Naleving keur en de vaarwateren Versie 30 september 2002Dovnload 196.85 Kb.
Pagina1/3
Datum26.08.2016
Grootte196.85 Kb.
  1   2   3

Meerjarenplan Handhaving 2002-2005


Hoofdafdeling Beheer en Onderhoud

Sector Waterbeheer


Naleving keur en de vaarwateren

Versie 30 september 2002


Projectnummer 62212

COLOFON

Redactie Jan Leijen

Bijdragen Ted Koense

Rik Broekhof

Annemarie Weijenberg


Jan Portengen

Menno Wieten

Kees van Son

Rob RoelfsemaProjectleider Jan Leijen

Opdrachtgever Otto Ferf Jentink

Ondersteuning Margo Mudde

Informatie DWR – Sector Waterbeheer

Afdeling Beheer en Technische Ondersteuning

Postbus 1061

1200 BB Hilversum

Telefoon 035-6477829

E-mail jan.leijen@dwr.nl

Inhoudsopgave


paginanummer

1. Inleiding 4

2. Waarom dit meerjarenplan handhaving keur en vaarwateren? 5

De aanleiding van deze nota

2.1 Welke positieve effecten hopen we te bereiken? 5


3. Welke taken liggen er momenteel en wat doen we? 6

Een taakveldanalyse van de handhaving keur en vaarwegen tot heden  1. Toezicht en handhaving keur en verordening waterhuishouding 6

   1. Diepteschouw 6

   2. Inspectie waterkeringen 6

   3. Controle vergunningen 6

   4. Schouw en schouwvoering 7

   5. Grondwatertaken Amsterdam 8

   6. Surveillance 8
  1. Toezicht en handhaving vaarwegen 9

   1. Algemeen 9

   2. Surveillance op de vaarwegen tot nu toe 9

    1. Analyse vaarweggebruik 9

    2. Controle-inspanningen vaarwegen algemeen 11

    3. Overige activiteiten 11

    4. Veiligheid 11

    5. Huidige situatie binnen de regio Amsterdam 11

4. Hoe vaak wordt nu gecontroleerd? 12

Welke verschillende toezichtsfrequenties kennen we?


  1. Keur en verordening waterhuishouding 12  1. Vaarwegen 12

4.2.1 Geen surveillance 12

4.2.2 Aantal surveillances overige vaarwegen 12

4.2.3 Preventieve aanwezigheid 13

4.2.4. Signalering veranderingen 13

4.2.5 Veiligheid 13

4.2.6 Overzichten huidige surveillancefrequentie 13

5. Welke doelen worden er gesteld? 15

Wat streven we nu na en waar willen we naar toe?

5.1 Keur en verordening waterhuishouding 15

5.1.1 Vergunningen 15

5.1.2 8-jaarlijkse schouw 15

5.1.3 Algemene schouw 16

5.1.4 Preventieve communicatie 17

5.1.5 KLIC-meldingen 17

5.1.6 Surveillance 17

5.1.7 Toezicht waterkeringen 17


5.2 Vaarwegen 18

5.2.1 Surveillance 18

5.2.2 Controlefrequentie 19

5.2.3 Samenwerking overige disciplines 20

5.2.4 Calamiteitenbestrijding 20
5.3 Geautomatiseerd ondersteunend systeem 20
6. Wat is er nodig om de doelstelling 2005 te realiseren? 21

Een capaciteitsberekening  1. Personele consequenties keur en verordening waterhuishouding 21

  2. Personele consequenties vaarwegen 22

7. Wat kost het uitvoeren van deze nota? 23

Een financiele onderbouwing
8. Ter afsluiting 25

Conclusies


1. Inleiding
In de nota handhaving “Naleving op peil” van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), welke door het algemeen bestuur op 20 december 2001 is vastgesteld, is een nadere uitwerking gegeven van de voorgestane wijze van handhaving. De nota beoogt een integraal handhavingsbeleidskader te geven voor alle taken waarvoor AGV bevoegd is.
Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid haar taken juist uitvoert. Om dit te bereiken dient toezicht te worden gehouden op de naleving van de geldende regelgeving en in beginsel handhavend te worden opgetreden, indien er sprake is van handelen in strijd met deze wettelijke voorschriften. Gelet op deze verantwoordelijkheid is het van groot belang dat er binnen het hoogheemraadschap voldoende capaciteit aanwezig is om erop toe te zien dat de regelgeving wordt nageleefd, zodat de taken verantwoord kunnen worden uitgevoerd. Aldus de samenvatting van “Naleving op peil”.
In de “visie DWR voor 2006” staat over handhaving het volgende.

DWR zal binnen de eigen organisatie de handhaving zoveel mogelijk verbijzonderen en bij de handhaving binnen de eigen dienst uitgaan van dezelfde strategie als bij handhaving extern. DWR wil binnen afzienbare tijd alle vergunningen up to date hebben. DWR zal niet langer passief gedogen en slechts in uitzonderingsgevallen actief gedogen.


Hoe groot de capaciteit dient te zijn om voldoende handhavend te kunnen optreden wordt concreet weergegeven in zogenaamde maarjarenplannen. De handhaving van wetten en verordeningen is binnen DWR ondergebracht binnen de sector Waterbeheer en meer concreet binnen de hoofdafdelingen Emissies en Handhaving en Beheer en Onderhoud. Onderhavige nota betreft het Meerjarenplan Handhaving Beheer en Onderhoud 2002 – 2005.
In dit plan wordt de handhaving, de prioriteiten, de doelen voor de periode 2002-2005, de daarvoor benodigde capaciteit en de resultaten van handhaving van de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement (BPR), het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer (BABS), de provinciale Vaarwegenverordeningen, de Waterstaatswet 1900, de Waterschapswet, de Wet op de Waterhuishouding, de Verordening Waterhuishouding, de Wrakkenwet en de Keur beschreven.
Hilversum, april 2002

Afdeling Beheers en Technische Ondersteuning

Hoofdafdeling Beheer en Onderhoud
  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina