Meest gestelde vragen en antwoorden over verzekeringen Over welke soorten verzekeringen hebben we het?Dovnload 16.72 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte16.72 Kb.

Meest gestelde vragen en antwoorden over verzekeringen
Over welke soorten verzekeringen hebben we het?

  • Aansprakelijkheidsverzekering, vaak WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) genoemd. De WA-polis vergoedt de schade die men door schuld aan een ander toebrengt (letsel of schade aan materiële zaken). Stel dat u als landschapsvrijwilliger schade toebrengt aan iemand anders (bezit), dan kan die ander u aansprakelijk daarvoor stellen. En komt de WA-verzekering in beeld.

  • Ongevallenverzekering: deze keert uit bij overlijden en blijvende invaliditeit.

  • Verzekering tegen diefstal en schade.


Moet ik een verzekering afsluiten voor mijn vrijwilligerswerk in het landschap?

Als het goed is heeft u een Verzekering Aansprakelijkheid Personen afgesloten voor uzelf, dat is immers een wettelijk verplichte verzekering.

Een niet uit te vlakken deel van de Nederlandse bevolking heeft nog steeds geen WA-verzekering. Maar als organisatie op het gebied van landschapsbeheer kunt u onmogelijk weten wie van vrijwilligers of deelnemers nu wel en niet een WA verzekering hebben afgesloten.

Daarom hebben (voor zover wij weten) alle Gelderse gemeenten een verzekering afgesloten voor vrijwilligers die in hun gemeente vrijwilligerswerk doen. Meestal betreft dit zowel een WA- als een ongevallenverzekering. Bij sommige gemeenten is dit alleen WA en ook de maatschappij en polis verschillen per gemeente. Op de site van uw gemeente is hier meestal meer informatie over te vinden.


Wat is de vangnetverzekering van SLG?

Daarom dient de door de gemeente en door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) afgesloten WA-verzekering als vangnet. Om de dekking te verschaffen in die gevallen waarin een eigen aansprakelijkheidsverzekering van betrokkene ontbreekt of onvoldoende dekking biedt door bijvoorbeeld een te laag verzekerd bedrag. Een secundaire dekking dus: er zal altijd eerst een beroep moeten worden gedaan op andere bestaande voorzieningen, óók de eigen polissen. Pas als blijkt dat er geen of onvoldoende polisdekking elders bestaat, zal door SLG een beroep kunnen worden gedaan op de door haar afgesloten polissen. En uiteraard mogen de door SLG afgesloten verzekeringen nooit worden beschouwd als een vervanging van de eigen verantwoordelijkheid.


Stel dat ik vrijwilligerswerk uitvoer in een andere gemeente dan waar ik woon?

De vrijwilliger die woont in een gemeente die de VNG Vrijwilligersverzekering heeft afgesloten, is altijd verzekerd, ook al doet hij/zij vrijwilligerswerk in een andere gemeente die deze verzekering niet heeft.


Is het werken met motorkettingzagen verzekerd?

Het maakt niet uit of u zonder of met gemotoriseerd gereedschap werkt.

Werken met motorkettingzaag en bosmaaier brengt wel meer kans op schade of letsel met zich mee. We raden aan alleen te werken met gemotoriseerde gereedschappen wanneer de persoon voorzien is van een certificaat verkregen via een officiële onderwijsinstelling.

Zijn schoolkinderen tijdens werkzaamheden in het veld verzekerd?

Juridisch gezien is de school hoofdverantwoordelijk voor het wel en wee van de kinderen zolang alles in schoolverband wordt ondernomen. De school heeft een verzekering afgesloten voor de leerlingen. Schoolkinderen vallen ook onder de vangnetverzekering van SLG maar dit is een secundaire verzekering, de verzekering van de school gaat altijd voor.


Zijn zorgcliënten die landschapswerk doen ook verzekerd?

Zorgvragers worden niet gezien als vrijwilligers maar als mensen die op therapeutische basis werken. De zorginstelling moet een ongevallenverzekering afsluiten voor hun cliënten. Vraag hier wel naar voordat u met zorgvragers aan de slag gaat. Meer informatie vindt u ook in het boekje Zorg voor ons landschap, te downloaden vanaf deze site.


Moet onze stichting/vereniging nog een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Sommige gebeurtenissen vallen niet onder de gemeentelijke vrijwilligersverzekering. Denk aan gebeurtenissen die niet direct met het vrijwilligerswerk te maken hebben zoals de aansprakelijkheid voor een gebouw. De organisatie kan aangesproken worden voor schade die een lid van de organisatie veroorzaakt. Heeft de organisatie vast personeel in dienst? Dan is er ook het risico van werkgeveraansprakelijkheid.


Is onze Vereniging van Eigenaren verzekerd onder de vrijwilligersverzekering?

Nee, een VvE zet zich in voor de belangen van eigenaren, het gaat om het beheren van eigen bezit. Dat is een privébelang en geen maatschappelijk belang.


Zijn bij SLG geleende gereedschappen en aanhangers verzekerd?

SLG gereedschappen en aanhangers zijn niet verzekerd tegen diefstal of schade. Reden om geen verzekering af te sluiten is de hoogte van het eigen risico en van de premie. De verzekering dekt ook alleen bij diefstal als er sprake is van een zeer goed versloten opberging; dit is meestal niet het geval tijdens het landschapswerk.

De kentekens van de aanhangers staan op naam van SLG, maar tegen schade aan derden (WA) zijn de aanhangers krachtens de wettelijke bepalingen altijd verzekerd op de polis van het trekkende voertuig.
Moet ik een presentielijst bijhouden?

De verzekering die SLG heeft afgesloten en meestal ook de gemeentelijke verzekering zijn bedoeld voor alle mensen die vrijwilligerswerk in het landschap verrichten. U hoeft niet aan te tonen dat u lid bent van de groep; ook deelnemers aan bijvoorbeeld de Natuurwerkdag kunnen beschouwd worden als vrijwilliger.


Schade en dan?

Neem contact op met uw eigen verzekering en met de gemeente over de te volgen route.

Als er geen dekking bestaat binnen uw eigen verzekering of de gemeentelijke verzekering, kunt u met SLG contact opnemen en spreken we door hoe dan de te volgen weg kan zijn.

Bij een ernstig ongeval zal de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) een onderzoek instellen. SLG wil dan graag van u horen over toedracht en afloop, zodat de ervaringen ten goede kunnen komen aan het veilig werken door alle vrijwilligersgroepen.


Welke verzekeringen heeft SLG afgesloten?

Het betreft hier een korte samenvatting van wat er in de polissen staat. Aan de gegevens kunnen geen rechten of plichten worden verleend.
  • Aansprakelijkheidsverzekering

De WA-polis vergoedt de schade welke men door schuld aan een ander toebrengt. Er zitten nogal wat haken en ogen aan de materie der ‘wettelijke aansprakelijkheid”. Wat verstaat men onder schuld? Er moet sprake zijn van een zogeheten onrechtmatige gedraging die tot schade heeft geleid. Dit houdt in het handelen of nalaten dat strijdig is met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is. Het kan dus voorkomen dat een schade wel is toegebracht, maar juridisch gezien niet verwijtbaar is.


  • De Ongevallenpolis geeft een dekking ingeval van overlijden en blijvende invaliditeit.
  • Zaken die SLG niet heeft opgenomen in de polis:

Beeld & geluidsapparatuur, (zonne)bril/contactlenzen, sieraden, kunstmatige gebitselementen en horloges. Deze zijn soms wel opgenomen in de gemeentelijke verzekering, tot een beperkt bedrag.
Een advies tot slot

Om ongevallen en bijbehorende verzekeringskwesties zo veel mogelijk te voorkomen, adviseert SLG om aantoonbaar te maken dat Arbo uw aandacht heeft. Het is belangrijk om elke werkdag voor te bereiden, dit kunt u doen door het werkdagformulier als checklist te gebruiken. Daarnaast zijn instructie, toezicht en het op orde hebben van de noodhulp van belang. Op www.landschapsbeheergelderland.nl vindt u informatie en downloads.Stichting Landschapsbeheer Gelderland oktober 2014


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina