New Generation Lighting Adapts to Visibility and Road ConditionsDovnload 53.58 Kb.
Datum14.10.2016
Grootte53.58 Kb.


Persinformatie{0>January 2008<}100{>10 januari 2008 <0}

{0>New Generation Lighting Adapts to Visibility and Road Conditions<}0{>Nieuwe generatie verlichting past zich aan zichtbaarheid en wegomstandigheden aan<0}


 • {0>Highly intelligent lighting system debuts in Opel Insignia in 2008<}0{>Hyperintelligent verlichtingssysteem debuteert in Opel Insignia in 2008<0}

 • {0>Headlamp light distribution automatically adjusts to road profile and speed<}0{>Spreiding van lichtbundel wordt automatisch aangepast aan wegprofiel en snelheid<0}

 • {0>AFL already available in six Opel model lines including Corsa<}0{>AFL reeds verkrijgbaar in zes Opel modellen, waaronder Corsa<0}{0>Rüsselsheim.<}100{>B<0}Breda - {0>Opel was the first automaker to introduce the dynamic curve light and
90-degree cornering light with the innovative Adaptive Forward Lighting (AFL) to the
mid-size class in 2003.<}0{>In 2003 lanceerde Opel als eerste autofabrikant de dynamische bochtverlichting en 90°-hoekverlichting in de middenklasse met het innovatieve AFL-systeem (Adaptive Forward Lighting).<0} {0>In 2004, the dynamic curve light was presented in the compact class for the first time with the Opel Astra.<}0{>In 2004 werd de dynamische bochtverlichting met de Opel Astra ook voor het eerst in het segment van de compacte middenklassers gelanceerd.<0} {0>Opel democratized this safety technology even further in 2006 when it offered the Meriva and Corsa with bi-halogen-based curve and cornering light for the first time in the compact vehicle segment.<}0{>Opel democratiseerde deze veiligheidstechnologie nog verder in 2006 toen het merk de Meriva en Corsa lanceerde met bocht- en hoekverlichting op basis van bi-halogeentechnologie, een primeur voor het segment van de compacte auto’s.<0} {0>Opel has been a pioneer in automotive lighting technology for years, and now presents its next, even more intelligent headlamp generation – AFLPlus.<}0{>Opel is al jarenlang een pionier op het gebied van lichttechnologie voor auto's en stelt nu zijn volgende, nog intelligentere AFL-generatie voor.<
{0>AFLPlus automatically adjusts headlamp beam distribution to the prevailing road profile and visibility conditions.<}0{>DeDeDe nieuwe AFL-generatie past de spreiding van de lichtbundel automatisch aan het profiel van de weg en de zichtbaarheid van het moment aan.<0} {0>The system features nine lighting functions and debuts in the Opel Insignia.<}0{>Het systeem omvat negen lichtfuncties en maakt zijn debuut in de Opel Insignia.<0} {0>The new mid-size Opel, which makes its world premiere in July 2008 at the London Motor Show, boasts LED daytime running lamps that require less electricity (and therefore fuel) than using main low beam headlamps during the day.<}0{>Opels nieuwe middenklasser, die in juli 2008 in première gaat op de London Motor Show, zal beschikken over LED-daglichten die minder elektriciteit (en dus brandstof) verbruiken dan overdag brandende dimlichten.<0} {0>The new lighting graphics make the Insignia unmistakable by night or day for all road users.<}0{>De nieuwe koplampen maken de Insignia zowel overdag als ’s nachts onmiddellijk herkenbaar voor alle medeweggebruikers.<0}
{0>The maxim of Opel lighting technology specialists has always been to provide the
best-possible visibility for drivers in all conditions, while preventing the risk of blinding approaching traffic.<}0{>Opels lichtdeskundigen gaan steeds tot het uiterste om bestuurders in alle omstandigheden de best mogelijke zichtbaarheid te verzekeren en de kans op verblinding door naderend verkeer te minimaliseren.<0}

{0>The importance of good visibility in road traffic is confirmed in accident statistics:<}100{>Het belang van een goede zichtbaarheid in het verkeer blijkt uit de ongevalstatistieken:<0} {0>although there is around 33 percent less traffic on the roads at night, the risk of fatal accidents in twilight or darkness is twice as high as during the day.<}81{>hoewel er ’s nachts ongeveer 33% minder verkeer op de weg is dan overdag, is het aantal dodelijke ongevallen in donker twee keer zo hoog.<0}
{0>As well as additional safety, AFL also offers more driving fun:<}0{>AFL komt niet alleen het veiligheidsniveau ten goede, het versterkt ook het rijplezier:<0} {0>thanks to better visibility of the road ahead, the driver can make more informed decisions about his driving style and speed through curves.<}0{>dankzij het betere zicht op de weg kan de bestuurder beter onderbouwde beslissingen nemen op het gebied van rijstijl en snelheid in de bochten.<0} {0>An important argument in favor of state-of-the-art xenon lighting technology is also the lower fuel consumption of cars fitted with these headlamps.<}0{>Een belangrijk argument voor de geavanceerde xenontechnologie is ook het lagere verbruik van auto’s met deze koplampen.<0} {0>As the ignited gas in the headlamps operates at a very low voltage, the car’s alternator is not put under as much load as with conventional headlamps.<}0{>Aangezien het ontstoken gas in de koplampen op een erg lage spanning werkt, moet de alternator minder hard werken dan bij klassieke koplampen.<0} {0>The saving is around 0.06 liters per 100 km or one gram of CO2/km.<}0{>De besparing bedraagt ongeveer 0,06 liter per 100 km of een gram CO2/km.<0} {0>Compared to halogen headlamps this corresponds to an overall fuel saving of around one liter of fuel per 1600 kilometers driven with the headlamps on.<}0{>In vergelijking met halogeenkoplampen komt dat neer op een besparing van ongeveer 1 liter brandstof per 1.600 kilometer die men aflegt met de koplampen aan.<0}
{0>New AFL generation:<}0{>Nieuwe AFL-generatie:<0} {0>Wide range of functions for most diverse conditions<}0{>brede waaier functies voor uiteenlopende omstandigheden<0}
{0>The new AFLPlus lighting system, jointly developed with Hella, is based on powerful bi-xenon headlamps.<}0{>De nieuwe AFL-generatie, dat in samenwerking met Hella werd ontwikkeld, is gebaseerd op krachtige bi-xenonkoplampen.<0} {0>In conventional gas-discharge headlamps, the low beam light/dark boundary is formed with the help of a bulb shield.<}0{>Bij klassieke gasontladingslampen wordt de grens tussen licht en donker gevormd met behulp van een afschermkapje.<0} {0>Sophisticated AFLPlus technology features a free-form cylinder instead, which has several exactly calculated contours on its surface for various light beam patterns.<}0{>De nieuwe geavanceerde AFL-technologie heeft in plaats daarvan een cilinder met vrije vorm, die tal van precies berekende contouren op zijn oppervlak heeft voor diverse lichtbundelpatronen.<0}
{0>Numerous vehicle sensors measuring speed, yaw rate, steering angle and rain – plus the high beam assistant’s camera – collect information on road profile and visibility conditions and feed it to the control electronics.<}0{>De talloze sensoren die de snelheid, gierratio, stuurhoek en regenval meten, verzamelen samen met de camera van de ‘high beam assistant’ informatie over het profiel van de weg en de zichtbaarheid en geven die informatie door aan de elektronica.<0} {0>The system’s software then decides which lighting function is appropriate for the prevailing driving situation.<}0{>De software van het systeem beslist dan welke lichtfunctie het meest geschikt is voor de rijsituatie van dat moment.<0} {0>The software sends a corresponding command to a control motor, which rotates the headlamp cylinder to the requested contour in a split second.<}0{>De software verstuurt het overeenkomstige commando naar een stelmotor, die de koplampcilinder in een fractie van een seconde naar de gewenste contouren draait.<0}
{0>The cylinder rotation alters the course of the light rays, changing the headlamp beam.<}0{>De cilinderrotatie verandert de richting van de lichtstralen en dus de lichtbundel.<0} {0>As the module is on a pivot, it can also incorporate additional functions such as curve and cornering light.<}0{>DeDEDe module staat op een draaiende voet. {0>In Opel cars, these functions are especially effective as the car’s body does not obstruct the cornering light beam thanks to the headlamps’ three-dimensional design.<}0{>In Opel modellen is bocht- en hoekverlichting extra effectief, aangezien het driedimensionale design van de koplampen ervoor zorgt dat de carrosserie de lichtbundel van de bochtverlichting niet hindert.<0}


{0>Overview of nine lighting functions on left-hand drive vehicles:<}0{>Overzicht van de negen lichtfuncties op linksgestuurde modellen:<0}


 • {0>At speeds under 50 km/h, the Town Light provides a wider, beam with reduced range.<}0{>Bij snelheden tot 50 km/u biedt het ‘Town Light’ een bredere lichtbundel met een kleiner bereik.<0} {0>This helps the driver see pedestrians at the edge of the road better.<}0{>Zo heeft de bestuurder een beter zicht op voetgangers langs de kant van de weg;<0}

 • {0>The Pedestrian Area Light is for zones where the driver must exercise extreme caution.<}0{>Het ‘Pedestrian Area Light’ is voor zones waar de bestuurder extra voorzichtig moet zijn.<0} {0>It is activated at speeds between five and 30 km/h, and adjusts the cone of light for both headlamps by eight degrees toward each roadside.<}0{>Het wordt geactiveerd bij snelheden tussen 5 en 30 km/u en draait de lichtbundel van beide lichten acht graden naar de respectievelijke bermen.<0} {0>This function helps the driver see children playing next to the road earlier.<}0{>Die functie helpt de bestuurder om spelende kinderen naast de weg sneller op te merken;<0;

 • {0>The Country Road Light provides a brighter and more wide-ranging beam to the sides of the road than a conventional low beam.<}0{>Het ‘Country Road Light’ geeft een fellere lichtbundel die bovendien verder in de berm reikt dan een klassieke lichtbundel.<0} {0>It is activated between 50 and 100 km/h.<}0{>Deze functie wordt geactiveerd tussen 50 en 100 km/u;<0}

 • {0>The Highway Light creates a cone of light that illuminates the road ahead and the left-hand roadside better.<}0{>Het ‘Highway Light’ creëert een lichtkegel die de weg voor de wagen en de linkerberm beter verlicht.<0} {0>An increase in electrical output from 35 to 38 watts also provides a noticeable improvement in visibility.<}0{>Door het elektrische vermogen op te trekken van 35 tot 38 Watt, gaat ook de zichtbaarheid er merkbaar op vooruit.<0} {0>The Highway Light activates automatically above 100 km/h, but only when the steering angle sensor indicates that the road’s curve radii do not match that of a country road.<}0{>Deze snelwegverlichting wordt automatisch geactiveerd boven de 100 km/u maar alleen als de stuurhoeksensoren aangeven dat de bochten in de weg niet overeenkomen met die van een plattelandsweg;<0}

 • {0>The Adverse Weather Light is activated during rain or snow when the rain sensor recognizes rain or the windshield wipers are switched on.<}0{>Het ‘Adverse Weather Light’ wordt geactiveerd bij regen of sneeuw, wanneer de regensensor regen herkent of wanneer de ruitenwissers voor ingeschakeld zijn.<0} {0>This light function varies both the headlamp beams’ distribution pattern and its various outputs.<}0{>Deze lichtfunctie varieert zowel de spreiding van de koplampbundel als de diverse outputs.<0} {0>The headlamp beam distribution is directed more toward the roadsides (slightly less to the left) to make the guiding lines easier to see.<}0{>De koplampbundel wordt meer naar de bermen gericht (iets minder naar links) om de wegmarkeringen beter zichtbaar te maken.<0} {0>As the left headlamp beam output is reduced from 35 to 32 watts, the risk of blinding oncoming traffic is also minimized.<}0{>Door het vermogen van de koplamp te reduceren van 35 tot 32 Watt, wordt het risico op verblinding van naderend verkeer eveneens beperkt.<0} {0>Conventional headlamp beams are often irritating to oncoming traffic in such weather conditions, as the beams reflect off the wet road surface.<}0{>Klassieke koplampen zijn in dergelijke weersomstandigheden vaak irritant voor naderend verkeer, omdat de lichtbundel wordt gereflecteerd op het natte wegdek.<0} {0>The right headlamp beam output is increased from 35 to 38 watts to further improve the driver’s visibility.<}0{>Het vermogen van de rechterkoplamp wordt verhoogd van 35 tot 38 Watt om de zichtbaarheid van de bestuurder verder te verbeteren;<0}

 • {0>The Static Cornering Light (already included in the current AFL generation) illuminates an area to the right or left of the vehicle up to an angle of 90 degrees, making maneuvering easier in poorly illuminated areas, such as on dark access roads.<}0{>De statische hoekverlichting (reeds beschikbaar in de huidige AFL-generatie) verlicht een ruimte rechts of links van de wagen over een hoek van negentig graden om manoeuvres op slecht verlichte plaatsen zoals donkere opritten te vergemakkelijken.<0} {0>It is activated at speeds below 40 km/h either by a large steering angle or by the turn indicators.<}0{>De hoekverlichting wordt bij snelheden lager dan 40 km/u geactiveerd door een grote stuurhoek of het gebruik van de richtingaanwijzers;<0}

 • {0>The Dynamic Curve Light (already included in the current AFL generation) ensures improved illumination in curves.<}0{>De dynamische bochtverlichting (reeds beschikbaar op de huidige AFL-generatie) verzekert een verbeterde verlichting in de bochten.<0} {0>Curve Light’s bi-xenon headlamps shine at up to 15° right and left of the vehicle into the oncoming curve.<}0{>De bi-xenonlampen van de bochtverlichting schijnen tot 15° rechts en links van de wagen in de aankomende bochten.<0} {0>The Curve Light angle is determined by the car’s speed and steering angle.<}0{>De hoek van de bochtverlichting wordt bepaald door de snelheid en stuurhoek van de auto;<0}

 • {0>The High Beam Light (already included in the current AFL generation) provides maximum headlamp beam output and range.<}0{>Het grootlicht (reeds beschikbaar op de huidige AFL-generatie) biedt een maximaal vermogen en bereik voor de koplampbundel.<0} {0>Rather than beam asymmetrically, the High Beam Light optimally illuminates the full width of the road.<}0{>In plaats van asymmetrisch te schijnen verlicht het grootlicht de volledige breedte van de weg.<0} {0>The headlamps’ output also increases from 35 to 38 watts.<}0{>Het vermogen van de koplampen stijgt ook van 35 tot 38 Watt;<0}

 • {0>The ninth function is the High Beam Light Assistant, which is both an innovation in this segment and offers a considerable safety advantage when driving in darkness.<}0{>De negende functie is de ‘High Beam Light Assistant’, een innovatie voor dit segment die een aanzienlijk veiligheidsvoordeel biedt in het donker.<0} {0>The Assistant automatically activates the High Beam Light for better road illumination and therefore improved visibility.<}0{>De assistent activeert automatisch de grootlichten voor een betere verlichting en dus een betere zichtbaarheid.<0} {0>The system’s camera recognizes the headlamps or tail lights of other vehicles and automatically switches the headlamps to low beam when required to prevent blinding other road users.<}0{>De camera van het systeem herkent de voor- en achterlichten van andere voertuigen en schakelt wanneer nodig automatisch over op de dimlichten om verblinding van de andere medeweggebruikers te voorkomen.<0}


{0>Current AFL generation:<}75{>BijnaBijna elke tweede Signum-bestuurder kiest voor AFL<0}
{0>The great market potential for high-tech headlamps is clear from the number of orders for the current AFL generation.<}0{>Het aanzienlijke marktpotentieel voor hoogtechnologische koplampen komt duidelijk tot uiting in het aantal klanten dat voor de huidige AFL-generatie opteert.<0} {0>In 2007, around 36 percent of Signum and nine percent of Vectra buyers in Germany opted for the “intelligent” headlamp system.<}0{>In 2007 bestelden 45% van de Signum-klanten en 33% van de Vectra-klanten in Duitsland het “intelligente” koplampsysteem.<0} Opel verwacht een aanzienlijke stijging in het aantal Zafira, Astra en Corsa modellen met AFL, nadat dit technologische initiatief in 2008 is gestart. Ook de Meriva is hier onderdeel van, want dit model was de eerste auto in zijn segment waarop per modeljaar 2006 bocht- en hoekverlichting verkrijgbaar was. De speciale editie “Innovatieve” modellen hebben standaard AFL alsook andere aantrekkelijke nieuwigheden.

Voor meer informatie:

Jeroen Maas, Manager Public Affairs Opel

Telefoon: 076-5448125

E-mail: jeroen.maas@nl.gm.comTekst en foto’s zijn te downloaden op http://media.opel.com.


General Motors Nederland B.V. A member company of the GM Group

Lage Mosten 49-63, 4822 NK Breda

Telefoon 076-5448100

Telefax 076-5448812


www.opel.nl

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina