Je hebt het al 4Dovnload 140.34 Kb.
Pagina1/4
Datum24.07.2016
Grootte140.34 Kb.
  1   2   3   4

Je hebt het al - 4


(dus stop proberen het te krijgen)

Andrew Wommack


Deel 1 - We zijn al gezegend

Deel 2 - Genade en geloof

Deel 3 - Het is in het geestelijke gebied

Deel 4 - De triomftocht

Deel 5 - Heb je meer geloof nodig?

Deel 6 - Het probleem is ons ongeloof.


Onderwijs vertaald van MP3 bestanden. Gedownload van www.awme.net

Oorspronkelijke titel van deze serie: ‘You've Already Got It’


Deel 4: De triomftocht

Prijs de Heer, ik ben Andrew Wommack, en dit is de vierde tape in de serie ‘Je hebt het al’. In deze serie hebben we vanuit Efeziërs hoofdstuk 1 het feit behandeld dat we reeds gezegend zijn met alle geestelijke zegen. En het laatste deel van dat hoofdstuk spreekt erover dat binnenin ons al dezelfde kracht woont, die Jezus Christus uit de dood deed opstaan. En de voornaamste conclusie die ik uit deze dingen trok, was dat God al deze dingen al gedaan heeft. Dat God álles wat we nodig hebben reeds in ons heeft geplaatst.


En dit gaat volkomen tegen het denken van de meeste christenen van vandaag de dag in. De meeste christenen geloven tegenwoordig dat God wonderen kán doen, dat Hij een ‘beweging’ kán maken, maar ze geloven niet dat Hij het reeds gedáán heeft. Daar hadden we het dus over in de eerste tape.
De tweede tape ging over de balans tussen geloof en genade. En dat hebben we ontleend aan Efeziërs hoofdstuk 2. Daarbij keken we vooral naar vers 8, en we bespraken hoe geloof alleen maar toe-eigent, waar God door genade reeds heeft voorzien. Dat is een enorm belangrijk principe. En die hele tape ging over dat onderwerp. Als je hiervan iets gemist hebt, of als het al enige tijd geleden is dat je ernaar geluisterd hebt, wil ik je aanmoedigen om dat nog eens te doen en je herinnering op te frissen. Want alles waarover we vandaag zullen spreken, hangt af van het feit of je deze eerste twee dingen begrijpt.
De meeste christenen denken dat geloof iets is, wat wij doen om God in beweging te krijgen. Maar geloof krijgt God helemaal niet in beweging. God beweegt uit genade, onafhankelijk van ons. Vóórdat wij maar een nood hebben. God heeft al in al onze noden voorzien, nog vóór wij ze maar hadden. En door genade heeft God in alles al voorzien, en geloof brengt God niet in beweging. God reageert niet op ons geloof, maar ons geloof is onze positieve reactie op hetgeen dat God reeds gedaan heeft. Het geloof eigent alleen maar toe waar God reeds uit genade in heeft voorzien. Een geweldige waarheid.
Vervolgens, in de 3e tape, heb ik een poging gedaan om dit uit te leggen en over het geestelijke gebied gesproken. Maar sommige mensen lopen vanwege de dingen die ik al besproken heb tegen een muur aan. Ze zeggen dat het nergens op slaat en dat het niet waar is, omdat ze het niet kunnen waarnemen. Sommige mensen kunnen letterlijk niet geloven, dat er iets kan bestaan buiten het zien, horen, proeven, tasten en ruiken. De derde tape ging dus vooral over het vaststellen, dat er een geestelijke wereld bestaat, dat God geest is, Johannes 4:24, dat God in de geestelijke wereld beweegt, Gods activiteit is in het geestelijke gebied. De dingen die God uit genade heeft gedaan en waarin Hij heeft voorzien, zijn een realiteit in het geestelijke gebied.
Maar of ze zich ooit manifesteren in het fysieke gebied, hangt er niet van af of God wel gegeven heeft, maar hangt veel meer af van of wij ontvangen. En er zijn dingen die wij kunnen doen, zodat die de tijd die nodig is voor manifestatie kan bespoedigen. De tijd dus tussen wanneer God geeft en dat wij het zien manifesteren. En er zijn dingen die wij doen die dat verhinderen. En op deze tape wil ik spreken over geestelijke oorlogvoering en over het afrekenen met de duivel en het overwinnen van zijn belemmeringen tegen de dingen waar God reeds in heeft voorzien.
Dit is waarschijnlijk uit alles waarover ik in deze serie onderwijs het meest controversiële onderwerp, omdat er tegenwoordig een enorme nadruk ligt op geestelijke oorlogvoering. Satan bestaat, en er zijn boosaardige dingen in deze wereld. Er bestaan demonische machten, die tegen God strijden. Tot een jaar of tien, twintig geleden was het lichaam van Christus bijzonder onwetend over het rijk van de duisternis. Vele gelovigen dachten dat alle demonen ergens in een onontwikkeld derdewereldland zaten, en we geloofden niet dat dit ook in een ontwikkeld westers land bestond. En ik denk dat die illusie de laatste twee decennia in stukken is geslagen. Vooral onder charismatische stromingen. Er zijn waarschijnlijk nog wel evangelische en sommige traditionele stromingen te vinden die nog steeds onwetend zijn van satans bestaan en geloven dat dit soort dingen niet veel invloed heeft.
Maar iedereen die werkelijk het Woord van God gelooft, moet erkennen dat satan een echte vijand is. Satan verzocht Jezus, hij bestreed Jezus en Zijn hele bediening. Er zijn vele gelegenheden waar Jezus mensen genas door demonen bij hen uit te drijven. Eén van de duidelijke voorbeelden in de Schrift is Handelingen 10:38 waar staat: ‘Hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren.’ Dat maakt heel duidelijk dat ziekte een aanval van de duivel is. Ik ga daar niet veel tijd aan besteden, maar satan bestaat dus wel degelijk. Er zijn demonische machten en ik denk dat het heel goed is dat het onder de aandacht is gekomen dat we in een geestelijke oorlog betrokken zijn.
Maar in dit bewustwordingsproces denk ik dat een groot deel van het lichaam van Christus opnieuw tot een uiterste is gekomen, met name op het gebied van geestelijke oorlogvoering. In feite worden daardoor aan de duivel krachten en mogelijkheden toegeschreven die hij helemaal niet heeft. In deze tape zullen we hierop ingaan. Satan speelt een rol, hij werpt belemmeringen op die verhinderen dat wat God reeds heeft voorzien in de geestelijke wereld, in de fysieke wereld kan manifesteren. En we zullen daarop ingaan. We zullen spreken over het gezag uitoefenen over de duivel.

Maar ik wil heel duidelijk maken dat satan in principe een verslagen vijand is. En de enige reden dat hij überhaupt nog iets klaarspeelt, is door onze eigen onwetendheid. Het is zoals Paulus zegt in 2 Korintiërs 2 vers 11: ‘Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.’ Maar het lichaam van Christus van tegenwoordig is wél onbekend met zijn gedachten. Als geheel is men wel tot erkenning gekomen dat satan bestaat, maar ze rekenen hem krachten en mogelijkheden toe die hij in werkelijkheid niet heeft.


Laten we daarom hier beginnen bij Efeziërs 6. Het boek Efeziërs zullen we tijdens dit hele onderwijs gebruiken, omdat, zoals ik al eerder zei, het volledig is geschreven vanuit het standpunt dat alles reeds is gedaan, en het daarom voor ons slechts een kwestie van in bezit nemen is, of in gebruik nemen, van wat God ons reeds heeft gegeven. En niet om te proberen God over te halen om ons iets nieuws te geven. Het hele boek Efeziërs is vanuit dat standpunt geschreven.
In het zesde hoofdstuk rondt hij dit alles af. In dat laatste hoofdstuk van de brief zegt hij vanaf vers 10: 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. En in vers 12 vervolgt hij met: 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

In de eerste twee verzen wordt dus heel duidelijk gemaakt dat wij in oorlog zijn. Mensen die niet geloven dat wij in een oorlog betrokken zijn, gaan deze onvermijdelijk verliezen. Maar laat mij hier een heel duidelijk onderscheid maken. Dit kan wellicht een heleboel mensen tegen de borst stuiten, maar ik verzoek je om éérst eens helemaal te volgen wat ik zeg, luister naar deze Bijbelverzen, en trek vervolgens je conclusies over wat het Woord zegt. Niet op basis van moderne leerstellingen binnen het lichaam van Christus, en dat soort dingen.


We zijn betrokken bij een veldslag. Maar deze veldslag wordt niet daarbuiten, ergens in de hemelse gewesten gevoerd. Wij bestrijden demonische machten, jazeker. En zij bestaan in de hemelse gewesten, geestelijke boosheid. Maar de veldslag zelf wordt hier binnen, tussen jouw oren uitgevoerd. Let op dat er staat dat je de wapenrusting Gods moet aandoen, om stand te kunnen houden tegen de verléidingen van de duivel.1

Het woord dat hier met ‘verleidingen’ wordt weergegeven betekent: leugens, misleiding, bedrog, listen en sluwheden. Al deze woorden impliceren dat de enige macht van de duivel bedrog is.

Satan heeft niet de feitelijke macht om ook maar in staat te zijn iemand tot iets te dwingen. In werkelijkheid doet satan er niet wezenlijk toe. Ik ga dit in een heleboel andere schriftgedeelten onderbouwen, maar laat me hier eerst deze stelling neerzetten. En ik daag je uit om deze uitleg te blijven volgen en de schriftgedeelten te onderzoeken die dit aantonen. En schakel het niet uit, omdat het tegen populaire theologie van tegenwoordig ingaat.
Satan is een volkomen verslagen vijand, met geen enkele macht om ook maar iemand te vernietigen, of om mensen in gevangenschap te houden. Hij heeft geen enkele macht om wát dan ook maar te doen. Satans enige macht is misleiding en bedrog, listen, slimmigheden, sluwigheden.
In 2 Korintiërs 11 spreekt Paulus tot de Korintiërs. Wie met de context waarin Paulus hier spreekt vertrouwd is, weet dat de Korintiërs in enkele vreselijke dingen waren terechtgekomen. Ze deden allerlei rare dingen. Paulus bestrafte hen nogal openhartig. Maar er staat hier in 2 Korintiërs 11:3: ‘Ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden.

Merk op dat hij hier dus zegt dat de manier waarop satan je zal aanvallen is door arglistigheid en bedriegen. Ook dit betekent weer datzelfde: bedrog, listigheden, slimmigheden en dergelijke. Dat komt allemaal met elkaar overeen. En hier staat dat de manier waarop satan tegen ons strijdt, is om ons af te leiden van de eenvoudige toewijding aan Christus. Met andere woorden, hij maakt het ingewikkelder en moeilijker dan het in werkelijkheid is.


Je kunt dit helemaal terugvolgen tot in het boek Genesis. En je vindt dan in Genesis 3 dat de slang zich keerde tot Eva. En de slang was het meest listige dier van alle dieren op de aarde. Waarom gebruikte de duivel niet een mammoet? Of een olifant, of een tijger of een leeuw om Eva te intimideren. Waarom liet hij niet een mammoet gewoon zijn voet boven op Eva’s hoofd zetten en zeggen: ‘Eet nu van deze vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad, want anders verpletter ik je hoofd.’
Satan deed zoiets niet, omdat hij geen macht had om iemand te dwingen of te intimideren tot wat dan ook. In plaats daarvan moest hij met bedrog en list komen. En hij begon zijn bedrog met te zeggen: ‘God heeft zeker wel gezegd…’ Dat wil zeggen: hij viel het Woord van God aan. De waarheid van Gods Woord is wat ons in staat stelt ons te onderwerpen aan God, om te volharden, om Hem te zoeken, en weerstand te bieden aan de duivel.
En als satan hen niet zover kon brengen dat zij het Woord in twijfel zouden trekken, was er geen mogelijkheid dat hij hen tot wat dan ook zou kunnen verleiden. De slang dwong hen niet, intimideerde hen niet, maar in plaats daarvan bedroog hij hen. En dit is in feite een ander onderwerp. Ik heb hier een hele tapeserie over, getiteld: ‘Christelijke filosofie’, of ‘christelijk denken’. Er zijn twee series, een twee en een driedelige serie, die dit behandelen, beide vanuit Genesis hoofdstuk 3.2

Als je hierin geïnteresseerd bent, zal dit in veel meer detail hierop ingaan. Luister daar maar naar. Je zult ontdekken dat satan hen verleidde met iets wat ze reeds bezaten. Hij zei: ‘Zou je niet als God willen zijn?’ Maar de waarheid was, dat zij reeds als God waren. Ze waren meer in de gelijkenis van God vóórdat ze van die vrucht aten, dan nádat zij daarvan gegeten hadden. En dat is een heel goede overeenkomst met waar ik al over gesproken heb. Satan zal proberen te zeggen: ‘Natuurlijk, God heeft de wereld lief, maar hoe kom je erbij om te denken dat Hij van jóu zal houden?’ Hij zal proberen jou zover te krijgen dat je gaat proberen te voelen of God nu van je houdt. Je gaat het dan in het fysieke gebied zoeken in plaats van dat je het in de geestelijke wereld zoekt, waar het reeds een volbracht feit is.

En omdat je geen liefde vóelt, omdat je geen kippenvel krijgt, ga je roepen: ‘Alstublieft God, stort uw liefde in mijn leven uit.’ En dat is in feite een gebed van ongeloof. Satan houdt ervan om mensen te weerhouden om naar de Hem toe te gaan. Maar hij kán je er niet van weerhouden. Want als je eens goed nadenkt over het moment toen jij tot de Heer kwam, als je ooit een moment te kort was geschoten en zou hebben gefaald, dan was het toen wel geweest, toen je wedergeboren werd. Je ging nooit naar de kerk, je vastte niet, je bad niet, je bestudeerde het Woord niet, je deed helemaal niets goed. Velen van jullie leefden in hoererij, overspel, drugsverslaafdheid, wat dan ook. Vals, zelfzuchtig, en in die toestand riep je tot de Heer en ontving je het grootste wonder dat je ooit maar zult meemaken. Als satan werkelijk degene is, voor wie hij zich graag voordoet, dan zou hij toen voorkomen hebben dat je gered werd, in plaats van nádat je gered werd tegen je te gaan liegen: ‘Je hebt het niet, je hebt het niet’.
Hij kan je echt bij helemaal niets tegenhouden. Het liefst zou hij je bij God vandaan houden. Maar als hij dat niet kan, is zijn volgende optie om jou te laten zeggen: ‘Natuurlijk, God kán deze dingen doen, maar tot nu toe hééft Hij ze nog niet gedaan.’

Satan doet dat graag. Ik vergelijk het met een wedstrijd touwtrekken. Je hebt twee teams en je trekt aan een touw, en in het midden ligt een modderpoel of zoiets. Je probeert altijd het andere team in de modder te trekken. Maar als je merkte dat zij aan het winnen waren, en dat jij niet kon winnen en op de modderpoel afstevende, weet je wat je dan deed? Je liet het touw los, zodat zij in ieder geval, ook al wonnen ze wel, op hun achterste zouden belanden.


Satan doet tegenwoordig hetzelfde. Hij komt op christenen af en zegt in principe: als jij nou echt zo’n geweldige christen zou zijn, dan zou je dit wel doen, of dat hebben. En hij zou je veroordelen over wat je niet hebt. En hij houdt jouw aandacht gericht op het fysieke gebied. Maar de waarheid is dat je in de geestelijke wereld alles al hébt. En zoals er staat in Filemon 1 vers 6: ‘6 Opdat de gemeenschap van uw geloof krachtig worde in de bekendmaking van alle goed, hetwelk in ulieden is door Christus Jezus. (Statenvertaling)

De manier om je geloof aan het werk te krijgen is door te beginnen te erkennen de goede dingen die in je zijn.


Heel veel christenen van tegenwoordig zeggen dat er geen enkel goed ding in hen is. Paulus zegt zoiets in Romeinen hoofdstuk 7 : 18 Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont.’ Als hij die tussenvoeging ‘in mijn vlees’ er niet bij had gezet, zou het geen ware uitspraak zijn geweest, want ín hem woont God. En alles wat God is en wat God hem gegeven had, dat was allemaal ín hem en allemaal goed. Maar hij geeft hier precies aan, ‘in mijn vlees’, met andere woorden, in zijn fysieke vleselijke zelf. Niet in zijn wedergeboren zelf, maar in mijn vlees woont geen goed.
Het is prima als een christen begrijpt en erkent dat we zonder Christus helemaal niets zijn. Maar ín Christus kunnen wij alle dingen doen. In Christus zijn er wel degelijk goede dingen. En wij moeten ons concentreren en identificeren met wie wij in Christus zijn. En precies tegen dít punt is de aanval van satan gericht. Het is gericht om te voorkomen dat jij begrijpt en erkent wie jij bent en wat jij hebt in Christus. Het zijn leugens en bedrog. Satan heeft geen enkele andere kracht of vermogen om jou te laten mislukken in welk gebied ook van jouw leven. Net zo min als hij dat had om Adam en Eva te laten mislukken. Hij moet ons dus op een of andere manier bedriegen.
Blijf daar nou eens even bij stilstaan. Als jij de duivel zou zijn, en jij zou moeten proberen om volmaakte mensen te bedotten, Adam en Eva, die nooit gezondigd hadden, die geen enkel probleem in hun leven kenden. Ze leefden in het Paradijs, waar alles volmaakt was, de temperatuur was precies goed, alle voedsel was in overvloed aanwezig, er waren helemaal geen problemen in de wereld, geen slecht nieuws te melden of te horen, dag na dag. Waar kon hij hen mee verleiden? Hij kon hen niet verleiden met geld. Er bestond helemaal geen geld. Elke behoefte was voorzien en overvloedig aanwezig. Hij kon hen ook niet verleiden met overspel. Er was helemaal niemand om mee over te spelen. Hij kon hen ook niet verleiden met pijn en bitterheid vanwege vroegere ervaringen en gebeurtenissen, om in het verleden te blijven hangen en depressief en ontmoedigd te worden. Zulke dingen bestonden helemaal niet.
Hoe verleid je volmaakte mensen? Je kunt hen niet verleiden met geld, niet met seks, niet met macht, niet met trots, of arrogantie, niet met roem of aanzien. Dat soort dingen bestonden niet. Hoe verleid je mensen die in zulke omstandigheden leefden? Weet je, dat is echt heel lastig. En de duivel koos ervoor om te gaan zeggen: ‘Zo goed als het is, maar er bestaat meer, en jullie hebben het niet allemaal’. De waarheid was dat ze het allemaal al hadden. Maar hij haalde hen over om te gaan denken aan wat zóu kunnen, en wat mogelijk zou kunnen zijn. En hij kreeg volmaakte mensen die in volmaakte omstandigheden leefden zover. De meeste mensen tegenwoordig zouden er alles voor over hebben om in die situatie te mogen leven, maar deze volmaakte mensen gooiden dit alles weg, omdat een pratende slang hen ervan overtuigde dat ze niet genoeg hadden.
Als je volmaakte mensen, die nul komma nul fysieke problemen hadden, en ook geen enkele aanleiding hadden om de goedheid van God ooit in twijfel te trekken, als je in staat bent om mensen die in volmaaktheid in het paradijs leefden ervan te overtuigen dat ze niet alles hadden, dan kan ik je verzekeren dat je in staat bent om mensen die in een gevallen wereld leven, en als ze hun ogen opendoen in iedere richting, pijn, tragedie en tekort kunnen zien, dat je heel gemakkelijk zulke mensen zult kunnen overtuigen dat ze niet alles hebben.
Maar de waarheid is dat degenen die wedergeboren zijn echt alles al hebben. Jullie zijn volmaakt in Christus Jezus. Alles is al aan jullie gegeven. Maar jullie strijden niet tegen een demonische macht met superieure kracht en superieur gezag. Waar jullie tegen moeten opstaan en tegen strijden, en dat is het enige wat jullie moeten doen, is tegen zijn leugens, zijn bedrog. Dezelfde leugens en hetzelfde bedrog dat hij gebruikte tegen Adam en Eva.
Ik kan nog heel veel tijd gebruiken om dit uit te leggen. Ik heb een serie van zes tapes, getiteld: ‘Geestelijk gezag’ dat tot in details hierop ingaat.3 Maar merk op dat hier in Efeziërs 6 staat, dat hij spreekt over een oorlog. Ja, er is een oorlog te voeren, maar waar gaat die precies over. De oorlog wordt niet daar ver weg gevoerd in de hemelse gewesten. In plaats daarvan wordt deze precies tussen jouw oren uitgevochten. De oorlog tegen de duivel wordt uitgevoerd in jouw gedachten. En dat is ook precies de reden dat Gods Woord essentieel is. Dat is de reden waarom Johannes hoofdstuk 8 zegt: 32 en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.’
Want waarheid is het tegengif voor misleiding. En satans enige kracht is misleiding. Hij heeft tegen ons gelogen en ons wijsgemaakt dat hij krachtig is, maar hij heeft een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. In feite zijn wij ervoor verantwoordelijk dat heel veel mensen zich aan satan hebben onderworpen. Omdat ze gaan denken: ‘Ja, maar kijk dan eens hoe machtig satan dus is.’ Satan heeft helemaal geen greintje macht. Zijn enige macht is misleiding en bedrog. En als wij de waarheid kennen en begrijpen, zal de waarheid ons vrij maken.
Laat me je op nog een schriftgedeelte betreffende geestelijke oorlogvoering wijzen. Ik heb er al een paar gebruikt, zoals 2 Korintiërs 2, dat zegt dat ‘zijn gedachten ons niet onbekend zijn.’ Dat laat zien dat het tegengif tegen satan in feite de waarheid is.4 De waarheid maakt je vrij: Johannes 8, Efeziërs 6: bied weerstand aan de listen van de duivel.
Luister eens naar dit schriftgedeelte uit 2 Korintiërs 10:3 waar staat: ‘Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees.

Dit gaat dus over oorlogvoering, geestelijke oorlogvoering.want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus.

Ook hier is dus weer een schriftgedeelte over oorlogvoering. Let op dat het dus gaat over een oorlog. We zijn krachtig voor God, tot het slechten van bolwerken, waarbij ‘redeneringen’ geslecht worden. Het gaat dus over redeneringen, bedenksels die tegen de kennis van God ingaan, om die gevangen te nemen en te brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. De oorlog wordt dus gevoerd tegen gedachten, redeneringen, kennis die ingaat tegen de kennis van God, oftewel het Woord van God.


Er is dus wel degelijk sprake van geestelijke oorlogvoering, daar ben ik het 100% mee eens, maar de oorlogvoering is dus in feite tegen satans leugens en bedrog. En hij heeft geen werkelijke macht. De meeste christenen denken dat satan een enorme macht heeft, dat hij een veel grotere kracht en autoriteit heeft dan fysieke menselijke wezens. Maar dat is helemaal niet waar. Satan is een verslagen vijand. Hij is volkomen geklopt. Maar hij waart rond als een briesende leeuw, zoals 1 Petrus 55 zegt, zoekende wie hij kan verslinden. Hij is niet een echte leeuw, maar hij poseert áls een briesende leeuw. Satan probeert het lichaam van Christus te intimideren, maar de waarheid is, dat al zijn tanden al zijn uitgetrokken. Hij kan hooguit een beetje aan je sabbelen. Hij kan helemaal niets doen. Satan is krachteloos. Hij heeft helemaal het vermogen niet om wat dan ook maar van je te stelen, ténzij… jij zijn leugen gelooft. Als jij zijn leugen en bedrog gelooft, ben jij degene die hem kracht geeft. Jij bent dan degene die hem meer kracht en vermogen geeft dan hij waard is. Dan kan hij jouw kracht tegen jou gebruiken.
Hij gebruikt jouw angst, jouw ongeloof, jouw vrees, om jou te verdrukken en te vernietigen. En daarom is satan wel degelijk een factor. Ik geloof dat er mensen zijn bij wie satan de kaas van het brood eet, en het brood erbij. Maar dat komt niet omdat hij zoveel kracht en gezag heeft, maar omdat hij hen weet te bedriegen. En zij geven uit angst of vrees aan hem toe, en daardoor zijn zíj degenen die in werkelijkheid de duivel kracht geven. Doordat ze aan hem toegeven.
Laat ik je hier wat persoonlijke voorbeelden van geven. Toen ik op 23 maart 1968 voor het eerst werkelijk helemaal vol van de Heer werd, werd ik mij onmiddellijk bewust van de geestelijke wereld. Veel meer dan daarvoor. Ik besefte niet alleen dat God levend en werkelijk was, maar er waren in deze wereld nog een heleboel andere dingen gaande, die door demonen werden veroorzaakt.
Nu was ik opgevoed bij een denominatie die geloofde dat alle demonen ergens ver weg in Afrika zaten. In feite geloofden ze helemaal niet dat er echt zoiets als demonen bestond. Dat was gewoon geen discussiepunt. Het had geen enkele zin er zelfs maar over te praten. Maar toen ik het Woord begon te lezen, sprong me dat gewoon tegemoet. En de Heilige Geest liet me zien dat er heel veel problemen waren, met name ziekten en emotionele problemen die een demonische oorsprong hadden. En ik begon voor mensen te bidden en zag dat mensen bevrijd werden. We zagen mensen ogenblikkelijk van drugs verlost worden, zonder enige terugval, mensen die daarvoor zwaar verslaafd waren. Wij begonnen te zien hoe mensen van dingen bevrijd werden, en we zagen grote successen. Maar we wisten helemaal niets. Het enige wat we deden, was bidden en we wisten dat er een geestelijke oorlog gaande was. Maar we wisten niets van satans trucs. We wisten helemaal niet hoe het allemaal werkte.  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina