Januari 2012: richtlijst stagevergoeding I r. t stagebeleidDovnload 10.28 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte10.28 Kb.


Januari 2012: RICHTLIJST STAGEVERGOEDING
Stagevergoeding i.r.t. stagebeleid
Jaarlijks doen een groot aantal stagiaires van zowel mbo als hbo opleidingen een beroep op een stageplaats binnen de Kinderopvang.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen beroepsoriënterende stages (categorie 1) en beroepspraktijkvormende stages (categorie 2).
  • Beroepsoriënterende stages:

Dit betreft:

Deze stages zijn bedoeld als eerste kennismaking met een werkomgeving en meer specifiek de kinderopvang als werkterrein. (Er zijn geen stageplaatsen beschikbaar voor maatschappelijke stages.)

  • Beroepspraktijkvormende stages:

Dit betreft:

  • BPV stages van 2e, 3e en 4e jaars SPW studenten, niveau 2, 3 en 4 en HBO stages.

Deze stages betreffen langdurige stages (minimaal 5 maanden) waarbinnen de stagiaire de mogelijkheid krijgt om de opgedane kennis aan de praktijk te toetsen en verdere kennis en vaardigheden te ontwikkelen.
Stagevergoeding
De CAO Kinderopvang schrijft voor dat een BPV stagiaire (cat. 2, beroepsgerichte stages) in aanmerking komt voor een stagevergoeding. Hiermee wordt het aantrekkelijk gemaakt om een opleiding te kiezen welke toeleidt naar een functie binnen de kinderopvang. Uitzondering hierbij vormt dat peuterspeelzaalorganisaties geen verplichting hebben tot het betalen van een stagevergoeding.

Het recht op de stagevergoeding wordt bepaald door het karakter van de stage. De student die een stage loopt in het kader van het onderdeel beroepspraktijkvorming van een BOL-opleiding niveau 3 en 4 óf een student die stage loopt in het kader van een HBO bacheloropleiding (2e jaars en verder) én waarmee een praktijkovereenkomst conform de Wet educatie en Beroepsonderwijs is afgesloten (cat. 2 stages) heeft recht op een stagevergoeding.

Stages binnen de peuterspeelzaal komen niet voor vergoeding in aanmerking, omdat voor het peuterspeelzaalwerk de CAO Welzijn van toepassing is. Indien de stage bij de peuterspeelzaal wordt gecombineerd met een stage bij de buitenschoolse opvang, komt de stagiaire wel voor vergoeding in aanmerking.

Alle overige stages (cat. 1) komen niet voor een stagevergoeding in aanmerking.


De maandelijkse stagevergoeding bedraagt:

  • € 40,- bij één dag stage per week

  • € 80,- bij twee dagen stage per week

  • € 120,- bij drie dagen stage per week

  • € 160,- bij vier of vijf dagen stage per week

De stagevergoeding is een bruto bedrag. De BPV-stagiaire heeft een fictieve dienstbetrekking met de organisatie. Er bestaat geen arbeidsovereenkomst, maar voor de Belastingdienst wordt de stagiaire wel gelijkgesteld met een werknemer. Het systeem van loonheffing, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen (m.u.v. WW) en inkomensafhankelijke bijdrage ziektekostenverzekering is dan ook van toepassing. Gezien de geringe hoogte van de stagevergoeding zal loonheffing niet snel plaatsvinden, indien de stagiaire heeft aangegeven dat de heffingskorting niet hoeft te worden toegepast.

De stagevergoeding wordt o.b.v. een urenverantwoording in de lopende maand via de salarisadministratie uitbetaald. In geval van verzuim door ziekte of anderszins, zullen deze uren moeten worden ingehaald.
Het aantal uren dat een stagiaire wekelijks werkzaam is, heeft geen invloed op de hoogte van de vergoeding. Het is vanuit kostenoogpunt wel gewenst om het aantal stageuren zoveel mogelijk over hele dagen te verspreiden.


  • Voorbeeld: indien de omvang van de stage 24 uur per week bedraagt, wordt dit verdeeld over 3 stagedagen van 8 uur.

De stage wordt doorbetaald tijdens ziekte. Indien er echter sprake is van zeer frequent verzuim of van langdurige ziekte, zal met de stagiaire en de opleiding worden overlegd over het voortijdig beëindigen van de stage.


Indien een (deel van de) stage niet de gehele maand beslaat, wordt de stagevergoeding als volgt berekend.

  • Ingeval de stage in de loop van de maand eindigt, wordt het aantal dagen vanaf de eerste van de maand tot en met de datum waarop de stage eindigt, gedeeld door het aantal kalenderdagen van die maand en vermenigvuldigd met de hierboven genoemde vergoeding.

  • Ingeval de stage in de loop van de maand begint, wordt het aantal dagen vanaf de aanvangsdatum tot en met het einde van de kalendermaand, gedeeld door het aantal kalenderdagen van die maand en vermenigvuldigd met de hierboven genoemde vergoeding.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina