Naar uitbreiding van de Unie Aanbeveling Commissie: onderhandelingen met tien kandidaat-lidstaten afsluitenDovnload 16.58 Kb.
Datum17.10.2016
Grootte16.58 Kb.


IP/02/1443

Brussel, 9 oktober 2002Naar uitbreiding van de Unie - Aanbeveling Commissie: onderhandelingen met tien kandidaat-lidstaten afsluiten

Volgens de Europese Commissie kunnen de onderhandelingen met Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië over toetreding tot de Europese Unie vóór eind dit jaar worden afgesloten. Volgens de Commissie zijn deze landen klaar voor toetreding vanaf begin 2004. De aanbevelingen zijn gebaseerd op een strenge en rechtvaardige evaluatie van de mate van voorbereiding van elke kandidaat-lidstaat. De voorbereidingen van de tien landen op het lidmaatschap worden voortgezet en door de Commissie nauwlettend gevolgd. De Commissie verleent alle steun aan de inspanningen van Bulgarije en Roemenië om hun doel van toetreding in 2007 te realiseren. De Commissie beveelt de EU verder aan de steun voor de voorbereidingen van Turkije in de pretoetredingsfase te verbeteren en daarvoor aanvullende middelen te verstrekken. De bevindingen en aanbevelingen van de door de Commissie goedgekeurde periodieke verslagen en het strategiedocument worden op 24 en 25 oktober tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad in Brussel besproken.

Het historische project om ons continent één te maken en vrede, stabiliteit en democratie in Europa veilig te stellen, ligt nu binnen ons bereik”, verklaarde Commissievoorzitter Romano Prodi, daaraan toevoegend: “Ik ben overtuigd dat de Europese Raad onze aanbevelingen zal overnemen en de weg zal vrijmaken voor afsluiting van de onderhandelingen vóór eind dit jaar”.

Günter Verheugen, Commissielid voor uitbreiding, verklaarde: “Deze aanbevelingen zijn rechtvaardig en objectief. Zij zijn een uitvloeisel van de opmerkelijke vooruitgang die de kandidaat-lidstaten op eigen kracht hebben geboekt. De Europese Unie kan haar inspanningen nu richten op een beperkt aantal resterende punten in de onderhandelingen”.

De periodieke verslagen en het strategiedocument bevatten dit jaar drie belangrijke boodschappen:  • De pretoetredingsstrategie van de Unie is een succes gebleken. Het proces van omschakeling in de kandidaat-lidstaten is aanzienlijk versneld door het vooruitzicht van toetreding.

  • De toetredingsonderhandelingen, die zijn gebaseerd op de beginselen van eigen merites, differentiatie en inlopen, kunnen met de meeste kandidaat-lidstaten vóór eind 2002 worden afgesloten. De voorbereidingen op de uitbreiding worden voortgezet.

  • Uitbreiding is een inclusief proces, dat nog niet is afgesloten wanneer de eerste landen toetreden. De Europese Unie blijft haar volledige steun verlenen aan kandidaat-lidstaten die niet kunnen deelnemen aan de volgende uitbreidingsronde.

Een strenge, maar eerlijke methode

Net als in vorige jaren onderzocht de Commissie de vorderingen van de kandidaat-lidstaten bij het voldoen aan de in 1993 op de Europese Raad van Kopenhagen vastgestelde toetredingscriteria. Zij deed dat volgens de in 1997 in Agenda 2000 gedefinieerde en toegelichte methode.

Overeenkomstig de zogeheten “criteria van Kopenhagen”, vereist het lidmaatschap dat de kandidaat-lidstaat is gekomen tot:


  • stabiele instellingen die de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en het respect voor en de bescherming van minderheden garanderen”: dit is het politieke criterium.

  • het bestaan van een functionerende markteconomie alsook het vermogen om de concurrentiedruk en de marktkrachten binnen de Unie het hoofd te bieden”: dit zijn de economische criteria.

  • het vermogen de verplichtingen van het lidmaatschap op zich te nemen, wat mede inhoudt dat zij de doelstellingen van een politieke, economische en monetaire unie onderschrijven”. Dit criterium verwijst naar de implementatie van de wetgeving van de Unie (het acquis communautaire”) en het toezien op de daadwerkelijke toepassing door passende bestuurlijke en gerechtelijke structuren.

De kandidaat-lidstaten worden geacht bij toetreding aan alle voorwaarden te voldoen. De Commissie heeft derhalve in de periodieke verslagen van dit jaar een vooruitblik opgenomen, gebaseerd op de vorderingen van de kandidaat-lidstaten, niet alleen in de afgelopen twaalf maanden, maar over een periode van enkele jaren. Ook wordt rekening gehouden met hun staat van dienst bij de implementatie van toezeggingen die zij in de loop van de onderhandelingen doen en met gedetailleerde implementatieplannen waarover overeenstemming is bereikt tussen de Unie en de betrokken kandidaat-lidstaten. Dankzij deze aanpak kan de Commissie een uitspraak doen over de vraag of een kandidaat-lidstaat al dan niet klaar is voor toetreding begin 2004.

Voornaamste conclusies van de verslagen

De Commissie is van mening dat Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië voldoen aan de politieke criteria en zullen voldoen aan de economische en acquis-criteria binnen het tijdsbestek dat door de Europese Raad is voorzien voor toetreding. Deze landen zullen vanaf 2004 klaar zijn voor toetreding. De Commissie doet de aanbeveling de toetredingsonderhandelingen met deze landen vóór eind dit jaar af te sluiten, met het doel het Toetredingsverdrag begin 2003 te ondertekenen.

Met betrekking tot de implementatie van het acquis maken de verslagen, in het algemeen, melding van een hoge mate van aanpassing in de kandidaat-lidstaten op vele gebieden. Dit is te danken aan de aanzienlijke vorderingen van de afgelopen jaren bij de omzetting van het acquis. Er is ook gestaag vooruitgang geboekt bij de opbouw van de bestuurlijke en justitiële structuren die vereist zijn voor de implementatie en handhaving van het acquis.

In bepaalde sectoren dient de aanpassing aan het acquis te worden afgerond en dient de opbouw van de nodige bestuurlijke capaciteit te worden voltooid met het oog op de toetreding. Dit is het geval voor de volgende terreinen: interne markt, mededinging, consumentenbeleid, milieu, vervoer, energie, sociaal beleid en werkgelegenheid, justitie en binnenlandse zaken en belasting.

Voor een beperkt aantal sectoren worden in de verslagen van dit jaar, voor bepaalde landen, gebieden van het acquis geïdentificeerd waarop bijzondere inspanningen nodig zijn. Daarbij worden, in enkele gevallen, de maatregelen onderstreept die dringend dienen te worden genomen. In diverse kandidaat-lidstaten zijn bijzondere inspanningen vereist, met name in de volgende sectoren:


  • douane: bijzondere inspanningen zijn nodig voor volledige interconnectie van de nationale systemen met de douane-informatiesystemen van de Gemeenschap.

  • landbouw: opzetten van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS), dat absoluut noodzakelijk is voor het beheer en de controle van directe betalingen.

  • regionaal beleid: kandidaat-lidstaten dienen hun definitieve implementatiestructuren duidelijk te definiëren en hun bestuurlijke capaciteit te versterken.

  • financiële controle: kandidaat-lidstaten dienen hun inspanningen te richten op de implementatie van adequate systemen voor interne financiële controle binnen de overheidssector.

Zorgvuldige implementatie van het acquis

Zoals reeds is gezegd, worden in de periodieke verslagen enkele gebieden genoemd waarop verdere verbeteringen nodig zijn, met name om het acquis te implementeren en te handhaven. Deze inspanningen dienen krachtig te worden doorgezet. Om de vooruitgang te screenen en een succesvol lidmaatschap van de Europese Unie mogelijk te maken, zal de Commissie dit vraagstuk regelmatig volgen en verslag uitbrengen aan de Raad van Ministers. Zes maanden vóór de beoogde toetredingsdatum zal de Commissie een uitgebreid verslag voorleggen aan de Raad en het Europees Parlement.

Na de uitbreiding zal de Commissie, als hoedster van het Verdrag, zorgen voor de zorgvuldige implementatie van de EU-wetgeving in de nieuwe lidstaten, met dezelfde methoden en rigueur als in de huidige lidstaten.

Om te zorgen voor een soepele opname van dit ongekende aantal nieuwe lidstaten in het EU-beleid, meent de Commissie dat het Toetredingsverdrag moet voorzien in invoering, gedurende een beperkte periode, van een specifieke vrijwaringsclausule voor de interne markt (met inbegrip van voedselveiligheid) en justitie en binnenlandse zaken. Zo kan soepeler worden gereageerd op mogelijke problemen in de eerste periode van het lidmaatschap. Dit vormt een aanvulling op de gebruikelijke instrumenten van de Commissie om te zorgen voor naleving van de EU-wetgeving. Een dergelijke vrijwaringsclausule dient maximaal twee jaar te duren.

Op basis van de analyse in de periodieke verslagen geeft de Commissie verder duidelijk aan op welke wijze de voorgestelde Faciliteit voor institutionele opbouw van € 380 miljoen voor nieuwe lidstaten voor de periode 2004 – 2006 (in het financiële kader voor de onderhandelingen van 30 januari 2002) dient te worden gebruikt. Deze faciliteit dient ter financiering van de verdere versterking van de bestuurlijke capaciteit van de kandidaat-lidstaten wanneer deze eenmaal lid zijn. Deze middelen zijn voornamelijk bestemd voor de ondersteuning van justitiële hervormingen en bestuurlijke verbeteringen met betrekking tot grenscontroles, douane-unie, veterinaire diensten, voedselveiligheid, milieu en nucleaire veiligheid. Dit moet ten dele worden bereikt door kortetermijndetachering van ambtenaren uit de nieuwe lidstaten bij overheidsinstanties in de huidige lidstaten.

Een aangepaste toetredingsstrategie voor Bulgarije en Roemenië

De Commissie verleent alle steun aan de inspanningen van Bulgarije en Roemenië om hun doel van toetreding in 2007 te realiseren. De Commissie doet derhalve, nog vóór de Europese Raad van Kopenhagen, en op basis van de analyse in de periodieke verslagen van 2002, voorstellen voor gedetailleerde routebeschrijvingen voor Bulgarije en Roemenië om de voorbereidingen van deze twee landen te voltooien.

Om ervoor te zorgen dat Bulgarije en Roemenië klaar zijn voor het lidmaatschap van de Europese Unie, zal sterker de nadruk worden gelegd op justitiële en bestuurlijke hervorming. Verder dient de pretoetredingsbijstand voor Bulgarije en Roemenië geleidelijk fors te worden verhoogd vanaf de datum waarop de eerste onderhandelingsronde van start gaat, en in combinatie met de vorderingen die worden geboekt bij de implementatie van de routebeschrijvingen.

Een nieuwe impuls voor het uitbreidingsproces met Turkije

Turkije heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het voldoen aan de politieke criteria van Kopenhagen. De doodstraf is afgeschaft, behalve in oorlogssituaties, en er zijn belangrijke stappen gezet om uitzendingen en onderwijs toe te staan in andere talen dan Turks. De noodtoestand is opgeheven in twee van de vier provincies waar die van toepassing was.

Toch voldoet Turkije niet volledig aan de politieke criteria. De hervormingen omvatten enkele grote beperkingen, die in het periodiek verslag worden toegelicht. Zo zijn de fundamentele rechten en vrijheden niet volledig gegarandeerd, moeten voor talloze hervormingen verordeningen of andere bestuurlijke maatregelen worden goedgekeurd, en moeten enkele, onder de politieke criteria vallende vraagstukken nog adequaat worden aangepakt. Turkije wordt aangemoedigd het hervormingsproces voort te zetten ter versterking van de democratie en de bescherming van de mensenrechten, in de wetgeving en de praktijk.

De Commissie doet de aanbeveling aan de Europese Unie om haar steun voor de voorbereidingen van Turkije in de pretoetredingsfase te versterken. Om de implementatie van de pretoetredingsstrategie voor Turkije te versnellen, dient vanaf 2004 méér financiële bijstand te worden verleend onder rubriek 7 van de begroting voor pretoetredingssteun. Deze verhoging is bedoeld om Turkije in staat te stellen de overheidsadministratie te versterken, om de overname van het acquis te steunen, en om de integratie van Turkije in de Europese economie te vergemakkelijken.http://europa.eu.int/comm/enlargement

http://europa.eu.int/comm/enlargement/press_corner.htm


: rapid
rapid -> Tribunal de cuentas europeo
rapid -> IP/99/668 Brussel, 9 september 1999 Commissie sluit dossier over stelsel van vaste boekenprijzen in Nederland
rapid -> Perscommuniqué nr. 31/13
rapid -> Bestrijding seksueel geweld tegen minderjarigen tijdens wk voetbal: eu start campagne
rapid -> Europese Commissie Persbericht Brussel, 25 september 2014 Europese Dag van de talen: diversiteit zit in ons dna
rapid -> Ip/01/1393 Brussel, 10 oktober 2001 Commissie verbiedt Schneider Electric verwerving controle over Legrand
rapid -> Financiële diensten: de Commissie zet een buitengerechtelijk klachtennetwerk op om de consumenten meer vertrouwen te geven
rapid -> Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor steun aan nieuwe multifunctionele kernreactor in Nederland
rapid -> Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken
rapid -> De Europese economie heeft een stevige industriële basis nodig
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina