Lego MindstormsDovnload 22.18 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte22.18 Kb.
Lego Mindstorms
ICT is een hulpmiddel bij het leren en wordt als onderwijsondersteunend middel ingezet. De inzet van ICT-middelen moet ertoe bijdragen dat de leeromgeving uitdagend, verbredend in onze informatievoorziening en ondersteunend zijn in het onderwijs leerproces.

We willen deze visie realiseren door: ons onderwijs op een innovatieve manier in te zetten. Dat houdt in: • Open staan voor nieuwe ICT-ontwikkelingen binnen de veranderende maatschappij.

 • Opzetten van een doorgaande lijn ICT van onder-, midden- en bovenbouw.

 • Aanschaf en inzet van de ICT-middelen die het onderwijs ons kan bieden.

 • Gebruikmaken van de vaardigheden en ervaringen van medewerkers.

 • Inspelen op de eisen die de maatschappij stelt ten aanzien van de 21st century skills

We willen een lerende organisatie zijn. Dat betekent dat we de opbrengsten van ons onderwijs systematisch analyseren, reflecteren op ons eigen handelen en waar nodig gemaakte keuzes bijstellen, ook op het gebied van ICT-middelen.

Doelen op lange termijn:


 • Zelfstandig en het op eigen niveau kunnen werken met diverse software op de computers, smartboarden, tablets en iPads door zowel de leerlingen als de leidsters.

 • Het opzoeken en verwerken van informatie zelfstandig en met behulp van elkaar.

 • Er kan met de software zoveel mogelijk worden gedifferentieerd naar eigen tempo, vaardigheden, leerstof en leerstijl.

 • Gebruik leren maken van elkaars talenten, leren met en van elkaar.

 • Zorg op maat kan worden ondersteund door gespecialiseerde programma’s.

 • Het werken met de ICT-middelen is net zo vanzelfsprekend als het werken met ander materiaal uit de kasten of methodes. Het is een middel en geen doel.

 • Gebruik van ICT kan bijdragen aan internationalisering.

Missie:
‘Inspireren en helpen ontwikkelen van de bouwers van morgen’
Ons streven is het leveren van inspiratie en een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, door ze aan te moedigen creatief te denken, systematisch te redeneren, hun mogelijkheden te realiseren en hun enorme potentieel als mens te ontdekken.

Visie:
‘Het spelen van de toekomst uitvinden’
We willen pioniers zijn op het gebied van nieuwe vormen van spelen, speelmateriaal en de zakelijke aspecten van de speelgoedsector, en de mogelijkheden van globalisering en digitalisering benutten... Het gaat niet alleen om producten, maar om het verwezenlijken van menselijk potentieel

Inleiding

Lego Mindstorms NXT is een door Lego ontwikkelde programmeerbaar constructiespeelgoed waarmee, letwel, een robot kan worden gemaakt. Het bevat een Lego-steen waaraan verschillende input- en outputkanalen gekoppeld kunnen worden, zoals sensoren en motoren, die via de computer geprogrammeerd kan worden, zodanig dat de robot niet alleen kan bewegen maar ook kan reageren op signalen van buitenaf. Hij is gevoelig voor licht, geluid, tast en ultrasone signalen.


LEGO® Education

 • Gesticht 1980, Gevestigd in Denemarken

 • Het leveren van educatieve oplossingen voor kinderen van één tot 16+ jaar

 • Aanwezig in 60 landen, Grootste land USA, groot in Europa en Australia

 • Betrokken bij grote schoolprojecten in Brazilië, China, Rusland, Zuid-Afrika, Peru en Abu Dhabi

 • Wereldwijd toonaangevend met Robotics in het onderwijs

 • Zeer professionele educatieve partnernetwerk
 • Visie: Inspireer en ontwikkel de leerlingen van morgen

De naam LEGO is een combinatie van volgende Deense woorden "LEg GOdt,” Dit wil zeggen “Goed Spelen”.

Enkele jaren later heeft de zoon van de bedenker, Godtfred Kirk Christiansen ontdekt dat het woord “LEGO” in het Latijns “Ik monteer” of “Ik steek in elkaar” betekent
UitgangspuntenConnect: nieuwsgierigheid opwekken, connectie zoeken met iets dat ze al kennen, motiveren

Construct: wanneer je iets bouwt met je handen, bouw je tegelijkertijd kennis op in je geest

Contemplate: vragen stellen om te reflecteren, bewustmaking leerproces

Continue: versterken van nieuwe vaardigheden, door ze in een opdracht te verwerken, opdrachten uitdagend houden voor de juiste Flow
Kerndoelen: Natuur en techniek
42. De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
44. De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
45. De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren
Techniekdomeinen

Lego Mindstorms bestrijkt drie van de vier natuurkundige en technische principes, die competentiebevorderend voor techniek werken:

Het vierde principe, energie, komt natuurlijk wel aan de orde omdat er gebruik gemaakt wordt van (oplaadbare) batterijen, maar speelt een ondergeschikte rol. In één les kan bijvoorbeeld het verschil besproken worden tussen oplaadbare en niet oplaadbare batterijen. Het gaat daarbij om de milieuaspecten en het verschil in vermogen.

Schimmel, J.H. e.a., ‘Techniek voor de basisschool – Een domeinbeschrijving als resultaat van een cultuurpedagogische discussie’. Citogroep Arnhem, 2002, p.10


Lego Mindstorms en meervoudige intelligentie

De theorie van de meervoudige intelligentie is ontwikkeld door de Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner. Voor hem is intelligentie de bekwaamheid om problemen op te lossen of om iets bestaands aan te passen aan veranderende omstandigheden. Mensen blijken dat op verschillende manieren te doen. Ieder mens heeft zijn eigen profiel van onderling op elkaar inwerkende intelligenties.

Een belangrijk motief om dit concept in het onderwijs te gaan toepassen, is de groeiende behoefte om meer rekening te houden met verschillen tussen leerlingen.

Als je een leerling aanspreekt op zijn sterke profiel van intelligenties, mag je verwachten dat de leereffecten aanzienlijk toenemen. Dat betekent niet alleen dat we op verschillende manieren uitleg moeten geven, maar ook dat we andere verwerkingsmiddelen van leerstof gaan toevoegen aan het bestaande repertoire.

Lego Mindstorms is hier een voorbeeld van. Het gaat hierbij niet alleen om het nabouwen van een robot, maar om een project waarin een groep kinderen de opdracht krijgt een robot te ontwerpen die een bepaalde taak uit kan voeren. De groep verzorgt na afloop van het project een presentatie.

Tijdens zo’n project worden vijf van de acht intelligenties “aangesproken”:Visueel-ruimtelijke intelligentie

Het ontwerpen van een robot is iets voor kinderen met een creatieve verbeeldingskracht, die graag tekenen en ontwerpen.


Deze kinderen leren door te kijken hoe anderen een robot bouwen of door goed te kijken hoe een robot in elkaar zit.

Lichamelijke-kinesthetishe intelligentie

Het bouwen van een robot is een activiteit voor kinderen die de behoefte hebben om dingen uit te proberen; die graag experimenteren. Ze leren door te doen.Logisch-mathematische intelligentie

Deze intelligentie wordt aangesproken bij het zoeken naar logische verbanden. Het gaat om abstract ordenen en redeneren. Eigenschappen die je nodig hebt om goed te kunnen programmeren. Welke commando’s heb je nodig en met welke variabelen? Wat is de juiste volgorde van de commandoblokken? Als de robot niet goed werkt, moet er systematisch naar fouten worden gezocht.Verbaal-linguïstische intelligentie

Verbaal linguïstisch ingestelde kinderen houden van talige activiteiten. Ze houden van lezen, schrijven, luisteren en spreken. Ze leggen graag dingen uit. Ze kunnen goed onder woorden brengen wat ze bedoelen. Ze kunnen het ene kind uitleggen wat het andere bedoelt. Zij zorgen na afloop voor de presentatie van het project.Interpersoonlijke intelligentie

Kinderen met een sterk ontwikkelde interpersoonlijke intelligentie houden van activiteiten die ze samen kunnen doen, waarbij het belangrijk is om goed samen te werken, waarbij ze moeten delen en overleggen. Zij bemiddelen bij conflicten, die zeker voor zullen komen tijdens de bouw van de robot en het maken van het computerprogramma.


Bronnen: Vreugdenhil Internet site; Intelligentiewaaier – IJsselgroep SON

Activiteitenplan 2016-2017
Doel: experimenteren met de robot door leerlingen groep 7 en 8

Activiteiten:

 • student van het VO uitnodigen voor uitleg

 • structureel wekelijks momenten inplannen voor het experimenteren met de robot in kleine groepen

 • volwassen begeleiding zoeken voor deze momenten

 • beleidsplan op internet

 • sticker op de deur

 • info naar ouders/verzorgers

 • aanschaf tablet

Planning: op vergadering

Initiatiefnemer/

Verantwoordelijke: Jan en Amanda

Begroting: subsidie Techniek 1.000,- euro

Evaluatie: eind juni 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doel: aanstellen techniekcoordinator

Activiteiten:

 • uitwerken activiteitenplan voor 4-jaar termijn, gericht op Techniek in het algemeen, waarbij de leerlijn Techniek en de doorgaande lijn hierin centraal staat

Planning: eind van dit schooljaar (2015-2016)

Initiatiefnemer/

Verantwoordelijke: Directeur, techniekcoordinator

Begroting: n.v.t.

Evaluatie: oktober 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doel: uitwerken van een structureel aanbod en leerlijn gericht op het programmeren, middels Lego Mindstorm, voor de groepen 7 en 8

Activiteiten:

 • opzetten leerlijn techniek groep 7 en 8

 • stappenplan werken met Lego Mindstorms maken

 • rooster maken voor structurele inzet Lego mindstorms

 • Lego Mindstorms inlementeren in onderwijsaanbod

Planning: schooljaar 2016-2017

Initiatiefnemer/

Verantwoordelijke: techniekcoordinator

Begroting: n.v.t.

Evaluatie: mei 2017
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina