Nieuwe reglementering op de overheidsopdrachtenDovnload 9.9 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte9.9 Kb.
Nieuwe reglementering op de overheidsopdrachten
Als de aangekondigde kalender wordt nageleefd, dan treedt de reglementering op de overheidsopdrachten op 1 juli 2013 in voege. Vanaf die datum zien de aanbestedende overheden die horen tot het stelsel van de klassieke sectoren toe op de toepassing van:

 • titels I en II van de wet van 15 juni 2006 (BS 15 februari 2007);

 • koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (M.B. 9 augustus 2011);

 • het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (dat in de loop van februari gepubliceerd zou moeten worden).

De eerste twee teksten zijn beschikbaar op de website www.16procurement.be.
Concreet gezien hoort elke overheidsopdracht deze nieuwe reglementering te volgen, vandaar ook dat

 • de aankondiging van de opdracht vanaf 1 juli gepubliceerd wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie of in het Bulletin der Aanbestedingen of,

 • indien er geen verplichting is om de opdracht publiekelijk aan te kondigen, de uitnodiging om een aanvraag tot deelname of een offerte in te dienen vanaf deze datum wordt uitgeschreven.

Deze nieuwe reglementering herneemt en bevestigt de huidig geldende bepalingen die in alle stadia van de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten ruimte laten voor overwegingen in verband met het leefmilieu en duurzaamheid.


Het gaat voornamelijk om


 • Wat het toegangsrecht en de kwalitatieve selectie betreft:

  • uitsluitingsmaatregelen voor elke kandidaat of inschrijver voor wie er een vonnis met kracht van gewijsde is ingegaan met betrekking tot zaken in verband met het leefmilieu in het kader van witwassen van kapitalen (artikel 20, § 1 van de wet van 15 juni 2006 en 61, § 1, 4° van het koninklijk besluit van 15 juli 2011) of over wie er een vonnis werd uitgesproken dat zijn beroepsmoraal aantast (artikel 61, § 2, 3°, van het koninklijk besluit van 15 juli) of die beroepsmatig in dit kader een zware fout zou gepleegd hebben (61, § 2, 4° van het koninklijk besluit van 15 juli);

  • de technische en professionele bekwaamheid van de kandidaten en de inschrijvers in verband met het onderwerp van de opdracht vanuit milieustandpunt na te gaan (artikel 68, 1°, 69, 7°, 71, 3°, 72, 7° van het koninklijk besluit van 15 juli 2011);

  • de mogelijkheid een indicatie van de milieubeheermaatregelen te eisen die de aannemers van werken of de dienstverleners kunnen toepassen bij de realisatie van de opdracht (artikel 69, 4° en 72, 4° van het koninklijk besluit van 15 juli 2011);

  • aannemers van werken of dienstverleners certificaten -opgesteld door een onafhankelijk orgaan- te kunnen laten voorleggen waaruit blijkt dat ze zich voegen naar bepaalde normen voor milieubeheer, met name door te bogen op het EMAS-systeem of andere bewijzen van gelijkwaardige maatregelen (artikel 78 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011).
 • Wat de gunning van de opdracht betreft:

  • "milieueigenschappen" als gunningscriteria vast te leggen, op voorwaarde dat ze in verband staan met het voorwerp van de opdracht en dat ze op basis van een waardeoordeel een objectieve vergelijking van de offertes toelaten (artikel 25, tweede lid van de wet van 15 juni 2006);
 • Wat uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht betreft:

  • de bepalingen van artikel 40, 5° van de wet van 15 juni 2006 stellen de aanbestedende overheid in staat uitvoeringsvoorwaarden op te leggen die, met inachtneming van de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie van de inschrijvers, rekening houden met de bescherming van het leefmilieu.

Yves CABUYDirecteur bij het Bestuur van de Plaatselijke Besturen - Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gewoon lid bij de Commissie voor Overheidsopdrachten
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina