Modelbrief voor eu webdomains gedupeerden die nog niet hebben betaald per fax: 020 – 890 75 89Dovnload 9.26 Kb.
Datum17.10.2016
Grootte9.26 Kb.
MODELBRIEF VOOR EU WEBDOMAINS GEDUPEERDEN

DIE NOG NIET HEBBEN BETAALD

Per fax: 020 – 890 75 89

en per fax : 0044 – 207 657 3065

en per post
EDS Domain Services Ltd.

h.o.d.n. “EU Web Domains”

Afdeling Customer Service

Postbus 75809

1070 AV AMSTERDAM
[Plaats], [Datum]
Inzake : uw factuur voor domeinnaam registratie
Geachte heer, mevrouw,
Naar aanleiding van uw factuur voor domeinnaam registratie berichten wij u als volgt.
De factuur is ten onrechte verzonden omdat geen sprake is van een geldige overeenkomst met uw bedrijf. Wij zullen u dan ook niets betalen. Dit wordt als volgt toegelicht.
Wij hebben nooit een aanvraagformulier of opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekend. Bij domeinnaam registraties is dit echter wél gebruikelijk, en voor veel extensies zelfs vereist. U stelt dat sprake zou zijn van telefonische toestemming. Dit betwist ik. Naar vaste rechtspraak is dat bovendien onvoldoende om een geldige overeenkomst aan te nemen. Bij telefonische contacten is immers snel sprake van misverstanden. Dat geldt natuurlijk helemaal als, zoals in dit geval, ongevraagd en onaangekondigd wordt gebeld over een niet-alledaagse kwestie zoals domeinnaam registraties. Hier houden wij ons normaal helemaal niet mee bezig. Wij menen dan ook dat een telefoongesprek niet kan leiden tot een overeenkomst met u.
Wij herinneren ons wel een telefoongesprek over domeinnamen. Er werd onaangekondigd en ongevraagd telefonisch contact met ons opgenomen door een bedrijf dat wij niet kenden. Kennelijk uw bedrijf. Uw bedrijf zei dat u de onafhankelijke toezichthouder op domeinnamen bent en dat u had vastgesteld dat een concurrent van ons bedrijf een aantal domeinnamen had geclaimd, die heel erg op onze eigen domeinnaam lijken. Alleen als wij direct zouden instemmen met registratie van die domeinnamen op onze eigen naam, konden wij dit voorkomen. Anders zouden de domeinen naar de concurrent gaan en zouden wij als bedrijf grote schade kunnen lijden. Wij begrijpen nu, dat dit allemaal niet waar is. Uw bedrijf heeft ons dus, kort gezegd, voorgelogen. Wij zouden de domeinen nooit zelf registreren.

Een eventuele overeenkomst met u zou dan ook het gevolg zijn van bedrog en dwaling door uw onjuiste mededelingen. Ook is sprake van misbruik van omstandigheden, omdat u ons geen tijd heeft gegeven om er over na te denken terwijl u op een heel ongelegen tijdstip belde. Gelet hierop vernietigen wij hierbij de eventuele overeenkomst met uw bedrijf op grond van bedrog, dwaling en misbruik van omstandigheden. Ook dit brengt mee dat wij niets (meer) aan uw bedrijf verschuldigd zijn.Voor zover u een opname heeft gemaakt van het betreffende telefoongesprek verzoeken wij u hierbij om ons een kopie van deze opname te verstrekken, d.w.z. van het volledige gesprek, inclusief het verkoopgedeelte. Wij behouden ons het recht voor om deze opname technisch te laten onderzoeken. Ook verzoeken wij u om ons hierbij schriftelijk opgave te doen van de volledige naam en woonplaats van uw verkoper die het gesprek heeft gevoerd, zodat wij deze zo nodig door de rechter of justitie als getuige kunnen laten horen.
Overigens begrijpen wij uit de media dat veel bedrijven een soortgelijke ervaring hebben met uw bedrijf of met soortgelijke bedrijven. Hierdoor krijgen wij de indruk dat mogelijk zelfs sprake is van strafbare oplichting als bedoeld in artikel 326 Wetboek van Strafrecht. Uw bedrijf doet zich ten onrechte voor als toezichthouder (‘valse hoedanigheid’). Daarnaast vertelt u meerdere leugens: dat de domeinnaam door een concurrent is geclaimd, dat alleen uw bedrijf ons hiertegen kan beschermen en dat dit alleen maar kan als wij direct toestemming geven voor registratie op onze kosten (‘samenweefsel van verdichtsels’). Tot slot doet uw bedrijf zich (kennelijk ten onrechte) voor als een betrouwbare, internationale instelling via de website www.euwebdomains.com en verschillende adressen en/of bankrekeningen en/of telefoon- en faxnummers in meerdere Europese landen (‘listige kunstgrepen’). Hiermee probeert u bedrijven te bewegen om een domeinnaam via u te laten registreren, iets wat ze anders niet zouden doen, en dan ook nog tegen tarieven die veel hoger liggen dan in de branche gebruikelijk is. Ik behoud mij dan ook het recht voor om aangifte te doen van oplichting bij justitie en om de zaak aan te melden bij het Steunpunt Acquisitiefraude in Apeldoorn. Bovendien brengt dit mogelijke strafbare feit mee dat een eventuele overeenkomst met uw bedrijf ook om die reden nietig is, zodat wij ook daarom niets aan u verschuldigd zijn.
Gelet op het voorgaande gaan wij er vanuit dat uw factuur is komen te vervallen. Wij zullen deze in ieder geval niet betalen. Eventuele (verdere) acties van uw kant in verband met de factuur achten wij onrechtmatig, zodat wij u hierbij alvast bij voorbaat aansprakelijk stellen voor alle schade en kosten die hieruit mochten voortvloeien, daaronder begrepen eventuele kosten van rechtsbijstand, procedures en een financiële compensatie voor alle tijd die wij hieraan verder zelf mochten moeten besteden.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

[naam bedrijf]
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina