Koninklijke Nederlandse Hippische SportfederatieDovnload 25.89 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte25.89 Kb.

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

Regio ZUID-HOLLAND


Secretariaat: Lindeweg 120 – 3334 LA Zwijndrecht

Tel. 078-6772458 E-mail: secretaris@knhszuidholland.nl

Website : www.knhszuidholland.nl


N otulen van de Algemene Ledenvergadering van KNHS Regio Zuid-Holland

Datum: 14 april 2014

Plaats: Alblasserdam

Aanwezig: 39 stemgerechtigde verenigingen


1. Opening

Speciaal welkom aan accountmanager van de KNHS, Sjef van Roovert en “lid van verdienste” Ton Spaan.

Zoals wel meer ter sprake gekomen is bij de opening van de ALV ook nu weer een aantal zaken die gaan veranderen en die veranderingen laten niet lang op zich wachten.

Op 7 mei zal in Ermelo het nieuwe Nationaal Hippische Centrum worden geopend, een mooie rijhal met bijgebouwen wat in stijl is met de nieuwbouw van het KWPN.

Ook bestuurlijk ontkomen we er niet aan, in de presentatie van onze account manager Sjef van Roovert zal e.e.a. passeren.

Regionaal krijgen we te maken met o.a. nieuwe statuten en mensen die afgevaardigd gaan worden naar Ermelo om in de sportfora te gaan functioneren.

Tevens zijn reeds plannen en voorstellen gedaan m.b.t. het aantal kringen binnen onze regio.

Tot slot dames en heren zijn wij blij dat we ook vanavond weer kampioenen mogen huldigen 3 winnaars van goud zullen we aan u voorstellen en huldigen vanwege hun prestaties tijdens de in maart gehouden KNHS kampioenschappen indoor en dan met name in de dressuur waar ook nog 1x zilver en 2x brons werd gewonnen door combinaties uit de Regio Zuid-Holland.


2. Presentatie door de KNHS

De volgende punten komen aan de orde:

*Herstructurering van de KNHS.

Nieuwe samenstelling en taak Ledenraad, hierin komen alleen voorzitters regio’s, mendistricten & nat. Verenigingen. Puur beleidsmatige taak, niet meer wedstrijd technisch.

Daarnaast komen er discipline fora (11), technische commissies (adviserend), bondsatletencommissie (topsport).

Er zullen nieuwe KNHS statuten en regiostatuten komen. Lokale verenigingen hoeven de statuten niet aan te passen.

Keuze instellen kringen vrij voor regio.

Recreatiesport aansluiten op aanbod.

Verplichte portefeuille recreatiesport voor iedere regio.

Digitaal stemmen voorzitter en portefeuillehouder recreatiesport.

De planning is dat vanaf juni 2014 gestart wordt met de nieuwe structuur. In augustus 2014 zullen de statuten aangepast worden en vanaf februari 2015 wordt gestart met digitaal stemmen voor recreatiesport.

*Er zijn weer enkele reglementswijzigingen ingevoerd per 1 april 2014. KNHS website: Paard&Sport voor de wedstrijdsporter > disciplines > reglementen.

*Regiokampioenschappen: 171 aanschrijvingen, door onregelmatigheden in wedstrijddocumenten. Sjef heeft voor de aanwezigen een kennissheet bij zich om mee te nemen.

*17 februari is de verbeterde versie van Mijn KNHS live gegaan in HTML5, waarmee het voor de wedstrijdorganisatie eenvoudiger is geworden om wedstrijden aan te vragen bij de KNHS.

*Een collectief verzekeringsaanbod voor verenigingen. Alle verenigingen zijn hiervan per mail op de hoogte gebracht. Er is geen verzekering voor gebouwen en inboedel.

*Vrijwilligersvergoeding: max. € 150 per maand tot € 1.500 per jaar (incl. km vergoeding) of

declaratie daadwerkelijke kosten. Om en om kan niet.

*7 mei opening Nationaal Hippisch Centrum i.c.m. Bestuurdersdag.

*Petitie Buitensport aangeboden. Ondertekeningen: 20.503

*De Rabo Talentendag wordt in 2014 georganiseerd op woensdag 10 september op het terrein van de KNHS. De Regio selectie voor deze dag zal op 30 mei plaatsvinden in Rotterdam

Vragen:

Henk de Man (Waddensteijnruiters): waar wordt de recreatieruiter lid. Sjef: hopelijk melden ze zich aan bij de verenigingen maar zoals nu kunnen ze zich blijven aanmelden bij de KNHS, ze vallen onder activiteiten binnen de Regio.Henk de Man: vreemde situatie dat men rechtstreeks lid kan worden bij de KNHS, bij geen enkele bond is dit het geval. Sjef: onze wens vanuit de KNHS om deze mensen zoveel mogelijk bij verenigingen onder te brengen.

Er volgt een discussie.

Susan Bodmer (Haagse RJV): voorstel om te stoppen met accepteren met individuele leden. Sjef: leden hebben soms moeite met de hoogte van contributie van de lokale vereniging en worden dan rechtstreeks lid bij de KNHS.

Hannie v.d. Heuvel (’s Gravenhof): door wie wordt nu in de nieuwe structuur de voorzitter gekozen Sjef: alle leden kiezen digitaal de voorzitter van de Regio.

Ton Spaan (Eventing ZH): hoe is de rol van de recreatieruiter ten opzichte van de verenigingen/regio. Sjef: de recreatiesportleden voelen zich te weinig aangetrokken tot de verenigingen waardoor de recreatiesporter rechtstreeks bij de KNHS lid kan worden.

Arie Hoekstra (Bleiswijkruiters): misschien moet de KNHS eens gaan nadenken om dit besluit te heroverwegen.


3. Ingekomen stukken en/of mededelingen

Afmelding ontvangen van: Diana Dessing (wedstrijdcommissie), Leen Verzijden (afgevaardigde Kring 4), Prometheus Ruitersport, RV Zuiderpark, RSV Land van Heusden en Altena, RV ’t Einde, PSV Sliedrecht, RV Bentwout, RV Reigersburg, Sonja Slooff (secretaris Kring 5), Putsche Ruiters, Hippisch Centrum Dordrecht, LR Zoetermeer.

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 4 november 2013

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.


5. Jaarverslag 2013

Geen op- en/of aanmerkingen.


6. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar is de penningmeester, Leen Zwart.

De vergadering gaat akkoord met een herbenoeming voor 3 jaar.

7. Huldiging Kampioenen

Er worden 3 kampioenen gehuldigd, allen uit Kring West:

M1-dressuur cat. D/E Jesper van Heijst

Z1-dressuur cat. D/E Paulette Kral

M2-dressuur Carlijn Spaan

De kampioenen worden toegesproken door de afgevaardigde van Kring 2/3, Peggy Hoddenbach. En ontvangen een attentie van de Regio.

8. Financieel verslag

Penningmeester Leen Zwart geeft een toelichting.


9. Verslag kascommissie

Ton Spaan: alles was keurig in orde! Wij constateren een oplopende spaarrekening en vragen het bestuur hier eens kritisch naar te kijken.

De vergadering verleent het bestuur decharge.
10. Verkiezing nieuwe leden kascommissie

Ton Spaan treedt af, hiervoor in de plaats komt het reservelid Piet Oosthoek. Als nieuw reservelid meldt Suzan Bodmer zich aan.


11. Pauze

12. Vanuit de Ledenraad/Wedstrijdplatform

Wim de Groot:

3 vergaderingen gehad waar o.a. besproken is:

-Statutenwijzigingen KNHS

-Vino opgeheven dit is geworden “Paardensporter dichterbij”.

-De amendementen over de Regio statuten zijn besproken. De Regio’s hadden hierover een voorbespreking gehad om op één lijn te komen vanuit de breedte sport. De gezamenlijk opgestelde en ingediende amendementen zijn grotendeels aangenomen. De vaststelling van de Regio statuten zal plaatsvinden in de Regio ALV.

-Stemverdeling in nieuwe Ledenraad.

-Vernieuwde afdrachten naar Regio besproken en goedgekeurd.

-Presentatie gehad van de vernieuwde mediamix. Tevens een contract afgesloten met Sanoma voor de vernieuwde PaardenSport,. Meer info, minder actueel, 4x per jaar voor recreatie. Voor actuele informatie kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief (Mijn KNHS)

-Afscheid genomen van Maria Henneman

-Herverkiezing voorzitter Theo Ploegmakers

-Reglementen vastgesteld en aangenomen.

Er volgt nog enige uitleg over de onduidelijkheden betreffende de recreatieleden:

Recreatieleden zijn opgebouwd uit 75.000 ruiterbewijs en koetsiersbewijs houders. 80.000 ruiterpaspoort houders (FNRS leden). Men moet de recreatieleden niet als een bedreiging zien voor de sport maar een toekomst voor de sport. De mogelijkheden voor de verenigingen zijn o.a. impulsrubrieken waar ook recreatieleden aan mee mogen doen.

De recreatie is moeilijk te vangen, het zijn individuele leden en hoe kun je deze betrekken bij de sport.

Wim geeft een uitleg over enkele vragen uit de zaal betreffende de recreatiesport, o.a.:

Dubbel telling is eruit. De recreatie gaat draaien via de Regio.

Stg. Recreatie is altijd betrokken geweest bij de KNHS.

Er volgt wederom een discussie.

Henk de Man: het grootste probleem is dat recreatieleden rechtstreeks bij de KNHS lid kunnen worden.

Henk Richardson: De KNHS heeft als uitgangspunt “wat zou het toch mooi zijn dat alle mensen met paarden onder het dak vallen van de KNHS”. Dit is ook van belang voor de subsidie vanuit de NOC NSF. De meeste individuele leden krijgen wij vanuit de KNHS gedropt naar de Regio, het voordeel is dat wij dan ook de gegevens krijgen van deze leden en dat deze leden ook bekend worden. Hierdoor zijn er mogelijkheden om via de Regio deze leden naar de verenigingen te krijgen.

Luuk van Rijn: wat wij mee willen geven aan de LR leden om de verenigingen zo sterk mogelijk te maken.

Jan de Vries: dit is ook voor de Regio een geheel nieuwe ontwikkeling. Wij zijn binnenkort de grootste Regio en hebben de intentie van de aanwezigen begrepen.

Annemarieke Roling: een voorbeeld is een Enjoy the Ride, momenteel kunnen we alleen reclame maken via flyers etc. Met de gegevens van deze individuele leden kunnen wij deze rechtstreeks uitnodigen.
13. Terugblik op de winterkampioenschappen en vooruitblik zomerkampioenschappen

Anneke van der Klooster (voorzitter wedstrijdcommissie)

25 januari 2014 klasse ZZL te Ouddorp: De klasse ZZL werd in de avond verreden. Het was een wedstrijd zonder problemen met een goede sfeer.

26 januari 2014 klasse M2, Z1 en Z2 paarden te Ouddorp: Een geslaagde dag, fijne jury’s en een ontspannen sfeer! We hebben alleen wat opmerkingen gehad dat het wat ver weg was.

8 februari 2014 Paarden klasse M1 te Den Hoorn: Ook dit was een wedstrijd zonder problemen en werd iedere combinatie gecontroleerd op paspoort en chip.

9 februari 2014 Paarden klasse L2 t/m M1 te Den Hoorn : De samenwerking met het bestuur van RV Rehoboth was bijzonder goed en ook de locatie was erg sfeervol.

15/16 februari 2014 Pony’s te Delft : Vanwege de nieuwe opzet, de pony’s hoefde geen voorselectie te verrijden, hadden de combinaties zich in groten getale ingeschreven. Daardoor konden wij niet anders dan de klasse Z op de zaterdagavond te laten verrijden. Maar ook op de zaterdagavond in de klasse Z hadden we ‘volle bak’ waardoor de avond afgesloten kon worden met een mooie prijsuitreiking op de pony.

Op zondagochtend begon het kampioenschap voor de klasse B t/m M2 om 8.30 uur. Ook hier mochten de prijswinnaars te pony voor de prijsuitreiking verschijnen wat zowel ouders als de deelnemers als erg leuk hebben gevonden. Door de vele positieve reacties proberen we deze opzet zeker voort te zetten.

9 maart 2014 springen pony’s te Delft: Mooie resultaten en een groeiende belangstelling!

Voor alle kampioenen van de ponyrubrieken zowel dressuur als springen was een kampioensdeken beschikbaar gesteld door manege de Prinsenstad en Hypo.nl.

02 maart 2014 springen paarden bij Manege Middenhof te Maassluis: Er hebben zich geen onoverkomelijke problemen voor gedaan waren het niet dat er toch wederom combinaties moesten worden gediskwalificeerd omdat de entingen en/of registratie niet in orde waren.

Bij deze willen wij iedereen die de indoor kampioenschappen van Zuid-Holland tot een succes heeft gemaakt nogmaals hartelijk te bedanken!

Piet Oosthoek: klachten vanuit Kring West dat de zaterdagavond erg laat is. Anneke: zijn wij ons van bewust en op zoek naar een oplossing.
14. Protocol samenstellen wedstrijdkalender

Henk Richardson geeft een toelichting.

Toevoeging: wedstrijden voor stamboek of fokverenigingen is het uitschrijven van de klasse ZZL vrij.

Luuk van Rijn: Kring Merwede wil graag dat de beperking op het ZZL wedstrijden uit het protocol gehaald wordt. Henk R.: Kring Merwede behoort tot de Regio en de meerderheid van de Kringen en verenigingen zijn destijds akkoord gegaan met deze beperking.

Henk de Man: volgens de ruiters zijn er te weinig ZZL wedstrijden. Is het dan zo vreemd om dit te heroverwegen. ’s-Gravenhof sluit zich hierbij aan. Tevens RV Oud-Beijerland ondersteund dit.

Er volgt een discussie.

Jan de Vries: gemiddelde bezetting van een ZZL wedstrijd in ZH is 7. Het landelijk gemiddelde is 12. Terwijl het aantal wedstrijden in de Regio ver boven het landelijk gemiddelde ligt.

Er volgt een stemming. Uitslag: 29 stemmen voor het huidige procotol. 12 stemmen tegen het huidige protocol. De rest onthoudt zich van stemming.

Het voorstel is met een ruime meerderheid aangenomen.

’s Gravenhof blz.2 punt 3 wat is “niet te veel”. Jan: de coördinatoren van de Kring kalender weten het aantal wedstrijden en kunnen dat naar eigen inzicht invullen.


15. Jeugd- en Ponyzaken

Ben Schaap: laatste maanden een paar leuke clinics gehad. Binnenkort komen er weer nieuwe data.

We gaan ook weer meedoen aan de “Strijd der Provinciën” tijdens CSI in Twente. Deze keer met een team alleen uit Zuid-Holland. Er wordt nog een sponsor gezocht. De Regio Zuid-Holland zal de sponsor worden voor dit team.
16. Juryzaken en Opleidingen

Vorig jaar weinig bijscholingen georganiseerd. Dit jaar zijn er meerdere bijscholingen gepland. Er is ook een goed initiatief geweest van Kring West om een bijscholing te organiseren.

Momenteel een duidelijk beleid wanneer er opleidingen plaats gaan vinden.

Piet Oosthoek: vraagt aandacht voor de coördinatie binnen de afdeling Opleidingen.


17. Rondvraag

RV Oud-Beijerland: op de nieuwe site van Mijn KNHS komen alle juryleden tevoorschijn, het is gemakkelijker als er gekozen kan worden voor bijv. B/L of M. Leen Zwart: tip, in Concours Programma kan dit wel. Sjef: zal dit doorgeven bij de ICT afdeling.

Piet Oosthoek: graag de data van TTC op de kalender zetten om te voorkomen dat er Z ponycombinaties wegblijven op concoursen. RV Oud-Beijerland heeft dit al eerder aangegeven.

Frank Oosterman (Prestige Ruiters): Waar is het geld gebleven van de stg. Recreatieruiter. Sjef: een belangrijk deel van die bijdrage was bestemd voor de verzekering, vervolgens een deel voor de SRR en een deel besteed aan de Regioconsulenten voor het in stand houden van de ruiterpaden.

Arie Hoekstra: per regio een eigen beleidsvorming t.a.v. de Kringen. Veranderd het beleid van de Regio t.a.v. de Kringen. Jan: de kringafgevaardigden zullen hier tijdens de ALV van de kringen uitleg over geven. Er is een voorstel om het aantal kringen te verminderen d.m.v. fusie.

DPC: vraagt de bijdrage vanuit de Regio voor de regiokampioenschappen omhoog te schroeven daar het momenteel niet mogelijk is om hier financieel positief uit te springen. Jan: zullen wij intern bespreken.


18. Sluiting

De voorzitter sluit om 22.40 uur de vergadering.De najaars ALV is 10 november 2014

KNHS, Regio Zuid Holland notulen ALV, 14-04-2014, pagina van


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina