Natura 2000-beheerplan WaddenzeeDovnload 1.86 Mb.
Pagina1/29
Datum24.07.2016
Grootte1.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

powerpluswatermarkobject1

Concept Natura 2000-beheerplan Waddenzee

Periode 2013-2018

     

Rijkswaterstaat

Waterdienst

maart 2012

conceptVoor u ligt het tweede concept van het Natura 2000-beheerplan Waddenzee. Bij dit gebiedsdeel hoort een Algemeen deel, waarin overkoepelende zaken die voor het gehele waddengebied gelden zijn opgenomen. Het Algemeen deel is nog niet gereed.
Wij hebben zoveel mogelijk commentaar op het eerste concept verwerkt. In een aantal gevallen is commentaar bewust en onderbouwd niet verwerkt. Voor hoofdstuk 7 Activiteiten geldt dat er nog veel vragen zijn en dat door tijdgebrek niet al het commentaar is verwerkt.
Dit concept beheerplan bevat nog een aantal vragen aan RWS (in comments toegevoegd). Daarnaast worden acties benoemd: in blauw zijn de acties voor RWS aangegeven, in groen de acties voor DHV. De verwijzingen zijn in veel gevallen nog in geel aangegeven, zodat wijzigingen makkelijk kunnen worden doorgevoerd.
Bij dit concept is een excel-bestand meegeleverd, wij verzoeken u om deze tabel te gebruiken om uw commentaar aan ons door te geven. Het is daarbij belangrijk om duidelijk het regelnummer en het paragraafnummer aan te geven.

© DHV B.V. Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHV B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gercertificeerd volgens ISO 9001.

1

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

dossier : AB0898


registratienummer :      
versie : 2.0

classificatie : Klant vertrouwelijk     Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found


INHOUD BLAD

Samenvatting 5

1 Inleiding 6

1.1 Wat is Natura 2000? 6

1.2 Beheerplan Waddenzee 6

1.3 Functie beheerplan 8

1.4 Uitgangspunten en gebruikte systematiek beheerplan 9

1.5 Leeswijzer 11

2 Landschapsecologische beschrijving 12

2.1 Visie op toekomstig beheer en ontwikkelingen in het waddengebied 20

3 Instandhoudingsdoelstellingen 23

3.1 Kernopgaven en ‘sense of urgency’ 23

3.2 Instandhoudingsdoelstellingen 24

4 Uitgangspunten Beleid en Huidige Activiteiten 30

4.1 Plannen en beleid 30

4.2 Huidige activiteiten 33

4.3 Huidig natuurbeheer 35

4.4 Ontwikkelingen in activiteiten 38

4.5 Ontwikkelingen in natuurbeheer 39

5 Instandhoudingsdoelen in omvang, ruimte en tijd 41

5.1 Inleiding 41

5.2 Habitattypen 41

5.3 Habitatsoorten 55

5.4 Broedvogels 58

5.5 Niet-broedvogels 64

5.6 Ecologische kansen voor de instandhoudingsdoelstellingen in de huidige situatie 80

6 Instandhoudingsmaatregelen 83

6.1 Inleiding 83

6.2 Beschrijving instandhoudingsmaatregelen 83

7 Effecten van huidige activiteiten op de Instandhoudings-doelstellingen 87

7.1 Inleiding 87

7.2 Uitwerking huidige activiteiten 91

8 Overzicht van Maatregelen en het Doelbereik 118

8.1 Overzicht van nieuwe maatregelen 118

8.2 Worden de doelen bereikt? 121

9 Uitvoeringsprogramma 138

9.1 Uitvoering maatregelen: verantwoordelijkheden en kosten 138

9.2 Communicatie 138

9.3 Toezicht en handhaving 139

9.4 Monitoring en evaluatie van instandhoudingsdoelstellingen en maatregelen 144

9.5 Financiering van gehele uitvoering beheerplan 146

10 Sociaal economische Gevolgen 147

10.1 Inleiding 147

10.2 Beroepsvisserij 147

10.3 Recreatie 148

10.4 Civiele werken 149

10.5 Natuurbeheer en agrarisch gebruik 149

10.6 Toekomstige plannen en projecten en vergunningverlening 150

11 Literatuurlijst / bronnen 151

COLOFON 155
Bijlagen

SEQ niveau0 \h \r0Samenvatting


PM

1Inleiding

1.1Wat is Natura 2000?


PM: Verwijzing naar Algemeen deel

De biodiversiteit loopt wereldwijd sterk terug. De Europese Unie beschermt de natuurwaarden van Europa. De belangrijkste pijler van Europese natuurbescherming is de realisatie van Natura 2000: een netwerk van Europese natuurgebieden met belangrijke natuurwaarden. De Natura 2000-gebieden zijn aangewezen op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Het doel is een wezenlijke bijdrage aan het behoud en herstel van de natuur van communautair belang in de Europese Unie. De Waddenzee is als Natura 2000-gebied onderdeel van het Natura 2000-netwerk. Op Europees niveau is het doel: behouden van de Europese biodiversiteit. Voor het Natura 2000-gebied Waddenzee zijn doelen (instandhoudingsdoelstellingen) geformuleerd die bijdragen aan het behoud van de Europese biodiversiteit.


Binnen en buiten Natura 2000-gebieden komen ook economische activiteiten voor. In een beheerplan leggen Rijk en provincies vast welke activiteiten, op welke wijze mogelijk zijn in combinatie met het realiseren van de Natura 2000-doelen. Uitgangspunt is steeds het realiseren van ecologische doelen met respect voor en in een zorgvuldige balans met wat particulieren en ondernemers willen.
De toenmalige minister van LNV heeft voor Nederland 166 Natura 2000-gebieden aangemeld (Habitatrichtlijngebieden) of aangewezen (Vogelrichtlijngebieden). Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1 miljoen hectare. Het merendeel hiervan bestaat uit water. Op 26 februari 2009 heeft de toenmalige minister van LNV zeven Natura 2000-gebieden in het waddengebied definitief aangewezen op grond van artikel 10a van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet). Het betreft de Natura 2000-gebieden: Waddenzee, Noordzeekustzone, Duinen en Lage Land Texel, Duinen Vlieland, Duinen Terschelling, Duinen Ameland en Duinen Schiermonnikoog.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina