op de Vinkenbaan is gestart met het Estafettelezen. In groep 1 en 2 oriënteert men zich op het onderwijspakket Kleuterplein.


De beide teams hebben studiedagen in het kader Passend Onderwijs. Ze worden begeleid door Ineke van Zijl van de KPC groep, een landelijke adviesorganisatie voor onderwijs en opleiding. Passend Onderwijs heeft als doel om elk kind de beste zorg te bieden en is in feite een vervanging van de oude ‘rugzakjes’.
De introductie van ‘Handelingsgericht werken’ is in volle gang. Deze aanpak is bedoeld voor leerkrachten om nog beter aan te sluiten op wat kinderen nodig hebben om te leren. Daarbij gaan ze uit van het kind nodig heeft en wat een positief effect heeft op het kind i.p.v. wat er mis is. De onderwijsbehoeften van het kind worden benoemd en de leerkracht vertaalt dit naar een passend onderwijsaanbod. In de praktijk betekent het dat kinderen in niveaugroepjes worden ingedeeld, waarbij ze meer of minder instructie krijgen en meer of minder zelfstandig werken. De teams zijn bezig met het groepsplan rekenen, waarvan de uitkomsten in het nieuwe jaar worden geïmplementeerd.
ICT

Hoewel de MR pleit voor meerdere digiborden, is er binnen de begroting slechts ruimte voor gefaseerde invoering van deze elektronische schoolborden. Beiden scholen starten met een digibord in groep 8.


De nieuwe website gaat binnenkort de lucht in, hierop komt ook de nieuwe schoolgids te staan.
Personeel

Mensen komen en gaan, ook door het jaar heen. Bovendien wisselt ook de instroom van kleuters nog wel eens, waardoor ook het aantal groepen toe-of afneemt. Zo blijkt in april de kleutergroep 1-2 op de Vinkenbaan uit zijn jasje te knappen en wordt besloten deze te splitsen. Hier wordt (tijdelijk) een extra leerkracht voor aangetrokken. In diezelfde maand gaat Els ‘t Hooft met pensioen en we nemen afscheid van haar als MR-lid. Haar plaats wordt tijdelijk ingenomen door Maike Klaver. In juli staat we stil bij afscheid van Marlies, ook zij was jarenlang een gewaardeerd MR-lid.


Invoering van de functiemix

De functiemix heeft tot doel gedifferentieerde beloning van leerkrachten mogelijk te maken. Voor leerkrachten die specifieke know-how inbrengen en specifieke expertises toepassen binnen de school, is extra beloning mogelijk. De MR stemt in met de voordracht van Angeline Smits van de PC Hooft-school, mede gezien haar inzet als locatieleider.CITO

Aan het einde van het jaar worden de CITO-resultaten van groep 8 (VB), inclusief de trendanalyse, in de vergadering besproken. IB-er Annette Schouten en Remko van der Heijden maken duidelijk welke aandachtspunten er zijn. Overall zijn de scores goed. Ook de entreetoets die in groep 6 is gemaakt ziet er goed uit.Onderhoud en schoonmaak

Na langdurig en vooral ook veelvuldig overleg met de gemeente is het eindelijk gelukt het dak van de PC Hooftschool afdoende (?) te laten repareren. Qua onderhoud zijn er verder nog wat noodzakelijke verbeteringen aangebracht op de locatie Vinkenbaan. Er zijn ook nieuwe afspraken gemaakt met de schoonmaakdienst.GMR

De Vinkenbaan is ook vertegenwoordigd in de GMR, de overkoepelende MR op stichtingsniveau. Hier worden zaken besproken die alle scholen binnen het verband aangaan. Dit jaar lag de aandacht vooral bij de financiële situatie van de stichting. Bovendien is er een personeelstevredenheidonderzoek gedaan en besproken. Annette Schouten vertegenwoordigt onze school bij deze bijeenkomsten. Haar zittingstermijn zit er echter op, zij zal vervangen (moeten) worden door één van de ouders uit de MR.


Samenwerking Vinkenbaan en PC Hooft

Er is sprake van twee verschillende scholen, elk met hun eigen dynamiek. Daar waar mogelijk proberen we samen te werken en van elkaar te leren. Aan het einde van het jaar zijn we nog eens bij elkaar gekomen om de planning van alle activiteiten door te nemen en te kijken waar we elkaar kunnen vinden. Is het bijvoorbeeld mogelijk samen de sportdag te organiseren? Of kunnen we de inspanning voor een jaarlijkse gezelligheidstocht per fiets eens bundelen om tot een mooi evenement voor ouders en kinderen te komen? U gaat het zien!De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina