Mei 2005 colofon intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (iok) Antwerpseweg 1, 2440 Geel tel: 014/58 09 91 – fax 014/58 97 22 opdrachtgever: Gemeentebestuur Retie project: Opmaak milieubeleidsplan projectteam: Intercommunale MilieudienstDovnload 1.37 Mb.
Pagina10/17
Datum20.08.2016
Grootte1.37 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

IXBurgers en Doelgroepen

1Inleiding


Milieuproblemen worden veroorzaakt door tal van menselijke activiteiten. Elk van deze activiteiten wordt uitgeoefend door één of meerdere doelgroepen. Het gemeentelijke bestuur vormt een belangrijke schakel tussen de hogere overheden en de bevolking. Een belangrijke taak van de gemeente is daarom het sensibiliseren en informeren van de bevolking om de betrokkenheid te vergroten en een breed draagvlak te creëren voor natuur en milieu. Het doel van deze cluster is dat de gemeente een beleid ontwikkelt waarin de verschillende doelgroepen vanuit alle betrokken beleidsdomeinen benaderd worden met behulp van aangepaste instrumenten. In dit hoofdstuk worden de acties uit het instrumentarium en de verschillende clusters per doelgroep samengebracht zodat dit deel een overzicht biedt van alle acties die naar verschillende doelgroepen toe ondernomen worden.

2Actuele toestand en knelpunten in de gemeente


Sinds 2003 ondertekent Retie in de samenwerkingsovereenkomst de cluster Burgers en Doelgroepen op niveau 1. De gemeente Retie beschikt over een milieuloket, het gemeentelijke informatieblad en de afvalkrant van IOK om haar burgers te informeren en te sensibiliseren rond haar milieubeleid. Een intern e-mail netwerk werd door de duurzaamheidsambtenaar uitgebouwd, langs waar hij gebruik maakt om milieutips te verspreiden naar het gemeentepersoneel. Op gepaste tijdstippen wordt ook gebruik gemaakt van tentoonstellingen, het uitdelen van folders en brochures, informatieavonden, vorming, deelname aan campagnes van hogere overheden of in interregionaal verband, … . Via de milieuraad worden alle doelgroepen betrokken bij het dagelijks gevoerde milieubeleid.

Knelpunten:

 • communicatie met de burgers en doelgroepen verloopt momenteel enkel via het gemeentelijk informatieblad. Dit blad is bovendien door zijn eerder saaie uitstraling geen document dat uitnodigt om gelezen te worden;

 • de communicatie met burgers en doelgroepen kan moeilijk tot niet worden geëvalueerd;

 • het informeren van de burger aan de hand van infomomenten, campagnes, brochures,… is op zich zeer waardevol, maar dit maakt de burger nog niet per se betrokken;

 • het organiseren van sensibilisatiecampagnes wordt vaak bemoeilijkt door het zeer beperkt aantal mensen dat ermee wordt bereikt. De opkomst en/of het interesse voor bepaalde sensibilisatieacties staat daardoor vaak niet in verhouding met de inspanningen die de gemeente daarvoor moet leveren.

3Visie


Het is de bedoeling van de gemeente een beleid te voeren waarbij zowel de burgers als de doelgroepen op een integrale manier (over de beleidsdomeinen heen) worden benaderd met een gepaste mix aan instrumenten. De bedoeling is enerzijds aan alle lagen van de bevolking informatie omtrent de verwezenlijkingen van het gemeentebestuur inzake interne milieuzorg te verstrekken en daarmee een bewustwording bij de bevolking op te wekken. Anderzijds wil de gemeente het begrip en medewerking van de bevolking verkrijgen wanneer maatregelen worden genomen inzake milieuaangelegenheden. Communicatie (dialoog en overleg) is hierbij van groot belang. De gemeente gebruikt hiervoor al de haar beschikbare communicatiekanalen, die zo vaak mogelijk geactualiseerd en geoptimaliseerd worden.

De gemeente concentreert zich in haar milieubeleidsplan op de volgende vijf doelgroepen: huishoudens (bevolking), onderwijs (scholen), landbouwers, bedrijven en gemeentelijke diensten. Naar de burgers toe worden mogelijkheden aangereikt opdat milieuoverwegingen in het eigen huishouden kunnen geïntegreerd worden en als dusdanig deel kunnen uitmaken van het dagelijkse leven. Om de inspanningen voor het organiseren van sensibilisatiecampagnes maximaal te doen renderen wordt indien mogelijk samengewerkt met andere gemeenten uit de omgeving.


4Huishoudens (bevolking)


De huishoudens worden bereikt via het gemeentelijke infoblad en de website, informatievergaderingen, vormingsmomenten, het milieuloket, tentoonstellingen en gerichte sensibilisatiecampagnes. Aangezien de gewone consument vaak moeilijk rechtstreeks te bereiken valt, wordt er indien mogelijk samengewerkt met verenigingen om deze doelgroep te sensibiliseren.

Tabel 6: sensibilisatieacties naar de huishoudens (bevolking) toe

Deel

Acties

Instrumentarium

IN.14, IN.15, IN.16, IN.17

Vaste Stoffen

VS.2, VS.7, VS.8, VS.9, VS.10, VS.11, VS.12, VS.13, VS.16, VS.17, VS.19, VS.20, VS.21, VS.23, VS.35, VS.36, VS.38, VS.43, VS.44, VS.45, VS.46, VS.47 VS.48, VS.49, VS.51

Water

WA.2, WA.4, WA.8, WA.9, WA.21, WA.25

Natuurlijke Entiteiten

NA.2, NA.5, NA.9, NA.10, NA.16, NA.17, NA.18, NA.19, NA.25, NA.26, NA.27, NA.31, NA.33, NA.37, NA.48, NA.50

Hinder

HI.2, HI.4, HI.10, HI.11, HI.14, HI.15, HI.19, HI.20, HI.25, HI.30

Mobiliteit

MO.6, MO.7, MO.13, MO.15

Energie

EN.5, EN.7, EN.19, EN.20, EN.23, EN.24, EN.25, EN.26, EN.27, EN.29

5Onderwijs (scholen)


De schoolgaande jeugd is een belangrijke doelgroep. Zij bepalen immers het milieubeleid van de toekomst. De communicatie en sensibilisatie van deze doelgroep gebeurt voornamelijk via de duurzaamheidsambtenaar.

Tabel 7: sensibilisatieacties naar het onderwijs toe

Deel

Acties

Instrumentarium

IN.14

Vaste Stoffen

VS.7, VS.10, VS.11, VS.12, VS.18, VS.48

Water
Natuurlijke Entiteiten

NA.16, NA.18, NA.19, NA.29

Hinder
Mobiliteit

MO.5

Energie6Landbouwers


Ook de landbouwers oefenen een belangrijke invloed uit op het leefmilieu. Het spreekt voor zich dat deze sector op de hoogte moet worden gehouden van het reilen en zeilen in het milieubeleid van de gemeente en hogere overheden. Met ondersteuning van de gemeente kan deze sector dan verder evolueren in de richting van duurzame landbouw. Uitwisseling van informatie gebeurt voornamelijk via de milieuraad en het milieuloket.

Tabel 8: sensibilisatieacties naar de landbouwers toe

Deel

Acties

Instrumentarium

IN.14

Vaste stoffen

VS.7, VS.9, VS.11, VS.35, VS.49

Water

WA.13, WA.25

Natuurlijke Entiteiten

NA.7, NA.18, NA.47, NA.49, NA.50

Hinder

HI.4, HI.14, HI.25

Mobiliteit
Energie

7Bedrijven en handelaars


Deze doelgroep omvat zowel de grote bedrijven als de kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandigen in de gemeente. Communicatie met deze doelgroep verloopt via de duurzaamheidsambtenaar en het milieuloket. Om een goede samenwerking te bewerkstelligen met deze doelgroep zodat een duurzame economie in de gemeente kan worden uitgebouwd, is goede communicatie en informatieuitwisseling essentieel. Daartoe onderneemt de gemeente een hele reeks acties met de bedrijven en zelfstandigen als doelgroep (zie Tabel 9). Daarbij zal o.a. de “handleiding voor het beheer van bedrijventerreinen” (www.vlaanderen.be/ondernemen onder de hoofding “vestiging van bedrijven”) geraadpleegd worden met betrekking tot de dienstverlening ten opzichte van de bedrijven en de sensibiliserings- en informatietaak.

Tabel 9: sensibilisatieacties naar bedrijven toe

Deel

Acties

Instrumentarium

IN.14

Vaste Stoffen

VS.3, VS.7, VS.9, VS.11, VS.20, VS.21, VS.35, VS.42, VS.47, VS.48, VS.49, VS.50

Water

WA.5, WA.25

Natuurlijke entiteiten

NA.18

Hinder

HI.4, HI.10, HI.18, HI.25

Mobiliteit
Energie

EN.19, EN.28

8Gemeentelijke diensten


Ten slotte is ook het gemeentelijke personeel een belangrijke doelgroep. Daar de gemeente ernaar streeft een voorbeeldfunctie uit te oefenen, zodat hetzelfde gedrag bij haar bevolking wordt gestimuleerd, is de participatie van het gemeentelijke personeel in het interne milieuzorgsysteem onontbeerlijk. De milieudienst zal de nodige acties ondernemen om het gepaste gedrag in alle gemeentediensten te bewerkstelligen. De sensibilisatie gebeurt o.a. door tips via e-mail, telefoon, infoborden, infovergaderingen, volgen van opleidingen, informeel en formeel overleg, … .

Tabel 10: sensibilisatieacties naar de gemeentediensten toe

Deel

Acties

Instrumentarium

IN.7, IN.14, IN.15

Vaste Stoffen

VS.2, VS.6, VS.7, VS.9, VS.10, VS.11, VS.19

Water

WA.5, WA.24

Hinder
Mobiliteit

MO.12, MO.16, MO.17, MO.18

Energie

EN.5, EN.8, EN.21, EN.22


9Link met milieubeleidsplannen van hogere overheden


Link met Vlaams milieubeleidsplan 2003 – 2007

DEEL 4: ACTOREN

A. Doelgroepen
4.2 Verruimen van gestructureerd doelgroepenbeleid
4.3 Verdere verfijning doelgroepenbeleid
4.4 Organisatorische voorwaarden voor doelgroepenbeleid vervullen

 • Coördinatie met andere overheden

B. Burgers
4.1 De participatiedrempel verlagen bij openbaar onderzoek en inspraakprocedures
4.2 Experimenten met interactieve beleidsvorming opzetten
4.3 Openbaarheid beleid verhogen

C. Maatschappelijke organisaties
4.1 De actieve rol versterken van de milieu-en natuurverenigingen en socioculturele organisaties

 • Het verder structureren en stimuleren van de samenwerking tussen lokale overheden en NGO’s en NGO’s onderling
4.2 Advies en overleg met maatschappelijke organisaties (socioculturele en socio-economische)

DEEL 7: INSTRUMENTEN

C. Beleidsuitvoerende instrumenten

1. Sociale instrumenten

 • Coördinatie en planning communicatiebeleid verbeteren

 • Natuur- en milieueducatie uitbreiden naar nieuwe doelgroepen

 • Interne milieuzorg bij de overheid verbeteren

Link met provinciaal milieubeleidsplan 2003 – 2007

 • D 2.2.1: Gemeenten ondersteunen inzake de thema’s milieuverantwoord productgebruik, afvalpreventie, hergebruik van afvalstoffen, illegaal ontwijkgedrag, duurzaam watergebruik, duurzame energie, duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling in het algemeen

 • G 2.1.1: Verdere uitbouw van de regiowerking milieu en natuur

 • G 2.1.2: Uitbouw van een provinciaal aanspreekpunt voor steden en gemeenten in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse gewest

 • G 2.1.3: Ondersteuning GEMPA1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina