Mca: Procedure bij conflicten/geschil tussen aios en opleider of bij beëindiging van opleidingstraject of arbeidsovereenkomst met het mca. DefinitiesDovnload 16.37 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte16.37 Kb.
MCA:
Procedure bij conflicten/geschil tussen aios en opleider of bij beëindiging van opleidingstraject of arbeidsovereenkomst met het MCA.

Definities:
aios: arts in opleiding tot (medisch) specialist

CGS College Geneeskundige Specialismen

COc: Centrale Opleidingscomissie

CvG: Commissie voor Geschillen (van de RGS)

CWI: Centrum voor Werk en Inkomen

FMS: Foreest Medical School.

MCA: Medisch Centrum Alkmaar

opleider: door RGS erkende opleider voor desbetreffende medisch specialisme

RGS: Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten

Er is een geschil als een of meerdere partijen dit uitspreken.
Het blijft wenselijk om in een eerdere fase te overwegen advies te vragen bij de directeur van Foreest Medical School of bij de voorzitter van de Centrale Opleidingscommissie om een escalatie van de problemen tot conflict te voorkomen.
Er kunnen verschillende oorzaken voor een geschil tussen opleider en aios zijn.

De aios heeft rechten en plichten als opleideling maar ook als werknemer. Conflicten kunnen verband houden met de werknemer-werkgever-relatie en binnen de opleidingssituatie. In de onderstaande situaties wordt aangeven wanneer de Centrale Opleidingscommissie een rol zou kunnen/moeten vervullen en welke procedure dan wordt gevolgd.


Reden voor geschil/conflict
1.a. Redenen om de opleiding te beëindigen of te verlengen:
Een aios functioneert beneden verwacht/vereist niveau. Er moet een (intensivering)traject zijn ingezet in overleg met de aios waarin de te bereiken doelen, het tijdstraject, de persoon van een begeleider en een advies hoe de doelen te bereiken, zijn vastgesteld. Als bovengenoemd traject is gevolgd en de opleider stelt vast dat de aios beneden vereist niveau blijft functioneren is dat een reden om de opleiding te beëindigen wegens ongeschiktheid voor de opleiding c.q. het specialisme. Als de aios het niet met deze conclusie eens is, is er sprake van een geschil.
Meer informatie:
Het kaderbesluit CCMS

Art B.15 (jaarlijkse beoordeling) en Art B. 16 eindbeoordeling) .
‘In het geval de opleider de aios niet geschikt en niet in staat acht de opleiding voort te zetten, besluit hij tot beëindiging van de opleiding. De opleider brengt de aios en de MSRC schriftelijk op de hoogte van zijn besluit alsmede van de datum waarop de opleiding wordt beëindigd. Besluit de opleider tot verlenging of beëindiging van de opleiding, dan wijst hij de aios op de geschillenprocedure’.
Commissie voor Geschillen van de RGS
‘Alvorens een geschil aan de CvG te kunnen voorleggen, wendt de partij die een geschil heeft zich binnen vier weken na het ontstaan van het geschil eerst schriftelijk tot de centrale opleidingscommissie van het betreffende ziekenhuis, voorzover het de competentie van de centrale opleidingscommissie betreft. De centrale opleidingscommissie tracht het geschil binnen zes weken nadat het geschil aan haar is voorgelegd in der minne te schikken en kan daarvoor een mediator inschakelen. Indien de bemiddelingspoging niet lukt, kan het geschil binnen twee weken na het verstrijken van de termijn van zes weken schriftelijk aan de CvG worden voorgelegd in de vorm van een verzoekschrift.’

(verdere informatie http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-Registratie/Geschil-en-Bezwaar/)


1.b. Reden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen:
De aios toont onaanvaardbaar gedrag (bijvoorbeeld: frauderen, seksuele intimidatie,

discriminatie), waardoor de opleider oordeelt dat de opleiding acuut beëindigd moet worden en de aios vecht dit oordeel aan, dan is er sprake van een geschil. In een dergelijk geval wordt de aios door de werkgever als arts-werknemer behandeld. Deze kwesties hebben niet primair met de opleiding c.q. opleidingsinhoudelijke argumenten /feiten te maken en dus ook niet met de functie van de aios als opleideling, maar met de arts als werknemer, dus de relatie werkgever-werknemer. De werkgever (vertegenwoordigd door zorggroepmanager) zal in dit geval optreden conform de interne procedure van het MCA. Indien nodig wordt de beëindigingprocedure van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter en het CWI in gang gezet. Wanneer de aios dit oordeel aanvecht kan hij gebruik maken van de geschillenregeling van het ziekenhuis, maar de Commissie van Geschillen van de RGS komt hier niet in beeld . Er is hier dus geen rol voor de Centrale Opleidingscommissie.


Einde arbeidsovereenkomst = einde opleidingsovereenkomst met het MCA.
1.c. Overige geschillen/conflicten
Ook bij overige conflicten tussen opleider en aios kunnen beide partijen zich wenden tot de voorzitter van de COc of tot de directeur van Foreest Medical School voor advies en begeleiding. Overigens is binnen FMS voor allerlei vertrouwenszaken een speciale vertrouwenspersoon voor aios aanwezig. Deze is te bereiken bij de website (www.foreestmedicalschool.nl) alsmede via het secretariaat van FMS.

Procedure geschillen door COc


 1. Het verzoek tot bemiddeling wordt binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk aan de Centrale Opleidingscommissie (COc) van het ziekenhuis (t.n.v. de voorzitter van de COc).

.

 1. De Centrale Opleidingscommissie, respectievelijk het opleidingsinstituut, bevestigt schriftelijk de ontvangst aan de indiener.

 2. De bemiddeling is er op gericht het geschil in der minne te schikken.

 3. De duur van de bemiddeling is maximaal 6 weken. Deze termijn vangt aan de dag na de datum waarop de ontvangst van het verzoek aan partijen is bevestigd.

 4. Zodra de bemiddelende persoon of organisatie, of een van de partijen, het geschil onbemiddelbaar acht, doet hij daarvan schriftelijk mededeling aan de andere betrokkenen.

 5. De eventuele kosten van bemiddeling worden door partijen gezamenlijk en voor gelijke delen gedragen, tenzij bij de bemiddeling anders is overeengekomen.

 6. Het verzoek wordt in principe behandeld binnen het dagelijkse bestuur van de Centrale Opleidingscommissie (kerngroep COc). De kerngroep COc bestaat uit afvaardiging van de COc.

 7. Een delegatie van de COc voert in het kader van hoor en wederhoor gesprekken met betrokken aios (en evt. diens juridisch vertegenwoordiger of mediator), een vertegenwoordiging van de opleidersgroep (ten minste opleider en waarnemend opleider), indien van toepassing voorgaande opleiders (bijv. in kader van vooropleiding, opleiding ander ziekenhuis) en in overleg met betrokken aios, zo nodig met aios uit betreffende vakgroep.

 8. De delegatie van de COc bestaat uit tenminste 3 personen, waaronder een opleider en een aios en zijn onafhankelijk ten opzichte van de partijen waartussen het geschil is ontstaan.

 9. Van de gesprekken wordt een verslag gemaakt dat wordt voorgelegd aan betrokkenen bij het gesprek voor een beoordeling op feitelijke onjuistheden.

 10. Binnen 6 weken na ontvangst van de melding door de indiener (punt 1) komt de delegatie met een schriftelijk eindverslag waarin een oordeel dat aan alle betrokkenen wordt verstuurd.

 11. Indien dit oordeel door alle partijen wordt overgenomen, is de bemiddeling geslaagd en wordt de procedure gestaakt.

 12. Indien de bemiddelingspoging niet lukt, kan het geschil binnen twee weken na het verstrijken van de termijn van zes weken schriftelijk aan de Commissie voor Geschillen worden voorgelegd in de vorm van een verzoekschrift.

2 oktober 2013Vastgesteld door de Centrale Opleidingscommissie


Tijdsbalk procedure geschil via COc:

COc 2013/

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina