Lees voor het invullen eerst de toelichting op de achterzijde van dit formulierDovnload 19.91 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte19.91 Kb.
Aanmeldings/ Wiizigingsformulier SV ’s-Graveland

LEES VOOR HET INVULLEN EERST DE TOELICHTING OP DE ACHTERZIJDE VAN DIT FORMULIER


O Nieuw lid O Wijziging: Nieuwe gegevens hier vermelden
ACHTERNAAM : ..................................................................... VOORLETTERS : .......................…………………………..
ROEPNAAM : ........................................................................ GESLACHT : O MAN O VROUW
GEBOORTEDATUM : …..… - …..… - ……….…… TELEFOON : .............…………….....................………….
ADRES : .................................................................................. HUISNUMMER : ....………....................................……...
POSTCODE : ....................... ………. WOONPLAATS :……......................................……....…..
IDENTITEITSBEWIJS : SOORT: ..........................…….. NUMMER : .........................…...…...... NATIONALITEIT : ..............

(Identiteitsbewijs is verplicht bij aanmelding van personen van 16 jaar en ouder)


PASSFOTO VANAF 10 JAAR, 1 FOTO ZWART WIT / KLEUR INLEVEREN. (achterop naam en geb. datum vermelden)
E-MAIL : ....................................................................................................................

Wenst lid te worden van voetbalvereniging SV ’s-Graveland:
O veldvoetbal O zaalvoetbal

Is (eerder) lid (geweest) van een andere voetbalvereniging?


O neen O ja, vereniging: ...................................………………………………………
Wanneer is de laatste keer een (bindende) wedstrijd voor die vereniging gespeeld? Datum: ........................................

Verleent hierdoor tot wederopzegging machtiging aan SV ’s-Graveland om periodiek de verschuldigde
contributie van zijn/haar O bank- / O girorekeningnummer: ............................................ af te schrijven.
Naam rekeninghouder: ……………………………………………………………………………………………
Afschrijving dient te geschieden: O Ineens O 3 Termijnen.

Verklaart door invulling en ondertekening van dit aanmeldingsformulier:

1. Dat hij/zij zich zal conformeren aan de reglementen van SV ’s-Graveland

(statuten en bestuurlijke structuur) en K.N.V.B. voor het beoefenen van de voetbalsport bij

SV ’s-Graveland (liggen ter inzage bij de secretaris).

2. Dat hij/zij ervan op de hoogte is dat het lidmaatschap telkens voor een heel seizoen,

van 1 juli t/m 30 juni, geldt en zonder opzegging automatisch elk jaar wordt verlengd.

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk.

3. Dat hij/zij er tevens van op de hoogte is dat de contributie voor een heel seizoen is verschuldigd en dat

hij/zij SV ’s-Graveland heeft gemachtigd om dit periodiek van zijn/haar bank-/girorekening

te laten afschrijven.
Datum : …..… - …..… - ……….……
Handtekening (bij jeugd door ouder/verzorger) : ................................................


SV 's-Graveland is een vrijwilligersorganisatie en heeft ruim 600 leden, waarvan er 175 als vrijwilliger actief zijn binnen de vereniging. Heeft u capaciteiten waarmee u wat voor de vereniging kunt betekenen?

Zo ja welke?

………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Dit formulier dient u volledig ingevuld in te leveren bij de ledenadministratie van SV ’s-Graveland:

Jeugd: Kees Welle / telnr. 035-6562580 / mail secretarisjeugd@svsgraveland.com

Adres: Bernard van Beeklaan 92 / 1241 GB Kortenhoef


Overige: Marc Degekamp / telnr 035-6565828 / mail secretaris@svsgraveland.com

Adres: Arnoud Voetlaan 10 / 1244 PJ AnkeveenWij heten u van harte welkom bij SV ’s-Graveland
Op onze website vindt u veel informatie over SV ‘s-Graveland: WWW.SVSGRAVELAND.COM
TOELICHTING BIJ AANMELDINGSFORMULIER SV ‘s-Graveland

Vul dit blok volledig in. Het gegeven “identiteitsbewijs” moet alleen worden ingevuld door/voor personen van 16 jaar of ouder. Vermeld hierbij het soort identiteitsbewijs (b.v. paspoort, rijbewijs, gemeentelijke identiteitskaart) en het nummer van dat bewijs. Dit gegeven moet door de vereniging worden geregistreerd op grond van reglementen van de KNVB.


Soort lidmaatschap (tweede blok):

SV ‘s-Graveland biedt de mogelijkheid tot veldvoetbal (voor senioren, jeugd) en zaalvoetbal (alleen voor senioren). Als u eerder lid bent geweest van een andere vereniging of nu nog lid bent, dan verleent de KNVB niet zondermeer goedkeuring aan uw aanmelding. U kunt wel veldvoetballen bij de ene en zaalvoetballen bij een andere vereniging. De goedkeuring hangt af van de datum waarop u de laatste bindende wedstrijd hebt gespeeld voor die andere vereniging. Is dat minder dan drie jaar geleden, dan moet u gebruik maken van de mogelijkheid tot overschrijving. Daar zijn wel beperkingen aan verbonden. Voor pupillen geldt een alternatieve regeling. Voor informeert kunt u zich wenden tot de secretaris.


Betaling contributie (derde blok):

De betaling van de contributie dient te geschieden door middel van automatische incasso.

Dit is gemakkelijk voor u, omdat u dan op tijd betaalt en belangrijk voor ons, omdat het ons veel administratieve rompslomp bespaart. Om toegelaten te kunnen worden tot SV ‘s-Graveland, dient u daarom aan de vereniging een machtiging te verlenen. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering van SV ’s-Graveland.

De ledenadministratie kan u daarover informatie verstrekken.


Voorwaarden en ondertekening (vierde blok):

Neemt u goede nota van de voorwaarden, zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan, b.v. in het geval u het lidmaatschap dacht te hebben beëindigd. Door tijdige schriftelijke opzegging, dus voor 1 juli, wordt uw machtiging tot automatische incasso door ons stopgezet. De ondertekening bij jeugd door ouder/verzorger geldt indien uw kind op de datum van aanmelding de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.


Vrijwilligersgegevens (vijfde blok):

Voor ons vrijwilligersbeleid vragen wij u deze gegevens in te vullen. Dit is echter niet verplicht. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.


Inleveren aanmeldingsformulier (zesde blok):

U kunt dit het beste doen bij de ledenadministrateur van SV ’s-Graveland.


Tenslotte:

Nadat uw aanmelding is verwerkt door de administratie wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen:Bij de jeugd: door de groepscoördinatoren van de (leeftijds)groep waarin uw kind wordt ingedeeld. Hij/zij informeert u over het elftal/team, de trainer en leiders, de trainingen en wedstrijden. Alle jeugdleden ontvangen bij het begin van ieder seizoen een bewaarmatch met nuttige tips en informatie.

Bij de senioren: door de seniorencommissie, die (zoveel mogelijk in overleg met u en afhankelijk van de mogelijkheden die er zijn) bepaalt in welk elftal u kunt worden ingedeeld en de leiders daarover informeert. De elftalleiding neemt dan contact met u op over trainingen, wedstrijden en andere zaken die van belang zijn.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina