Kwaliteitsjaarverslag 2011 Missie en VisieDovnload 0.66 Mb.
Pagina1/7
Datum22.07.2016
Grootte0.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7Kwaliteitsjaarverslag 2011

Missie en Visie………………..…………………………………… 1


Algemene informatie………………………………………………. 3
Huisartsen …………………………………………………………11
Apotheek …………………………………………………………..16
Fysiotherapie …………………………………………………….. 29
Facilitaire Zaken …………………………………………………. 42
Maatschappelijk Werk …………………………………………… 44
Verpleegkundige Thuiszorg……………………………………… 48
Omring ……………………………………………………… 49
Buurtzorg …………………………………………………… 51
Jeugdgezondheidszorg………………………………………….. 53
Diëtiek…………………………………………………………….. 57

Klachtenjaarverslag……………………………………………... 61Missie en visie gezondheidscentrum Kersenboogerd

Het gezondheidscentrum Kersenboogerd staat zijn patiënten bij om hun gezondheid en de kwaliteit van leven zoveel mogelijk te bevorderen of te handhaven.

De autonomie en persoonlijke voorkeuren van de patiënt zijn hierbij het uitgangspunt.

Voor onze zorg betekent dit: • De zorgvraag van de patiënt vormt de basis voor ons handelen.

 • We stemmen diverse soorten zorg goed op elkaar af, zowel intern als extern

 • We leggen de lat hoog als het om kwaliteit en professionaliteit gaat.

 • We bieden zowel curatieve als preventieve zorg, aan individuen en groepen.

 • We voorkomen onnodig zorggebruik.

 • We bieden de patiënt kennis en inzicht om de zelfredzaamheid te vergroten.

 • We doen dit met respect voor de patiënt en voor elkaar.

Voor onze organisatie betekent dit: • We koppelen professionaliteit aan betrokkenheid, invoelingsvermogen en verantwoordelijkheid.

 • We zijn doelmatig en innovatief.

 • We onderhouden goede contacten met onze partners.

 • We streven ernaar de hoogwaardige zorg duurzaam te leveren.

 • We werken aan een plezierig werkklimaat waarin medewerkers:

  • uitgedaagd worden,

  • zich kunnen ontplooien

  • zich inspirerend en zinvol bezig houden met maatschappelijk waardevolle doelstellingen.

Samengevat in slogan: samenwerken aan uw gezondheid

Algemene informatie

Organisatie . . . . . 3

Organogram . . . . 3

Bestuursmodel . . . . 4

Cliëntenraad . . . . 4

Personeelsbeleid . . . 5

Ziekteverzuim . . . . 5

Personeelsvertegenwoordiging . 6

Algemene speerpunten 2010 . . 6

MIP . . . . . . 6


Zorgvraag in de wijk . . . . 8
Patiëntengegevens . . . . 10
Organisatie

In deze bijlage vindt u informatie over onze disciplines in het afgelopen jaar. Essentieel voor het gezondheidscentrum is dat die disciplines met elkaar samenwerken en (deels) ook één organisatie vormen. In dit hoofdstuk daarover informatie.

Verder hebben we het steeds over 'onze patiënten' die we centraal willen zetten. Hoe ziet onze populatie er uit? Ook daarover in dit hoofdstuk informatie.

Organogram Gezondheidscentrum Kersenboogerd

In het organogram geeft de doorgetrokken lijn de disciplines in loondienst aan. De gestippelde lijn betreft de disciplines die hier werken op basis van een samenwerkingsovereenkomst.

Bestuursmodel
Gezondheidscentrum Kersenboogerd is een stichting en past de principes van good governance toe. Vanaf 2009 werken we daarom met een (eenhoofdige) Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht vergadert vijf maal per jaar. De bestuurder woont de vergaderingen bij en houdt de Raad van Toezicht op de hoogte van het reilen en zeilen van het gezondheidscentrum. De Raad van Toezicht richt zich op hoofdlijnen van beleid. In 2011 betrof dit met name de nieuwbouw, de samenwerking met de gemeente, de ontwikkelingen binnen de geïntegreerde eerstelijns zorg, de financiering van gezondheidscentra en de eigen begroting. Die laatste is voor het eerst goedgekeurd met een tekort. Een zwaarwegend argument daarbij was dat de begroting gebaseerd is op de (en onze) toekomstvisie voor de geïntegreerde eerstelijns zorg en dat we daar voortgang mee willen maken.


Samenstelling Raad van Toezicht

Voorzitter J. Kamphuis

Secretaris mevr. D. Kuijvenhoven-Hagenaar

Penningmeester H.K. Kroeze

Lid mevr.mr J.W.E. Groot

Lid mevr. A.M.J. van Tilburg


Raad van Bestuur

Mevr. drs S.J. Brouwer


De toepassing van de principes van good governance vragen ook om het openbaar maken van de nevenfuncties. Dat gaan we vanaf dit jaar doen. De volgende functies en nevenfuncties zijn gemeld:
J. Kamphuis

Functie: Manager P&O Waterlandziekenhuis


Mevr. D.Kuijvenhoven-Hagenaar

Functie: Stafarts Jeugdgezondheidszorg


Mevr. A.M.J. van Tilburg.

Nevenfuncties: • Vice-presidente van de Soroptimistclub Hoorn e.o. van oktober 2011 tot oktober 2012

 • Vervolgens Presidente van de Soroptimistclub Hoorn e.o. van oktober 2012 tot oktober 2013.

 • Kerkvrijwilliger van verpleeghuis Lindendael met als taak het organiseren van (kerk-)koren voor de RK-diensten op zondag voor de bewoners.

 • Begeleiden vluchtelingen, die tijdens hun opleiding "Verzorgende niveau 2" aan het ROC onvoldoende vaardigheid hebben in de communicatie in het Nederlands.

 

Mevr.mr J.W.E. Groot

Functie: Advocaat

Nevenfuncties: • Lid van de Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften van de gemeente Hoorn

 • Regent bij de Stichting Claes Stapelshofje (verleent financiële steun aan behoeftigen, van oudsher –en statutair- bij voorkeur aan alleenstaande vrouwen/moeders).  Cliëntenraad

Met de cliëntenraad is weer vruchtbaar overlegd. Onderwerpen in 2011 waren: • De nieuwbouw en de verbouwing, met name aspecten die voor cliënten interessant waren: Wat gaat dat straks voor de zorg betekenen en wat zijn de wensen van de cliëntenraad op dat punt?; Hoe gaat de zorg tijdens de verbouwing door?; Hoe worden patiënten daarover geïnformeerd?

 • De cliëntenraad heeft gevraagd om op het informatiekaartje ook het telefoonnummer van de CHP te zetten, is uitgevoerd.

 • Het wachtkamerinterview  is met de cliëntenraad besproken en gezamenlijk is nagedacht over het verbeterplan. De cliëntenraad adviseerde de verspreiding digitaal te gaan doen. Daarvoor moeten dan wel emailadressen verzameld worden. En waarvoor worden die gebruikt? Laten we patiënten aangeven waarover ze wel of niet geïnformeerd willen worden? De cliëntenraad adviseerde een simpele aanpak: iedereen alles, wel met een mogelijkheid af te melden.

Verder adviseerde de cliëntenraad de website ook in elke nieuwsbrief te vermelden, ook gedaan.

Balie en wachttijden: na de verbouwing komt er opnieuw een nieuwe telefooncentrale. • Er was een klacht van een patiënt dat hij op de vaste vrije dag van de huisarts geen afspraak kon maken. Dit omdat de huisarts de triage die daarbij hoort dan niet kan bespreken en er verantwoordelijkheid voor nemen. De Cliëntenraad adviseerde het zo te laten, ook omdat men bij spoed wel altijd terecht kan. Misschien als service wel blokjes waar patiënten dan direct een afspraak kunnen maken? Daar gaat het gezondheidscentrum na de verbouwing naar kijken.

 • Jaarverslag 2010

      Vacature huisarts(en)

Personeelsbeleid
Uitgangspunten

Gezondheidscentrum Kersenboogerd wil een goed werkgever zijn voor onze medewerkers, o.a. door het ruimhartig aanbieden van scholing. Dit komt naast het werkplezier ook onze kwaliteit ten goede. Ruimhartig betekent hier niet dat het ondoelmatig gebeurt. We besteden ook veel aandacht aan het delen van kennis na een scholing en interne scholing.Arbeidsomstandigheden

De veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers met betrekking tot het verrichten van arbeid moet gegarandeerd zijn. Fysiotherapie Kersenboogerd heeft een contract met een Stichting Arbodienst voor Kwaliteit en Zorg (AKZ). Aan de hand van het Risico-inventarisatie en evaluatieformulier (format Arbo dienst) is vastgesteld welke maatregelen genomen dienen te worden om eventuele verzuimrisico’s te elimineren.


Arbeidsovereenkomsten.

Alle medewerkers van praktijk hebben een arbeidsovereenkomst. De Cao Gezondheidscentra wordt hierbij gevolgd. De arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Gezondheidscentra.


Werken in deeltijd

Binnen Het gezondheidscentrum is het mogelijk om in deeltijd te werken. In principe hanteren we als ondergrens 24 uur per week met het oog op de continuïteit in zorgverlening.


Lidmaatschappen.

Onze medewerkers zijn (op kosten van het gezondheidscentrum) lid van de verschillende vakorganisaties, zowel landelijk als regionaal. In voorkomende gevallen vervullen ze daar ook bestuursfuncties.


Functioneringsgesprekken.

Met iedere medewerker wordt jaarlijks een functioneringsgesprek gevoerd. Tijdens dit gesprek komt zowel het functioneren van de medewerker als het functioneren van zijn/haar leidinggevende ten opzichte van de medewerker ter sprake.
Ziekteverzuim

Ziekteverzuim 2010 en 2011

 

Omschrijving                          Alle meldingen (incl. vangnet)                Vangnet meldingen                                                 2011        2010                                        2011          2010

 

Aantal verzuimdagen              3024          2030                                         975             481Aantal ziektemeldingen            103              98                                             6                 9

Verzuimpercentage                   8,6             5,9                                         2,78           1,40

Meldingsfrequentie                 1,07           1,04                                         0,06           0,01

Gemiddelde verzuimduur      31,34        16,57                                      114,00         93,33

(in dagen).
Het gezondheidscentrum heeft als doelstelling een zo laag mogelijk (ziekte)verzuim van haar medewerkers. Op voorstel van de PvT is een ‘energiedag’ ingevoerd. . Dit is een vakantiedag die je op mag nemen als je het even echt niet meer ziet zitten. Het voorkomt een ziekmelding in zo'n geval. Er wordt af en toe gebruik van gemaakt.

Het verzuim wordt voortdurend gemonitord. Bij kortdurend verzuim wordt geprobeerd dit verzuim op te vangen vanuit de praktijk. Bij lang verzuim zal wordt waarneming ingeschakeld. Voor verlofdagen en vakanties wordt, indien nodig, waarneming georganiseerd.Personeelsvertegenwoordiging

De PVT heeft dit jaar verzuimpreventie ingebracht als aandachtspunt. Onderzocht is hoe het niet ziekmelden beloond kon worden. Dat bleek meer te kosten dan te besparen. Vervolgens heeft de PVT geadviseerd een 'energie dag' in het leven te roepen. Dit advies is overgenomen door het MT. De PVT heeft het naar alle medewerkers gecommuniceerd d.m.v. een nieuwsbrief.

Andere gespreksonderwerpen waren jaarverslag en jaarrekening 2009, het bonussysteem bij de fysiotherapie, de werkdruk in apotheek en bij de huisartsen en de manier waarop dat aangestuurd wordt. Natuurlijk was ook de nieuwbouw onderwerp van het overleg.

 Algemene Speerpunten voor 2011 • Realiseren nieuwbouw

 • Samenwerking met Centrum Jeugd en Gezin (CJG) invullen

 • Uitbreiding GGZ aanbod

 • Kwetsbare ouderenMIP (melden incidenten patiënten) commissie 2011
Inmiddels loopt de MIP (Melding Incidenten Patiënten) nu sinds 2006 binnen het

gezondheidscentrum. De MIP- commissie is in 2011 1 maal bij elkaar gekomen

om de meldingen te bespreken.
Overlegstructuur

Alleen het aantal meldingen per discipline wordt benoemd. Kort wordt er een samenvatting gegeven van de inhoud van de MIP meldingen. Daar waar de meldingen discipline overstijgend zijn wordt er dieper op in gegaan. Ook om de samenwerking te verbeteren.

De bespreking, evaluatie en afhandeling van de MIP meldingen vindt hoofdzakelijk plaats binnen de discipline en bi-disciplinair indien gewenst. Tijdens deze overleggen staat de MIP als vast punt op de agenda en behoudt zo zijn voortgang. Meldingen die discipline overstijgend zijn of ernstig worden door de MIP commissie voorgelegd aan het MT.
Overlegfrequentie

Aangezien de bespreking, evaluatie en afhandeling van de MIP meldingen

plaatsvindt binnen de discipline en/of bi-disciplinair heeft de MIP commissie besloten om de frequentie van overlegmomenten 1x per jaar te houden (zo nodig op afroep). Het jaarlijks overleg zal zoveel mogelijk voor het inzamelen van de jaarverslagstukken van het jaar daarvoor plaatsvinden. Wel moet elke discipline de MIP op de disciplinevergaderingen op de agenda houden daar er bij de fysiotherapie en de huisartsen het idee is dat er wordt onder gerapporteerd.
Aantal meldingen over 2011

• Fysiotherapie: 5 meldingen, waarvan 3 patiëntgericht en 2 organisatorisch

• Huisarts/assistentes: Er zijn 9 MIP meldingen in het afgelopen jaar.

• Apotheek Grevelingen 23 en apotheek Kersenboogerd 68, samen 91 meldingen


Verbeteracties

De MIP meldingen en de patiënten enquête hebben bij de verschillende disciplines o.a. geleid tot de volgende verbeteringen en daarmee verbetering van onze zorg:


Huisartsen

Alle meldingen zijn in het assistenten overleg of in het huisartsen-assistente overleg besproken.

Twee voorbeelden:
Een oudere mevrouw krijgt haar medicatie via het baxter systeem. De verzorging geeft aan dat mevrouw de tijdstippen van inname wil veranderen en de assistente wijzigt dit in de computer.

Helaas krijgt mevrouw de volgende keer haar medicatie toch weer op de oude manier in de baxter.

Het lijkt dat de assistente de medicatie alleen in de computer heeft veranderd maar niet een baxterwijzigings formulier heeft ingevuld. Voor mevrouw en de verzorging was het vervelend dat de medicatie wijziging niet  werd doorgevoerd en het gaf veel verwarring.
Op de eerste woensdag van de maand blijkt er geen stikstof voor het wrattenspreekuur te zijn. Er zullen die middag een heleboel mensen komen voor een behandeling. Bij navraag blijkt dat 2 assistentes verantwoordelijk zijn voor de stikstof en beiden dachten dat de ander het besteld had. Er zijn nu heldere afspraken voor wie er nu precies verantwoordelijk is.

(Overigens is het probleem voor die middag opgelost door stikstof bij een van de collega’s te halen)


Apotheek Kersenboogerd en apotheek Grevelingen

In 2011 zijn we als apotheken aangesloten bij het CMR(centraal medicatie incidenten registratie).

Dit is het landelijke meldpunt voor medicatie-incidenten. Zorgverleners kunnen incidenten die zijn opgetreden in het proces van voorschrijven, bereiden, afleveren en toedienen van geneesmiddelen anoniem melden aan deze databank.
Het doel van de CMR is zorgaanbieders te ondersteunen bij het reduceren van risico's in het medicatieproces. Door medicatie gerelateerde incidenten niet alleen intern, maar ook landelijk te registreren worden grotere aantallen meldingen verkregen. Door deze meldingen op uniforme wijze te classificeren, wordt inzicht verkregen in de wijze waarop fouten ontstaan en hoe deze leiden tot schade.
De landelijke database biedt de mogelijkheid tot:


 • het definiëren van risicovolle stappen in het medicatieproces

 • het opstellen van gerichte verbeteracties

 • het leveren van informatie en onderbouwing voor de ontwikkeling van landelijk beleid op het gebied van medicatieveiligheid

Op dit moment maakt Qlink een koppeling met CMR zodat we vanuit ons kwaliteitssysteem direct toegang hebben tot de website van CMR,dit is er nu nog niet en we hebben nog geen melding verstuurd naar CMR. 

In beide apotheken was het verkeerde gebruik het meeste gemeld.

Uit de MIP registraties hebben we samen een verbeterplan opgesteld en wordt in 2012 geïmplementeerd, dit betreft bezorg recepten waar bij het van belang is dat de patiënt daar de zelfde dag nog mee moet starten en waarbij we de patiënt niet thuis treffen.

MIP en klachten blijft een vast onderdeel van het werkoverleg.


Fysiotherapie:

 • Wegens het teruglopen van het aantal MIP meldingen en de indruk dat er onder gerapporteerd wordt is de MIP weer een regelmatiger terugkerend onderwerp op de agenda’s in 2012.

 • Er is een extra assistente aangenomen voor de locatie Grevelingenweg zodat de locatie beter bereikbaar is.

 • Gewijzigde scanprocedure van verwijzingen t.b.v. het tijdig kunnen beschikken over verwijsinformatie.

 • Er wordt daarnaast gewerkt aan het volledig digitaal kunnen ontvangen van verwijzingen van huisartsen van het gezondheidscentrum. Daarbij wil de fysiotherapie de afsluitende brieven digitaal kunnen versturen naar de huisartsen binnen het gezondheidscentrum teneinde patiënteninformatie sneller uit te kunnen wisselen.

Zorgvraag in de wijk van het gezondheidscentrum
Gezondheidscentrum Kersenboogerd stemt haar zorg af op de zorgvraag van de wijk. Basis daarvoor is de wijkscan:

De buurt waarin het gezondheidscentrum ligt is een achterstandsbuurt in die zin dat we daarvoor een tegemoetkoming ontvangen. De grens voor de tegemoetkoming is om financiële redenen een andere dan de achterstandsindex zelf. Alle uitkomsten boven nul betekenen achterstand en dat is het geval voor alle buurten rond het gezondheidscentrum. Dat betekent dat onze gehele populatie een gemiddeld lage SES heeft met alles wat dat met zich meebrengt: meer ziekte, gemiddeld slechtere leefstijl, lastiger te motiveren tot gedragsverandering en uitleg vraagt sowieso meer tijd dan gemiddeld.

Onderstaande grafiek is gebaseerd op de Vaam 2009. Hierin wordt zichtbaar dat onze huisartsen veel meer doen dan de Vaam voorspelt en wat dus gemiddeld verwacht wordt. En natuurlijk geldt dat niet alleen voor onze huisartsen, maar ook voor POH’s en de andere zorgverleners. Dit terwijl we een zeer terughoudend beleid hebben omdat de werkdruk erg hoog is.

De Kersenboogerd is een relatief jonge wijk. De ouderen die er wonen, wonen dicht bij het gezondheidscentrum. Relatief hebben wij daardoor een wat oudere populatie dan de andere huisartspraktijken in de wijk. Het betreft deels de eerste bewoners van de wijk.

De hulpbehoevende oudere wonen voor een groot deel in het woon-zorgcentrum naast het gezondheidscentrum. Die zitten daardoor vrijwel allemaal in onze praktijk.
De bevolking wordt steeds ouder. Het aandeel 65-plussers, in 2007 nog 14%, zal flink toe blijven nemen, vooral na het jaar 2010. De vergrijzingpiek valt rond 2040. Dan is een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder. Het aantal ouderen zal de komende decennia sterk blijven toenemen. De belangrijkste oorzaak daarvan is het op leeftijd komen van de naoorlogse babyboomgeneratie (1946-1970). Hierdoor zal vanaf 2011 het aantal ouderen nog sterker stijgen dan daarvoor.

Patiëntengegevens


Huisartsen

De huisartsen zaten afgelopen jaar een beetje in de overlevingsstand met een vacante praktijk en een interne verbouwing en een 100% bezetting van alle kamers waardoor elke flexibiliteit verdwenen was. Kortom, het ‘gewone’ dagelijks werk nam het leeuwendeel van de energie in beslag.


Deels door ruimtegebrek en deels uitservice overwegingen hebben we ook het gehele jaar in het Woonzorgcentrum Betsy Perk gewerkt. Hoewel het een mooie flat was, waren er regelmatig problemen met de ICT verbindingen. Die bleken dusdanig vaak terug te komen dat we besloten hebben aan het einde van het jaar hiermee te stoppen.
Vooral het vinden van twee huisartsen voor 4de praktijk in het laatste kwartaal gaf weer meer energie.

Er is vanzelfsprekend meegedacht over de invulling van de mogelijkheden die zich met de nieuwbouw aandienden.


Centrum voor Jeugd en Gezin

Zo hebben de huisartsen geparticipeerd in de groep die de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voorbereidde. Doel was dat onze patiënten er daadwerkelijk wat mee opschieten.GGZ

De GGZ problematiek in de wijk is groot. We hebben voor het maximale uren een POH-GGZ en dat is feitelijk tekort. We hebben besloten het aanbod uit te breiden met een psycholoog. Aanvankelijk dachten we nog aan een loondienstconstructie en hebben die ook voorbereid: in de werkgroep GGZ een profiel opgesteld. Naar mate de bezuinigingen op de GGZ zich duidelijker aftekenden, werd duidelijk dat het in dienst nemen van een psycholoog riskant was. Er is weliswaar een enorme zorgvraag in de wijk voor GGZ, maar de koopkrachtige vraag in deze achterstandspopulatie ligt stukken lager. We zijn daarop op zoek gegaan naar een psycholoog die hier vanuit een bestaande praktijk komt zitten en simpelweg de ruimte huurt. We hebben hiervoor gesprekken met twee psychologenpraktijken gevoerd en vervolgens met twee kandidaten. Doel is wel samen te werken als was deze psycholoog in loondienst.


Op valreep van het jaar kwam Big Move via de fysiotherapie op ons pad. Het zou een prima aanbod voor onze patiëntenpopulatie zijn, maar ook hier speelt de eigen bijdrage een rol. We besloten ervoor te gaan en het te proberen.

Kwetsbare ouderen

De huisartsen hebben meegedaan aan het Transitieproject huisartsenzorg voor kwetsbare ouderen. Dit is een onderzoeksproject van de VU- Medisch centrum i.s.m. het nationaal programma Ouderen. Het project richt zich op uitvoering op wijkniveau binnen een wijknetwerk. Doel is: • het vergroten van de zelfredzaamheid

 • een langer verblijf in de thuissituatie

 • functies behouden en optimaliseren

 • uitstellen van ziektes en voorkomen van erger(secundaire preventie)

 • ontlasten van mantelzorg

 • efficiëntere inzet van mensen en middelen.


Resultaten
Intern

Om de samenwerking in de discipline goed te houden hebben we eens per maand een lunch met het hele team (dus ook de assistentes) om ook op die manier even ruimte en rijd voor elkaar te hebben. Daarnaast besteden de huisartsen en praktijkondersteuners eens per maand gestructureerd aandacht aan de coachvaardigheden.


Ouderenproject

Het ouderen project is in 2011 niet optimaal verlopen, dit i.v.m. wisseling van praktijkondersteuners die die taak vervullen. Geleidelijk aan zijn alle kwetsbare ouderen die in aanmerking komen geïncludeerd. Het blijkt erg belangrijk dat de POH die de ouderen bezoekt doorvraagt en voorzetten geeft waar de ouderen bij een vervolg bezoek vaak op terug blijken te komen. Ook hier weer blijkt dat korte lijnen, dus iemand die in eigen gebouw werkt en bekend is het beste resultaat op te leveren. Dan ook merken de huisartsen echt ondersteuning hierdoor. De onderzoeksresultaten zijn nog niet bekend.


Samenwerking

De fysiotherapie was het afgelopen jaar niet inpandig, we hebben ze erg gemist. We hebben wel 2x een (nascholings)overleg met z’n allen gehad.

We hebben met de apotheek 4x FTO gehad binnen de hagro. Het polyfarmacie project is door drukte van de apotheek helaas niet door gegaan.

Depressieproject

In het kader van het depressie project zijn in 2011 geen nascholingen gevolgd. Er is nog wel 1x een uitdraai uit het systeem gedaan. Terugkoppeling volgt als het onderzoek definitief is afgerond. We gebruiken allemaal de 4-DKL veel meer dan voorheen.
Verbetertraject en

Nascholing om beter PI )Prestatie indicatoren) uit systeem te halen: er is het afgelopen jaar een Medicom nascholing gevolgd door de POH, een van de huisartsen en aantal assistentes. Deze nascholing geeft meer kennis over het uitdraaien van gegevens uit het systeem. Medicom is aangepast waardoor het uitdraaien van gegevens en dus ook PI gemakkelijker is geworden. We hebben afspraken gemaakt over betere registratie.
Niets is zo moeilijk als het eenvoudige…….


  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina