Liturgieoverzicht voor maandag 2e Pinksterdag 25 mei 2015 in de Andreaskerk te Hattem Welkom en mededelingen Zingen: Op Toonhoogte 115bDovnload 14.91 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte14.91 Kb.
Liturgieoverzicht voor maandag 2e Pinksterdag 25 mei 2015 in de Andreaskerk te Hattem
Welkom en mededelingen
Zingen: Op Toonhoogte 115b


Heilige Geest van God,

adem in ons midden,

dan zullen wij aanbidden

de Vader en de Zoon. (2x)


Kom, o Heilige Geest,

wij wachten op U.

Vervul ons met uw kracht,

Heil’ge Geest kom nu.Stilte voor gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 683: 1,2,3 en 4


‘t Is feest vandaag, ‘t is pinksterfeest,

wij staan in vuur en vlam,

want Hij, die bij ons is geweest,

werkt verder aan zijn plan.


Wij weten het nu zonneklaar:

al ging Hij van ons heen,

wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;

wij zijn niet meer alleen.Wij gaan op weg, de wereld rond,

er is geen houden aan.

De woorden gaan van mond tot mond,

voor ieder te verstaan.


De wonderen zijn om ons heen

ze waaien op de wind.

‘t Is feest vandaag, voor iedereen:

een nieuwe tijd begint!Geboden
Zingen: Psalm 119: 86 en 87


Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer,

gelijk een bron zich uitstort op de velden.

Wanneer ik door uw Geest uw wetten leer,

dan zal mijn tong uw redenen vermelden,

want uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER,

Gij zult de vlijt van die U zoekt vergelden.


Kom mij te hulp; mijn ziel, die U verbeidt,

heeft uw bevel met lust en liefd' ontvangen.

Ik haak, o HEER, naar 't heil mij toegezeid,

bestuur in gunst naar uwe wet mijn gangen.

Al mijn vermaak stel ik met rijp beleid

in uw gebod: dat is mijn hoogst verlangen.Gebed
Schriftlezing: Efeze 1: 11-14(HSV)
11 In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil,

12 opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.Zingen: Gezang 241: 1, 2, 3 en 4


Nu bidden wij de Heilige Geest

om een recht geloof het allermeest,

dat Hij ons verblijde en ons bevrijde

en aan 't einde ons naar huis geleide.

Kyrieleis.
Geef, kostbaar licht, ons uw helderheid,

dat wij Christus kennen voor altijd.

Leer Gij ons te bouwen op die Getrouwe,

die ons 't vaderland heeft doen aanschouwen.

Kyrieleis.

Geef, heilge liefde, uw overvloed,

doe ons hart ontvlammen in uw gloed,

dat wij een van zinnen elkaar beminnen,

alle twist en tweedracht overwinnen.

Kyrieleis.
Geef, hoogste Trooster in alle nood,

dat wij nimmer vrezen schande of dood,

dat wij niet versagen ten laatsten dage,

als de vijand ons zelf komt aanklagen.

Kyrieleis.Verkondiging: Efeze 1: 14
tekst: Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.
Zingen: Psalm 138: 2 en 4


Door al uw deugden aangespoord,

hebt Gij uw woord en trouw verheven.

Gij hebt mijn ziel op haar gebed

verhoord, gered, haar kracht gegeven.

Al 's aardrijks vorsten zullen, HEER,

uw lof en eer alom doen ho-ren,

wanneer de rede van uw mond

op ’t wereldrond hun klinkt in d'oren.


Als ik, omringd door tegenspoed,

bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.

Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt,

uw rechterhand zal redding geven.

De HEER is zo getrouw als sterk,

Hij zal Zijn werk voor mij volen-den.

Verlaat niet wat uw hand begon,

O Levensbron, wil bijstand zenden.Collecte
Gebed
Zingen: Psalm 16: 3 en 6


Getrouwe HEER, Gij wilt mijn goed, mijn God!

mijn erfenis en 't deel mijns bekers wezen!

Gij onderhoudt gestaâg het heuglijk lot,

dat Gij, zo mild, voor mij hebt uitgelezen.

De schoonste plaats mat Gij met ruime snoeren.

O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren!

Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend,

waarvan in druk 't vooruitzicht mij verheugde.

Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend,

schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde.

De lieflijkheên van 't zalig hemelleven

zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven.
Zegen: system -> files
files -> Don campbell (Saint Louis, usa, °1951)
files -> Hiphoplegendes Boogaloo Sam en Don Campbell komen naar ons land
files -> Grondontginning en ontwikkelingen in het landschap rond Amsterdam in de 17de en 18de eeuw
files -> Liturgie voor de viering van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag 25 maart 2016 Grote Kerk Hattem, 19. 30 uur
files -> Hoe maak ik zelf mijn compostthermometer Albert Janssens Compostmeester Oud Turnhout
files -> Het gala-uniform van het westerse denken Welke neutraliteit wordt geschonden bij de inschrijving in een geboorteregister, uitgevoerd door iemand met een t-shirt van Che Guevara en een polsbandje tegen de ziekte van Alzheimer?
files -> Aan Metis Groep (MG) Van Metis Competence Centre
files -> Aan Metis Groep Van Metis Competence Centre
files -> Clubavondprogramma rsv 1e helft seizoen 2009-2010
files -> Emmaüskerk Hattem, Zondag 10 april 2016, 10. 00u. Protestantse Wijkgemeente i w
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina