Mikado peuters 5 jaar deel 2 Dag Mannetje TakDovnload 64.7 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte64.7 Kb.
Mikado peuters 5 jaar deel 2
Dag Mannetje Tak
Voetstap 1

De kleuters kunnen takken waarnemen met al hun zintuigen.

53 actief exploreren met de zintuigen (zintuiglijke ontwikkeling)

De kleuters kunnen verwoorden/uitbeelden hoe we respectvol met de natuur moeten omgaan.

22 zich inleven in anderen (sociale ontwikkeling)


De kleuters kunnen zich aan de gemaakte afspraken houden.

24 regels en afspraken naleven en waarderen (morele ontwikkeling)

Voetstap 2De kleuters kunnen met een groepje afspraken maken en zich hieraan houden.

24 regels en afspraken naleven en waarderen (morele ontwikkeling)

De kleuters kunnen samenwerken en ideeën gebruiken in het groepswerk.

17 de eigenheid van anderen respecteren (sociale ontwikkeling)

20 tot interactie komen (sociale ontwikkeling)

21 samenwerken (sociale ontwikkeling)

De kleuters kunnen een stok meten met een gemarkeerde stok.

69 inzichten verwerven over meten (denkontwikkeling)

De kleuters ontdekken dat samenwerken niet altijd gemakkelijk is.

17 de eigenheid van anderen respecteren (sociale ontwikkeling)

Voetstap 3De kleuters kunnen hun fantasie gebruiken om hun tak tot leven te laten komen.

19 rollen spelen (sociale ontwikkeling)

37 eigen ervaringen creatief uitdrukken in muzische expressievormen (muzische ontwikkeling)

De kleuters kunnen de film Knoester navertellen of ze kunnen antwoorden op vragen over de film.

71 ervaringen verwoorden (taalontwikkeling)

74 visuele boodschappen (pictogrammen) interpreteren en er gepast op reageren (taalontwikkeling)

De kleuters kunnen experimenteren en op zoek gaan naar het geschikte hechtingsmateriaal om hun Knoester te maken.

41 muzisch omgaan met materialen en beelden (muzische ontwikkeling)

64 inzichten verwerven over natuur en techniek (denkontwikkeling)

83 problemen oplossingsgericht aanpakken (ontwikkeling van de zelfsturing)

De kleuters kunnen hechtmaterialen hanteren en gebruiken.

45 kleinmotorisch bewegen (motorische ontwikkeling)

64 inzichten verwerven over natuur en techniek (denkontwikkeling)

Voetstap 4De kleuters kunnen een vervolg voor het verhaal verzinnen en uitwerken.

42 muzisch omgaan met taal (muzische ontwikkeling)

73 luisteren en spreken verfijnen (taalontwikkeling)

De kleuters kunnen verwoorden wat ze gaan doen en hoe ze dat willen doen.

71 ervaringen verwoorden (taalontwikkeling)

80 plannen maken (ontwikkeling van de zelfsturing)

De kleuters kunnen zich inleven in een rol.

19 rollen spelen (sociale ontwikkeling)

22 zich inleven in anderen (sociale ontwikkeling)

De kleuters begrijpen de opdracht in verband met het vervolgverhaal.

70 auditieve boodschappen interpreteren en er gepast op reageren (taalontwikkeling)

85 aandachtig en geconcentreerd bezig zijn (ontwikkeling van de zelfsturing)

Voetstap 5De kleuters kunnen de prenten ‘van hout tot wandelstok’ in de juiste volgorde leggen.

61 kennis en vaardigheden structureren (denkontwikkeling)

74 visuele boodschappen (pictogrammen) interpreteren en er gepast op reageren (taalontwikkeling)

De kleuters verwoorden dat een wandelstok van hout gemaakt is.

64 inzichten verwerven over natuur en techniek (denkontwikkeling)

71 ervaringen verwoorden (taalontwikkeling)

De kleuters kunnen expressief bewegen op het lid De houthakker uitvoeren.

39 muzisch omgaan met lichaamshoudingen en bewegingen (muzische ontwikkeling)

Voetstap 6De kleuters experimenteren met het geluid van de ritmestokjes.

40 muzisch omgaan met geluiden en muziek (muzische ontwikkeling)

De kleuters kunnen het ritme van het lied met de ritmestokjes tikken.

40 muzisch omgaan met geluiden en muziek (muzische ontwikkeling)

56 intens luisteren (zintuiglijke ontwikkeling)

Voetstap 7De kleuters voeren aan de hand van prenten de bewegingsopdrachten uit.

52 fysieke fitheid verwerven (motorische ontwikkeling)

74 visuele boodschappen (pictogrammen) interpreteren en er gepast op reageren (taalontwikkeling)

De kleuters kunnen grootmotorisch bewegen met de stokken.

44 grootmotorisch bewegen (motorische ontwikkeling)

De kleuters oefenen en ontwikkelen hun fijne motoriek.

45 kleinmotorisch bewegen (motorische ontwikkeling)

De kleuters kunnen zelf originele bewegingen bedenken.

12 initiatief nemen (positieve ingesteldheid)

80 plannen maken (ontwikkeling van de zelfsturing)

Voetstap 8De kleuters kunnen doen alsof ze kunnen toveren, ze gaan mee in een fantasiewereld.

19 rollen spelen (sociale ontwikkeling)

22 zich inleven in anderen (sociale ontwikkeling)

De kleuters kunnen het versje onthouden en rijmen.

42 muzisch omgaan met taal (muzische ontwikkeling)

82 een taak begrijpen, aanvatten, volhouden en afwerken (ontwikkeling van de zelfsturing)

85 aandachtig en geconcentreerd bezig zijn (ontwikkeling van de zelfsturing)

De kleuters kunnen antwoorden vinden op de vragen.

72 ervaringen uitwisselen (communiceren) (taalontwikkeling)Waar wonen de sterren?
Voetstap 1

De kleuters kunnen luisteren naar het verhaal en kunnen het navertellen.

70 auditieve boodschappen interpreteren en er gepast op reageren (taalontwikkeling)

73 luisteren en spreken verfijnen (taalontwikkeling)

De kleuters kunnen verwoorden wat ze over het thema weten, welke vragen ze hebben en welke activiteiten ze willen doen.

11 nieuwsgierig zijn (positieve ingesteldheid)

60 kennis en ervaringen selecteren en onderzoeken (denkontwikkeling)

81 iets te weten komen (ontwikkeling van de zelfsturing)

De kleuters ontdekken de vorm van een lied.

40 muzisch omgaan met geluiden en muziek (muzische ontwikkeling)

Voetstap 2De kleuters ontdekken de verschillen tussen voertuigen.

60 kennis en ervaringen selecteren en onderzoeken (denkontwikkeling)

De kleuters kunnen met wegwerpmateriaal een raket samenstellen.

14 speels, onbevangen en creatief omgaan met de wereld (muzisch) (positieve ingesteldheid)

37 eigen ervaringen creatief uitdrukken in muzische expressievormen (muzische ontwikkeling)

De kleuters kiezen bewust welke voorwerpen in een ruimteschip horen en welke niet.

61 kennis en vaardigheden structureren (denkontwikkeling)

79 keuzes maken (kiezen) (ontwikkeling van de zelfsturing)

Voetstap 3De kleuters uiten hun verwondering bij het zien van een lancering.

11 nieuwsgierig zijn (positieve ingesteldheid)

16 gevoelens uitdrukken en verwerken (emotionele ontwikkeling)

De kleuters kunnen samenwerken om kurken zo hoog mogelijk de lucht in te krijgen.

21 samenwerken (sociale ontwikkeling)

52 fysieke fitheid verwerven (motorische ontwikkeling)

66 inzichten verwerven over de ruimte (denkontwikkeling)

De kleuters trachten af te tellen van 10 naar 1.

68 inzichten verwerven over getallen (denkontwikkeling)

Voetstap 4De kleuters ontdekken dat iedere planeet een eigen naam en verschillende eigenschappen heeft.

66 inzichten verwerven over de ruimte (denkontwikkeling)

81 iets te weten komen (ontwikkeling van de zelfsturing)

De kleuters kunnen verwoorden dat zij op de aarde leven.

60 kennis en ervaringen selecteren en onderzoeken (denkontwikkeling)

71 ervaringen verwoorden (taalontwikkeling)

De kleuters kunnen in een grote ruimte tekeningen van planeten zoeken.

4 gemotiveerd zijn (positieve ingesteldheid)

55 intens kijken (zintuiglijke ontwikkeling)

De kleuters ontdekken dat je in het heelal veel draaiende bewegingen terugvindt.

64 inzichten verwerven over natuur en techniek (denkontwikkeling)

81 iets te weten komen (ontwikkeling van de zelfsturing)

Voetstap 5De kleuters kunnen zich inleven in de rol van astronaut.

19 rollen spelen (sociale ontwikkeling)

22 zich inleven in anderen (sociale ontwikkeling)

De kleuters kunnen het leven van astronauten naspelen.

19 rollen spelen (sociale ontwikkeling)

43 muzisch omgaan met spelend uitbeelden (muzische ontwikkeling)

De kleuters kunnen uitleggen dat het op de maan anders is dan op de aarde.

61 kennis en vaardigheden structureren (denkontwikkeling)

71 ervaringen verwoorden (taalontwikkeling)

Voetstap 6De kleuters kunnen voorwerpen nauwkeuriger bekijken met vergrootglazen.

55 intens kijken (zintuiglijke ontwikkeling)


De kleuters kunnen wensen verwoorden voor zichzelf en anderen.

10 interesse hebben voor anderen (positieve ingesteldheid)

22 zich inleven in anderen (sociale ontwikkeling)

71 ervaringen verwoorden (taalontwikkeling)

De kleuters gebruiken de ster als figuur bij knutselactiviteiten.

41 muzisch omgaan met materialen en beelden (muzische ontwikkeling)

45 kleinmotorisch bewegen (motorische ontwikkeling)

De kleuters ontdekken hoe ze een ster kunnen schilderen.

45 kleinmotorisch bewegen (motorische ontwikkeling)

81 iets te weten komen (ontwikkeling van de zelfsturing)

Voetstap 7De kleuters kunnen ervaringen opdoen door vanaf een hoogte naar beneden te kijken.

66 inzichten verwerven over de ruimte (denkontwikkeling)

De kleuters herkennen voorwerpen vanuit een verschillend gezichtsveld.

55 intens kijken (zintuiglijke ontwikkeling)

61 kennis en vaardigheden structureren (denkontwikkeling)

Voetstap 8De kleuters kunnen veranderingen waarnemen en verwoorden.

55 intens kijken (zintuiglijke ontwikkeling)

71 ervaringen verwoorden (taalontwikkeling)

De kleuters ervaren hoelang een minuut is.

67 inzichten verwerven over de tijd (denkontwikkeling)

De kleuters doen ervaringen op met tijd en tijdsduur.

67 inzichten verwerven over de tijd (denkontwikkeling)

De kleuters kunnen terugblikken op het voorbije thema.

72 ervaringen uitwisselen (communiceren) (taalontwikkeling)

84 kritisch reflecteren (ontwikkeling van de zelfsturing)Schoolthema Mmm! 5 jaar
Voetstap 1

De kleuters werken samen aan een bereiding.

9 zich verbonden voelen (positieve ingesteldheid)

21 samenwerken (sociale ontwikkeling)

De kleuters werken veilig en hygiënisch aan een bereiding.

24 regels en afspraken naleven en waarderen (morele ontwikkeling)

De kleuters proeven verschillende bereidingen.

59 intens smaken (zintuiglijke ontwikkeling)

Voetstap 2De kleuters beseffen dat een recept helpt bij het koken.

63 kennis en ervaringen integreren (denkontwikkeling)

74 visuele boodschappen (pictogrammen) interpreteren en er gepast op reageren (taalontwikkeling)

De kleuters kunnen vragen over het filmpje beantwoorden.

38 nadenken en spreken over eigen muzische uitingen en die van anderen (muzische ontwikkeling)

74 visuele boodschappen (pictogrammen) interpreteren en er gepast op reageren (taalontwikkeling)

De kleuters beleven plezier aan samen dansen.

6 plezier beleven (positieve ingesteldheid)

39 muzisch omgaan met lichaamshoudingen en bewegingen (muzische ontwikkeling)

Voetstap 3De kleuters maken kennis met kookboeken en recepten.

74 visuele boodschappen (pictogrammen) interpreteren en er gepast op reageren (taalontwikkeling)

81 iets te weten komen (ontwikkeling van de zelfsturing)

De kleuters maken kennis met pictogrammen.

74 visuele boodschappen (pictogrammen) interpreteren en er gepast op reageren (taalontwikkeling)

De kleuters doen ervaringen op met de balansweegschaal.

69 inzichten verwerven over meten (denkontwikkeling)

De kleuters noteren hun weegresultaten op een meetgrafiek.

69 inzichten verwerven over meten (denkontwikkeling)

75 boodschappen omzetten in pictogrammen (taalontwikkeling)

De kleuters bewegen intensief tijdens het estafettespel.

49 dynamisch bewegen (motorische ontwikkeling)

52 fysieke fitheid verwerven (motorische ontwikkeling)

Voetstap 4De kleuters helpen bij de bereiding van een recept.

9 zich verbonden voelen (positieve ingesteldheid)

21 samenwerken (sociale ontwikkeling)

De kleuters weten welk lichaamsdeel bij een bepaald zintuig hoort.

61 kennis en vaardigheden structureren (denkontwikkeling)

De kleuters ervaren de functie van een rasp.

64 inzichten verwerven over natuur en techniek (denkontwikkeling)

81 iets te weten komen (ontwikkeling van de zelfsturing)

De kleuters hanteren de raspen op een veilige manier.

24 regels en afspraken naleven en waarderen (morele ontwikkeling)

Voetstap 5De kleuters denken na over en verwoorden de functie van een reclame.

27 ontdekken dat mensen iets vanuit een bedoeling kunnen doen (morele ontwikkeling)

77 nadenken en spreken over eigen taalgebruik en dat van anderen (taalontwikkeling)

De kleuters kunnen zelf een tekst verzinnen voor een radiospotje voor hun kookboek.

12 initiatief nemen (positieve ingesteldheid)

42 muzisch omgaan met taal (muzische ontwikkeling)

80 plannen maken (ontwikkeling van de zelfsturing)

De kleuters durven zich expressief uiten tijdens het dramatiseren.

3 zich als persoon present stellen (positieve ingesteldheid)

43 muzisch omgaan met spelend uitbeelden (muzische ontwikkeling)

De kleuters maken kennis met opnameapparatuur.

64 inzichten verwerven over natuur en techniek (denkontwikkeling)

81 iets te weten komen (ontwikkeling van de zelfsturing)

Voetstap 6De kleuters kijken aandachtig naar een non fictieprogramma.

55 intens kijken (zintuiglijke ontwikkeling)

74 visuele boodschappen (pictogrammen) interpreteren en er gepast op reageren (taalontwikkeling)

De kleuters maken kennis met enkele functies die komen kijken bij de opname van een televisieprogramma.

64 inzichten verwerven over natuur en techniek (denkontwikkeling)

81 iets te weten komen (ontwikkeling van de zelfsturing)

De kleuters zorgen dat de taak van hun groepje goed wordt uitgevoerd.

10 interesse hebben voor anderen (positieve ingesteldheid)

21 samenwerken (sociale ontwikkeling)

82 een taak begrijpen, aanvatten, volhouden en afwerken (ontwikkeling van de zelfsturing)

De kleuters reflecteren over het opnemen van het kookprogramma.

84 kritisch reflecteren (ontwikkeling van de zelfsturing)

Voetstap 7De kleuters tonen respect en bewondering voor het werk van anderen.
De kleuters kunnen samen werken aan het kookboek.

21 samenwerken (sociale ontwikkeling)

De kleuters kunnen cijfers en letters kopiëren.

45 kleinmotorisch bewegen (motorische ontwikkeling)

76 kennismaken met geschreven taal (taalontwikkeling)

De kleuters bekijken aandachtig wat er op de kaft van een boek staat.

55 intens kijken (zintuiglijke ontwikkeling)

74 visuele boodschappen (pictogrammen) interpreteren en er gepast op reageren (taalontwikkeling)

Voetstap 8De kleuters sorteren het afval in de juiste vuilniscontainer.

61 kennis en vaardigheden structureren (denkontwikkeling)

De kleuters genieten van het beluisteren van de zelfgemaakte radiospot, van het kijken naar hun kookprogramma en naar het kookboek.

6 plezier beleven (positieve ingesteldheid)

55 intens kijken (zintuiglijke ontwikkeling)

56 intens luisteren (zintuiglijke ontwikkeling)

De kleuters bewonderen samen het resultaat van de samenwerking.

9 zich verbonden voelen (positieve ingesteldheid)

De kleuters blikken terug op de voorbije dagen aan de hand van een rood en groen voorwerp.

72 ervaringen uitwisselen (communiceren) (taalontwikkeling)

84 kritisch reflecteren (ontwikkeling van de zelfsturing)
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina