Januari 2004 InhoudDovnload 0.5 Mb.
Pagina1/4
Datum23.07.2016
Grootte0.5 Mb.
  1   2   3   4

Januari 2004
Inhoud

Voorwoord
2

RSZ-aangifte voor kwartaal 4/2003
3 – 11

Arbeidsongevallenverzekering (wetsverzekering) : aangifte 2003
12 – 13

Loonadministratie en fiscaliteit
14 – 1 8

Nieuwe loongrenzen vanaf 01.01.2004
19 – 23

Brugpensioen
24 – 26

Sociaal luik Programmawet
27 – 30

Startbanen : Hervorming vanaf 01.01.2004
31 – 36

Sociaal nieuws
37 – 43

De nieuwe wet op de aanvullende pensioenen (WAP) : uitvoeringsbesluiten
44 – 46

De overheid betaalt de opleidingen van EASY-services mee !
47 – 49

Tussendoor
50 – 51

Redactie : Juridische dienst Sociaal Secretariaat EASYPAY,

Erkend Sociaal Secretariaat SSE v.z.w. nr. 920-921-922,

Erkend Sociaal Secretariaat Handel & Ambacht nr. 810

Verantwoordelijke Uitgever : D.PAREIT, Doelstraat 21, 8770 Ingelmunster.

Niets uit deze brochure mag worden verveelvuldigd of openbaar gemaakt worden op eender welke wijze. Wij streven naar een optimale betrouwbaarheid van deze brochure. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan.

Afsluitingsdatum : 31/12/2003Voorwoord


Voorwoord

Geachte,
Het jaar 2003 stond voor de groep EASYPAY in het teken van e-government, de uitbreiding van het dienstenpakket, de uitbreiding van de kantoorgebouwen en de uitbouw van het kantorennet van het sociaal secretariaat SSE.
Werden in 2003 onder meer gerealiseerd :


 • invoering van de DmfA

 • oprichting van het erkend ondernemingsloket EUNOMIA

 • ontwikkeling van software voor ondernemingsloketten

 • oprichting van een ISO-gecertifieerd opleidingscentrum EASY-SERVICES

 • overname van het niet-erkend sociaal secretariaat van de Groep Steunt Elkander – l’Entraide door SSE

 • aangroei van het aantal in SSE verwerkte loonstroken tot 105.000

 • aanvang van een activiteit in Frankrijk van EASYTIME

 • betrekken van 5.000 m2 nieuwe bedrijfsruimte

Deze doelstellingen werden gerealiseerd dankzij de inspanningen van de medewerkers van de groep EASYPAY. In 2003 werd de bestaande ploeg versterkt tot 152 medewerkers.


Als doelstelling van vernieuwing stellen wij voor 2004 ondermeer :


 • veralgemening ASR

 • ontwikkeling van software voor sociale verzekeringsfondsen

 • uitbouw van het aanbod advies en opleiding via EASY-SERVICES

 • gecompartimenteerde werking per activiteitssector binnen SSE

 • uitbouw van co-sourcing voor SSE-Entraide in Wallonie

 • officiele opening van de nieuwe bedrijfsgebouwen(mei 2004)

 • in een volgende EASYPAY NEWS meer detail hieromtrent

Wij hopen in 2004 te kunnen blijven rekenen op de steun van zowel de klanten als de medewerkers bij de realisatie van deze plannen.


De voltallige groep EASYPAY wenst U als EASYPAY-gebruiker en allen die U genegen zijn graag :

Een gelukkig en voorspoedig 2004 !

Alle EASYPAY-medewerkers Dirk Pareit

RSZ-aangifte voor

kwartaal 4/2003

De RSZ-percentages voor het kwartaal 4/2003 ondergingen geen wijzigingen ten opzichte van het vorige kwartaal. Niettemin vestigen wij graag uw aandacht op een aantal zaken waarmee rekening moet worden gehouden bij het opmaken van de DmfA-aangifte.1. RSZ-bijdragen
1.1. Bijdrage voor begeleiding van jongeren die een inschakelingsparcours genieten (code 854) – dubbele inning in kwartaal 4/2003
De bijdrage van 0,05% bestemd voor jongeren in een inschakelingsparcours blijft in 2003 en 2004 ook nog verschuldigd. Deze bijdrage bedraagt in het derde en vierde kwartaal van 2003 0,10% aangezien ze tijdens de eerste twee kwartalen van 2003 niet werd geïnd.

EASYPAY
Dit percentage is terug te vinden onder :
character based versie :

Beheer basisbestanden

RSZ-percentages : scherm-6

Inschakelingsparcours : 0,10


Web-versie :

Beheer basisbestanden

RSZ-percentages : scherm

Inschakelingsparcours : 0,10


Deze gegevens worden u ter beschikking gesteld met de verzending van de programmatuur voor het kwartaal 4/2003.

1.2. Bijdrage voor opleiding en tewerkstelling van risicogroepen (code 852) – dubbele inning in kwartaal 4/2003
De bijdrage van 0,10% ten behoeve van de vorming en tewerkstelling van risicogroepen moet enkel betaald worden in de ondernemingen en sectoren waar hieromtrent geen specifieke CAO werd afgesloten.
Aangezien deze bijdrage in de eerste twee kwartalen van 2003 niet werd geïnd, moet ze tijdens het derde en het vierde kwartaal van 2003 dubbel betaald worden (m.a.w. 0,20%).

EASYPAY
Dit percentage is terug te vinden onder :
character based :

Beheer basisbestanden

RSZ-percentages : scherm-6

Risicogroepen (tewerk.ba.) : 0,20


Web-versie :

Beheer basisbestanden

RSZ-percentages : scherm

Risicogroepen (tewerk.basis) : 0,20


Deze gegevens worden u ter beschikking gesteld met de verzending van de programmatuur voor het kwartaal 4/2003.

Het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid bezorgde ons ondertussen een meer geactualiseerde lijst met aanduiding van de sectoren (paritaire comités) waar inmiddels een CAO ten behoeve van de risicogroepen werd afgesloten en die zodoende vrijgesteld zijn van deze bijdrage.


Het betreft nog steeds een zeer voorlopige lijst die nog dagelijks wordt aangepast met recent neergelegde CAO’s.
Er mag verwacht worden dat de meeste CAO’s mbt de 2 vorige jaren zullen verlengd worden. We geven u dan ook ten voorlopige titel de lijst van 2001-2002 met aanduiding van de sectoren waar reeds een nieuwe CAO werd afgesloten.
Sectoren vrijgesteld tijdens periode 2001-2002 :


102.01

106.03

115

125.03

136

146

209

224

305.03

317

102.02

109 (*)

116(*)

126 (*)

139 (*)

149.01(*)

210(*)

226

306

318.01

102.03

110 (*)

117

127

140

149.02(*)

211

301(*)

307

318.02(*)

102.04

111 (*)

118(*)

127.02

140.05

149.03

214

301.01

308

319

102.06

112

119(*)

128.01(*)

140.08

149.04

215

301.02

309

319.01

102.07

113

120(*)

128.02

142.01(*)

150(*)

216

301.05

310

319.02(*)

102.08

112

120.01(*)

128.03

142.02(*)

201(*)

217

302

311 (*)

323(*)

102.09

113.01

120.02

128.06

142.03

202

218

303.03(*)

312 (*)

324

104(*)

113.02

120.03(*)

129

143 (*)

202.01(*)

219

303.04

313 (*)

325

105(*)

113.03

124(*)

130 (*)

144

203

220

304

314 (*)

327

106.01(*)

113.04

125.01

132 (*)

145

204

221(*)

305.01(*)

315.01(*)

329(*)

106.02(*)

114

125.02

133

145.04

207

222

305.02

316 (*)(*) voor deze paritaire comité’s werd er voor 2003-2004 reeds een sectorale CAO risicogroepen afgesloten.2. Opheffing KB nr. 495 op 31.12.2003
De volgende categorieën werknemers kwamen tot voor kort in aanmerking voor de specifieke RSZ-vermindering in het kader van KB nr. 495:

 • werknemers tussen 18 en 25 jaar met een overeenkomst werk-opleiding

 • jongeren die nog deeltijds schoolplichtig zijn (van 15/16 jaar tot 18 jaar)

 • erkende en industriële leerlingen.

Op 31.12.2003 werd het KB nr. 495 opgeheven. Vanaf 01.01.2004 zal voor de voormelde groep jongeren automatisch de specifieke doelgroepvermindering “jongeren” van toepassing zijn (zie ons dossier ‘Her-vorming RSZ-werkgeversbijdrageverminderingen vanaf 2004’).EASYPAY
De vermindering in het kader van KB.nr. 495 is als volgt aangeduid in de signaletiek van de werknemer :
character based versie :

Beheer basisbestanden

Werknemers : scherm-4

Veld ‘RSZ-vermindering’ : 6 = KB 495


Web-versie

Beheer basisbestanden

Contracten: scherm

Veld ‘RSZ-vermindering’ : KB 495 (6)
3. Bijzondere compenserende bijdrage brugpensioen – verlenging 2003-2004
In de bouwsector of in geval van nachtarbeid, en mits een beroepsverleden van 33 jaar, bestaat de mogelijkheid om vanaf de leeftijd van 56 jaar op brugpensioen te gaan. In deze situatie is ook voor de jaren 2003 en 2004 een bijzondere compenserende bijdrage verschuldigd aan de RSZ tot en met de maand waarin de bruggepensioneerde de leeftijd van 58 jaar bereikt.
Het bedrag van deze bijzondere bijdrage is vastgesteld op 50% van de aanvullende vergoeding.
Indien de vervanger van de bruggepensioneerde minstens 1 jaar volledig uitkeringsgerechtigd werkloos is, bedraagt ze slechts 33%.

De bijdrage is verschuldigd door de debiteur van de aanvullende vergoeding, zijnde de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid.EASYPAY
De bijzondere compenserende bijdrage kan aangeduid worden in de werknemerssignaletiek :
character based versie :

Beheer basisbestanden

Werknemers : Scherm – 7

Veld ‘Compens.bijdr.brugp. : 1 = 50%

2 = 33%
Web-versie :

Beheer basisbestanden

Contracten : scherm

Veld ‘Compens.bijdrage : ja, 50%

Ja, 33%, vervangingspl


4. Vermindering werknemersbijdragen voor lage lonen

Door de recentste Programmawet wordt de loondrempel voor de RSZ-werknemerbijdragevermindering voor werknemers met een laag loon opgeheven vanaf 01.01.2004.Verwijzing: • Artikel 40-41 Programmawet van 22 december 2003, B.S., 31 december 2003, 62170

Het bestaande stelsel van vermindering van persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen voor werknemers met een laag loon wordt verlengd tot 31.12.2004.


Vanaf 01.01.2004 wordt de ondergrens (912,29 euro per maand sinds 01.06.2003) beneden welke tot nu toe er geen recht was op de vermindering, afgeschaft. Deze afschaffing impliceert dus een uitbreiding van de doelgroep van deze vermindering.
De berekening van deze werknemersbijdragevermindering gebeurt vanaf 01.01.2004 dus als volgt:


Vanaf 01.01.2004

Maandelijks referte-brutoloon aan 100%

Vermindering persoonlijke RSZ-bijdragen

 1.194,03 EUR

Bedienden : 95,00 EUR
Arbeiders : 102,60 EUR

> 1.194,03 EUR en  1.539,30 EUR

Vermindering neemt proportioneel af volgens formule :

Bedienden : 95,00 – 0,2751 x (referteloon – 1.194,03)

Arbeiders : 102,60 – 0,2972 x (referteloon – 1.194,03)


> 1.539,30 EUR

Geen vermindering


EASYPAY
Deze gegevens zijn terug te vinden onder :
character based versie :

Beheer basisbestanden

RSZ-constanten : scherm-5
 Vermindering laag inkomen 

 Refertemaandloon  Basisbedr.bed. Basisbedr.arb.  Perc.bed. Perc.arb.

0,00 95,00 102,60 0,00 0,00

912,29 95,00 102,60 0,00 0,00

1194,03 0,00 0,00 27,51 29,72

1539,30 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 



web-versie

Beheer basisbestanden

RSZ-constanten : scherm

Refertemaandloon Basisbedr.bed. Basisbedr.bed. Perc.bed. Perc.arb.

0,00 95,00 102,60 0,00 0,00

912,29 95,00 102,60 0,00 0,00

1194,03 0,00 0,00 27,51 29,72

1539,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Deze gegevens worden u ter beschikking gesteld met de verzending van de programmatuur voor het kwartaal 4/2003.5. RSZ-vrijstelling geschenkcheques gelijkgeschakeld met fiscale regeling

Verwijzing : • KB van 11 juli 2003, B.S., 1 december 2003, 57361

Een recent KB heeft de grensbedragen voor de niet-onderwerping aan RSZ van geschenkcheques gelijkgeschakeld met de fiscale vrijstelling.

De sociale en fiscale vrijstelling ziet er met ingang van 2003 als volgt uit :


Toegekend naar aanleiding van

Grensbedrag vrijstelling

Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar

35 EUR per werknemer (+ 35 EUR per kind ten laste)

Eervolle onderscheiding

105 EUR per werknemer

Pensioen werknemer

35 EUR per dienstjaar

– totaal bedrag min. 105 EUR en max. 875 EUR (*)(*) De maximumgrens van 875 euro geldt enkel voor de RSZ-vrijstelling, niet voor de fiscale vrijstelling.
6. DIMONA voor extra’s horeca en gelegenheidsarbeiders tuinbouw – uitgesteld tot 01.01.2005
Niettegenstaande de veralgemening van de DIMONA-verplichting sinds 01.01.2003 was er tot 31.12.2003 een tijdelijke uitzondering voorzien voor :

- extra's in de horecasector (PC 302)

- gelegenheidsarbeiders in de tuinbouwsector

(PC 145).


De Nationale Arbeidsraad (advies nr. 1488) heeft recent haar akkoord gegeven om deze uitzonderingsmaatregel nog met 1 jaar te verlengen. Er volgt nog een KB dat deze maatregel bekrachtigt.
Dit betekent dat :

 • tot en met 31.12.2004 er geen DIMONA moet verricht worden voor voormelde vormen van tewerkstelling.

 • vanaf 01.01.2005 deze vormen van tewerkstelling wel via DIMONA moeten aangegeven worden.7. Beroepsinlevingsovereenkomst
Sinds 1 september 2002 kunnen werkgevers stagiairs tewerkstellen met een zogenaamde beroepsinlevingsovereenkomst. Lange tijd heerste onzekerheid over het RSZ-statuut van dergelijke stagiairs. Uiteindelijk werd in de Ministerraad beslist om hen gelijk te stellen met de leerlingen zodat ook voor hen een beperkte bijdrageplicht geldt.
Op de DmfA moet voor hen onder de zone ‘type leercontract’ de code 05 aangeduid worden.

EASYPAY
Stagiairs met een beroepsinlevingsovereenkomst moeten als volgt aangeduid worden :
character based versie :

Beheer basisbestanden

Werknemers : Scherm – 4 : Velden :

Eenvormigheid : 0 (arbeider) of 1 (bediende)

Statuut : 7 (erkende lln en gelijkgest)

Werknemerscode : 035 (leerpl. arb + stag.) of 439 (leerplichtige bediende)

Scherm – 6 : Veld :

Type leerling : 5 beroepsinlevevingsov.(dit is een nieuwe optie die je kunt kiezen met de installatie van de nieuwe programma’s mbt DmfA 4/2003)Web-versie

Beheer basisbestanden

Contracten – Scherm Velden :

Werknemerscode : erkende leerling (arb) (035)

erkende leerling (bed) (439)

Type leerling : beroepsinlevevingsov. dit is een nieuwe optie die je kunt kiezen met de installatie van de nieuwe programma’s mbt DmfA 4/2003)8. DmfA – wijzigingen voor kwartaal 4/2003
8.1. Zone maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid
De code 2 van de zone ‘maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid’ moet gebruikt worden voor werknemers aangeworven in het kader van maatregelen ter activering van de werkgelegenheid (of het leefloon).
De RSZ-instructies preciseren thans dat deze code enkel mag aangeduid worden in de volgende gevallen :

 • tewerkstelling in het kader van een erkend doorstromingsprogramma

 • tewerkstelling in het kader van een erkende arbeidspost

 • tewerkstelling in het kader van de sociale inschakelingseconomie (SINE)

 • tewerkstelling als invoeginterim.

Werknemers tewerkgesteld onder het Activa Plan moeten hier dus niet aangeduid worden.EASYPAY
character based versie :

Beheer basisbestanden

Werknemers : scherm-8 : Veld

‘maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid’ dient op 2 te staan in voormelde gevallen.


Web-versie:

Beheer basisbestanden

Contracten : scherm : Veld

‘Maatreg.werkgelegenheid‘ dient op ‘active-ring van de uitkering’ te staan in voor-melde gevallen8.2. Verantwoording van prestaties – nieuwe code 8
In de zone ‘verantwoording van prestaties’ is een bijkomende code 8 voorzien. Deze kan gebruikt worden voor werknemers die gedeeltelijk met fooien of bedieningsgeld betaald worden en voor een gedeelte van hun prestaties moeten worden aangegeven zonder loon.
Dit is een gevolg van de regel dat de bijdragen voor sociale zekerheid in een bepaald kwartaal slechts mogen worden berekend ofwel op het vast loon, ofwel op het forfaitair loon voor dat kwartaal (namelijk op het grootste bedrag). Indien nu een werknemer voor zijn gewone prestaties uitsluitend met fooien of bedieningsgeld wordt betaald, en in datzelfde kwartaal een vast loon als verbrekingsvergoeding ontvangt, dan kan het zijn dat het vast loon (voor de verbrekingsvergoeding) groter is dan het forfaitair loon voor het kwartaal.
De socialezekerheidsbijdragen worden in dat geval uitsluitend berekend op het vast loon. De gewone prestaties met prestatiecode 1 worden aangegeven op een tewerkstellingslijn zonder loon.


EASYPAY
Dit dient manueel te worden aangepast met het programma ‘Correctie verantwoording dagen’.

Hier dient u 8 in te vullen.


Dit vindt u terug onder :
Trimestriële verwerking

Multifunctionele aangifte

Uitvoeren DmfA

Correctie verantwoording dagen


Easypay Correct zetten verantwoording dagen



 

 Aangiftekwartaal : 20034 . (jjjjt) 

 Van werkgever : .

 Tot werkgever : .

 


 Van werknemer : .

 Tot werknemer : .

 

Verantwoording Voltijds Deeltijds----------------------------------------

Indien te veel dagen : .

Indien te weinig dagen: .

Geen prestaties : .

Geen prestaties (fooien):

DM31009


8.3. Mededeling risicoklasse arbeidsongevallen
De RSZ roept de werkgevers en de sociale secretariaten op om tijdens het 4e kwartaal van 2003 op de DmfA de code ‘activiteit tov het risico’ te specifiëren. Dit gegeven laat de verzekeringsmaatschappijen toe om de verzekeringspremies voor arbeidsongevallen correct te berekenen.
De risicoklassen arbeidsongevallen moeten worden aangeduid per individuele werknemer, doch enkel indien uit de verzekeringspolis arbeidsongevallen blijkt dat er in de onderneming per werknemerscategorie (arbeiders, bedienden) meerdere risicoklassen zijn. Sport-clubs moeten de risicoklasse steeds voor elke sportbeoefenaar aanduiden.
De volgende codes moeten worden gebruikt :


Arbeiders:

001

Arbeider zonder verplaatsingen

Arbeiders, gespecialiseerd of niet, die tijdens de werktijd de werkplaats (atelier, fabriek,...) niet verlaten, en die dus gebruik maken van de infrastructuur en de beveiligings- en preventiesystemen van de onderneming.002

Arbeider op de werf

Arbeiders, gespecialiseerd of niet, die geen vaste plaats van tewerkstelling hebben, maar die werken bij derden of op werven003

Huisbewaarders

Personen van het type dienstbode, in dienst van private personen (voorbeeld: appartementsgebouw) of van ondernemingen, en die meestal diverse voordelen zoals woonst, verwarming, verlichting,..., genieten.004

Schoonmaak- en onderhoudspersoneel

Personeelsleden van de onderneming die zich bezighouden met het kuisen van de bureaus, industriële lokalen, ateliers,..., of met het onderhoud en herstel van het materiaal, de industriële installaties, het sanitair,...005

Keukenpersoneel

Personeel van de onderneming dat werkt in het bedrijfsrestaurant (koken, bedienen, afwassen,...). Niet gebruiken voor HORECA-ondernemingen.006

Chauffeur

Personeelsleden van de onderneming die niet rechtstreeks deelnemen aan het sociaal doel van de onderneming, en die belast zijn met het vervoer of de levering van grondstoffen, (half) afgewerkte producten of personen.Bedienden:

401

Bediende zonder verplaatsingen

Bedienden die tijdens de werktijd hun werkplaats nooit verlaten voor beroepsdoeleinden.402

Bediende met occasionele opdrachten buiten de onderneming. Personen die bepaalde, niet repetitieve, taken buiten de onderneming vervullen (maximum 10% van de werktijd)

403

Bediende met regelmatige opdrachten buiten de onderneming

Personen die regelmatig taken buiten de onderneming vervullen (11 tot 50% van de werktijd)404

Vertegenwoordiger, reizend personeel, loopjongen

Personen die voor het grootste deel (>50%) hun werk buiten hun onderneming of hun woonplaats uitvoeren. Meestal gaat het om commerciële of technisch-commerciële functies, maar ook om loopjongens, inspecteurs, verzorgers van zieken en bejaarden bij de patiënt thuis,....405

Bediende die manueel werk verricht

Personen met het statuut van bediende die voor een belangrijk deel werk doen dat van manuele aard is (bv bepaalde beenhouwers in grootwarenhuizen).406

Thuiswerkende bediende

Sedentaire bedienden die hun beroep bij zich thuis uitoefenen (dikwijls met een telefoon- of informaticaverbinding met hun werkgever) en voor wie dus het risico ongeval op weg naar en van het werk niet bestaat.407

Verzorgend personeel

Medisch personeel (geneesheer, verpleger,...) van een onderneming die niet behoort tot de sector van de ziekenhuizen of de gezondheidsinrichtingen.408

Verkoper

Sedentair personeel met een commerciële functie, meestal betaald met een vast loon en een commissieloon.409

Voetballer onderworpen aan het statuut van betaalde sportbeoefenaar.

410

Voetballer niet onderworpen aan het statuut van betaalde sportbeoefenaar

met een vaste jaarwedde van 1239,47 EUR (50.000 BEF)of meer.411

Voetballer niet onderworpen aan het statuut van betaalde sportbeoefenaar

met een vaste jaarwedde van minder dan 1239,47 EUR (50.000 BEF)412

Andere sportbeoefenaar dan voetballer.

Deze code niet gebruiken voor werkgeverskengetal 070 (=de Belgische Wielrijdersbond).
EASYPAY
In het pakket EASYPAY vindt u dit veld terug onder :
character based versie :

Beheer basisbestanden

Werknemers – scherm – 8 : veld

‘Activ. t.o.v. risico ’


Web-versie

Beheer basisbestanden

Contracten – scherm veld :

‘Activ. t.o.v. risico’8.4. Mededeling NIS-codes van werknemers in kwartaal 4/2003
Verwijzing :

 • EASYPAY News oktober 2003, p. 10-11

In het verleden dienden de werkgevers die meerdere activiteiten uitoefenden of waar de activiteit(en) uitgeoefend werden in meerdere gemeenten in het tweede kwartaal telkens een overzicht te geven van de personeelsleden gelinkt aan deze plaats van activiteit (het zgn. gedecentraliseerd statistiekraam). Met de invoering van de DmfA is deze statistische verplichting weggevallen en vervangen door een nieuw veld ‘identificatie van de lokale eenheid’.

Dit gegeven zal vanaf 2004 tweemaal per jaar (nl. in het tweede en het vierde kwartaal) moeten aangeduid worden op de DmfA.

De toekenning van de vestigingsnummers van de lokale eenheden moet echter nog steeds – via de Kruispuntbank van Ondernemingen – gebeuren. Als overgangsmaatregel voor het vierde kwartaal 2003 heeft men daarom beslist dat voor alle werknemers de NIS-code moet worden meegedeeld van de gemeente van de vestiging waar de werknemer wordt tewerkgesteld. Hiervoor wordt de zone gebruikt die oorspronkelijk was voorzien voor het nummer van de vestigingseenheid.EASYPAY
De toekenning van de NIS-code aan een werknemer zal automatisch gebeuren via een conversie-programma. Dit programma zal worden meegestuurd met de verzending van de programmatuur van 4/2003.
In het bestand met de postnummers zal de NIS-code worden toegevoegd. Via het postnummer uit het veld 'Tewerkstellingsplaats', of, indien tewerkstellingsplaats = adres werkgever, via het postnummer van de werkgever, zal voor iedere werknemer de NIS-code teruggevonden worden.

De aanduiding "vestigingseenheid" is niet vereist in de volgende gevallen: • wanneer de werkgever personen in brugpensioen (code 879) aangeeft, voor wie één van de bijzondere bijdragen voor het brugpensioen verschuldigd is,

 • voor de personen aangegeven onder het werkgeverskengetal 027 of 028 (personen die als slachtoffer van een beroepsziekte of een arbeidsongeval een rente, een vergoeding of een kapitaal uitgekeerd krijgen, onderworpen aan een inhouding van persoonlijke bijdragen);

 • voor de personen aangegeven onder het werkgeverskengetal 033, 099, 199, 299 of 699 (meestal een fonds voor bestaanszekerheid die werknemers aangeven aan wie zij, als derde betalende, een gedeelte van het loon uitbetalen);

 • voor de statutaire personeelsleden van de overheidssector en de ermee gelijkgestelde werknemers, voor wie een aanvullende aangifte moet gebeuren om hun rechten op werkloosheidsvergoedingen en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen te geven.

Enkele bijzondere gevallen :

 • voor de bouwondernemingen : alle werknemers die tewerkgesteld zijn op werven, ongeacht de duur van de werf, worden toegewezen aan de vestigingseenheid (administratieve of technische zetel) waarvan zij afhangen

 • reizend personeel (handelsvertegenwoordigers, transportpersoneel, onderhoudsploegen, controleurs,…) worden toegewezen aan de vestigingseenheid die hen in de eerste plaats tewerkstelt (sociale zetel, administratieve zetel, uitbatingszetel, enz…).

 • uitzendkrachten ter beschikking gesteld aan een onderneming door een uitzendkantoor worden toegewezen aan de zetel van het uitzendkantoor waarvan zij afhangen;

 • het personeel bezoldigd door de VDAB, de BGDA of de FOREM, en ter beschikking gesteld van werkgevers uit de non-profitsector (DAC's, projets PRIME, ...) worden toegewezen aan de openbare tewerkstellingsdienst waarvan zij afhangen;

 • werknemers die tijdelijk gedetacheerd worden in het buitenland, maar die onderworpen blijven aan de Belgische sociale zekerheid, blijven afhangen van de vestigingseenheid waarvan zij afhingen vóór hun vertrek;

 • het onderwijzend personeel en het ermee gelijkgesteld personeel, worden toegewezen aan de vestiging van de onderwijsinstelling waar ze oorspronkelijk aan werden toegewezen.

Wanneer een onderwijsinstelling meerdere geografisch aparte vestigingen heeft, die elk dus over een uniek vestigingsnummer beschikken, moet het personeel worden verdeeld over deze vestigingen op zo een manier dat ieder personeelslid slechts aan één vestiging gekoppeld is.
Voor alle andere gevallen kan men steeds terecht bij de Directie voor Statistiek van de RSZ.

Arbeidsongevallenverzekering (wetsverzekering) :aangifte 2003
Voor de berekening van de premie voor arbeidsongevallenverzekering (wetsverzekering) moeten de verzekeraars jaarlijks kunnen beschikken over de loongegevens van het voorbije jaar. Met de invoering van de elektronische RSZ-aangifte vanaf 2003 zullen de arbeidsongevallen-verzekeraars voortaan automatisch kunnen gebruik maken van de gegevens die via de DmfA werden doorgestuurd. 
Voor de arbeidsongevallenverzekering met betrekking tot het jaar 2003, is het echter niet uitgesloten dat bepaalde verzekeringsmaatschappijen nog een lijst op papier zullen vragen. Dit zal trouwens zeker het geval zijn voor de berekening van de premies van andere extra-legale verzekeringen (bv. polis burgerlijke aansprakelijkheid).
Voor de berekening van de premie wordt rekening gehouden met een basisloon, dat in 2003 begrensd wordt op  25.893,45 EUR

Verwijzingen : • EASYPAY INFO, december 2003, blz. 8-9

EASYPAY


De aangifte voor 2003 kan worden opgemaakt via volgend onderdeel van het pakket :
character based versie:

5. Speciale programma’s

6. Aangifte arbeidsongevallen (premie)

Volgende gegevens dienen te worden ingevuld op het scherm :

- Van werkgever : van nummer van de betrokken werkgever

Tot werkgever : tot nummer van de betrokken werkgever

- Lijst arbeidsongevallen betreffende het jaar : 2003

- Van maand : 01 (mm) Tot maand : 12 (mm)

- 1ste grens : 25893,45

- 2de grens : 999999,99

- Soort : 0 = arbeiders 1 = bedienden 2 = arbeiders + bedienden

- Leeftijdsgrens : 18 (meerderjarigheid)
Op de lijst worden alle gegevens afgedrukt volgens de reglementaire voorschriften.
Web-versie

Speciale programma’s

Aangifte arbeidsongevallen (premie)

- Werkgever

- Lijst arbeidsongevallen betreffende het jaar : 2003

- Van maand : 01

- Tot maand : 12

- 1ste grens : 25893,45

- 2de grens : 99999999

- Soort : O arbeider O bedienden O arbeiders + bedienden

- Leeftijdsgrens : 18 (meerderjarigheid)

Hierbij vestigen we uw aandacht op het volgende :

Het basisloon wordt voor elke werknemer begrensd tot een bedrag dat als volgt wordt berekend :
25.893,45 EUR x aantal dagen aangegeven op deze lijst (1)

maximum aantal dagen op jaarbasis (2)


(1) deze dagen worden bepaald door in de prestatiecode het veld ‘Arbeidsongevallen’ op 1 te

plaatsen


(2) dit aantal dagen is opgenomen in het bestand ‘RSZ-CONSTANTEN’

(nl. voor arbeiders = 240 en voor bedienden = 260)


De grens is dus voor elke werknemer verschillend, en kan maximaal 25.893,45 EUR bedragen.
Dit (begrensd) basisloon wordt opgenomen onder de kolom ‘PLAFOND’.

Het gedeelte van het basisloon dat eventueel boven deze grens ligt, wordt opgenomen onder de kolom ‘> PLAFOND’.Loonadministratie

en fiscaliteit

In onderstaande rubriek wordt een overzicht gegeven van :


1. Bedrijfsvoorheffing : nieuwe schalen voor 2004

2. BV op uitkeringen tijdskrediet en ziekteuitkeringen vanaf 01.01.2004

3. Keuze vermindering bedrijfsvoorheffing wegens gezinslast : verplicht vanaf 01.07.2004

4. Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting BV voor wetenschappelijk onderzoek

5. Afschaffing grensarbeidersregeling België-Duitsland


1. Bedrijfsvoorheffing : nieuwe schalen voor 2004

De nieuwe schalen inzake bedrijfsvoorheffing werden inmiddels gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze bedragen zijn van toepassing op de bezoldigingen, pensioenen en brugpensioenen betaald of toegekend vanaf 1 januari 2004.


Wij geven u een kort overzicht van de voornaamste wijzigingen.
Verwijzing :

 • KB van 15 december 2003, B.S., 23 december 2003 (2e ed), 60238-60356.


1.1. Minder bedrijfsvoorheffing
De nieuwe bedragen inzake bedrijfsvoorheffing vertonen een lichte daling ten opzichte van de vorige schalen. Dit resulteert doorgaans in een hoger nettoloon voor de werknemer.
De wijzigingen zijn het gevolg van een aantal fiscale maatregelen die vanaf het inkomstenjaar 2004 in voege treden, met name :
1. de indexering van de belastingsschalen
2. de verhoging van de aanvullende gemeente- en agglomeratiebelasting (nl. verhoging van 6,7% naar 7%)

Opmerking

Vanaf 1 januari 2004 worden de “wettelijk samenwonenden”(1) fiscaal gelijkgesteld met “gehuw-den” en wordt een “wettelijk samenwonende” gelijkgesteld met een “echtgenoot”.


(1) Wettelijk samenwonenden zijn personen die samenwonen en die hiertoe een specifieke verklaring hebben afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar zij wonen.

EASYPAY
In het pakket EASYPAY dient u dit als volgt aan te duiden :
character based versie :

Beheer basisbestanden

Werknemers – scherm-4 : veld

‘Burg.stand’ : 7 wettelijk samenwonend


Web-versie :

Beheer basisbestanden

Werknemers – scherm

veld :


‘Burg.stand’ : wettelijk samenwonend

1.2. Specifieke wijzigingen
Wij vermelden nog een aantal specifieke wijzigingen die van toepassing zijn vanaf 2004:


 • verhoging van de verminderingen inzake bedrijfsvoorheffing voor kinderen ten laste (27 EUR voor 1 kind, 74 EUR voor 2 kinderen, …)

 • verlaging van de vermindering bedrijfsvoorheffing voor alleenstaanden (en samenwonenden) tot 19 euro per maand (voorheen 22 euro)

 • verhoging van de extra vermindering voor werknemers van wie de echtgeno(o)t(e) enkel een pensioen of rente geniet die niet meer bedraagt dan 343 euro netto per maand, tot 171,50 euro per maand (voorheen 168,50 euro)

 • verhoging van de extra vermindering voor werknemers van wie de echtgeno(o)t(e) andere inkomsten heeft die niet meer bedragen dan 172 euro netto per maand, tot 86 euro (voorheen 84,50 euro)

 • aanpassing van de referentiebedragen van de belastbare jaarbezoldiging en van de toepasselijke percentages voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op vakantiegeld en exceptionele vergoedingen (bv. premies)

 • idem voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op achterstallen (en opzeggingsvergoedingen)

 • aanpassing van het grensbedrag voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op opzeggingsvergoedingen :

  • indien belastbaar bedrag opzeggingsvergoeding < 750 euro => maandelijkse BV (voorheen 740 euro)

  • indien belastbaar bedrag opzeggingsvergoeding > 750 euro => BV achterstallen (voorheen 740 euro)

 • aanpassing percentage bedrijfsvoorheffing voor uitzendkrachten : 11,11% (voorheen : 11,08%)

 • aanpassing percentage bedrijfsvoorheffing op wettelijke en extra-wettelijke werk-loosheidsuitkeringen : 10,09 % (voorheen: 10,06%)

 • aanpassing percentage bedrijfsvoorheffing op afzonderlijk belastbare kapitalen : 16,66 % (voorheen : 16,61%)

 • afwijkingen op de vergoedingen betaald of toegekend als schadeloosstelling van een tijdelijke derving van bezoldiging ingevolge ongeval, ziekte, invaliditeit of andere soortgelijke gebeurtenissen.


EASYPAY
De nieuwe BV-schalen, geldig vanaf 01.01.2004, zullen ter beschikking gesteld worden op de website vanaf 12.01.2004, en dit ten laatste tegen 23.01.2004.
Let wel : u zult tussen 12.01.2004 en 23.01.2004 via een e-mail bericht op de hoogte gebracht worden dat u de programmatuur kunt downloaden, zodat u niet zelf telkens moet gaan verifiëren vanaf wanneer de nieuwe programmatuur beschikbaar zal zijn.


2. BV op uitkeringen tijdskrediet en ziekteuitkeringen vanaf 01.01.2004
Vanaf 1 januari 2004 zullen de uitkeringen voor bepaalde vervangingsinkomens onderworpen worden aan bedrijfsvoorheffing.

Tot nu toe werden deze uitkeringen bruto uitbetaald en werden de belastingen daarop pas 2 jaar later verrekend.


Overzicht van de nieuwe regeling:Vervangingsinkomen

% ingehouden bedrijfsvoorheffing

Uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid

Uitkering voor moederschapsverlof

Uitkering voor vaderschapsverlof

11,08%


Uitkering bij voltijdse loopbaanonderbreking en tijdskrediet

10,10%

Uitkering bij deeltijdse loopbaanonderbreking en tijdskrediet

17,10%3. Attest vermindering BV wegens gezinslasten – uitstel tot 30.06.2004
Alle gehuwde werknemers met gezinslast die beiden een inkomen hebben, moesten vóór 1 januari 2004 aan hun werkgever een attest afleveren, waarin men meedeelt aan wie van beide partners de vermindering wegens gezinslast voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing wordt toegekend. Beide echtgenoten moeten het attest invullen, dagtekenen en ondertekenen.

De werknemer die opteert voor de vermindering moet het origineel attest aan diens werkgever afleveren.

Indien geen attest wordt ingediend mag de vermindering gezinslast niet meer toegepast worden.
De minister van Financiën heeft heel recent beslist om de termijn van indiening van de attesten te verlengen tot 30 juni 2004. Dit model is beschikbaar op de website van Easypay onder het menu Easydoc/Model-documenten/Varia.

4. Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting BV voor wetenschappe-lijk onderzoek
De universiteiten en hogescholen die bezoldigingen uitbetalen aan assistent-onderzoekers en het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek alsmede het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen die bezoldigingen uitbetalen aan postdoctorale onderzoekers, moeten voor-taan slechts 50 % van hun normale bedrijfsvoorheffing doorstorten.

Deze vrijgestelde bedragen moeten dienen als onderzoekssubsidies. Concreet zal de werkgever 3 verschillende aangiftes in de bedrijfsvoorheffing moeten indienen:
 • een eerste aangifte met de door de werkgever betaalde belastbare inkomsten van werknemers die niet van deze vrijstelling kunnen genieten en de verschuldigde bedrijfsvoorheffing.

 • een tweede aangifte met de door de werkgever betaalde belastbare inkomsten van werknemers die wel van deze vrijstelling kunnen genieten en de daarop ingehouden bedrijfsvoorheffing.

 • een derde aangifte met een negatief bedrag van 50% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing. In de rubriek ‘belastbare inkomsten” moet het cijfer “0” worden ingevuld.

De werkgevers moeten aan de aangifte per instelling een nominatieve lijst toevoegen met de vermelding van volgende gegevens: • de volledige identiteit van de werkgever met vermelding van het nationaal num-mer of het refertenummer als schuldenaar inzake bedrijfsvoorheffing

 • bijkomende gegevens voor elke werknemer voor wie de vrijstelling van toepassing is:

 • de volledige identiteit alsmede, in voorkomend geval, het nationaal nummer

 • het bewijs dat de betrokken werknemer een assistent-onderzoeker of een postdoctorale onderzoeker is

 • in voorkomend geval, de data van indiensttreding en uitdiensttreding zoals die in DIMONA zijn vermeld

 • de bevestiging dat een arbeidsovereenkomst werd afgesloten of een tewerkstellingsbesluit werd getroffen

 • het bedrag van de betaalde bruto belastbare bezoldigingen

 • het bedrag aan de op die bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing en een gedetail-leerde berekening van die bedrijfsvoorheffing

 • het totaal bedrag van de bezoldigingen en van de ingehouden bedrijfsvoorheffing.

Deze regeling geldt voor bezoldigingen vanaf 1 oktober 2003.EASYPAY
Voor werknemers die slechts 50% van hun normale bedrijfsvoorheffing moeten betalen dient het volgende te worden ingegeven in de signaletiek van de werknemer :
character based versie :

Beheer basisbestanden

Werknemers – scherm-4 : veld

‘Code BV’ : 4 onderzoekers


Web-versie

Beheer basisbestanden

Contracten – scherm veld :

‘BV onderhevig> : onderzoekers


Doordat er een opsplitsing is tussen onderzoekers en niet-onderzoekers wordt het document 274 ook opgesplitst. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een nominatieve lijst af te drukken met de identificatiegegevens van de werknemers.
Deze gegevens worden u ter beschikking gesteld met de verzending van de programmatuur voor het kwartaal 4/2003.

Voor verdere uitleg verwijzen we naar de technische brochure 4/2003.


  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina